Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Občanské právo

Nejprodávanější v této kategorii

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tvoří spolu s novým zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém rekodifikaci soukromého práva.

Sleva 6 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 93 Kč

Skladem

Nový občanský zákoník - Dědické právo

Autor: Petr Novotný

publisher: Grada

0 / 5
Co přinesla praxe během tří let používání Nového občanského zákoníku do dědického práva? Orientujte se! Převratné změny se dotkly úplně každého. Publikace komplexně pokrývá celou problematiku dědického práva. Je určena vám všem, kteří se potřebujete orientovat v nové právní úpravě.

Sleva 6 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 159 Kč

Skladem

Nový občanský zákoník - Rodinné právo

Autor: Petr Novotný

publisher: Grada

0 / 5
Co přinesla praxe během tří let používání Nového občanského zákoníku do rodinného práva? Orientujte se! Převratné změny se dotkly úplně každého. Publikace komplexně pokrývá celou problematiku rodinného práva. Je určena vám všem, kteří se potřebujete orientovat v nové právní úpravě.

Sleva 6 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 207 Kč

Skladem

Zákon o svobodném přístupu k informacím. Praktický komentář

Autor: Miloš Tuháček

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Zákon o svobodném přístupu k informacím patří k základním právním předpisům, které v rámci své činnosti užívají státní orgány, orgány územních samosprávných celků a další veřejné instituce, které se v nějaké míře podílejí na veřejné správě či hospodaří s veřejnými prostředky. Komentář, který se čtenářům dostává do ruky, je dalším z řady Praktických komentářů. Je psán jasným a srozumitelným

Naše cena: 455 Kč

Skladem

Dědický statut - právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry

Autor: Magdalena Pfeiffer

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Dědický statut – právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry, je odbornou publikací věnující se velmi komplikované oblasti mezinárodního práva soukromého, a to určování rozhodného práva v oblasti mezinárodního dědického práva. Autorka monografie podrobně rozebírá kolizní úpravu dědických poměrů s mezinárodním prvkem a prameny právní úpravy mezinárodního dědického práva. Zvláštní část je pak

Naše cena: 450 Kč

Skladem

Vlastnictví bytu

Autor: Markéta Selucká

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Monografie Vlastnictví bytu se zaměřuje na jeden z tradičních soukromoprávních institutů sloužících k uspokojování potřeby bydlení, a tím je vlastnictví bytu či rodinného domu. Navazuje logicky na již dříve vydanou monografii Nájem bytu a domu po rekodifikaci soukromého práva. Publikace je příručkou poskytující základní přehled právní úpravy. Vzhledem ke složitosti problematiky, kdy současný

Naše cena: 370 Kč

Skladem

Soukromé právo 21. století

Autor: a kolektiv

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Monografie vznikla jako výsledek řešitelského úsilí předních odborníků na soukromé právo v rámci Programu rozvoje vědních oborů na Univerzitě Karlově „Soukromé právo XXI. století“ (PRVOUK 05). Cílem řešitelského kolektivu bylo postihnout klíčovou roli soukromého práva v dynamicky se vyvíjející společnosti. Badatelské úsilí se zaměřilo jak na základní soukromoprávní instituty a jejich výklad, tak

Naše cena: 795 Kč

Skladem

Úvod do studia občanského práva

Autor: Vladimír Plecitý

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Kniha představuje přehlednou základní studijní pomůcku ke studiu občanského práva a zaměřuje se na jeho základní instituty. Může být využita i ve výuce dalších předmětů zabývajících se rodinným právem či základy obchodního práva. Výklad je zaměřen zejména k terminologii a institutům zavedeným občanským zákoníkem, jakož i k objasnění jeho filosofie. Může být zdrojem poučení a orientace v

Naše cena: 469 Kč

Skladem

Nový občanský zákoník 2018

Autor: kolektiv editorů

publisher: Newsletter

0 / 5
Aktuální úplné znění nového občanského zákoníku po novelách zákony č. 460/2016 Sb. a č. 303/2017 Sb. v kompletu s aktualizacemi. Přehledná grafická úprava s výraznými orientačními prvky pro pohodlnou práci s textem. Srovnávací znění ve více časových úrovních s barevným rozlišením. Servis na stránce www.ObcZak.cz.

Naše cena: 99 Kč

Skladem

Přehled judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení - 2. vydání

Autor: Robert Waltr

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Přehled je výběrem významné judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků z oblasti občanskoprávního řízení vycházející především z rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu. Většina této judikatury byla již v různých zdrojích uveřejněna, ale rozsáhlý výběr rozsudků sestavený především s přihlédnutím k potřebám praxe může být užitečnou pomůckou zejména pro soudce, advokáty i širší právnickou

Naše cena: 395 Kč

Skladem

GDPR / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU) - Praktický komentář - 2.,…

Autor: a další autorky

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
2., aktualizované vydání vychází podle právního stavu k účinnosti nařízení. V textu nařízení jsou promítnuty opravy ze 4. května 2018, na které autoři reagovali i ve výkladu. Do nového vydání autoři promítli řadu podnětů z praxe, se kterými se setkali v rámci školení, konferencí i své advokátní činnosti. Výklad je rozšířen a obohacen také o nové pokyny WP29, které vyšly od poloviny roku 2017,

Naše cena: 880 Kč

Skladem

Nový občanský zákoník - Smluvní právo

Autor: Petr Novotný

publisher: Grada

0 / 5
Co přinesla praxe během tří let používání nového občanského zákoníku do smluvního práva? Orientujte se! Pochopte obecnou problematiku právních jednání.

Naše cena: 254 Kč

Skladem

Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva

Autor: Petr Novotný

publisher: Grada

0 / 5
Co přinesla praxe během tří let používání Nového občanského zákoníku do práva vlastnictví a věcných práv? Orientujte se! Převratné změny se dotkly úplně každého.

Naše cena: 195 Kč

Skladem

Právo informačních technologií

Autor: Michaela Kaslová

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Kniha se věnuje nejdůležitějším tématům současného práva informačních technologií. S výjimkou první kapitoly věnované pojmu a metodě práva informačních technologií, se příliš nezaměřuje na obecné otázky, ale naopak cílí na konkrétní problémy.  To odpovídá nynějšímu stavu vývoje této stále ještě poměrně nové právnické disciplíny. Původní věda práva informačních technologií se totiž z počátku

Naše cena: 1 051 Kč

Skladem

Zákon o mediaci (č. 202/2012 Sb.) - Komentář

Autor: Miloš Olík

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Novinka
Autoři komentáře zákona o mediaci, jako odborníci na dané téma, podávají čtenářům komplexní pohled na právní úpravu mediace v České republice. Zároveň zodpovídají některé sporné otázky (které se po šesti letech od účinnosti zákona objevují) a navrhují případná řešení de lege ferenda. V textu čtenáři najdou rozsáhlé citace z původní důvodové zprávy k zákonu, díky čemuž je jasnější, jaký byl

Sleva 6 % z běžně ceny 850 Kč

Naše cena: 799 Kč

Skladem

Zákon o právu shromažďovacím (č. 84/1990 Sb.). Praktický komentář

Autor: Jan Potměšil

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Novinka
Praktický komentář k zákonu č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, od autorů Kateřiny Jamborové a Jana Potměšila vychází z aplikačních zkušeností autorů při poskytování poradenství obcím a Policii České republiky, a to v terénu, správním řízení i v soudním řízení správním, jakož i z komunikace se svolavateli i účastníky shromáždění. Komentář by měl být praktickým návodem pro všechny

Sleva 6 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 395 Kč

Skladem

Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I (§ 1 až 78g o. s. ř.) - 3. vydání

Autor: Jaromír Jirsa

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Novinka
Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání. V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, tedy zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, a zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Komentář je zpracován širokým autorským kolektivem pod vedením soudce Ústavního

Sleva 6 % z běžně ceny 1 150 Kč

Naše cena: 1 081 Kč

Skladem

Zákon o střetu zájmů (159/2006 Sb.). Praktický komentář

Autor: Michal Jantoš

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Novinka
Praktický komentář k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, je v současné době často skloňován v souvislosti s činností osob, které vykonávají veřejné funkce, a to od nejvyšších pater veřejné správy, až po členy zastupitelstev malých obcí. Podle dikce zákona je povinností veřejných funkcionářů vykonávat svoji funkci tak, aby nedocházelo ke střetu mezi jejich osobními zájmy a zájmy, které jsou

Sleva 6 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 465 Kč

Skladem

Civilní proces - Casebook

Autor: Kolektiv autorů

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Novinka
  Kniha představuje civilní právo v nové, v českých právních poměrech ojedinělé, podobě. Autorský kolektiv zde přináší výklad institutů a problematiky civilního řízení v kontextu s nejvýznamnějšími soudními rozhodnutími. Casebook je rozdělen do čtyř částí – nalézací sporné řízení, řízení exekuční, řízení dle zákona o zvláštních řízeních soudních a řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto

Sleva 6 % z běžně ceny 799 Kč

Naše cena: 751 Kč

SklademPřihlášení uživatele