Registrace | Přihlášení


Čeština

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Nebojte se češtiny

Autor: Adamovičová Ana

publisher: Karolinum

3.8 / 5
20 % Sleva
Učebnice Nebojte se češtiny vychází z běžně mluveného jazyka a je určena všem zahraničním studentům, kteří si chtějí nejen zdokonalit svou češtinu, ale zároveň se chtějí systematicky seznámit s nejnápadnějšími rozdíly mezi češtinou spisovnou a běžně mluvenou. Obsahuje množství konverzačních obratů, frází a reakcí typických v každodenních životních situacích. Učebnice rozvíjí jak mluvní, tak i

Sleva 20 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem

Talking Medicine: Czech for medical students

Autor: Čermáková Iveta

publisher: Karolinum

5 / 5
21 % Sleva
Učebnice je primárně určena zahraničním posluchačům lékařských fakult a jejím hlavním cílem je pomoci jim komunikovat s českými pacienty a snáze se pohybovat v českém nemocničním prostředí. Tomuto cíli je v maximální míře přizpůsoben obsah i formální podoba knihy. Učebnice je strukturovaná podle tematických okruhů a anamnéz, které by posluchači měli zvládat při svých stážích v nemocnici. Tomu

Sleva 21 % z běžně ceny 315 Kč

Naše cena: 249 Kč

Skladem

Čeština pro středně a více pokročilé - Pracovní sešit k učebnici

Autor: Kolektiv autorů - Hrdlička Milan,Bischofová Jana,Hasil Jiří,Kramářová Jitka

publisher: Karolinum

4 / 5
20 %
Tento pracovní sešit již dlouhodobě patří spolu s Učebnicí češtiny pro středně a více pokročilé k učebním materiálům, které úspěšně slouží výchově budoucích bohemistů na českých i zahraničních vysokých školách a jsou s úspěchem užívány v celé řadě dalších kurzů, v nichž se zahraniční zájemci seznamují s českým jazykem. Učebnice vyšla již ve třetím, upraveném vydání. Proto také autoři přistoupili

Sleva 20 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem

Čeština pro ekonomy - Nástavbový kurs češtiny pro cizince

Autor: Kolektiv autorů - Remediosová Helena,Čechová Elga

publisher: Karolinum

5 / 5
21 % Sleva
Učební text určený zahraničním studentům připravujícím se na studium ekonomických oborů na českých vysokých školách pro výuku češtiny jako cizího jazyka ve druhém semestru roční jazykové a odborné přípravy. Ke dvěma odborným ekonomickým textům každé lekce přiléhá vysvětlení odborných pojmů, lexikální poznámky a jako ke každé ze dvou gramatických částí lekce několik cvičení. Druhé vydání.

Sleva 21 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem u dodavatele

Jak psát a jak nepsat česky

Autor: Kolektiv autorů - Panevová Jarmila,Sgall Petr

publisher: Karolinum

5 / 5
21 % Sleva
P. Sgall a J. Panevová předkládají v této knize řadu zajímavých postřehů o současné češtině především z hlediska psaného jazyka. Tyto náměty mohou být užitečné pro autory informačních a popularizačních textů, pro publicisty, překladatele do češtiny, ale i pro čtenáře, kterým jde o vhodné a kultivované vyjadřování. Poukazují na frekventované chyby a poklesky jak v oblasti pravopisu a tvarosloví,

Sleva 21 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem

Čeština pro středně a více pokročilé

Autor: Bischofová Jana

publisher: Karolinum

3.6 / 5
21 %
Učební materiál Čeština pro středně a více pokročilé je určen cizojazyčným mluvčím, jejichž znalost českého jazyka odpovidá podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky úrovni B1 a úrovním vyšším. Cílem učebnice je přispívat k rozvíjení a prohlubování široce a komplexně chápané komunikační kompetence v češtině. Autoři proto při procvičování ústní i psané komunikace věnují velkou

Sleva 21 % z běžně ceny 375 Kč

Naše cena: 295 Kč

Skladem

Česky, prosím II - Učebnice češtiny pro cizince

Autor: Cvejnová Jitka

publisher: Karolinum

3.5 / 5
14 %
"Další díl postupně vydávané série učebnic češtiny pro cizince vychází ze zásad Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a obsahově splňuje požadavky na výuku k získání evropského certifi kátu CCE úrovně A2. Publikace dodržuje formu předchozích dvou dílů: neužívá zprostředkujícího jazyka, systematicky rozvíjí čtení s porozuměním, mluvení, poslech i psaní, gramatická pravidla vyvozuje z

Sleva 14 % z běžně ceny 620 Kč

Naše cena: 535 Kč

Skladem

Čeština pod hákovým křížem

Autor: Velčovský Václav

publisher: Karolinum

3.5 / 5
21 %
Jazyk není pouze nástrojem komunikace, ale je chápán i jako jedno z kritérií národa. V politicky vypjatých časech se mluvčí upínají k jazyku jako ke stěžejní hodnotě, kterou je nutno bránit. V období nacistické okupace kulminovalo česko-německé nesoužití a jazyk hrál klíčovou roli. Jaké plány měli nacisté s češtinou? Jaké místo v protektorátu zaujímala čeština a němčina? Jak čeština fungovala ve

Sleva 21 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem u dodavatele

Mluvnice současné češtiny 2 - Syntax češtiny na základě anotovaného korpusu

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Panevová Jarmila

publisher: Karolinum

2.6 / 5
20 %
V tomto svazku je podán pohled na českou syntax založený na materiálu současné češtiny, jak ho poskytuje gramaticky anotovaný materiál z českých počítačových korpusů. Autorky svazku se podílely na výstavbě Pražského závislostního korpusu. Vycházely přitom z jednotné teoretické koncepce závislostního popisu založeného na pojmu valence. V sedmi kapitolách jsou analyzovány a bohatě korpusovým

Sleva 20 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem

Česká a srbská frazeologie - Na cestě ke dvojjazyčnému frazeologickému slovníku

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Monografie představuje zatím nejpodrobnější komparativní analýzu současné české a srbské frazeologie. V konfrontačním přehledu je pozornost věnována frazémům na všech třech formálních úrovních: lexikální, kolokační a propoziční. Práce popisuje jednotlivé vlastnosti frazémů a problémy při jejich klasifikaci, po teoretické stránce pak srovnává přístupy k frazeologii na straně české a srbské.

Sleva 21 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem u dodavatele

Mluvíme česky

Autor: Confortiová H.

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Učebnice je určena pro krátkodobé kurzy češtiny s intenzívní výukou (např. Letní kursy češtiny). Je určena začátečníkům pro výuku s odborným lektorem. Text je rozdělen do patnácti tématicky zaměřených lekcí.

Sleva 21 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem u dodavatele

Kdo se směje, rozumí

Autor: Vonková Milena

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Učební text, který doplňuje klasické učebnice češtiny, usnadňuje cizincům orientaci v českém prostředí i v češtině, především v češtině hovorové. Obsahuje více jak šedesát anekdot s podrobným lexikálně gramatickým rozborem a anglicko-českým slovníčkem použitých jazykových obratů. Text předpokládá základní znalost slovní zásoby a gramatiky českého jazyka.

Sleva 21 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem u dodavatele

Tvarosloví a syntax - Cvičebnice pro cizince

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Cvičebnice Tvarosloví a syntax je určena k výuce zahraničních studentů, kteří chtějí studovat na vysoké škole obory čeština pro cizince, bohemistika, obecná jazykověda a další filologické obory. Slouží k tomu, aby se studenti seznámili se základními termíny českého tvarosloví a syntaxe. Cvičebnice je určena pro práci ve skupině, s lektorem i pro samostudium. Každá kapitola se zaměřuje na jedno

Sleva 21 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem u dodavatele

Valence deverbativních substantiv v češtině (na materiálu substantiv s dativní valencí)

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Tato práce je souborem detailních studií věnovaných syntakticky nebo sémanticky uceleným skupinám českých deverbativních substantiv (zejména substantiv s dativní valencí). Opírá se o bohatý korpusový materiál. Problematiku valence deverbativních substantiv představuje jako pružný mechanismus, který na jedné straně funguje na základě v systému pevně zakotvených a jasně stanovených primárních

Sleva 21 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem u dodavatele

Zásady vypracování odborného textu v českém jazyce

publisher: Karolinum

0 / 5
15 % Sleva
Učební text Zásady vypracování odborného textu v českém jazyce je určen zahraničním studentům, kteří studují v českém jazyce a budou v rámci svého studia psát v češtině odborné texty. Je koncipováno jako průvodce psaním odborného textu, s řadou zásad a příkladů jak text začít, jak ho členit, ukončit, jak ho jazykově a graficky upravit a jak správně citovat použitou literaturu.

Sleva 15 % z běžně ceny 75 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem u dodavatele

Česky, prosím I. - Učebnice češtiny pro cizince

Autor: Cvejnová Jitka

publisher: Karolinum

0 / 5
22 %
• Učebnice připravována ve spolupráci s pracovišti Univerzity Karlovy pro dlouhodobou podporu výuky češtiny v ČR a v zahraničí. Veškeré učební materiály byly před vydáním komplexně recenzovány a testovány při výuce. • Důsledně vychází ze zásad společného evropského referenčního rámce pro jazyky a odpovídá požadavkům na evropskou certifikovanou zkoušku CCE-B1 z češtiny a test z reálií pro

Sleva 22 % z běžně ceny 620 Kč

Naše cena: 482 Kč

Skladem

Doplňkové texty k učebnici Čeština pro cizince: příprava ke studiu medicíny

publisher: Karolinum

0 / 5
15 % Sleva
Doplňkový učební text je určen těm zahraničním studentům připravujícím se ke studiu medicíny za pomoci učebnice Bohumily Sedláčkové, Čeština pro cizince - Příprava ke studiu medicíny (Karolinum 2002). Samostatné kapitoly obsahují různé texty z dějin medicíny i praktické medicíny.

Sleva 15 % z běžně ceny 55 Kč

Naše cena: 47 Kč

Skladem u dodavatele

Gramatické rozbory češtiny - Výklad a cvičení s řešeními

Autor: Adam Robert

publisher: Karolinum

0 / 5
Sleva
Studijní příručka určená primárně studentům prvního ročníku bakalářského studia bohemistiky obsahuje výklady z morfematiky, slovotvorby, morfologie a syntaxe českého jazyka, doprovázené řadou příkladů, a ke každé z těchto disciplín několik cvičení včetně klíče. Cílem výkladů je, aby uživatelé příručky po jejich prostudování zdokonalili svou dovednost jazykového rozboru. Publikace dále přináší

Sleva 10 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 251 Kč

Skladem

Jevištní tvar jako jedna z možných metod výuky češtiny pro cizince

Autor: Boccou-Kestřánková Marie

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Monografie Jevištní tvar jako jedna z možných metod výuky češtiny pro cizince je prací lingvodidaktickou, vztahující se k vyučování češtiny jako cizího jazyka. Dala by se zařadit mezi metodické studie, jde o práci zaměřenou na doložení efektivnosti metody jevištního tvaru v jazykovém vyučování. Publikace je dělena do pěti kapitol, z nichž první tři jsou teoretické (stanovují se v nich cíle práce,

Sleva 21 % z běžně ceny 310 Kč

Naše cena: 245 Kč

Skladem

Čeština v afázii: teorie a empirie

Autor: Flanderková Eva

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Monografie "Čeština v afázii: teorie a empirie" se zabývá otázkami na pomezí lingvistické afaziologie, psycholingvistiky a neurolingvistiky. Jde o první původní monografii zaměřenou na empirický výzkum rodilých mluvčích češtiny s afázií, která nenechává stranou ani diskusi o naléhavých teoretických otázkách. Teoretická část seznamuje čtenáře s problematikou afaziologie na pozadí současných

Sleva 21 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem u dodavatele50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele