Registrace | Přihlášení


Jazyky

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Information

Autor: Jiří Stodola

publisher: Masarykova univerzita

5 / 5
Novinka
Práce se skládá ze sedmi studií. Každá studie tvoří uzavřený systém, ve kterém je argumentováno pro určité závěry, a je proto možné číst každou studii zvlášť. Dohromady však studie tvoří jednotný celek, který představuje jistou koncepci informační vědy. Veškerá argumentace pro toto pojetí je vystavěna na specifickém chápání stěžejního pojmu informační vědy, pojmu informace, který je konfrontován

Sleva 6 % z běžně ceny 212 Kč

Naše cena: 199 Kč

Ihned ke stažení

Caused Motion: Secondary Agent Constructions

Autor: Naděžda Kudrnáčová

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Monografie je příspěvkem ke studiu vztahů mezi rovinou sémantickou, pragmatickou a syntaktickou. Na materiálu převážně z Britského národního korpusu a Korpusu současné americké angličtiny analyzuje anglické kauzativní konstrukce s intranzitivními slovesy pohybu (konstrukce se sekundárním konatelem), které byly dosud v literatuře pojednány pouze parciálně. Identifikuje několik (částečně se

Sleva 6 % z běžně ceny 102 Kč

Naše cena: 96 Kč

Ihned ke stažení

An Approach to the Semiotics of Theatre

Autor: Jiří Veltruský

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Jiří Veltruský (1919–1994) publikoval mnoho dílčích článků o sémiotice divadla, ale až na sklonku života se pokusil své poznatky, vycházející z pojetí Pražského lingvistického kroužku, shrnout do komplexní teorie. Ačkoliv dílo nebylo dokončeno, jeho rozsah umožnil posmrtně je rekonstruovat a v anglické verzi předložit odborné veřejnosti.

Sleva 6 % z běžně ceny 212 Kč

Naše cena: 199 Kč

Ihned ke stažení

Berufstheater in Brünn 1668–1733

Autor: Margita Havlíčková

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Německy psaná monografie o profesionálním divadle v Brně v období baroka se opírá o původní výzkum dosud nereflektovaných a nikdy nepublikovaných archivních pramenů uložených ve fondech brněnských archivů. Zkoumané téma vykazuje četné přesahy, které svým významem vřazují lokální historii profesionálního divadla v Brně do rozsáhlého kontextu barokního divadla střední Evropy. České vydání knihy

Sleva 6 % z běžně ceny 212 Kč

Naše cena: 199 Kč

Ihned ke stažení

Ethnology for the 21st Century

Autor: Karel Altman

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Předkládaná monografie je koncipovaná jako kolektivní dílo univerzitních pedagogů, doktorandů a odborníků z akademických pracovišť k problematice dalšího směřování výuky oboru Etnologie na univerzitách. Záměrem autorů je pojmenovat témata, která by měla ve výuce Etnologie přežít generační i společenské změny na prahu milénia. Jejich představy, záměry i nejistoty jsou ve vizi těchto témat

Sleva 6 % z běžně ceny 255 Kč

Naše cena: 240 Kč

Ihned ke stažení

Fasciculus florum / Kytice

Autor: Karel Erben

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Publikace přináší v bilingvním latinsko-českém vydání dosud nepublikovaný latinský překlad Kytice Karla Jaromíra Erbena z pera brněnského klasického filologa, překladatele a příznivce živé latiny Jana Šprincla, doplněný o ilustrace Jiřího Farského.

Sleva 6 % z běžně ceny 374 Kč

Naše cena: 352 Kč

Ihned ke stažení

Directed Motion at the Syntax-Semantics Interface

Autor: Naděžda Kudrnáčová

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Monografie je příspěvkem ke studiu vztahů mezi rovinou sémantickou a syntaktickou. Analyzuje anglická slovesa vyjadřující pohyb ve vztahu k jeho orientovanosti (prostorové zaměřenosti) a ukazuje, jakou roli hraje orientovanost pohybu v rovině sémantické a syntaktické. Analýza zahrnuje rovněž problematiku kauzativní strukturace pohybové události.

Sleva 6 % z běžně ceny 167 Kč

Naše cena: 157 Kč

Ihned ke stažení

New Perspectives in Game Studies

Autor: Tomáš Bártek

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Sborník shrnuje příspěvky z první výroční konference Central and Eastern European Game Studies, konané v Brně ve dnech 10.–11. října 2014. Příspěvky zaměřené na výzkum digitálních her zahrnují témata od historie k teorii, od empirických studií k aplikovanému výzkumu. Značná část příspěvků se váže k regionu střední a východní Evropy.

Sleva 6 % z běžně ceny 85 Kč

Naše cena: 80 Kč

Ihned ke stažení

Modern Analysis of Biological Data

Autor: Stanislav Pekár

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Kniha je zaměřena na regresní modely, konkrétně jednorozměrné zobecněné lineární modely (GLM). Je určena především studentům a kolegům z biologických oborů a vyžaduje pouze základní statistické vzdělání, jakým je např. jednosemestrový kurz biostatistiky. Text knihy obsahuje nezbytné minimum statistické teorie, především však řešení 18 reálných příkladů z oblasti biologie. Každý příklad je

Sleva 6 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 263 Kč

Ihned ke stažení

Fletcherian Dramatic Achievement

Autor: Pavel Drábek

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Vrcholným hrám Johna Fletchera (1579–1625), Shakespearova spolupracovníka a pokračovatele, byla věnována jen malá pozornost. Monografie analyzuje specifika her, které napsal Fletcher v období 1613–1625 a nabízí výklad v duchu raně barokního stylu. Poukazuje i na anachronistické požadavky, kterými byly fletcherovské hry doposud posuzovány.

Sleva 6 % z běžně ceny 115 Kč

Naše cena: 108 Kč

Ihned ke stažení

Aspectos problemáticos de la prefijación en espanol

Autor: Petr Stehlík

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Monografie se snaží přehlednou a stručnou formou postihnout hlavní teoretické problémy prefixace v současné španělštině. Kromě analýzy některých fenoménů odporujících základní španělské definici předpony jako morfému, který není nositelem slovního přízvuku a jehož užití na rozdíl od sufixace nevede ke změně lexikální kategorie, je pozornost věnována především dodnes neuzavřenému sporu o postavení

Sleva 6 % z běžně ceny 71 Kč

Naše cena: 67 Kč

Ihned ke stažení

Historia crítica de la lexicografía gitano-espanola

Autor: Ivo Buzek

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Kniha se věnuje kritickým dějinám slovníků španělské varianty romštiny, tzv. caló. Nejprve pojednává o teoretické lexikografii a aplikaci jejích pravidel, především z oblasti metodologie kritiky slovníků, na korpus slovníků caló. Hlavní část práce se pak věnuje kritické historii slovníků této smíšené varianty španělské romštiny, a to od prvních rukopisných dokumentů z 16. a 18. století, přes

Sleva 6 % z běžně ceny 214 Kč

Naše cena: 201 Kč

Ihned ke stažení

A Comparison of 20th Century Theories of Style (in the Context of Czech and British Scholarly…

Autor: Michal Křístek

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Práce poskytuje srovnání teoretických přístupů k problematice stylu, a to v rámci českého a anglosaského (především britského) kontextu. Cílem bylo ukázat a srovnat odlišná metodologická pojetí založená na odlišných teoretických východiscích – proto byly zvoleny dva odlišné kulturní okruhy: pozornost je však samozřejmě věnována také vztahů mezi nimi. Dvacáté století bylo vybráno úmyslně, jako

Sleva 6 % z běžně ceny 102 Kč

Naše cena: 96 Kč

Ihned ke stažení

L’oeuvre mobile de Michel Butor

Autor: Kateřina Sedláčková

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Práce definuje tvůrčí principy méně známých textů Michela Butora založených na experimentu, poetizaci a výtvarném umění. Stovky textů a výtvarných zdrojů zde analyzovaných mají své těžiště v pětidílném cyklu Illustrations, v němž se zřetelně profilují dva postupy: intertextový a intermediální. První pracuje novátorským způsobem s citacemi a přepisováním (rewriting) nejen cizích, ale především

Sleva 6 % z běžně ceny 128 Kč

Naše cena: 120 Kč

Ihned ke stažení

Representations of Natural Catastrophes in Newspaper Discourse

Autor: Dita Trčková

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Monografie je výzkumnou studií zabývající se znázorněním přírodních katastrof v novinách vydaných v západních anglicky mluvících zemích. Výzkum se snaží zodpovědět, komu je v novinovém diskurzu dávána vina za škody a zkázu (ptá se, jestli je katastrofa popsána jako výsledek jak přírodního jevu, tak sociálních faktorů), zjišťuje, jak se diskurz vypořádává s rozporem mezi přírodními katastrofami a

Sleva 6 % z běžně ceny 146 Kč

Naše cena: 137 Kč

Ihned ke stažení

I Know What I'm Doing

Autor: Magda Frišaufová

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Ženy jako uživatelky drog jsou v hledáčku sociologů již několik desetiletí. Výzkumníci publikovali mnohé o specifičnosti jejich situace, zvláště v souvislosti s genderovou nerovností. Psali o výraznější stigmatizaci žen nebo o obtížnějším přístupu k léčbě a sociálním službám. Naopak málo pozornosti věnovali strategiím, pomocí nichž se uživatelky drog snaží své situaci vzdorovat, nebo těžkostem,

Sleva 6 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 280 Kč

Ihned ke stažení

Understanding Policy Attitudes: Effects of Affective Source Cues on Political Reasoning

Autor: Lenka Hrbková

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Jakým způsobem si občané utvářejí politické postoje? Jak politikové ovlivňují politické postoje lidí v jejich každodenním životě? Mají postoje lidí vůči politickým stranám vliv na veřejné mínění? Autorka knihy pomocí série laboratorních experimentů zkoumala procesy formování postojů lidí k politickým tématům v souvislosti s jejich emocemi vůči politickým aktérům. Výzkum se zaměřil především na

Sleva 6 % z běžně ceny 327 Kč

Naše cena: 307 Kč

Ihned ke stažení

The Brother of the Other

Autor: Radka Klvaňová

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Kniha se věnuje kulturním procesům vyjednávání symbolických hranic přináležení v českém imigračním kontextu. Na základě kvalitativní analýzy biografických rozhovorů s přistěhovalci z Běloruska, Ukrajiny a Ruska žijících v České republice autorka zjišťuje, jak se utvářejí symbolické hranice přináležení skrze stigma v každodenních interakcích v sociálním a kulturním kontextu imigrace. Kniha si

Sleva 6 % z běžně ceny 353 Kč

Naše cena: 332 Kč

Ihned ke stažení

L'estructura argumental dels noms en catala

Autor: Elga Cremades

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Monografie se věnuje analýze argumentové struktury podstatných jmen v katalánštině, a to jak z pohledu teoretického, tak i deskriptivního. Jejím účelem je určit a systematicky klasifikovat vlastnosti argumentové struktury podstatných jmen v katalánštině, nabídnout přehled jejich syntaktických vlastností a vysvětlit modely pravidelností vyvozených ze studovaného materiálu. S položením primární

Sleva 6 % z běžně ceny 357 Kč

Naše cena: 336 Kč

Ihned ke stažení

Podmět v moderní japonštině

Autor: Jiří Matela

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Předložená publikace si za objekt zkoumání bere gramatický systém moderní japonštiny. Jejím cílem je předvést lingvistický aparát pro popis obsahového plánu konstrukcí jmenných frází s partikulemi ga a wa a zhodnotit charakteristiky těchto konstrukcí ve vztahu k obecně lingvistické kategorii PODMĚT. Představená analýza využívá východisek funkční a kognitivně orientované lingvistiky s přihlédnutím

Sleva 6 % z běžně ceny 255 Kč

Naše cena: 240 Kč

Ihned ke staženíPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí