Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Trestní právo

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního, 3. vydání

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
  Soubor více než 40 klauzurních prací s propracovanou koncepcí a metodikou jejich hodnocení připravený katedrou trestního práva PF UK. Klauzurní práce jsou spolehlivým prostředkem kontroly studijních výsledků a účinně stimulují k trestněprávnímu studiu. Publikace na konkrétních příkladech učí, jak interpretovat trestněprávní normy a aplikovat je na případy, analyzovat trestní kauzy a na patřičné

Sleva 6 % z běžně ceny 338 Kč

Naše cena: 318 Kč

Ihned ke stažení

Úvod do kriminologie

Autor: Jan Tomášek

publisher: Grada

0 / 5
Kriminalita patří k nejdiskutovanějším společenským problémům. Odpovídají však naše představy skutečnosti? Odpověď na tuto i podobné otázky nalezne čtenář v publikaci, jež je zároveň přehledným úvodem do kriminologie. Poukazuje na řadu mýtů a polopravd, které diskuse o zločinu, pachatelích a obětech již tradičně provázejí. Autor, jenž je pracovníkem Institutu pro kriminologii a sociální prevenci

Sleva 6 % z běžně ceny 271 Kč

Naše cena: 255 Kč

Ihned ke stažení

Kyberšikana

Autor: David Šmahel

publisher: Grada

0 / 5
Kniha představuje relativně nový společenský jev, jemuž se v současnosti dostává velké pozornosti ve školství, v médiích i v akademickém světě. Čtenář se seznámí s jevy, které s kyberšikanou souvisejí (agrese a agresivní chování), s rozdíly oproti tradiční (školní) šikaně a s tím, jak je tato nová forma šikany formována specifickým charakterem online prostředí. Prostor je věnován i kyberšikaně v

Sleva 6 % z běžně ceny 203 Kč

Naše cena: 191 Kč

Ihned ke stažení

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář - 2. vydání

Autor: Jaroslav Fenyk

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (TOPO), nabyl účinnosti 1. 1. 2012. Od té doby uplynulo více jak pět let aplikační praxe a legislativních změn tohoto předpisu, což si žádá druhé vydání komentáře. Druhé podstatně přepracované a doplněné vydání komentáře reaguje na legislativní změny, které byly zejména v posledním roce výrazné. Základy trestní

Sleva 6 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 465 Kč

Ihned ke stažení

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.) - komentář

Autor: Petr Průcha

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Komentář přináší ucelený výklad nového zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Autoři v knize zúročili první zkušenosti s fungováním nové úpravy, formulují odpovědi na otázky, které praxe přináší, a vybírají z dosavadní judikatury rozhodnutí, která budou použitelná i při aplikaci nové právní úpravy. Komentář je dílem předních odborníků na správní trestání, a proto

Sleva 6 % z běžně ceny 1 250 Kč

Naše cena: 1 175 Kč

Ihned ke stažení

Komentovaná judikatura k s. r. o.

Autor: Jiří Chalupa

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Kniha nabízí řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí. Kniha je členěná na základní tematické oblasti (např. založení s. r. o., obchodní rejstřík, práva a povinnosti společníka, postavení valné hromady a jednatele, nabytí, převod a zastavení podílu apod.) a v rámci nich dále na konkrétní otázky, které praxe nejčastěji přináší. Na tyto otázky autoři

Sleva 6 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 517 Kč

Ihned ke stažení

Zákon o některých přestupcích (č. 251/2016 Sb.). Praktický komentář

Autor: Jan Strakoš

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Praktický komentář k zákonu č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, od autora Jana Strakoše uvádí čtenáře do problematiky (po dopravních přestupcích) nejfrekventovanějších přestupků, kterými jsou přestupky proti veřejnému pořádku, majetku, občanskému soužití a další. Autor ve svém výkladu podaném formou praktických příkladů zohledňuje nejen aktuální judikaturu, ale i další právní předpisy,

Sleva 6 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 328 Kč

Ihned ke stažení

Rekognice

Autor: Kateřina Janulková

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Institut rekognice představuje frekventovaný procesní úkon a zároveň jednu ze základních kriminalisticko-taktických metod. Cílem publikace je proto rekognici představit jako velmi významný důkazní prostředek, a to nejen z pohledu trestního práva procesního, nýbrž i z pohledu kriminalistiky. Velmi zajímavá je skutečnost, že pohled trestního práva procesního a kriminalistiky je rozdílný.

Sleva 6 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 187 Kč

Ihned ke stažení

Zákon o obětech trestných činů (č. 45/2013 Sb.). Komentář

Autor: autorů kolektiv

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Publikace je podrobným komentářem zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Výklad je doplněn judikaturou i souvislostmi s dalšími právními předpisy - národními i evropskými. Komentář je pro větší srozumitelnost doplněn o ilustrativní příklady z aplikační praxe. Komentář je určen zejména k praktickému využití, a to nejenom pro právníky, ale pro všechny, kdo se o problematiku obětí

Sleva 6 % z běžně ceny 845 Kč

Naše cena: 794 Kč

Ihned ke stažení

Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení. Praktický komentář (zákon č. 279/2003…

Autor: Lenka Trešlová

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Předkládaná publikace je praktickým komentářem zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů. Tento zákon řeší dvě problematiky – výkon rozhodnutí o zajištění majetku nebo jeho určené části a správu majetku a věcí zajištěných pro účely trestního řízení. Právní stav publikace je k 1. 11. 2018. Komentář velice přehlednou a srozumitelnou

Sleva 6 % z běžně ceny 375 Kč

Naše cena: 352 Kč

Ihned ke stažení

Kriminologické možnosti riešenia domáceho násilia

Autor: Petr Polák

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
V monografii sú skúmané jednotlivé parciálne kriminologické aspekty tohto negatívneho spoločenského javu. Pozornosť je venovaná najmä pojmovému vymedzeniu domáceho násilia, jeho charakteristickým črtám, ako aj chápaniu tohto javu v relevantných medzinárodných úpravách. Skúmaná je aj fenomenológia domáceho násilia v jeho rôznych prejavoch a podobách. Významná časť monografie sa zaoberá aj

Sleva 6 % z běžně ceny 396 Kč

Naše cena: 372 Kč

Ihned ke stažení

Přiměřenost peněžité sankce k majetku pachatele

Autor: Jakub Drápal

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Novinka
Publikace se zabývá otázkou, zda má být peněžitá sankce přiměřená k majetku pachatele. Úvodní kapitola se věnuje jak filozofickým aspektům této otázky, tak různými řešeními, která nabízí např. směr právo a ekonomie. Detailně je pak rozebírána koncepce Pata O’Malleyho, který dělí pokuty na trestní a regulatorní. Z tohoto rozdělení pak vychází teoretické odlišení toho, zda má být peněžitá sankce

Sleva 6 % z běžně ceny 255 Kč

Naše cena: 240 Kč

Ihned ke stažení

Trestní právo procesní - 7., aktualizované vydání

Autor: autorů kolektiv

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Novinka
Sedmé vydání učebnice Trestní právo procesní reaguje na nejnovější legislativu a judikaturu v oblasti trestního práva. Reflektuje i úpravu mimo trestní řád a trestní zákoník, zejména v reakci na přijetí velké novely zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (provedené zák. č. 178/2018 Sb.), zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (provedené zák. č.

Sleva 6 % z běžně ceny 1 100 Kč

Naše cena: 1 034 Kč

Ihned ke stažení

Opomenutí v trestním právu

Autor: Pavel Kučera

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Novinka
Předkládaná monografie je relativně uceleným a vzhledem k současnému stavu tuzemské trestněprávní teorie i vcelku komplexním zpracováním otázek týkajících se fenoménu opomenutí v trestním právu. V textu jsou řešeny z pohledu autora všechny významné problémy, které s trestní odpovědností za omisivní jednání souvisejí. Největší pozornost je však věnována novějšímu přístupu k trestní odpovědnosti za

Sleva 6 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 362 Kč

Ihned ke stažení

Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty podle § 79a až…

Autor: Petra Vítková

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Novinka
Ačkoliv problematika zajištění majetku v trestním řízení patří k často diskutovaným otázkám z oblasti trestního práva, není tomuto tématu přes jeho závažnost věnována v odborné literatuře dostatečná pozornost. Proto vznikla tato publikace, která se podrobněji věnuje jedné z jeho částí, a to zajišťování nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti a zajišťování náhradní hodnoty podle §

Sleva 6 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 371 Kč

Ihned ke stažení

Soudní dohled

Autor: Radek Visinger

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Novinka
Předkládaná monografie Soudní dohled je na českém trhu první komplexní prací věnovanou dohledu podle zákona o soudech a soudcích. Spojuje mnohdy unikátní a málo dostupné poznatky o skutečné praxi soudní správy s podrobným výkladem stěžejních témat dohledu: průtahy v řízení a nepřiměřená délka řízení, soudcovská etika, důstojnost soudního jednání a transparentnost rozvrhů práce. K problému

Sleva 6 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 517 Kč

Ihned ke stažení

Zákon o některých přestupcích (č. 251/2016 Sb.). Praktický komentář - 2. vydání

Autor: Jan Strakoš

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Novinka
Druhé vydání úspěšného komentáře zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Právní stav ke dni 1. 10. 2019.

Sleva 6 % z běžně ceny 449 Kč

Naše cena: 422 Kč

Ihned ke stažení

Odklony v trestním řízení

Autor: Jan Zůbek

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Novinka
  Monografie Odklony v trestním řízení se zabývá problematikou institutů, jež jsou (mimo trestní příkaz) výsledkem polistopadového importu z jiných, zahraničních právních úprav. Autor sám se dlouhodobě snaží o prosazení tzv. konsenzuálních prvků trestní justice i do praxe soudů a státních zastupitelství ve větším měřítku, neboť některé z druhů odklonů jsou v praxi poněkud opomíjeny a jejich

Sleva 6 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 414 Kč

Ihned ke stažení

Sbírka klauzurních prací z trestního práva (Brno)

Autor: Kolektiv autorů

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Novinka
Kniha přináší sadu klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního s řešením, které studentům poslouží jako vzor argumentace, způsobu uvažování nad zadáním klauzurní práce a jako ukázka pečlivého odůvodnění. Studenti si díky vzorovému řešení mohou ověřit správnost vlastního postupu, popř. najít jinou variantu řešení a podložit ji přiléhavou argumentací. Další části knihy obsahují

Sleva 6 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 235 Kč

Ihned ke staženíAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí