Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Odborná literatura

Reklamační politika a její ekonomické souvislosti

Autor: Radoslav Škapa

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Kniha se věnuje oblasti, kterou zahraniční literatura označuje jako „return policy“ – do češtiny je přeložena jako reklamační politika a rozumí se jí způsob řízení reklamací, které prodávající obdrží z titulu faktických vad produktu a případně i vad subjektivně vnímaných zákazníkem. Reklamační politika je zde představena primárně jako marketingový nástroj spoluutvářející tzv. „rozšířený produkt“.

Sleva 6 % z běžně ceny 212 Kč

Naše cena: 199 Kč

Ihned ke stažení

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Pohledy na dějiny a současnost

Autor: Jiří Hanuš

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Monografie se věnuje politickému, hospodářskému, vědeckému a sociálnímu vývoji Filozofické fakulty MU od doby jejího vzniku do současnosti. Filozofická fakulta je jednou z fakult založených zároveň se vznikem Masarykovy univerzity v roce 1919, avšak problémy s etablováním nového filozofického učiliště, především ekonomického rázu, způsobily, že s výukou se započalo až v roce 1921. Profesorský

Sleva 6 % z běžně ceny 321 Kč

Naše cena: 302 Kč

Ihned ke stažení

12 trendů v české softwarové ekonomice

Autor: Michal Černý

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Jak ovlivňují technologie běžnou komunikaci nebo seznamování se s dívkou v baru? Kde jsou hranice mezi sci-fi a moderními nástroji pro zpracování emocí nebo velkých dat? To jsou jen některé otázky, na které se snaží nabízená publikace najít odpověď. Nedívá se na jednotlivé trendy jen očima technologií či ekonomie, ale dává jim také rozměr sociální a antropologický. Má přitom snahu věnovat se

Sleva 6 % z běžně ceny 212 Kč

Naše cena: 199 Kč

Ihned ke stažení

Slova v soukromých dopisech. Lexikografická sonda

Autor: Zdeňka Hladká

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Publikace přináší slovníkové zpracování příznakového lexika korespondence současných mladých lidí. V české lingvistice dosud k lexikografickému zpracování korespondence nedošlo, práce má tedy být hlavně teoretickou a metodologickou sondou.

Sleva 6 % z běžně ceny 128 Kč

Naše cena: 120 Kč

Ihned ke stažení

Posteneolitická štípaná industrie na Moravě

Autor: Ludmila Kaňáková

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Publikace přispívá k poznání charakteru kamenné štípané industrie v mladším pravěku. Větší část práce shrnuje poznatky o štípané industrii prvních kultur doby bronzové a věnuje se jejímu zakotvení v ekonomických, sociálních i religiózních strukturách těchto zaniklých populací. Pozornost je však věnována i štípané industrii mladších období, která byla dosud badatelsky opomíjena. Práce je

Sleva 6 % z běžně ceny 255 Kč

Naše cena: 240 Kč

Ihned ke stažení

Výrobní a technologické aspekty středověkých a raně novověkých komorových kachlů

Autor: Prof. PhDr. Zdeněk Měřínský CSc.

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Sborník přináší příspěvky prezentované na semináři "Výrobní a technologické aspekty středověkých a raně novověkých komorových kachlů", který v souvislosti s výstavou "Krása, která hřeje. Gotické a renesanční kachle Moravy a Slezska" uspořádaly Ústav archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity a Slovácké muzeum počátkem roku 2009 v Uherském Hradišti. Pozvání na seminář přijali krom archeologů i

Sleva 6 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 103 Kč

Ihned ke stažení

Hrad jako technický problém

Autor: Prof. PhDr. Zdeněk Měřínský CSc.

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Sborník přináší příspěvky přednesené koncem roku 2007 na kolokviu „Hrad jako technický problém. Technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel“, které proběhlo za účasti archeologů, architektů, antropologů a památkářů v Moravském zemském muzeu v Brně. Kromě statí věnovaných stavební podobě a historickému vývoji jsou příspěvky zaměřeny i na některé z detailů každodenního života

Sleva 6 % z běžně ceny 212 Kč

Naše cena: 199 Kč

Ihned ke stažení

Moravskoslezská škola doktorských studií

Autor: Prof. PhDr. Zdeněk Měřínský CSc.

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
V dalším Supplementu řady Dissertationes Archaeologicae Brunensis/Pragensesque předkládáme příspěvky doktorských studentů oborů antropologie, archeologie, etnologie a geologické vědy, které představují jeden z výstupů grantu Moravskoslezská škola doktorských studií II. Všechny příspěvky vznikaly v rámci disertačních prací autorů a byly prezentovány na pravidelně konaném doktorském semináři v

Sleva 6 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 160 Kč

Ihned ke stažení

Těšetice-Kyjovice 7. Osídlení kultury s moravskou malovanou keramikou mezi příkopem a vnější…

Autor: Martin Kuča

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Kniha pojednává o mladoneolitickém osídlení (lengyelská kultura) části sídliště v Těšeticích-Kyjovicích nedaleko Znojma na jižní Moravě. Jsou zde důkladně analyzovány keramika, štípaná, broušená a ostatní kamenná industrie, malakofauna a osteologický materiál v kontextu středního Podunají. Rozbory doplňuje statistická analýza keramického materiálu. Jedná se o další díl ze série monografií, které

Sleva 6 % z běžně ceny 352 Kč

Naše cena: 331 Kč

Ihned ke stažení

Významné geologické lokality Moravy a Slezska

Autor: Václav Vávra

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Kniha přibližuje detailnější geologickou stavbu východní části České republiky, tvořené dvěma geologicky odlišnými jednotkami – Českým masivem a Západními Karpaty. Pojednání o celkem 71 lokalitách je rozděleno do pěti kapitol, strukturovaných podle éry jejich vzniku: proterozoikum, starší paleozoikum, mladší paleozoikum, mezozoikum a kenozoikum. U každé lokality je popsána geologická stavba

Sleva 6 % z běžně ceny 272 Kč

Naše cena: 256 Kč

Ihned ke stažení

Základy fylogenetické analýzy

Autor: Miloš Macholán

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Kniha profesora Macholána je první svého druhu u nás. Přináší přehled a stručný popis v současnosti nejpoužívanějších metod fylogenetické analýzy, jako jsou evoluční modely, distanční metody, metody maximální úspornosti a věrohodnosti, bayesovská analýza, testování hypotéz či porovnávání stromů. Zvláštní kapitoly jsou věnovány fylogenetickým metodám vycházejícím z morfologických znaků a teorii

Sleva 6 % z běžně ceny 323 Kč

Naše cena: 304 Kč

Ihned ke stažení

Drahé kameny starověkých civilizací

Autor: Ivan Mrázek

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Publikace představuje drahé kameny a jejich zpracování v různých oblastech starověkého světa, co by nepřímých svědků sociálních a rituálních stránek života starověké společnosti. Je doplněna o bohatý obrazový a grafický materiál.

Sleva 6 % z běžně ceny 594 Kč

Naše cena: 558 Kč

Ihned ke stažení

Moderní analýza biologických dat

Autor: Stanislav Pekár

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Publikace navazuje na první díl Moderní analýzy biologických dat a představuje vybrané modely a metody statistické analýzy korelovaných dat. Tedy lineární metody, které jsou vhodným nástrojem analýzy dat s časovými, prostorovými a fylogenetickými závislostmi v datech. Text knihy je praktickou příručkou analýzy dat v prostředí jednoho z nejrozsáhlejších statistických nástrojů na světě, volně

Sleva 6 % z běžně ceny 242 Kč

Naše cena: 227 Kč

Ihned ke stažení

Latinitas medica

Autor: Dana Svobodová

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Lexikon přináší pozoruhodné dědictví latinské vzdělanosti vložené do téměř 7 000 sentencí, výroků, rčení a výrazů zejména z oblasti lékařství a příbuzných oborů (přírodních věd, filozofie, psychologie, etiky, sociologie, pedagogiky, práva aj.), zachycených v původním znění s paralelními českými překlady. Lexikon je výsledkem práce kolektivu autorů, zkušených odborníků smnohaletou praxí na

Sleva 6 % z běžně ceny 934 Kč

Naše cena: 878 Kč

Ihned ke stažení

Masarykova univerzita v Brně

Autor: Jiří Hanuš

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Masarykova univerzita představuje z hlediska bádání nad dějinami vysokého školství a vyššího vzdělání ve 20. století velmi zajímavý případ. Její historický příběh je dlouhým řetězem snah o akceptaci práva na existenci, zápasem o kontinuitu vědeckého bádání a bojem s nepřízní nedemokratických režimů. Je ovšem na druhé straně svědectvím o nezlomné vůli univerzitních pracovníků překonat obtíže a

Sleva 6 % z běžně ceny 516 Kč

Naše cena: 485 Kč

Ihned ke stažení

Konkurence a výkonnost na evropských železnicích

Autor: Zdeněk Tomeš

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Na evropských železnicích byla po roce 1993 implementována reforma, která spočívala ve vertikální (infrastruktura–provoz) a horizontální (nákladní–osobní) separaci odvětví a v umožnění vstupu konkurence na trh železničních služeb. Autor publikace se snaží identifikovat vliv těchto reforem na výkonnost železnice. Projevily se separace kladně, či záporně? Jak se evropské železnice vyrovnaly se

Sleva 6 % z běžně ceny 336 Kč

Naše cena: 316 Kč

Ihned ke stažení

Počátky středověké kolonizace české části Českomoravské vrchoviny

Autor: Petr Hejhal

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Práce se zabývá doklady osídlení převážně české části Českomoravské vrchoviny v době před objevem polymetalických rud na konci třicátých let 13. století. První část práce představuje katalog nálezů zemědělského pravěku na okresech Pelhřimov a Jihlava. Nejčetněji jsou zastoupeny artefakty neolitické a eneolitické, v řádově menším množství jsou známy nálezy z mladšího pravěku. Interpretace nálezů

Sleva 6 % z běžně ceny 128 Kč

Naše cena: 120 Kč

Ihned ke stažení

Vlastní jména vlakových spojů (porejonyma) na území ČR v letech 1993–2013

Autor: Michaela Ficnarová

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Tematicky neobvyklá, komplexně pojatá publikace potěší nejen znalce v oboru onomastiky, ale i fanoušky železniční dopravy. Těm všem se poprvé do rukou dostává podrobná lingvistická analýza názvů 357 vlakových spojů, které křižovaly území České republiky od jejího vzniku až po současnost. Jádrem knihy je rozsáhlý slovník porejonym, v němž jsou formou přehledných tabulek u každého spoje uvedeny i

Sleva 6 % z běžně ceny 255 Kč

Naše cena: 240 Kč

Ihned ke stažení

Zápas o uvozovky: interpretační rámce a repertoár jednání pro-romského hnutí v letech 1989–2007

Autor: Martin Koubek

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Kniha pomocí teoretického aparátu studia sociálních hnutí popisuje vývoj interpretačních rámců a rámovacích procesů romských a pro-romských aktivistů v České (a Československé federativní) republice po roce 1989.

Sleva 6 % z běžně ceny 238 Kč

Naše cena: 224 Kč

Ihned ke stažení

Sebepojetí a sebehodnocení rozumově nadaných dětí

Autor: Věra Konečná

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Tato práce vznikala v kontextu rozvíjející se péče o nadané děti v České republice a zvyšujícího se zájmu odborné i laické veřejnosti o tuto problematiku i vzhledem k neoddiskutovatelnému významu sebehodnocení nejen pro kvalitu podávaného výkonu člověka, ale také pro jeho značný vliv na celkovou úroveň psychosociálního přizpůsobení i kvalitu života. Hlavním cílem našeho zkoumání bylo

Sleva 6 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 159 Kč

Ihned ke staženíPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí