Registrace | Přihlášení


Veřejný sektor a veřejné finance

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

eGovernment - cíle, trendy a přístupy k jeho hodnocení

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Zapojování informačních a komunikačních technologií do činnosti veřejné správy, které bývá často označováno také jako e-government, je důležitou komponentou současných správních reforem. Cílem je zlepšení kvality a zvýšení efektivnosti fungování veřejné správy. Implementace nových nástrojů však klade velké nároky nejen na legislativu, systémovost veřejné správy (její řízení, koordinaci, znalosti

Naše cena: 390 Kč

Skladem u dodavatele

Veřejné finance - teorie a praxe v ČR

Autor: Peková Jitka

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
17 %

Sleva 17 % z běžně ceny 578 Kč

Naše cena: 480 Kč

Skladem u dodavatele

Možnosti zvyšování efektivnosti veřejného sektoru v podmínkách krize veřejných financí

Autor: kolektiv autorů

publisher: Muni Press

0 / 5
23 % Sleva
Monografie je založená na výstupech doktorandského studia na ESF MU a zprostředkuje odborníkům ale i širší veřejnosti studie, které jasně naznačují možnosti a limity v oblasti růstu efektívnosti veřejného sektoru. Texty se věnují třem klíčovým oblastem fungování veřejného sektoru – zdravotnictví, aktivní politice zaměstnanosti a nástrojům růstu kvality a efektivnosti na úrovni místních samospráv.

Sleva 23 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 307 Kč

Skladem

Regiony budoucnosti - spolupráce, bezpečí, efektivita

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Pavlík Marek

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Inspirace pro rozvoj měst a regionů s příklady dobré praxe Na trhu ojedinělá publikace se věnuje řízení regionů a spolupráci všech zainteresovaných skupin s cílem kvalitnějšího života v regionech a zvýšení jejich konkurenceschopnosti: - Přibližuje metody hodnocení ukazatelů kvality života v regionu. - Věnuje se zapojení zainteresovaných skupin do rozvoje regionů, tzv. stakeholders

Sleva 15 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem

Ekonomika veřejných rozpočtů

Autor: Kolektiv autorů - Pospíšil Richard,Žufan Pavel

publisher: Professional Publishing

0 / 5
Třináct kapitol o problematice veřejných financí, o veřejné ekonomice, její podstatě a jejích problémech v kontextu smíšené ekonomiky státu. Kniha podrobně analyzuje platné právní předpisy, zákony o státním rozpočtu, zákony o obcích a krajích, o rozpočtovém určení daní, daňové zákony a jejich působení v oblasti ekonomiky. Je to velmi potřebná publikace nejen pro politické strany, ministry,

Naše cena: 488 Kč

Skladem

Veřejný sektor a veřejné finance

Autor: Ochrana František

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Kniha se zabývá klíčovými problémy financování ve veřejném sektoru. Je určena studentům VŠ i lidem z praxe. Uznávaní autoři z VŠE v Praze zkoumají především roli rozpočtové a fiskální politiky a jejich vliv na veřejné financování, analyzují příjmovou a výdajovou politiku centrální vlády i samosprávných úrovní či roli zákonodárných, exekutivních a kontrolních institucí a institutů z hlediska

Sleva 15 % z běžně ceny 355 Kč

Naše cena: 302 Kč

Skladem

Sídla a produkční potenciál

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Kniha přináší široké spektrum výsledků výzkumu produkčního potenciálu sídel. Klade si za cíl stát se inspirujícím materiálem pro praxi obecních, okresních, krajských a regionálních úřadů při zkvalitňování života obyvatel – zabývá se produkčními ukazateli sociálního bytí a právními, kulturními, politickými a sociálně psychologickými aspekty. Z obsahu: Sídlo a veřejný sektor; Modely samosprávy;

Sleva 12 % z běžně ceny 288 Kč

Naše cena: 253 Kč

Skladem u dodavatele

Soustava veřejných rozpočtů

Autor: Červenka Miroslav

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 % Sleva
Publikace je přehledně a srozumitelně napsanou učebnicí rozpočtového práva, která čtenáři poskytne potřebnou orientaci v oblasti veřejných rozpočtů v České republice.Text je uspořádán do 20 kapitol; v úvodu je popsán vývoj rozpočtového hospodaření a současná legislativa. Důraz je kladen na rozpočtovou terminologii, která je přehledně zpracována formou slovníku definic. Stěžejní část je věnována

Sleva 18 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem

Veřejný a podnikatelský sektor

publisher: Professional Publishing

0 / 5
11 %
Každá dnešní ekonomika je ekonomikou smíšenou, prolínají se v ní prvky klasicky pojaté tržní ekonomiky a ekonomiky centrálně plánované. Jde o systém, v rámci něhož jsou tržní mechanismy doplňovány zásahy státu (vlády). Kniha docentky Tetřevové a kolektivu Veřejný a podnikatelský sektor, vydaná nakladatelstvím Professional Publishing, poskytuje širokému spektru čtenářů komplexní pohled na vzájemné

Sleva 11 % z běžně ceny 238 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem

Fenomén dobývání renty a jeho vliv na české veřejné finance

Autor: Dostálová Ivana

publisher: Professional Publishing

0 / 5
Podstatou dobývání renty je úsilí zaměřené na získání výhod zájmovou skupinou prostřednictvím státních zásahů na úkor jiných zájmových skupin. V současné době dobývání renty nabývá na významu v souvislosti s postupující globalizací a s ní souvisejícím oslabováním národních států. Dobyvatelé renty totiž často své skutečné cíle zakrývají předstíráním obecné prospěšnosti, přičemž obratně používají

Naše cena: 359 Kč

Skladem

Dobývání renty prostřednictvím reforem veřejných financí

Autor: Dostálová Ivana

publisher: Professional Publishing

0 / 5
Obsah: 1) Reformy podnikatelského prostředí: dopady do veřejných financí 2) Odraz vlviu zájmových skupin v první fázi české rozpočtové reformy 3) Kvantifikace dobývání renty prostřednictvím veřejných financí 4) Reforma mandatorních sociálních výdajů v ČR a dobývání renty

Naše cena: 179 Kč

Skladem

Konkurenceschopnost regionů Visegrádské čtyřky

Autor: Nevima Jan

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 % Sleva
Publikace seznamuje čtenáře s širokým spektrem přístupů a metod, pomocí nichž je možné konkurenceschopnost regionů měřit a hodnotit. Prezentuje hodnocené regiony zemí Visegrádské čtyřky a demonstruje zdroje či bariéry jejich dalšího rozvoje, k čemuž využívá fakta z dlouholetého výzkumu konkurenceschopnosti regionů V4. Přináší mnoho zajímavých a užitečných údajů, které mohou sloužit nejen k dalším

Sleva 12 % z běžně ceny 238 Kč

Naše cena: 209 Kč

Skladem u dodavatele

Evropeizace veřejné sféry

Autor: Dvořáková Vladimíra

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Soudobé diskuse o budoucnosti evropské integrace (Evropa federální, nebo Evropa multinárodní) často odrážejí spíše přání jednotlivých diskutujících (politiků, ale i vědců) než seriózní vědecký rozbor. Procesy prohlubující evropskou integraci nesporně souvisejí s politickými rozhodnutími a politickou vůlí jednotlivých aktérů, jež vytvářejí právní rámec a prostor pro vládnutí. Životaschopný útvar

Naše cena: 370 Kč

Skladem u dodavatele

Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize

Autor: Dvořák Pavel

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Kniha je zaměřena na téma veřejných financí. Její struktura je však od většiny českých publikací věnovaných této problematice odlišná. Úvodní část textu pouze velmi stručně shrnuje základní východiska normativního přístupu k veřejným financím, založeného na poznatcích veřejné ekonomiky. Tradiční normativní pohled na základní funkce veřejných financí je doplněn o kritičtější pozitivní pohled,

Naše cena: 770 Kč

Skladem u dodavatele

Veřejné finance

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
17 %
Další, aktualizované vydání úspěšné publikace, jejímiž autoři je řada odborníků z několika českých vysokých škol, přináší odpovědi na mnoho aktuálních otázek v teoretické i praktické rovině. Struktura textu je přizpůsobena potřebám výuky. V úvodu každé kapitoly je uveden přehled výukových cílů, na konci kapitol je vždy shrnutí dané problematiky, přehled klíčových pojmů a kontrolní otázky. Kniha

Sleva 17 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 331 Kč

Skladem u dodavatele

Nákladově užitkové metody ve veřejném sektoru

Autor: Ochrana František

publisher: Ekopress

0 / 5
15 %
Publikace, která se komplexně zabývá použitím metod nákladově užitkové analýzy ve veřeném sektoru. Představuje jednotlivé metody nákladově užitkové anylýzy a na praktických případech ukazuje na jejich použití ve veřejném sektoru při hodnocení výdajových programů, veřejných služeb a při hodnocení nabídek v rámci veřejné soutěže.

Sleva 15 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem

Základy organizace veřejné správy (2. vydání)

Autor: Svoboda Ivo

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Kniha je určená především studentům neprávnických fakult a věnuje se organizaci veřejné správy, tedy státní správy a samosprávy. V úvodu je popsána historie organizace moderní veřejné správy na našem území. Hlavní těžiště knihy leží v pojednání o současné organizaci správy, a to jak ústřední, tak místní. Popsána je jak pravomoc, tak působnost správních orgánů. Samostatně je pojednáno o správním

Sleva 2 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 431 Kč

Skladem u dodavatele

Energetická náročnost - Determinanta změn toků fosilních paliv a implikace pro EU a ČR

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Vošta Milan

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Kniha přináší základní pohled na veřejnou ekonomii v oblasti veřejného a neziskového sektoru, státních zásahů a jejich selhávání, veřejné volby a hodnocení veřejných projektů. (determinanta změn toků fosilních paliv a implikace pro EU a ČR)

Sleva 12 % z běžně ceny 268 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem

Nástroje ekonomického řízení ve veřejném sektoru

Autor: Vodáková Jana

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
17 %
Pohled na řízení veřejného sektoru se v souvislosti s probíhající reformou veřejných financí významně mění. Zatímco tradičně bylo řízení ekonomických systémů chápáno spíše jako zabezpečování zdrojů pro průběžné plnění předem nastavených funkcí a zavedených postupů, v současnosti se pozornost stále více přesunuje ke snaze o dosažení plánovaných cílů a výkonů za současného optimálního využívání

Sleva 17 % z běžně ceny 430 Kč

Naše cena: 357 Kč

Skladem u dodavatele

Veřejná a mediální agenda

publisher: Professional Publishing

0 / 5
Tato publikace přináší hlavní empirická zjištění stejnojmeného projektu, který v letech 2007-2008 podpořila Akademie Věd. Projekt zahrnil empirická šetření mediální a veřejné agendy a jejich následnou komparaci. Kniha například uvádí do problematiky agenda setting její zasazení do víru masových médií.

Naše cena: 216 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele