Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Ekonomie

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Interakce ekonomiky a práva

publisher: KEY Publishing

5 / 5
Prolínání ekonomiky a práva je téma, se kterým se katedra práva Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava každodenně potýká. Proto na její půdě vznikl záměr vytvořit monografii, která by toto téma zpracovala z různých pohledů několika odborníků. Tato publikace tedy přináší různé zajímavé pohledy expertů na obory, ve kterých se ekonomika a právo silně prolínají. Nemůže

Sleva 6 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 243 Kč

Skladem u dodavatele

Právní due diligence při fúzi (akvizici) s důrazem ...

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Publikace je obecným návodem sui generis, jak postupovat v oblasti právní, pokud je přijato manažerské strategické rozhodnutí fúzovat, příp. realizovat akvizici. Úspěšnost realizace takového rozhodnutí je založena výrazně na disponování pokud možno co nejobjektivnějšími informacemi o společnosti, která má být předmětem fúze, případně o podniku, jenž má být odkoupen. Rozsah získávaných a

Sleva 6 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 164 Kč

Skladem u dodavatele

Aktuální aspekty ochrany spotřebitele v bankovnictví + CD

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Spotřebitel je každodenně konfrontován s různými formami reklamy, nabídek, možností služeb a zboží ve stále se rozšiřujícím spektru kvalitativním, cenovém i typovém. Měla by mu přitom být zaručena přiměřená právní ochrana, která by jej ale současně nezbavovala potřebné míry vlastní odpovědnosti a hospodárnosti. Těžištěm předkládané publikace je postavení spotřebitele jako klienta banky. Pozornost

Sleva 6 % z běžně ceny 265 Kč

Naše cena: 249 Kč

Skladem u dodavatele

Právní podmínky úspěšné realizace vyslání managementu ze zemí Evropské únie do České republiky

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Vysílání zaměstnanců je komplexním problémem, se kterým se setkává řada nadnárodních společností. Při vysílání je nutné řešit řadu právních, finančních, účetních, daňových a operativních problémů, kde rozhodnutí v jedné oblasti vylučuje některé možnosti v jiných oblastech. Cílem této publikace je, aby mohla být použita jako příručka pro management při strategickém řízení převzetí společnosti

Sleva 6 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem u dodavatele

Přeshraniční a nadnárodní fúze obchodních společností z ČR a dalších členských států EU

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Volný pohyb kapitálu a právnických osob je jednou ze základních podmínek pro usnadnění podnikání na vnitřním trhu Evropského společenství (ES) a právě z toho důvodu je značná pozornost na komunitární úrovni věnována právu obchodních společností. Součástí práva obchodních společností je i problematika, věnovaná přeshraničním aktivitám obchodních společností, a to konkrétně jejich přeměnám. Hlavním

Sleva 6 % z běžně ceny 206 Kč

Naše cena: 194 Kč

Skladem

Pojištění odpovědnosti za škodu (historie a současnost)

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Tato publikace se v co nejširších souvislostech zabývá komplexním posouzením pojištění odpovědnosti za škodu, jež úpis rizika (v návaznosti na vznik a správu pojištění, včetně případné likvidace pojistných událostí) zcela zásadním způsobem ovlivňují, neboť žádné jiné pojištění neklade tak vysoké nároky na znalosti právní a znalosti ze všech možných souvisejících i nesouvisejících oborů. Aby se

Sleva 6 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem u dodavatele

Propouštění ze zaměstnání - Rozvazování pracovního poměru pro nadbytečnost a z jiných organizačních…

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Příručka je určena zaměstnavatelům, zejména pak jejich statutárním orgánům a personalistům, jakož i zaměstnancům, jichž se týká propouštění z důvodů organizačních změn – především pro nadbytečnost zaměstnance nebo proto, že se zaměstnavatel či jeho část ruší nebo přemísťuje. Publikace dává návod, jak správně (platně) rozvázat (ukončit) pracovní poměr výpovědí nebo dohodou z organizačních důvodů,

Sleva 6 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem u dodavatele

Komunitární právní úprava spotřebitelského úvěru v praxi

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Autorka se zabývá problematikou spotřebitelského úvěru. Řešená problematika je zasazena do kontextu s aktuální diskuzí v odborné právní literatuře včetně související judikatury zveřejněné Soudním dvorem Evropské unie. Komunitární právní úprava spotřebitelského úvěru je v této publikaci řešena komplexně. Především je provedena analýza příslušných norem práva hmotného se zaměřením na původní

Sleva 6 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem u dodavatele

Obchodní strategie založení advokátní kanceláře

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Předmětem publikace je obchodní strategie založení advokátní kanceláře. Problematika je zpracována jak z oblasti ekonomické, tak právní a může sloužit jako příklad pro vytvoření a stanovení vlastní business strategie pro advokátní koncipienty.

Sleva 6 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 179 Kč

Skladem

Strategie konkurenčních střetů

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Základem knihy Františka Bartese Strategie konkurenčních střetů je tzv. ofenzivní pojetí konkurenčního střetu firmy vycházející z čínské bojové filosofie Sun Tzu. Kniha je doplněna i o nejnovější autorovy poznatky z oblasti Specifického informačního systému firmy (Competitive Intelligence) a jeho roli při strategickém rozhodování vrcholového managementu firmy.

Sleva 6 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 272 Kč

Skladem u dodavatele

Základy účetnictví, 2.vydání

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Kniha Základy účetnictví podává základní pohled na současné finanční účetnictví podnikatelských subjektů a jejím cílem je pochopení účetnictví jako základní metody zpracování a prezentace ekonomických informací na úrovni konkrétního podnikatelského subjektu. V první části jsou předmětem výkladu základní účetní pojmy, struktura podnikového účetnictví, systém regulace a harmonizace účetnictví a

Sleva 6 % z běžně ceny 414 Kč

Naše cena: 389 Kč

Skladem u dodavatele

Aliance malých a středních podniků v maloobchodu a cestovním ruchu

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Publikace je zaměřena na využití strategických aliancí v oblasti maloobchodu a cestovním ruchu. Zvláště jde o možnosti zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků formou vertikální kooperace ve výše uvedených odvětvích. V první části knihy je čtenář uveden do problematiky jak strategických aliancí, tak do tzv. nezávislého obchodu, který zde reprezentují české obchodní firmy snažící

Sleva 6 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem u dodavatele

Právní aspekty založení, vzniku a působení evropské družstevní společnosti se sídlem v ČR

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Cílem publikace, která se Vám dostává do rukou, je představení jedné z nadnárodních forem podnikání, která může působit v rámci prostoru EU. Touto formou je evropská družstevní společnost. Publikace se pak zaměřuje na právní aspekty situace, kdy bude tato forma založena a provozována na území České republiky. Nadnárodní forma a možnost rychlého přesunutí sídla do jiného členského státu, jako

Sleva 6 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 207 Kč

Skladem u dodavatele

Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy, 5.vydání

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Uvedená publikace je zpracována především pro účely zvládnutí vstupu do světa mezinárodního účetnictví a harmonizace daní v rámci EU. Poslouží tak zejména studentům bakalářského studia k získání orientace v daných oborech a základních vědomostí nutných ke hlubšímu studiu dané problematiky při magisterském a na něj navazujícímu studiu. Může rovněž posloužit jako velmi dobré vodítko pro účetní a

Sleva 6 % z běžně ceny 331 Kč

Naše cena: 311 Kč

Skladem u dodavatele

Řízení lidských zdrojů

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Cílem předložené publikace je seznámit čtenáře s problematikou řízení zaměstnanců, kteří se stávají významnými zdroji podniku, jenž musí být odborně řízeny. Autor se snaží komplexně informovat o dané problematice. V knize jsou popsány oblasti kolektivního vyjednávání v podniku, podnikové kultury, pracovní doby, náboru a výběru pracovníků. Je zde také věnována pozornost odměňování pracovníků,

Sleva 6 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 234 Kč

Skladem u dodavatele

Právní a ekonomické problémy současnosti VII.

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Řada sborníků obsahujících příspěvky právníků a ekonomů reagujících na aktuální problémy v našem státě i v okolních zemích Evropské unie. Sborník vychází 4x ročně.

Sleva 6 % z běžně ceny 258 Kč

Naše cena: 243 Kč

Skladem u dodavatele

Hodnotové inženýrství - Cesta k dosažení komerčně úspěšného výrobku, 2. doplńěné vydání

publisher: KEY Publishing

0 / 5
1. Úvod 2. Konkurenční strategie v hodnotovém managementu 3. Strategická příprava výrobku a hodnotové inženýrství 4. Základní metodické prvky hodnotového inženýrství 5. Techniky tvořivého řešení problému 6. Proces využívaní hodnotového managementu 7. Příklad aplikace hodnotového inženýrství při vývoji nového jeřábu 8. Závěr

Sleva 6 % z běžně ceny 414 Kč

Naše cena: 389 Kč

Skladem

Competitive Intelligence - Základ pro strategické rozhodování podniku

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Základním východiskem autorova chápání Competitive Intelligence (CI) je skutečnost, že Competitive Intelligence chápe jako systémovou aplikační disciplínu. Žádný ze zahraničních, ani tuzemských autorů tento způsob chápání CI neuvádí. Toto pojetí Competitive Intelligence jako systémové aplikační disciplíny staví před analytiky Competitive Intelligence nové možnosti. Autor zde navrhuje zcela

Sleva 6 % z běžně ceny 510 Kč

Naše cena: 479 Kč

Skladem u dodavatele

Krizová komunikace - Efektivní zvládání krizových a zátěžových situací

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Co vám přinese publikace o každodenních krizových a zátěžových situacích? - možné varianty konstruktivní komunikace v krizi, - seznam nejčastějších chyb a nevhodných reakcí, - rady pro předcházení a řešení zátěžových situací, - bohatý soubor modelových příkladů, - zkušenosti z praxe manažerů, policistů i vojáků, - možnost ověřit si a zvyšovat vlastní stresovou odolnost, - rady pro sestavení

Sleva 6 % z běžně ceny 172 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem u dodavatele

Podnikání a jeho přeměny

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Tato odborná publikace poskytuje uživateli souhrnný náhled na právní formy kolektivního podnikání, jako jsou obchodní společnosti a družstva, ale i další formy korporací, včetně vývoje očekávaného od 1. 1. 2014. Úvodní pasáže objasňují některé základní instituty a pojmy, v podnikání běžně využívané, a poskytují základní orientaci v právní úpravě. V dalším textu popisujeme zákonnou úpravu

Sleva 6 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 226 Kč

Skladem u dodavateleAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí