Registrace | Přihlášení


Veřejný sektor a veřejné finance

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Finance územní samosprávy

Autor: Jitka Peková

publisher: Wolters Kluwer ČR

5 / 5
12 %
Kniha přibližuje problamatiku územních financí jako subdisciplíny veřejných financí, věnuje se analýze postavení územní samosprávy, jejím funkcím a financování jejích činností. Autorka mj. uvádí přehled teoretických přístupů k postavení územní samosprávy z pohledu právního a ekonomického, rozebírá hlavní úkol územní sanosprávy, podává výklad o finančním systému územní samosprávy a rozpočtovém

Sleva 12 % z běžně ceny 599 Kč

Naše cena: 527 Kč

Skladem

Rozpočtové právo

Autor: Hana Marková

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Publikace je prvním uceleným zpracováním českého rozpočtového práva v knižní podobě. Rozpočtové právo je v publikaci členěno na část obecnou a část zvláštní s tím, že v rámci obecné části se publikace zabývá základními otázkami rozpočtového práva jako součásti finančního práva. Pozornost je především zaměřena na rozpočtověprávní vztahy a rozpočtověprávní instituty. Otázky rozebírané v části

Naše cena: 610 Kč

Skladem u dodavatele

Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize

Autor: Pavel Dvořák

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Kniha je zaměřena na téma veřejných financí. Její struktura je však od většiny českých publikací věnovaných této problematice odlišná. Úvodní část textu pouze velmi stručně shrnuje základní východiska normativního přístupu k veřejným financím, založeného na poznatcích veřejné ekonomiky. Tradiční normativní pohled na základní funkce veřejných financí je doplněn o kritičtější pozitivní pohled,

Naše cena: 770 Kč

Skladem u dodavatele

Evropeizace veřejné sféry

Autor: Vladimíra Dvořáková

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Soudobé diskuse o budoucnosti evropské integrace (Evropa federální, nebo Evropa multinárodní) často odrážejí spíše přání jednotlivých diskutujících (politiků, ale i vědců) než seriózní vědecký rozbor. Procesy prohlubující evropskou integraci nesporně souvisejí s politickými rozhodnutími a politickou vůlí jednotlivých aktérů, jež vytvářejí právní rámec a prostor pro vládnutí. Životaschopný útvar

Naše cena: 370 Kč

Skladem u dodavatele

Dobývání renty prostřednictvím reforem veřejných financí

Autor: Ivana Dostálová

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Obsah: 1) Reformy podnikatelského prostředí: dopady do veřejných financí 2) Odraz vlviu zájmových skupin v první fázi české rozpočtové reformy 3) Kvantifikace dobývání renty prostřednictvím veřejných financí 4) Reforma mandatorních sociálních výdajů v ČR a dobývání renty

Sleva 12 % z běžně ceny 168 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem

Fenomén dobývání renty a jeho vliv na české veřejné finance

Autor: Ivana Dostálová

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Podstatou dobývání renty je úsilí zaměřené na získání výhod zájmovou skupinou prostřednictvím státních zásahů na úkor jiných zájmových skupin. V současné době dobývání renty nabývá na významu v souvislosti s postupující globalizací a s ní souvisejícím oslabováním národních států. Dobyvatelé renty totiž často své skutečné cíle zakrývají předstíráním obecné prospěšnosti, přičemž obratně používají

Sleva 12 % z běžně ceny 338 Kč

Naše cena: 297 Kč

Skladem

Veřejný a podnikatelský sektor

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Každá dnešní ekonomika je ekonomikou smíšenou, prolínají se v ní prvky klasicky pojaté tržní ekonomiky a ekonomiky centrálně plánované. Jde o systém, v rámci něhož jsou tržní mechanismy doplňovány zásahy státu (vlády). Kniha docentky Tetřevové a kolektivu Veřejný a podnikatelský sektor, vydaná nakladatelstvím Professional Publishing, poskytuje širokému spektru čtenářů komplexní pohled na vzájemné

Sleva 12 % z běžně ceny 238 Kč

Naše cena: 209 Kč

Skladem

Soustava veřejných rozpočtů

Autor: Miroslav Červenka

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %
Publikace je přehledně a srozumitelně napsanou učebnicí rozpočtového práva, která čtenáři poskytne potřebnou orientaci v oblasti veřejných rozpočtů v České republice.Text je uspořádán do 20 kapitol; v úvodu je popsán vývoj rozpočtového hospodaření a současná legislativa. Důraz je kladen na rozpočtovou terminologii, která je přehledně zpracována formou slovníku definic. Stěžejní část je věnována

Sleva 18 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem

Partnerství veřejného a soukromého sektoru: právní a ekonomické aspekty

Autor: Tomáš Louda

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Publikace se zabývá základními vztahy mezi veřejnou správou a soukromým sektorem z různých hledisek, zejména pojetím veřejné správy jako služby. Možnost využití metod managementu ve veřejném sektoru na straně jedné a podpora soukromopodnikatelského sektoru a neziskových organizací veřejnou správou na straně druhé, vytváří základní podmínky pro spolupráci a partnerství mezi veřejným a soukromým

Sleva 3 % z běžně ceny 466 Kč

Naše cena: 452 Kč

Skladem u dodavatele

Veřejný sektor a veřejné finance

Autor: František Ochrana

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Kniha se zabývá klíčovými problémy financování ve veřejném sektoru. Je určena studentům VŠ i lidem z praxe. Uznávaní autoři z VŠE v Praze zkoumají především roli rozpočtové a fiskální politiky a jejich vliv na veřejné financování, analyzují příjmovou a výdajovou politiku centrální vlády i samosprávných úrovní či roli zákonodárných, exekutivních a kontrolních institucí a institutů z hlediska

Sleva 15 % z běžně ceny 355 Kč

Naše cena: 302 Kč

Skladem

Možnosti zvyšování efektivnosti veřejného sektoru v podmínkách krize veřejných financí

Autor: kolektiv autorů

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
23 %
Monografie je založená na výstupech doktorandského studia na ESF MU a zprostředkuje odborníkům ale i širší veřejnosti studie, které jasně naznačují možnosti a limity v oblasti růstu efektívnosti veřejného sektoru. Texty se věnují třem klíčovým oblastem fungování veřejného sektoru – zdravotnictví, aktivní politice zaměstnanosti a nástrojům růstu kvality a efektivnosti na úrovni místních samospráv.

Sleva 23 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 307 Kč

Skladem

Návrh zdravotní reformy

Autor: kolektiv autorů

publisher: Cesta

0 / 5
Návrh (analýza) zdravotní reformy CESTY neodmítá snahy o zefektivnění systému a posílení jeho vstřícnosti vůči pacientům, usiluje však o solidaritu, prevenci, univerzální dostupnost a vysokou kvalitu zdravotní péče. Nevylučuje možnost pacientů si připlácet za lepší komfort a širší rozsah zdravotní péče, ale odmítá povinné zavedení dvousložkového pojistného podle nizozemského vzoru. Za ústřední

Sleva 10 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 54 Kč

Skladem u dodavatele

Návrh penzijní reformy (verze se zohledněním výchovy dětí v průběžném systému) - (verze se…

Autor: kolektiv autorů

publisher: Cesta

0 / 5
Koncepce (analýza) penzijní reformy CESTY (verze se zohledněním výchovy dětí v průběžném systému) navrhuje podobně jako verze s NDC korigovat či přebudovat stávající systém - změnit charakter a výši odvodů a odstranit či zmírnit diskriminaci rodin s dětmi. Důrazně oponuje privatizaci penzijního systému prosazené vládní koalicí v sérii zákonů na počátku listopadu 2011. Návrh chce zachovat současný

Sleva 10 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 54 Kč

Skladem u dodavatele

eGovernment - cíle, trendy a přístupy k jeho hodnocení

Autor: David Špaček

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Zapojování informačních a komunikačních technologií do činnosti veřejné správy, které bývá často označováno také jako e-government, je důležitou komponentou současných správních reforem. Cílem je zlepšení kvality a zvýšení efektivnosti fungování veřejné správy. Implementace nových nástrojů však klade velké nároky nejen na legislativu, systémovost veřejné správy (její řízení, koordinaci, znalosti

Naše cena: 390 Kč

Skladem u dodavatele

Environmentální rozměr rozvoje venkova a regionů

Autor: Petr Kment

publisher: Melandrium

0 / 5
Problematika životního prostředí je v celkovém rozvoji společnosti již delší dobu skcentována, avšak její úzké sepětí s rozvojem venkova a regionů je často zmiňováno pouze okrajově. Tato práce poskytuje ucelený přehled o možnostech environmentálního rozvoje venkovského prostoru a regionů.

Sleva 2 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem u dodavatele

PENZE: kvantitativní přístup

Autor: Tomáš Cipra

publisher: Ekopress

0 / 5
13 %
Kniha se zabývá problematikou penzí, a to především penzí starobních. Toto téma je vedle své aktuálnosti natolik komplexní, že zasahuje do celé řady oborů, jako je politika, právo, sociologie, ekonomie, finance, demografie, matematika aj. (kdybychom šli do podoborů, tak těch bude ještě daleko víc: pro představu např. sociální politika, charita, důchodová legislativa, sociální gerontologie,

Sleva 13 % z běžně ceny 540 Kč

Naše cena: 470 Kč

Skladem

Veřejná a mediální agenda - Komparativní analýza tematizace veřejné sféry

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Tato publikace přináší hlavní empirická zjištění stejnojmeného projektu, který v letech 2007-2008 podpořila Akademie Věd. Projekt zahrnil empirická šetření mediální a veřejné agendy a jejich následnou komparaci. Kniha například uvádí do problematiky agenda setting její zasazení do víru masových médií.

Sleva 12 % z běžně ceny 188 Kč

Naše cena: 165 Kč

Skladem

Energetická náročnost - Determinanta změn toků fosilních paliv a implikace pro EU a ČR

Autor: Kolektiv autorů - Milan kolektiv autorů, Vošta

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Kniha přináší základní pohled na veřejnou ekonomii v oblasti veřejného a neziskového sektoru, státních zásahů a jejich selhávání, veřejné volby a hodnocení veřejných projektů. (determinanta změn toků fosilních paliv a implikace pro EU a ČR)

Sleva 12 % z běžně ceny 268 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem

Základy organizace veřejné správy (2. vydání)

Autor: Ivo Svoboda

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Kniha je určená především studentům neprávnických fakult a věnuje se organizaci veřejné správy, tedy státní správy a samosprávy. V úvodu je popsána historie organizace moderní veřejné správy na našem území. Hlavní těžiště knihy leží v pojednání o současné organizaci správy, a to jak ústřední, tak místní. Popsána je jak pravomoc, tak působnost správních orgánů. Samostatně je pojednáno o správním

Sleva 2 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 431 Kč

Skladem u dodavatele

Nákladově užitkové metody ve veřejném sektoru

Autor: František Ochrana

publisher: Ekopress

0 / 5
13 %
Publikace, která se komplexně zabývá použitím metod nákladově užitkové analýzy ve veřeném sektoru. Představuje jednotlivé metody nákladově užitkové anylýzy a na praktických případech ukazuje na jejich použití ve veřejném sektoru při hodnocení výdajových programů, veřejných služeb a při hodnocení nabídek v rámci veřejné soutěže.

Sleva 13 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 226 Kč

SklademAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí