Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Schelle Karel

České právní dějiny, 3. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Schelle Karel,Vojáček Ladislav,Knoll Vilém

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Publikace, která vychází již ve třetím upraveném vydání, pocházející z autorské dílny renomovaných právních historiků je nejnovějším zpracováním českých a československých právních dějin. Jedná se o doposud nejkomplexnější zpracování dané problematiky. Kniha obsahuje podrobné pojednání o státních a právních dějinách na území České republiky od nejstarších dob do rozpadu Československa. Od

Naše cena: 720 Kč

Skladem u dodavatele

Základy správního práva a veřejné správy

Autor: Schelle Karel

publisher: KEY Publishing

4.5 / 5
15 %
Publikace je určena pro studenty vysokých škol neprávního směru. Přináší i cenné poznatky všem další zájemcům o hlubší studium činnosti ve veřejné správě. Klade za cíl zejména podat rozsáhlý výklad o třech pilířích veřejné správy a jejich vzájemné propojenosti; o činnosti veřejné správy, organizaci veřejné správy a lidech. Zvláštní důraz je kladen na organizaci vnitřní bezpečnosti státu.

Sleva 15 % z běžně ceny 382 Kč

Naše cena: 325 Kč

Skladem

Dědictví a dědické právo

Autor: Kolektiv autorů - Ilona Schelleová,Klára Hejtmánková,Karel Schelle,Marek Fryšták

publisher: BIZBOOKS

2.8 / 5
25 %
V publikaci se dozvíte: - Za jakých podmínek můžete dědit - Jaké náležitosti musí obsahovat správně napsaná závěť - Jak zbavit dědice dědických práv - Dědické řízení a daň a jak na ně Dědické právo, upravuje právní vztahy vznikající po smrti fyzické osoby při přechodu jejího majetku na právní nástupce. Smrtí sice zanikají ta práva a povinnosti, která byla neoddělitelně spjata s osobou zemřelého,

Sleva 25 % z běžně ceny 427 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem

Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes

Autor: Kolektiv autorů - Tauchen Jaromír,Schelle Karel,Kolektiv

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
Trestné činy proti životu a zdraví představují bezpochyby jedny z nejzávažnějších skutkových podstat, neboť se dotýkají těch nejzákladnějších životních hodnot. Náležejí k těm trestným činům, které byly pro svou vysokou nebezpečnost od pradávna trestněprávně postihovány, tento postih se však v průběhu věků měnil. Nad nejrůznějšími jevy spojenými s právní úpravou postihování trestné činnosti

Sleva 15 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 374 Kč

Skladem

Období nesvobody

Autor: Kolektiv autorů - Tauchen Jaromír,Schelle Karel

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
V polovině března 2014 uplynulo 75 let od okamžiku, kdy byly české země obsazeny německou armádou a došlo k vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava. K připomenutí této neblahé události uspořádala Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s Evropskou společností pro právní dějiny (The European Society for History of Law) a Moravským zemským archivem konferenci

Sleva 15 % z běžně ceny 480 Kč

Naše cena: 408 Kč

Skladem

Protektorát Čechy a Morava - jedna z nejtragičtějších kapitol českých novodobých dějin

Autor: Kolektiv autorů - Schelle Karel,Horáková Monika,Salák Pavel,Tauchen Jaromír

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
V roce 2009 si česká a slovenská veřejnost připomenula 60. výročí rozbití československého státu a vzniku Protektorátu Čechy a Morava a Slovenského státu. Začala tím jedna z nejtragičtějších kapitol novodobých českých a slovenských dějin. Skupina brněnských právních historiků při této příležitosti připravila monografii sestavenou z několika vybraných kapitol, které se snaží nejširší

Sleva 15 % z běžně ceny 228 Kč

Naše cena: 194 Kč

Skladem

Pojištění odpovědnosti za škodu (historie a současnost)

Autor: Kolektiv autorů - Zárybnická Jana,Schelle Karel

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
Tato publikace se v co nejširších souvislostech zabývá komplexním posouzením pojištění odpovědnosti za škodu, jež úpis rizika (v návaznosti na vznik a správu pojištění, včetně případné likvidace pojistných událostí) zcela zásadním způsobem ovlivňují, neboť žádné jiné pojištění neklade tak vysoké nároky na znalosti právní a znalosti ze všech možných souvisejících i nesouvisejících oborů. Aby se

Sleva 15 % z běžně ceny 351 Kč

Naše cena: 298 Kč

Skladem

Dějiny českého ústavního práva

Autor: Karel Schelle

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
V roce 2010 uplynulo 90 let od vydání nesporně nejvýznamnější ústavy, která zásadně ovlivnila nejen demokratický charakter meziválečné Československé republiky, ale stala se rozhodujícím inspiračním zdrojem i pro tvůrce současné české ústavy. To byl jeden z řady impulzů proč sestavit přehled vývoje ústavního práva na území České republiky. Vzhledem k významu je pochopitelně hlavní důraz položen

Sleva 15 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem

Právo pro ekonomy 2.vyd.

Autor: Kolektiv autorů - Schelle Karel,Kolektiv

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
Publikace je určena pro studenty ekonomických věd, kteří se chtějí seznámit se základy práva. Kromě základních pojmů zde najdou organizaci veřejné správy a základy správního práva. Seznámí se s organizací soudnictví, státního zastupitelství a právní služby. Nahlédnou také do občanského práva, práva obchodního a pracovního.

Sleva 15 % z běžně ceny 434 Kč

Naše cena: 369 Kč

Skladem

Právní archeologie

Autor: Schelle Karel

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
Právní archeologie je vědní obor, jehož předmětem zkoumání jsou hmotné právní památky, je součástí právní historie a lze ji považovat za pomocnou vědu historickou. Právní archeologie má bohatou tradici, na kterou v současné době se jen velmi skromně navazuje. Prvními záblesky oživení této vědy byly dvě konference pořádané katedrou dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Sleva 15 % z běžně ceny 185 Kč

Naše cena: 157 Kč

Skladem

Vývoj trestního řízení

Autor: Kolektiv autorů - Karel Schelle,Kolektiv

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
Publikace obsahuje podrobný přehled vývoje trestního řízení od nejstarších dob do současnosti. V úvodu jsou zpracovány počátky trestního soudnictví a trestního řízení v nejstarších evropských státech. Další části jsou již věnovány jen českému právnímu prostředí. Čtenář se zde seznámí se středověkými důkazními prostředky jako byly ordály a tortura. V dalších částech jsou přiblíženy počátky

Sleva 15 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem

Nové insolvenční právo

Autor: Schelle Karel (ed.)

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %

Sleva 15 % z běžně ceny 303 Kč

Naše cena: 258 Kč

Skladem

Vývoj české veřejné správy

Autor: Schelle Karel

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %

Sleva 15 % z běžně ceny 465 Kč

Naše cena: 395 Kč

Skladem

Meziválečné Československo a Evropa

Autor: Schelle Karel

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
Publikace v případových studiích pojednává o vlivu evropských záležitostí na meziválečné Československo a naopak československých poměrů na Evropu. Po obecném, úvodu, který nastiňuje klíčové problémy, s nimiž se musela potýkat československá diplomacie, následuje stať o vzniku, uspořádání a fungování Malé dohody, která dokládá československou účast na evropském dění. Třetí kapitola přibližuje

Sleva 15 % z běžně ceny 243 Kč

Naše cena: 207 Kč

Skladem

Význam roku 1848 pro vytvoření moderního státního aparátu

Autor: Schelle Karel

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
Publikace je věnována významu revolučních změn, které s sebou přinesly události roku 1848 v habsburské monarchii, pro formování moderního státního mechanismu na našem území. V publikaci je postupně sledován vývoj v oblasti ústavního prává, organizace veřejné správy, organizace soudnictví a veřejné žaloby. Samostatná pozornost je věnována vývoji českých státoprávních koncepcí v druhé polovině 19.

Sleva 15 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem

Základy občanského práva - 4. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Karel Schelle,kolektiv

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
Publikace je určena zejména pro neprávníky, kteří se chtějí seznámit se základními občansko-právními instituty. Kromě vysvětlení základních občansko-právních pojmů se čtenář seznámí se základy obligačního práva, práva dědického a samozřejmě s právy věcnými. Opomenuta nezůstala ani historie občanského práva.

Sleva 15 % z běžně ceny 373 Kč

Naše cena: 317 Kč

Skladem

Základy ústavního práva - 5. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Vlastislav Man, Karel Schelle

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
Základním cílem publikace je přispět u čtenářů ke komplexnímu pochopení složité matérie ústavního práva České republiky, aby ji uměli správně interpretovat a uskutečňovat v míře potřebné pro jejich praxi. Publikace je členěna do čtrnácti kapitol, ve kterých najdeme srozumitelně popsány všechny základní instituty ústavního práva České republiky. Publikace je určena studujícím i učitelům středních,

Sleva 15 % z běžně ceny 410 Kč

Naše cena: 348 Kč

Skladem

Vznik Československé republiky 1918

Autor: Karel Schelle

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
Publikace je věnována 90. výročí vzniku Československé republiky. Populární formou popisuje nejprve nejdůležitější události, které předcházely vyhlášení samostatnosti. Hlavní pozornost je samozřejmě věnována státoprávním problémům, které bylo třeba řešit po 28. říjnu 1918. Popisuje se zde struktura vzniklých nejvyšších státních orgánů a samostatná pozornost je věnována organizaci veřejné správy v

Sleva 15 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem u dodavatele

Právní dějiny na území Slovenska

Autor: Kolektiv autorů - Ladislav Vojáček, Karel Schelle

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
Publikace je prvním uceleným pohledem na právní dějiny na území Slovenska, který je dán k dispozici českým čtenářům. Je rozdělena na dvě na sebe navazující části. První část je věnovaná období, kdy Slovensko bylo součástí uherského království. Tedy na Slovensku platilo uherské právo a správní a soudní systém byl rovněž uherský. Druhá část je věnována období po roce 1918, kdy se Slovensko

Sleva 15 % z běžně ceny 610 Kč

Naše cena: 518 Kč

Skladem

Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech stř. Evropy

Autor: Kolektiv autorů - Jaromír Tauchen, Karel Schelle (eds.)

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
Dne 30. ledna 2013 jsme si připomněli neblahé osmdesátileté výročí od okamžiku, kdy byl Adolf Hitler v Německu jmenován říšským kancléřem. Toto datum je všeobecně symbolicky považováno za okamžik uchopení moci nacisty a za počátek diktatury národních socialistů v Německu. Myšlenky národního socialismu se začaly šířit dále mimo hranice samotného Německa a především posílily a povzbudily

Sleva 15 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 332 Kč

Skladem

Češi a Němci v meziválečném Československu

Autor: Kolektiv autorů - Jaromír Tauchen, Karel Schelle (eds.)

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
Na konci září 2013 uběhlo 75 let od okamžiku, kdy byla čtyřmi evropskými mocnostmi uzavřena tzv. Mnichovská dohoda, na jejímž základě bylo Československo donuceno odstoupit svá pohraniční území nacistickému Německu. Mnichovská dohoda byla završením činnosti Sudetoněmecké strany Konráda Henleina a vyvrcholením snah německých nacistů rozbít demokratické Československo. K připomenutí této události

Sleva 15 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 374 Kč

Skladem

Vybrané problémy právních dějin 1

Autor: Karel Schelle (ed.)

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
Sborník příspěvků1

Sleva 15 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem

Vybrané problémy právních dějin 2

Autor: Karel Schelle (ed.)

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
Sborník příspěvků.

Sleva 15 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem

Vybrané problémy právních dějin 3

Autor: Karel Schelle

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
Sborník příspěvků.

Sleva 15 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem


Může se hodit…


booktook sky
Booktook sky

Přihlášení uživatele