Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Jazyky

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Caused Motion: Secondary Agent Constructions

Autor: Naděžda Kudrnáčová

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Monografie je příspěvkem ke studiu vztahů mezi rovinou sémantickou, pragmatickou a syntaktickou. Na materiálu převážně z Britského národního korpusu a Korpusu současné americké angličtiny analyzuje anglické kauzativní konstrukce s intranzitivními slovesy pohybu (konstrukce se sekundárním konatelem), které byly dosud v literatuře pojednány pouze parciálně. Identifikuje několik (částečně se

Sleva 6 % z běžně ceny 102 Kč

Naše cena: 96 Kč

Ihned ke stažení

An Approach to the Semiotics of Theatre

Autor: Jiří Veltruský

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Jiří Veltruský (1919–1994) publikoval mnoho dílčích článků o sémiotice divadla, ale až na sklonku života se pokusil své poznatky, vycházející z pojetí Pražského lingvistického kroužku, shrnout do komplexní teorie. Ačkoliv dílo nebylo dokončeno, jeho rozsah umožnil posmrtně je rekonstruovat a v anglické verzi předložit odborné veřejnosti.

Sleva 6 % z běžně ceny 212 Kč

Naše cena: 199 Kč

Ihned ke stažení

Berufstheater in Brünn 1668–1733

Autor: Margita Havlíčková

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Německy psaná monografie o profesionálním divadle v Brně v období baroka se opírá o původní výzkum dosud nereflektovaných a nikdy nepublikovaných archivních pramenů uložených ve fondech brněnských archivů. Zkoumané téma vykazuje četné přesahy, které svým významem vřazují lokální historii profesionálního divadla v Brně do rozsáhlého kontextu barokního divadla střední Evropy. České vydání knihy

Sleva 6 % z běžně ceny 212 Kč

Naše cena: 199 Kč

Ihned ke stažení

Ethnology for the 21st Century

Autor: Karel Altman

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Předkládaná monografie je koncipovaná jako kolektivní dílo univerzitních pedagogů, doktorandů a odborníků z akademických pracovišť k problematice dalšího směřování výuky oboru Etnologie na univerzitách. Záměrem autorů je pojmenovat témata, která by měla ve výuce Etnologie přežít generační i společenské změny na prahu milénia. Jejich představy, záměry i nejistoty jsou ve vizi těchto témat

Sleva 6 % z běžně ceny 255 Kč

Naše cena: 240 Kč

Ihned ke stažení

Fasciculus florum / Kytice

Autor: Karel Erben

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Publikace přináší v bilingvním latinsko-českém vydání dosud nepublikovaný latinský překlad Kytice Karla Jaromíra Erbena z pera brněnského klasického filologa, překladatele a příznivce živé latiny Jana Šprincla, doplněný o ilustrace Jiřího Farského.

Sleva 6 % z běžně ceny 374 Kč

Naše cena: 352 Kč

Ihned ke stažení

Directed Motion at the Syntax-Semantics Interface

Autor: Naděžda Kudrnáčová

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Monografie je příspěvkem ke studiu vztahů mezi rovinou sémantickou a syntaktickou. Analyzuje anglická slovesa vyjadřující pohyb ve vztahu k jeho orientovanosti (prostorové zaměřenosti) a ukazuje, jakou roli hraje orientovanost pohybu v rovině sémantické a syntaktické. Analýza zahrnuje rovněž problematiku kauzativní strukturace pohybové události.

Sleva 6 % z běžně ceny 167 Kč

Naše cena: 157 Kč

Ihned ke stažení

New Perspectives in Game Studies

Autor: Tomáš Bártek

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Sborník shrnuje příspěvky z první výroční konference Central and Eastern European Game Studies, konané v Brně ve dnech 10.–11. října 2014. Příspěvky zaměřené na výzkum digitálních her zahrnují témata od historie k teorii, od empirických studií k aplikovanému výzkumu. Značná část příspěvků se váže k regionu střední a východní Evropy.

Sleva 6 % z běžně ceny 85 Kč

Naše cena: 80 Kč

Ihned ke stažení

Modern Analysis of Biological Data

Autor: Stanislav Pekár

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Kniha je zaměřena na regresní modely, konkrétně jednorozměrné zobecněné lineární modely (GLM). Je určena především studentům a kolegům z biologických oborů a vyžaduje pouze základní statistické vzdělání, jakým je např. jednosemestrový kurz biostatistiky. Text knihy obsahuje nezbytné minimum statistické teorie, především však řešení 18 reálných příkladů z oblasti biologie. Každý příklad je

Sleva 6 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 263 Kč

Ihned ke stažení

US Foreign Policy in the Western Balkans from 1993 to 2009

Autor: Vladimir Đorđević

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Kniha analyzuje a srovnává zahraniční politiku dvou po sobě jdoucích amerických vlád v období mezi lety 1993 a 2009, tedy během funkčního období prezidentů Williama J. Clintona a George W. Bushe. Prostřednictvím metody obsahové analýzy a zároveň pomocí analýzy diskurzu vybraných primárních zdrojů se text zaměřuje na jejich zahraniční politické cíle a zájmy v regionu západního Balkánu. Analýza

Sleva 6 % z běžně ceny 336 Kč

Naše cena: 316 Kč

Ihned ke stažení

Fletcherian Dramatic Achievement

Autor: Pavel Drábek

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Vrcholným hrám Johna Fletchera (1579–1625), Shakespearova spolupracovníka a pokračovatele, byla věnována jen malá pozornost. Monografie analyzuje specifika her, které napsal Fletcher v období 1613–1625 a nabízí výklad v duchu raně barokního stylu. Poukazuje i na anachronistické požadavky, kterými byly fletcherovské hry doposud posuzovány.

Sleva 6 % z běžně ceny 115 Kč

Naše cena: 108 Kč

Ihned ke stažení

Aspectos problemáticos de la prefijación en espanol

Autor: Petr Stehlík

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Monografie se snaží přehlednou a stručnou formou postihnout hlavní teoretické problémy prefixace v současné španělštině. Kromě analýzy některých fenoménů odporujících základní španělské definici předpony jako morfému, který není nositelem slovního přízvuku a jehož užití na rozdíl od sufixace nevede ke změně lexikální kategorie, je pozornost věnována především dodnes neuzavřenému sporu o postavení

Sleva 6 % z běžně ceny 71 Kč

Naše cena: 67 Kč

Ihned ke stažení

Historia crítica de la lexicografía gitano-espanola

Autor: Ivo Buzek

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Kniha se věnuje kritickým dějinám slovníků španělské varianty romštiny, tzv. caló. Nejprve pojednává o teoretické lexikografii a aplikaci jejích pravidel, především z oblasti metodologie kritiky slovníků, na korpus slovníků caló. Hlavní část práce se pak věnuje kritické historii slovníků této smíšené varianty španělské romštiny, a to od prvních rukopisných dokumentů z 16. a 18. století, přes

Sleva 6 % z běžně ceny 214 Kč

Naše cena: 201 Kč

Ihned ke stažení

A Comparison of 20th Century Theories of Style (in the Context of Czech and British Scholarly…

Autor: Michal Křístek

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Práce poskytuje srovnání teoretických přístupů k problematice stylu, a to v rámci českého a anglosaského (především britského) kontextu. Cílem bylo ukázat a srovnat odlišná metodologická pojetí založená na odlišných teoretických východiscích – proto byly zvoleny dva odlišné kulturní okruhy: pozornost je však samozřejmě věnována také vztahů mezi nimi. Dvacáté století bylo vybráno úmyslně, jako

Sleva 6 % z běžně ceny 102 Kč

Naše cena: 96 Kč

Ihned ke stažení

L’oeuvre mobile de Michel Butor

Autor: Kateřina Sedláčková

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Práce definuje tvůrčí principy méně známých textů Michela Butora založených na experimentu, poetizaci a výtvarném umění. Stovky textů a výtvarných zdrojů zde analyzovaných mají své těžiště v pětidílném cyklu Illustrations, v němž se zřetelně profilují dva postupy: intertextový a intermediální. První pracuje novátorským způsobem s citacemi a přepisováním (rewriting) nejen cizích, ale především

Sleva 6 % z běžně ceny 128 Kč

Naše cena: 120 Kč

Ihned ke stažení

Representations of Natural Catastrophes in Newspaper Discourse

Autor: Dita Trčková

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Monografie je výzkumnou studií zabývající se znázorněním přírodních katastrof v novinách vydaných v západních anglicky mluvících zemích. Výzkum se snaží zodpovědět, komu je v novinovém diskurzu dávána vina za škody a zkázu (ptá se, jestli je katastrofa popsána jako výsledek jak přírodního jevu, tak sociálních faktorů), zjišťuje, jak se diskurz vypořádává s rozporem mezi přírodními katastrofami a

Sleva 6 % z běžně ceny 146 Kč

Naše cena: 137 Kč

Ihned ke stažení

Alternative Oil Supply Infrastructures for the Czech Republic and Slovak Republic

Autor: Tomáš Vlček

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Od roku 2007 se často opakuje informace o tom, že Rusko zvažuje uzavření ropovodu Družba. Česká a Slovenská republika to vnímají jako významnou hrozbu. Tato kniha hodnotí dostupné infrastrukturní alternativy a poskytuje jakési vodítko pro budoucí řešení problému. Cílem je analyzovat možnosti ropovodní infrastruktury s ohledem na alternativy k primární zásobovací trase, a to pro Českou a

Sleva 6 % z běžně ceny 431 Kč

Naše cena: 405 Kč

Ihned ke stažení

I Know What I'm Doing

Autor: Magda Frišaufová

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Ženy jako uživatelky drog jsou v hledáčku sociologů již několik desetiletí. Výzkumníci publikovali mnohé o specifičnosti jejich situace, zvláště v souvislosti s genderovou nerovností. Psali o výraznější stigmatizaci žen nebo o obtížnějším přístupu k léčbě a sociálním službám. Naopak málo pozornosti věnovali strategiím, pomocí nichž se uživatelky drog snaží své situaci vzdorovat, nebo těžkostem,

Sleva 6 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 280 Kč

Ihned ke stažení

Understanding Policy Attitudes: Effects of Affective Source Cues on Political Reasoning

Autor: Lenka Hrbková

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Jakým způsobem si občané utvářejí politické postoje? Jak politikové ovlivňují politické postoje lidí v jejich každodenním životě? Mají postoje lidí vůči politickým stranám vliv na veřejné mínění? Autorka knihy pomocí série laboratorních experimentů zkoumala procesy formování postojů lidí k politickým tématům v souvislosti s jejich emocemi vůči politickým aktérům. Výzkum se zaměřil především na

Sleva 6 % z běžně ceny 327 Kč

Naše cena: 307 Kč

Ihned ke stažení

The Brother of the Other

Autor: Radka Klvaňová

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Kniha se věnuje kulturním procesům vyjednávání symbolických hranic přináležení v českém imigračním kontextu. Na základě kvalitativní analýzy biografických rozhovorů s přistěhovalci z Běloruska, Ukrajiny a Ruska žijících v České republice autorka zjišťuje, jak se utvářejí symbolické hranice přináležení skrze stigma v každodenních interakcích v sociálním a kulturním kontextu imigrace. Kniha si

Sleva 6 % z běžně ceny 353 Kč

Naše cena: 332 Kč

Ihned ke stažení

L'estructura argumental dels noms en catala

Autor: Elga Cremades

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Monografie se věnuje analýze argumentové struktury podstatných jmen v katalánštině, a to jak z pohledu teoretického, tak i deskriptivního. Jejím účelem je určit a systematicky klasifikovat vlastnosti argumentové struktury podstatných jmen v katalánštině, nabídnout přehled jejich syntaktických vlastností a vysvětlit modely pravidelností vyvozených ze studovaného materiálu. S položením primární

Sleva 6 % z běžně ceny 357 Kč

Naše cena: 336 Kč

Ihned ke staženíPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí