Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Středověk

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Jan Lucemburský

Autor: Prof. PhDr. Lenka Bobková CSc.

publisher: Vyšehrad

0 / 5
Životopis prvního českého krále z rodu Lucemburků z pera přední historičky ukazuje krále Jana jako významného panovníka evropského formátu, který rozhodne nebyl jen otcem slavného syna - budoucího císaře Karla IV.

Sleva 6 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 159 Kč

Ihned ke stažení

Výrobní a technologické aspekty středověkých a raně novověkých komorových kachlů

Autor: Prof. PhDr. Zdeněk Měřínský CSc.

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Sborník přináší příspěvky prezentované na semináři "Výrobní a technologické aspekty středověkých a raně novověkých komorových kachlů", který v souvislosti s výstavou "Krása, která hřeje. Gotické a renesanční kachle Moravy a Slezska" uspořádaly Ústav archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity a Slovácké muzeum počátkem roku 2009 v Uherském Hradišti. Pozvání na seminář přijali krom archeologů i

Sleva 6 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 103 Kč

Ihned ke stažení

Hrad jako technický problém

Autor: Prof. PhDr. Zdeněk Měřínský CSc.

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Sborník přináší příspěvky přednesené koncem roku 2007 na kolokviu „Hrad jako technický problém. Technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel“, které proběhlo za účasti archeologů, architektů, antropologů a památkářů v Moravském zemském muzeu v Brně. Kromě statí věnovaných stavební podobě a historickému vývoji jsou příspěvky zaměřeny i na některé z detailů každodenního života

Sleva 6 % z běžně ceny 212 Kč

Naše cena: 199 Kč

Ihned ke stažení

Počátky středověké kolonizace české části Českomoravské vrchoviny

Autor: Petr Hejhal

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Práce se zabývá doklady osídlení převážně české části Českomoravské vrchoviny v době před objevem polymetalických rud na konci třicátých let 13. století. První část práce představuje katalog nálezů zemědělského pravěku na okresech Pelhřimov a Jihlava. Nejčetněji jsou zastoupeny artefakty neolitické a eneolitické, v řádově menším množství jsou známy nálezy z mladšího pravěku. Interpretace nálezů

Sleva 6 % z běžně ceny 128 Kč

Naše cena: 120 Kč

Ihned ke stažení

Sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou v Hlubokých Mašůvkách (výzkumy z let 1947–1950)

Autor: David Válek

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Neolitické sídliště v Hlubokých Mašůvkách patří k nejdůležitějším lokalitám svého druhu na Moravě. Předložená práce přináší dlouho očekávané zpracování bohatého archeologického materiálu kultury s moravskou malovanou keramikou z poválečných výzkumů.

Sleva 6 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 280 Kč

Ihned ke stažení

Centrální Českomoravská vrchovina na prahu vrcholného středověku. Central Bohemian-Moravian…

Autor: Karel Malý

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Kniha přináší syntézu přírodovědných a archeologických dat a pramenů při řešení historických otázek spojených se vznikem vrcholně středověké sídelní struktury, s počátky exploatace zlata a později i stříbronosných rud v zájmovém území. V ucelené formě předkládá strukturované informace o středověkém vývoji oblasti, která objektivně přímými archeologickými doklady příliš neoplývá. Místy

Sleva 6 % z běžně ceny 212 Kč

Naše cena: 199 Kč

Ihned ke stažení

Raněstředověké pohřebiště Olomouc-Nemilany

Autor: Renáta Přichystalová

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Kniha obsahuje kompletní souhrn informací o raněstředověkém pohřebišti Olomouc-Nemilany. Jednotlivé kapitoly postupně obeznamují čtenáře s historií archeologického výzkumu a s nálezovými kontexty jednotlivých hrobů. Některým aspektům hrobové výbavy jsou vyhrazeny speciální kapitoly. Týká se to například problematiky otisků textilií v korozních produktech, nálezů štípané industrie v hrobech nebo

Sleva 6 % z běžně ceny 238 Kč

Naše cena: 224 Kč

Ihned ke stažení

Břeclav – Pohansko VII.

Autor: Jiří Macháček

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Kniha o druhém kostelním pohřebišti na severovýchodním předhradí hradiska Břeclav – Pohansko je završením pětiletého badatelského úsilí týmu vedeného prof. Jiřím Macháčkem z Masarykovy univerzity. Publikace obsahuje ucelenou informaci o populaci pohřbené v tomto prostoru na konci 9. a v první polovině 10. století. Kniha se skládá z kompletního katalogu pohřebiště a z analytické a syntetické

Sleva 6 % z běžně ceny 502 Kč

Naše cena: 472 Kč

Ihned ke stažení

Staročeské a německé milostné básnictví vrcholného středověku

Autor: Sylvie Stanovská

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Staročeská milostná lyrika stojí na konci dlouhé tradice středověké milostné lyriky, psané v národních jazycích. Tato tradice celkově utváří evropskou literaturu: Působí totiž od Petrarky – i když několikrát přetvořená a pozměněná – až po současnost. Autoři v knize představují všechny dosud známé texty staročeské milostné lyriky od počátků tohoto žánru na přelomu 13. a 14. století až do 15.

Sleva 6 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 280 Kč

Ihned ke stažení

Nicolai Dresdensis Apologia

Autor: Petra Mutlová

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Jedná se o vydání kritické edice Apologie, latinského spisu husitského nonkonformisty Mikuláše z Drážďan z roku 1415, kterým reagoval na zákaz laického kalicha, jednoho z nejvýraznějších symbolů husitského hnutí. Součástí edice s textověkritickým aparátem je dílčí studie o genetických vztazích dochovaných rukopisů, analýza struktury díla a prozkoumání jeho předloh, které zasazují vydávaný text do

Sleva 6 % z běžně ceny 278 Kč

Naše cena: 261 Kč

Ihned ke stažení

Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky (1420–1437)

Autor: Stanislav Bárta

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Ve své monografii autor analyzuje zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky jako nástroj jeho finanční politiky v českém království. Nejdříve představuje dostupné prameny a dosavadní historickou literaturu na téma zástav církevních statků a jejich sekularizace. Hlavní část knihy tvoří rozbor Zikmundových zástavních listin na církevní statky v chronologickém sledu. Tento rozbor je

Sleva 6 % z běžně ceny 272 Kč

Naše cena: 256 Kč

Ihned ke stažení

Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí

Autor: Jiří Macháček

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Publikace se zabývá otázkou vývoje keramické produkce na jižní Moravě, se zaměřením na oblast dolního Podyjí, v době od zániku Velkomoravské říše až do počátku vrcholného středověku. _x000D_Na příkladech keramického souboru z lokality Kostice – Zadní hrúd si kniha klade za cíl vytvořit podrobnější chronologicko-typologické schéma pro dělení keramiky v období od 10. století do počátku 13.

Sleva 6 % z běžně ceny 756 Kč

Naše cena: 711 Kč

Ihned ke stažení

Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku

Autor: Přemysl Bar

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Monografie představuje první komplexní pojednání o sporu mezi Řádem německých rytířů v Prusích a Polsko-litevskou unií na kostnickém koncilu (1414–1418), který je analyzován ze tří navzájem se prolínajících hledisek, diplomacie, práva a propagandy. V diplomacii hrála klíčovou roli poselstva a komunikace mezi nimi a rozhodovacími centry. Jednání o prodloužení příměří, arbitráži a nedokončený

Sleva 6 % z běžně ceny 306 Kč

Naše cena: 288 Kč

Ihned ke stažení

Počátky latinské písemné kultury v českých zemích

Autor: Dalibor Havel

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Monografie je zaměřena na počátky latinské písemné kultury v Čechách a na Moravě, zejména na prameny k jejímu poznání. Velká pozornost je věnována prezentaci rukopisných fragmentů raně středověkého období, které byly v kodikologickém diskursu doposud využívány jen zcela okrajově; ve většině případů jde o první publikaci těchto pramenů vůbec. Z tohoto hlediska jde o téma s velkým metodickým

Sleva 6 % z běžně ceny 795 Kč

Naše cena: 747 Kč

Ihned ke stažení

Břeclav-Pohansko VIII.

Autor: Petr Dresler

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Studie vychází z projektu „Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti zázemí centra?“ Grantové agentury ČR, který byl zaměřen na poznání nejbližšího okolí a zázemí velkomoravského opevněného centra na Pohansku u Břeclavi. Pomocí povrchové prospekce, mikrosondáží i archeologického výzkumu byla zkoumána a analyzována sídelní struktura v okolí lidnatého centra a její vývoj od

Sleva 6 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 280 Kč

Ihned ke stažení

Láska a smrt ve vybraných literárních dílech německého středověku

Autor: Sylvie Stanovská

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Kniha přináší poprvé v dějinách novodobé české germanistické medievistiky česky psané přehledy děje vybraných literárních děl německého středověku včetně charakteristiky hlavních postav a jejich vztahu k lásce a smrti. Má sloužit čtenářům, kteří chtějí hlouběji proniknout do spletitých dějů hrdinské epiky, dvorského románu a novely, středověkých milostných básní či středověké vrcholné prózy z

Sleva 6 % z běžně ceny 162 Kč

Naše cena: 152 Kč

Ihned ke stažení

Pravé, věrné a křesťanské příměřie…

Autor: Petr Elbel

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Monografie se obrací k doposud opomíjenému fenoménu dějin husitských válek – dohodám o příměří mezi válečnými stranami. Zaměřuje se na jižní Moravu, kde se zachoval zajímavý korpus těchto dohod z let 1427–1433. Pozornost je nejprve věnována listinnému formuláři dohod, které jsou následně zasazeny do širšího kontextu dějin husitství nejen v regionu. Rozbor dohod o příměří v souhrnu obohacuje

Sleva 6 % z běžně ceny 238 Kč

Naše cena: 224 Kč

Ihned ke staženíAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí