Registrace | Přihlášení


Janků Martin

Základy práva ES a EU

Autor: Martin Janků

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Publikácia predstavuje základy komunitárneho práva (prvý pilier EÚ) a unijného práva (druhý a tretí pilier EÚ). Obsahuje základné a najdôležitejšie pojmy a inštitúty danej oblasti práva, ako sú pramene práva, aplikácia práva či legislatívny proces EÚ. Rozoberá aj inštitucionálny základ činnosti EÚ a vybrané otázky materiálneho práva ES a EÚ, najmä právny rámec fungovania vnútorného trhu EÚ.

Sleva 2 % z běžně ceny 344 Kč

Naše cena: 337 Kč

Skladem u dodavatele

Právo EU po Lisabonské smlouvě

Autor: Martin Janků

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Publikace vychází z knihy „Vybrané kapitoly z práva EU“, avšak text je přepracován a doplněn tak, aby odrážel změny, které proběhly na základě této zásadní revize práva EU Lisabonskou smlouvou, platnou od 1.12.2009, ale též dalšího rozvoje sekundárního práva EU, probíhajícího průběžně v jednotlivých oblastech materiálního práva EU . Prvotním cílem této publikace je tedy promítnout výše uvedené

Sleva 2 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 441 Kč

Skladem

Nové občanské právo v kostce (Stručný úvod)

Autor: Martin Janků

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Občanské právo v kostce přináší základní výklad obsahových změn občanského práva po účinnosti nového zákoníku. Srozumitelným výkladem autoři upozorňují na všechny významné změny dotýkající se velké části soukromého práva a současně vysvětlují pozměněnou systematiku občanského zákoníku, v tomto rámci zejména zásady nové úpravy věcných práv, závazkových práv, dědického a rodinného práva, vše s

Naše cena: 590 Kč

Skladem u dodavatele

Politické a právní základy evropských integračních seskupení

Autor: Martin Janků

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Evropská integrace, to není pouze Evropská unie a rámec jejích společných politik. V nemalé míře se do budování a rozvoje vztahů mezi evropskými státy v období po skončení druhé světové války zapojily Rada Evropy, Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci či Nordická rada, v pozdějším období pak Evropské sdružení volného obchodu či Konference pro bezpečnost a spolupráce v Evropě.

Naše cena: 520 Kč

Skladem u dodavatele

Veřejné podpory v soutěžním právu EU

Autor: Martin Janků

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Soutěžní politiku lze de facto označit jako první nadnárodní politiku Evropského společenství. Předkládaná publikace seznamuje čtenáře s dříve opomíjenou oblastí ochrany hospodářské soutěže a to s veřejnými podporami. Zaměřuje se na problematiku uplatňování norem regulujících veřejnou podporu v rámci pravidel hospodářské soutěže na jednotném trhu Evropské unie. Kniha se zabývá právní úpravou

Naše cena: 590 Kč

Skladem u dodavatele

Vybrané kapitoly soukromého práva

Autor: Martin Janků

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Předkládaná publikace dvou vysokoškolských pedagogů přinášející přehledné podání a vysvětlení základních otázek soukromého práva je určená především studujícím neprávnických fakult. Skripta jsou rozdělena do deseti kapitol zabývajících se právní úpravou obsaženou v občanském zákoníku, zákoně o obchodních korporacích a zákoně o mezinárodním právu soukromém a procesním. Vedle výkladu právní úpravy

Naše cena: 390 Kč

Skladem u dodavatele

Právo EU po Lisabonské smlouvě

Autor: Martin Janků

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Tři roky po prvním vydání knihy "Právo EU po Lisabonské smlouvě", vychází její druhé vydání, jehož text je doplněn, aktualizován a mírně rozšířen, aby odrážel změny, které proběhly na základě implementace Lisabonské smlouvy, ale i některých významných politických dokumentů EU, jakými jsou kupř. sdělení Komise „Jednotný trh pro Evropu v 21. století“ (2007), „Akt o jednotném trhu“ (2011) a další.

Sleva 2 % z běžně ceny 430 Kč

Naše cena: 421 Kč

Skladem u dodavatele

Základy práva pro posluchače neprávnických fakult (6. vydání)

Autor: Martin Janků

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Šesté vydání publikace „Základy práva pro posluchače neprávnických fakult a škol“ poskytuje ucelený pohled na české právo v kontextu s evropským (unijním) právním prostředím. Výklad je přizpůsoben potřebám výkladu základních právních pojmů a institutů, které jsou ke studiu platné právní úpravy nezbytným předpokladem či východiskem (základy teorie práva, základy ústavního pořádku). Toto doplněné

Naše cena: 950 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí