Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Odborná literatura

Nejprodávanější v této kategorii

Média v pohybu

Autor: Jakub Macek

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Kniha shrnuje zjištění autorova tříletého výzkumného projektu "Nová a stará média v každodenním životě: mediální publika v čase proměny mediálních praxí". V návaznosti na kvalitativní a kvantitativní šetření se věnuje základním dimenzím transformace současných českých mediálních publik: fragmentaci konvergentních mediálních praxí a změně vztahu mediálních publik s producenty mediálních obsahů,

Sleva 6 % z běžně ceny 252 Kč

Naše cena: 237 Kč

Ihned ke stažení

Faktory ovlivňující CSR reportování

Autor: Klára Kašparová

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
CSR reportování představuje v současné době jednu z nejvíce rostoucích oblastí společenské odpovědnosti podniku. Lze ho charakterizovat jako proces komunikování sociálních a environmentálních dopadů způsobených aktivitami podniku vybraným typům stakeholderů. Motivaci managerů podniků k jeho využití je možné vysvětlit pomocí několika teorií. V knize jsou blíže představeny tři nejčastěji uváděné –

Sleva 6 % z běžně ceny 212 Kč

Naše cena: 199 Kč

Ihned ke stažení

Reportování o společenské odpovědnosti podniku

Autor: Klára Kašparová

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
S aplikací společenské odpovědnosti podniku (CSR) v podnikohospodářské praxi je spojováno mnoho výhod. Ty však často začnou na podnik působit až při zveřejnění jeho aktivit. Proto se publikace a v ní prezentovaný výzkumu zaměřuje na oblast nefinančního reportování. Stavem CSR reportování se v postkomunistických zemích zabývá jen velmi málo výzkumů. Hodnocení se také často omezují jen na vybraná

Sleva 6 % z běžně ceny 254 Kč

Naše cena: 239 Kč

Ihned ke stažení

Hodnota a e-business

Autor: Alena Klapalová

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Tato monografie si klade za cíl seznámit čtenáře s problematikou tvorby hodnoty s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií v rámci vazeb se zákazníky a dodavateli. První kapitola seznámí čtenáře s různým pojetím hodnoty, kategoriemi a dimenzemi hodnoty a s vymezením tohoto pojmu pro problematiku tvorby hodnoty v podnikových sítích a řetězcích včetně přístupů k měření hodnoty.

Sleva 6 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 159 Kč

Ihned ke stažení

Tři archetypy evropské sociální politiky

Autor: František Svoboda

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Kniha s názvem „Tři archetypy evropské sociální politiky“ se zaměřuje na tři instituce dobročinnosti, které se kontinuálně vyvíjely od antiky po dnešek a jsou základem dnešních komplexních systémů sociálních politik. Jedná se o dar (resp. almužnu), práci (resp. nabídku obživy) a půjčku. V knize jsou popsány a vysvětleny jejich historické proměny, se zvláštním zřetelem k jejich reflexi v

Sleva 6 % z běžně ceny 212 Kč

Naše cena: 199 Kč

Ihned ke stažení

Zlepšování a environmentální inovace v podniku

Autor: Viktor Kulhavý

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Publikace se zabývá problematikou vzniku inovací a zejména inovačních návrhů snižujících dopady výroby na životní prostředí. Problematika dlouhodobě udržitelného rozvoje se ve smyslu ekonomickém, sociálním a environmentálním dotýká všech organizací. Prostřednictvím environmentálních inovací mohou podniky dosahovat nejen ekonomických úspor a snižování vlastního negativního vlivu na životní

Sleva 6 % z běžně ceny 212 Kč

Naše cena: 199 Kč

Ihned ke stažení

Prostorové chování: vzorce aktivit, mobilita a každodenní život ve městě

Autor: Bohumil Frantál

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Prostor a čas jsou základními determinantami lidského chování; jinými slovy představují základní dimenze reality každodenního života. Publikace se zaměřuje na lidské chování, respektive jeho nejrůznější projevy v prostoru a čase, a představuje vybrané výsledky práce na projektu „Prostorové modely chování v měnícím se urbánním prostředí z pohledu geografie času“. Výzkumný projekt byl inspirován

Sleva 6 % z běžně ceny 212 Kč

Naše cena: 199 Kč

Ihned ke stažení

Destinační management jako nástroj regionální politiky cestovního ruchu

Autor: Andrea Holešinská

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Publikace je odbornou monografií, která podrobněji pojednává o teoreticko-metodologických východiscích destinačního managementu, jakožto specifické formy řízení, která se uplatňuje v oblasti cestovního ruchu. Monografie vychází z premisy, že cestovní ruch je klíčovým faktorem rozvoje regionů, a proto je rozpracována problematika politiky cestovního ruchu se zaměřením na institucionální nástroj

Sleva 6 % z běžně ceny 212 Kč

Naše cena: 199 Kč

Ihned ke stažení

Dopady vybraných veřejných politik na regionální rozvoj v České a Slovenské republice

Autor: Petr Valouch

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Sborník příspěvků zahrnuje parciální výsledky z druhého roku výzkumu z oblastí sektoru veřejného a finančního. Uvedené výstupy byly prezentovány na semináři 24. a 25. 11. 2011. Oproti minulému sborníku, v letošním roce byl předřazen sektor finanční.

Sleva 6 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 280 Kč

Ihned ke stažení

Kvalita jako faktor konkurenceschopnosti podniku

Autor: Petra Štamfestová

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Publikace je výsledkem tříletého sledování vztahu českých podniků ke kvalitě, zejména jejich uvědomění si skutečnosti, že kvalita jejich produktů je faktorem konkurenceschopnosti celého podniku. Výzkum samotný byl proveden pomocí dotazníkového dotazování podniků z vybraných odvětví. Na základě rešerše relevantní odborné literatury byly formulovány otázky z oblasti kvality produktu, sledování a

Sleva 6 % z běžně ceny 254 Kč

Naše cena: 239 Kč

Ihned ke stažení

Kvalita a výkonnost průmyslových podniků

Autor: Milan Sedláček

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Cílem publikace je zjistit úroveň kvality v průmyslových podnicích včetně úrovně a způsobu řízení kvality a určení těch faktorů kvality a faktorů řízení kvality, které mají vliv na výkonnost podniku. Jedním z výstupů publikace je rámcový koncept, který v obecné rovině charakterizuje faktory, které mají nejen bezprostřední vliv na kvalitu (produktu) podniku a jeho řízení, ale i na jeho výkonnost.

Sleva 6 % z běžně ceny 212 Kč

Naše cena: 199 Kč

Ihned ke stažení

Nenechali se vyloučit

Autor: Laura Fónadová

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Cílem této práce je představit okolnosti a životní strategie, které přispěly k tomu, že některým Romům se podaří překonat etnicky podmíněné sociální bariéry a dosáhnout vyššího socioekonomického postavení.

Sleva 6 % z běžně ceny 212 Kč

Naše cena: 199 Kč

Ihned ke stažení

Jugoslávie – Srbsko – Kosovo

Autor: Václav Štěpánek

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Kosovská otázka je složitým komplexem problémů, vyplývajících z těžkostí soužití místně většinového albánského a menšinového srbského obyvatelstva na malém území uprostřed Balkánu. Předkládaná monografie popisuje snahy o řešení tohoto problému v průběhu 20. století. Kniha podává především obraz komunistických snah o sanaci kosovské otázky, zevrubně ale skicuje i historii dějů spojených s Kosovem

Sleva 6 % z běžně ceny 348 Kč

Naše cena: 327 Kč

Ihned ke stažení

Staročeské a německé milostné básnictví vrcholného středověku

Autor: Sylvie Stanovská

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Staročeská milostná lyrika stojí na konci dlouhé tradice středověké milostné lyriky, psané v národních jazycích. Tato tradice celkově utváří evropskou literaturu: Působí totiž od Petrarky – i když několikrát přetvořená a pozměněná – až po současnost. Autoři v knize představují všechny dosud známé texty staročeské milostné lyriky od počátků tohoto žánru na přelomu 13. a 14. století až do 15.

Sleva 6 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 280 Kč

Ihned ke stažení

Eschatologie v díle Jana Husa

Autor: Lucie Mazalová

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Kniha představuje Husovy myšlenky o posledních věcech tak, jak nám je dnes zprostředkovává jeho dílo a jeho život, které tvoří nerozlučný celek. Vychází z obsahového, jazykového a literárněhistorického rozboru Husových vybraných, zejména latinských kázání a korespondence. Zohledňuje však také další jeho díla i tvorbu jiných, pro tuto problematiku relevantních autorů – především Milíče z

Sleva 6 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 280 Kč

Ihned ke stažení

Filosofie informace – metateoretická analýza pojmu informace a hlavních paradigmat informační vědy

Autor: Jiří Stodola

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Monografie by se dala nejlépe zařadit do oblasti, pro kterou se v současnosti vžilo označení filozofie informace. Jejím cílem je vyslovit určité metateoretické předpoklady, na kterých stojí pokusy o definování pojmu informace a o které se opírají jednotlivá paradigmata informační vědy, vnést více světla do problémů, které se pojí zejména s pojmem informace a transdisciplinární povahou informační

Sleva 6 % z běžně ceny 246 Kč

Naše cena: 231 Kč

Ihned ke stažení

Socializace do školního jazyka

Autor: Zuzana Šalamounová

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Na první pohled by se mohlo zdát, že ve škole se hovoří stejně jako všude jinde. Školní jazyk je však natolik specifický, že se o něm mnohdy uvažuje jako o cizím jazyce svého druhu. Od chvíle, kdy děti vstupují do školy a stávají se žáky, se proto spolu s učením konkrétních poznatků učí také to, jakým způsobem o nich hovořit. Tento proces, označovaný jako socializace do školního jazyka,

Sleva 6 % z běžně ceny 212 Kč

Naše cena: 199 Kč

Ihned ke stažení

Role lokálních projektů v české politice zaměstnanosti

Autor: Pavel Horák

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Předkládaná kniha se zabývá tematikou využívání lokálních projektů zaměstnanosti financovaných Evropským sociálním fondem v českém prostředí a jejich potenciálem zvýšit zaměstnatelnost u vybraných rizikových skupin uchazečů o zaměstnání (konkrétně je věnována pozornost zdravotně postiženým a osobám vyššího věku). Na příkladu lokálního projektu zaměstnanosti, který byl realizován ve vybraném kraji

Sleva 6 % z běžně ceny 356 Kč

Naše cena: 335 Kč

Ihned ke stažení

Národní parlamenty a evropská integrace: kolektivní aktér politického systému EU?

Autor: Petr Kaniok

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Publikace se zabývá rolí, kterou parlamenty členských zemí EU měly a mají jako kolektivní aktér politického systému EU. Vysvětluje historický vývoj tohoto aktérství a poté analyzuje využití instrumentů, které parlamenty dostaly k dispozici Lisabonskou smlouvou. Autor se zaměřuje na praxi kontroly subsidiarity u legislativních návrhů a vysvětluje, proč a do jaké míry se parlamenty na kolektivní

Sleva 6 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 258 Kč

Ihned ke stažení

Gender před tabulí

Autor: Lucie Jarkovská

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Studie je výsledkem etnografického výzkumu ve školní třídě, který se zaměřoval na (re)produkci genderu v každodennosti školního kolektivu. Vychází z etnometodologické perspektivy (West a Zimmerman 1987, česky 2008; Fenstermaker a West 2002) a je inspirována poststrukturalistickými studiemi dětství a genderu (především Davies 2003). Výzkum byl realizován v šesté třídě základní školy jako

Sleva 6 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 263 Kč

Ihned ke staženíPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí