Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Jazyky

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Directed Motion at the Syntax-Semantics Interface

Autor: Naděžda Kudrnáčová

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Monografie je příspěvkem ke studiu vztahů mezi rovinou sémantickou a syntaktickou. Analyzuje anglická slovesa vyjadřující pohyb ve vztahu k jeho orientovanosti (prostorové zaměřenosti) a ukazuje, jakou roli hraje orientovanost pohybu v rovině sémantické a syntaktické. Analýza zahrnuje rovněž problematiku kauzativní strukturace pohybové události.

Sleva 6 % z běžně ceny 167 Kč

Naše cena: 157 Kč

Ihned ke stažení

New Perspectives in Game Studies

Autor: Tomáš Bártek

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Sborník shrnuje příspěvky z první výroční konference Central and Eastern European Game Studies, konané v Brně ve dnech 10.–11. října 2014. Příspěvky zaměřené na výzkum digitálních her zahrnují témata od historie k teorii, od empirických studií k aplikovanému výzkumu. Značná část příspěvků se váže k regionu střední a východní Evropy.

Sleva 6 % z běžně ceny 85 Kč

Naše cena: 80 Kč

Ihned ke stažení

Modern Analysis of Biological Data

Autor: Stanislav Pekár

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Kniha je zaměřena na regresní modely, konkrétně jednorozměrné zobecněné lineární modely (GLM). Je určena především studentům a kolegům z biologických oborů a vyžaduje pouze základní statistické vzdělání, jakým je např. jednosemestrový kurz biostatistiky. Text knihy obsahuje nezbytné minimum statistické teorie, především však řešení 18 reálných příkladů z oblasti biologie. Každý příklad je

Sleva 6 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 263 Kč

Ihned ke stažení

US Foreign Policy in the Western Balkans from 1993 to 2009

Autor: Vladimir Đorđević

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Kniha analyzuje a srovnává zahraniční politiku dvou po sobě jdoucích amerických vlád v období mezi lety 1993 a 2009, tedy během funkčního období prezidentů Williama J. Clintona a George W. Bushe. Prostřednictvím metody obsahové analýzy a zároveň pomocí analýzy diskurzu vybraných primárních zdrojů se text zaměřuje na jejich zahraniční politické cíle a zájmy v regionu západního Balkánu. Analýza

Sleva 6 % z běžně ceny 336 Kč

Naše cena: 316 Kč

Ihned ke stažení

Fletcherian Dramatic Achievement

Autor: Pavel Drábek

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Vrcholným hrám Johna Fletchera (1579–1625), Shakespearova spolupracovníka a pokračovatele, byla věnována jen malá pozornost. Monografie analyzuje specifika her, které napsal Fletcher v období 1613–1625 a nabízí výklad v duchu raně barokního stylu. Poukazuje i na anachronistické požadavky, kterými byly fletcherovské hry doposud posuzovány.

Sleva 6 % z běžně ceny 115 Kč

Naše cena: 108 Kč

Ihned ke stažení

Aspectos problemáticos de la prefijación en espanol

Autor: Petr Stehlík

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Monografie se snaží přehlednou a stručnou formou postihnout hlavní teoretické problémy prefixace v současné španělštině. Kromě analýzy některých fenoménů odporujících základní španělské definici předpony jako morfému, který není nositelem slovního přízvuku a jehož užití na rozdíl od sufixace nevede ke změně lexikální kategorie, je pozornost věnována především dodnes neuzavřenému sporu o postavení

Sleva 6 % z běžně ceny 71 Kč

Naše cena: 67 Kč

Ihned ke stažení

Historia crítica de la lexicografía gitano-espanola

Autor: Ivo Buzek

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Kniha se věnuje kritickým dějinám slovníků španělské varianty romštiny, tzv. caló. Nejprve pojednává o teoretické lexikografii a aplikaci jejích pravidel, především z oblasti metodologie kritiky slovníků, na korpus slovníků caló. Hlavní část práce se pak věnuje kritické historii slovníků této smíšené varianty španělské romštiny, a to od prvních rukopisných dokumentů z 16. a 18. století, přes

Sleva 6 % z běžně ceny 214 Kč

Naše cena: 201 Kč

Ihned ke stažení

A Comparison of 20th Century Theories of Style (in the Context of Czech and British Scholarly…

Autor: Michal Křístek

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Práce poskytuje srovnání teoretických přístupů k problematice stylu, a to v rámci českého a anglosaského (především britského) kontextu. Cílem bylo ukázat a srovnat odlišná metodologická pojetí založená na odlišných teoretických východiscích – proto byly zvoleny dva odlišné kulturní okruhy: pozornost je však samozřejmě věnována také vztahů mezi nimi. Dvacáté století bylo vybráno úmyslně, jako

Sleva 6 % z běžně ceny 102 Kč

Naše cena: 96 Kč

Ihned ke stažení

L’oeuvre mobile de Michel Butor

Autor: Kateřina Sedláčková

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Práce definuje tvůrčí principy méně známých textů Michela Butora založených na experimentu, poetizaci a výtvarném umění. Stovky textů a výtvarných zdrojů zde analyzovaných mají své těžiště v pětidílném cyklu Illustrations, v němž se zřetelně profilují dva postupy: intertextový a intermediální. První pracuje novátorským způsobem s citacemi a přepisováním (rewriting) nejen cizích, ale především

Sleva 6 % z běžně ceny 128 Kč

Naše cena: 120 Kč

Ihned ke stažení

Representations of Natural Catastrophes in Newspaper Discourse

Autor: Dita Trčková

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Monografie je výzkumnou studií zabývající se znázorněním přírodních katastrof v novinách vydaných v západních anglicky mluvících zemích. Výzkum se snaží zodpovědět, komu je v novinovém diskurzu dávána vina za škody a zkázu (ptá se, jestli je katastrofa popsána jako výsledek jak přírodního jevu, tak sociálních faktorů), zjišťuje, jak se diskurz vypořádává s rozporem mezi přírodními katastrofami a

Sleva 6 % z běžně ceny 146 Kč

Naše cena: 137 Kč

Ihned ke stažení

Alternative Oil Supply Infrastructures for the Czech Republic and Slovak Republic

Autor: Tomáš Vlček

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Od roku 2007 se často opakuje informace o tom, že Rusko zvažuje uzavření ropovodu Družba. Česká a Slovenská republika to vnímají jako významnou hrozbu. Tato kniha hodnotí dostupné infrastrukturní alternativy a poskytuje jakési vodítko pro budoucí řešení problému. Cílem je analyzovat možnosti ropovodní infrastruktury s ohledem na alternativy k primární zásobovací trase, a to pro Českou a

Sleva 6 % z běžně ceny 431 Kč

Naše cena: 405 Kč

Ihned ke stažení

I Know What I'm Doing

Autor: Magda Frišaufová

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Ženy jako uživatelky drog jsou v hledáčku sociologů již několik desetiletí. Výzkumníci publikovali mnohé o specifičnosti jejich situace, zvláště v souvislosti s genderovou nerovností. Psali o výraznější stigmatizaci žen nebo o obtížnějším přístupu k léčbě a sociálním službám. Naopak málo pozornosti věnovali strategiím, pomocí nichž se uživatelky drog snaží své situaci vzdorovat, nebo těžkostem,

Sleva 6 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 280 Kč

Ihned ke stažení

Understanding Policy Attitudes: Effects of Affective Source Cues on Political Reasoning

Autor: Lenka Hrbková

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Jakým způsobem si občané utvářejí politické postoje? Jak politikové ovlivňují politické postoje lidí v jejich každodenním životě? Mají postoje lidí vůči politickým stranám vliv na veřejné mínění? Autorka knihy pomocí série laboratorních experimentů zkoumala procesy formování postojů lidí k politickým tématům v souvislosti s jejich emocemi vůči politickým aktérům. Výzkum se zaměřil především na

Sleva 6 % z běžně ceny 327 Kč

Naše cena: 307 Kč

Ihned ke stažení

The Brother of the Other

Autor: Radka Klvaňová

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Kniha se věnuje kulturním procesům vyjednávání symbolických hranic přináležení v českém imigračním kontextu. Na základě kvalitativní analýzy biografických rozhovorů s přistěhovalci z Běloruska, Ukrajiny a Ruska žijících v České republice autorka zjišťuje, jak se utvářejí symbolické hranice přináležení skrze stigma v každodenních interakcích v sociálním a kulturním kontextu imigrace. Kniha si

Sleva 6 % z běžně ceny 353 Kč

Naše cena: 332 Kč

Ihned ke stažení

L'estructura argumental dels noms en catala

Autor: Elga Cremades

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Monografie se věnuje analýze argumentové struktury podstatných jmen v katalánštině, a to jak z pohledu teoretického, tak i deskriptivního. Jejím účelem je určit a systematicky klasifikovat vlastnosti argumentové struktury podstatných jmen v katalánštině, nabídnout přehled jejich syntaktických vlastností a vysvětlit modely pravidelností vyvozených ze studovaného materiálu. S položením primární

Sleva 6 % z běžně ceny 357 Kč

Naše cena: 336 Kč

Ihned ke stažení

Podmět v moderní japonštině

Autor: Jiří Matela

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Předložená publikace si za objekt zkoumání bere gramatický systém moderní japonštiny. Jejím cílem je předvést lingvistický aparát pro popis obsahového plánu konstrukcí jmenných frází s partikulemi ga a wa a zhodnotit charakteristiky těchto konstrukcí ve vztahu k obecně lingvistické kategorii PODMĚT. Představená analýza využívá východisek funkční a kognitivně orientované lingvistiky s přihlédnutím

Sleva 6 % z běžně ceny 255 Kč

Naše cena: 240 Kč

Ihned ke stažení

Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika

Autor: Stanislava Špačková

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Monografie z oblasti onomastiky a translatologie se snaží přinést komplexní pohled na poněkud opomíjenou problematiku převodu vlastních jmen, tzv. proprií, mezi češtinou a ruštinou a částečně i angličtinou a ruštinou. V úvodu autorka popisuje metody převodu proprií, z nichž některé přebírá z již existující literatury, některé zavádí nově a některé upravuje (zvláště pravidla transkripce z češtiny

Sleva 6 % z běžně ceny 246 Kč

Naše cena: 231 Kč

Ihned ke stažení

Estonský a finský illativ v pohledu kognitivní gramatiky

Autor: Petra Hebedová

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Kniha za pomoci popisu pádových forem i významů jednoho pádu ve dvou jazycích nastiňuje možnosti kognitivně gramatického popisu jazyka a ukazuje i různá zákoutí estonské a finské gramatiky. Zabývá se tím, jak a proč se ustálily různé illativní pádové formy v dnešní standardní estonštině a finštině, v jakém rozsahu se používají a jak lze popsat jejich vzájemné vztahy. Věnuje se také popisu

Sleva 6 % z běžně ceny 314 Kč

Naše cena: 295 Kč

Ihned ke stažení

Lectura e identidad de género

Autor: Pedro García

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Autor vychází z literární teorie a studuje ženské postavy coby čtenářky v realistickém a naturalistickém románu z pohledu různých literárních škol. Konkrétně se zaměřil na díla tří španělských autorů: Leopoldo Alas Clarin, Benito Pérez Galdós a Emilia Pardo Bazán. Jejich texty totiž poskytují dostatečný vzorek k dekódování různých interakcí mezi knihou a ženou coby čtenářkou.

Sleva 6 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 178 Kč

Ihned ke stažení

Mandala and History

Autor: Luboš Bělka

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Kniha přináší originální zpracování unikátního materiálu, který vznikl v polovině sedmdesátých let 20. století a v angličtině nebyl dosud monograficky publikován. Původní vizuální analýza pracuje jak s historickými fotografiemi z Burjatska a Tibetu, tak i vlastními autorovými terénními pozorováními a záznamy rozhovorů s aktéry. Vznik nové formy buddhismu v rámci tradiční burjatské sanghy lze

Sleva 6 % z běžně ceny 421 Kč

Naše cena: 396 Kč

Ihned ke staženíPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí