Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Jazykověda

Nejprodávanější v této kategorii

Jazyk v kontextu kultury - Dvanáct statí z lublinské kognitivní etnolingvistiky

Autor: Jerzy Bartmiński

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Jerzy Bartmiński (1939) je dnes jedním z nejvýznamnějších polských i evropských lingvistů, předním představitelem moderní etnolingvistiky a zakladatelem lublinské školy kognitivní etnolingvistiky. Objevil a spolu se svými kolegy uplatňuje originální metody zkoumání sémantických struktur jazyka, jež v mnohém připomínají kognitivní lingvistiku americké provenience, zároveň však navazují na nejlepší

Sleva 20 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem u dodavatele

Mozaiky překladu - Translation Mosaics K devadesátému výročí narození Jiřího Levého

Autor: Zuzana Jettmarová

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Autorka reaguje na soudobou snahu po metodologické inovaci translatologie jako integrované disciplíny. Analyzuje témata, která se v translatologii prosazují od r. 1990, a konfrontuje teoreticky i metodologicky českou tradici s hlavním proudem západní translatologie. Nadčasovost české teorie překladu Levého dokumentuje jak na základě empirického výzkumu, tak v současných teoreticko-metodologických

Sleva 20 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem u dodavatele

Slovník afixů užívaných v češtině

Autor: Josef Šimandl (ed.)

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Slovník afixů zpracovává předpony (prefixy) a přípony (sufixy), představuje však i četné části složených slov, jimž se někdy přiznává blízkost afixům. Je to tedy kompendium popisující všechny důležité odvozovací prvky slov užívaných v současných českých textech – včetně slov přejatých. Netradiční pohled na tvoření slov od afixů dává trochu odlišný obraz než běžný směr od derivátů: do ohniska

Sleva 20 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 392 Kč

Skladem u dodavatele

(Neue) Bibliographie zum deutsch-tschechischen Sprachvergleich

Autor: Kolektiv autorů - Alena Šimečková, Martin Šemelík, kol.

publisher: Karolinum

0 / 5
20 % Novinka
Německo-české jazykové srovnání stojí v centru zájmu různých akademických pracovišť v České republice i zahraničí. Z toho pramení mj. i potřeba platformy, jež by přispěla k výměně zkušeností a poznatků mezi jednotlivými badateli v této oblasti výzkumu. Cílem nové bibliografie je proto dokumentace kontrastivních analýz výše zmíněného jazykového páru, a to z perspektivy různých lingvistických

Sleva 20 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 112 Kč

Skladem u dodavatele

Literární onomastika - Antroponyma

Autor: Žaneta Dvořáková

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
24 %
Monografie Literární onomastika s podtitulem Antroponyma si klade za cíl komplexní představení dosavadních teoretických a metodologických přístupů k literárním vlastním jménům a především rozšíření poznatků o literárních antroponymech. Výzkum se opírá o metodologicko-teoretické poznatky, k nimž domácí i zahraniční literární onomastika ve svém vývoji dospěla, zároveň vychází z nejnovějších

Sleva 24 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny nové moderny 3

Autor: Vladimír Papoušek , kolektiv

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Třetí díl experimentální koncepce dějin české literatury. Období 1935–1947 přináší řadu proměn moderny, její konfrontaci s kataklyzmatickými historickými událostmi, s ideologií, s momenty, kdy svoboda kreace a myšlenky byla nahrazována mocenskou kontrolou. Tyto faktory způsobují nezbytnost redefinice modernistických konceptů, promýšlení vztahu mezi individuální existencí, ideálem a reálnými

Sleva 24 % z běžně ceny 855 Kč

Naše cena: 650 Kč

Skladem

Estonská literatura v Čechách

Autor: Michal Kovář

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
24 %
Publikace přináší shrnující pohled na dějiny české recepce estonské literatury od prvních překladů a ohlasů po současnost. Historická periodizace je vystavěna s ohledem na setkávání dvou literárních polí, především jejich politických faktorů, a na kontextualizaci estonské literatury v překladové a nakladatelské praxi a v recenzích. Součástí knihy je úplná bibliografie překladů a kritických ohlasů.

Sleva 24 % z běžně ceny 135 Kč

Naše cena: 103 Kč

Skladem

Jazyk a myšlení

Autor: Mucumi Imaiová

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Prostřednictvím jazyka se díváme na svět kolem nás a přemýšlíme. Znamená to tedy, že způsob chápání reality a myšlení jednoho národa, který hovoří svým rodným jazykem, se liší od chápání a myšlení lidí ostatních národností, kteří hovoří jazyky jinými? Autorka monografie Jazyk a myšlení na pozadí výsledků mnoha zajímavých experimentů (týkajících se například vyjádření pozice v prostoru v jazycích,

Sleva 20 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem u dodavatele

Korpus a korpusová lingvistika

Autor: František Čermák

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Obsah i zaměření knihy Korpus a korpusová lingvistika vystihuje v zásadě její název. Zabývá se korpusem, v moderní lingvistice teprve nedávno začínajícím, ale dnes už mohutným a vlivným jevem, jeho aspekty i navazující lingvistickou disciplínou, korpusovou lingvistikou. Podává vedle přehledu základních pojmů i zásady a metody práce s elektronickým korpusem a doplňuje ho ukázkami studií, které se

Sleva 20 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 272 Kč

Skladem u dodavatele

Tajemství sedmi samohlásek - v teorii a praxi

Autor: Joscelyn Godwin

publisher: Malvern

0 / 5
24 %
V našem každodenním životě existuje jen málo věcí tajuplnějších, než jsou samohlásky, jen málo věcí významnějších než tyto formy, jimiž utváříme svou řeč. Samohlásky jsou nám blízké jako náš dech, téměř stejně důvěrné jako naše myšlenky, skrytými je činí právě jejich blízkost, jako když se snažíme najít nějakou věc, kterou přitom držíme v ruce.

Sleva 24 % z běžně ceny 228 Kč

Naše cena: 173 Kč

Skladem u dodavatele

Překladová čeština a její charakteristiky

Autor: Lucie Chlumská

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
24 %
Ačkoli překladová literatura tvoří v českém prostředí více než třetinu knižní produkce, čeština v překladech doposud nebyla podrobena systematické kvantitativní analýze. Cílem tohoto svazku je proto popsat charakteristické rysy překladové češtiny ve srovnání s češtinou v původně českých (nepřekladových) textech pomocí metod korpusové translatologie. Analýza byla provedena na základě rozsáhlého

Sleva 24 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 121 Kč

Skladem u dodavatele

Slova na pranýři

Autor: Jaroslav Hořejší

publisher: Maxdorf

0 / 5
24 %
Vadí mi pokleslost toho, jak mluvíme, protože s tím souvisí i pokleslost našeho myšlení a jednání a naše odolnost vůči ostatním nešvarům. Slova prozradí velmi mnoho o vás druhým, ale také naopak vám samotným o druhých. Pokud nevěnujete dost pozornosti tomu, jak mluvíte vy sami a jak mluví ostatní, můžete uškodit nejen svému jménu, ale i sami sobě. Slova nám totiž umožňují bránit se útokům zvenčí

Sleva 24 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 186 Kč

Skladem

S. K. Šaumjan: Sémiotické pojetí gramatiky

Autor: Martin Janečka

publisher: EPISTEME

0 / 5
24 %
Sémiotické myšlení gruzínského lingvisty Sebastiana Konstantinoviče Šaumjana se vyznačuje mimořádnou synkretičností, v níž se střetávají tradice klasického (středo)evropského strukturalismu, nastupujícího amerického generativismu i ruského formalismu. Autor knihy analyzuje zejména tři Šaumjanovy stěžejní teorie: jeho aplikativní generativní model (1971), aplikativní univerzální gramatiku (1987) a

Sleva 24 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Syntax-Semantics Interface

Autor: Eva Hajičová

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Soubor Syntax - Semantics Interface je výběrem ze studií Evy Hajičové publikovaných v letech 1973 až 2014 a vychází z teoretického rámce Funkčního generativního popisu, jak jej v šedesátých letech formuloval Petr Sgall a dále rozvíjejí jeho žáci, mezi něž autorka patří. Témata vybraných studií odrážejí vědecký zájem a přínos autorky ve čtyřech okruzích: (i) specifikace závislostních vztahů v

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem u dodavatele

Konverzační slovník podlidí

Autor: Petr Bakalář

publisher: Milan Hodek

0 / 5
24 %
Autor mapuje několik aspektů současné české jazykové kultury, především pak tendence na jedné straně k zhovadění a tzv. buranizaci (hovězí čeština), na druhé pak k feminizaci a infantilizaci (zdrobněliny, afektovanost, medovitost).

Sleva 24 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 106 Kč

Skladem u dodavatele

Život ve slovech, slova v životě - Procházka labyrintem českých nářečí

Autor: Stanislava Koloferová , Milena Šipková

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
24 %
Pochybovat o tom, že tradiční nářečí zanikají, může už jen málokdo. I dnes však po nich zůstává bohatství slov a slovních obratů. Nesou v sobě odraz dávné historie a vypovídají o tom, jak lidé dříve žili, jak uvažovali, jak pociťovali, prožívali a vůbec vnímali svět okolo sebe. Knížka autorského kolektivu pracovníků dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., nám mnohá z

Sleva 24 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem u dodavatele

Kapitoly o češtině jako jazyku nemateřském

Autor: Hrdlička Milan

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
V autorském sborníku mapuje bohemista Milan Hrdlička posledních deset let své publikační činnosti v oboru vyučování češtině studentů s jiným než českým mateřským jazykem. Opírá se o dlouholetou praxi pedagogickou i výzkumnou, výsledky pozorování a teoretické hodnoticí výstupy zakládá na bohatém příkladovém materiálu. Zkušenost kontaktu bohemisty s jinojazyčným prostředím potvrzuje nejen pracovním

Sleva 20 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem u dodavatele

Karl Bühler, une théorie du langage redécouverte

Autor: Tomáš Hoskovec (ed.)

publisher: OPS

0 / 5
24 %
Vědecká díla žijí potud, pokud se dál aktuálně promýšlejí. Vědecké dílo Karla Bühlera (1879 – 1963) v psychologii a jazykovědě za promýšlení stojí, byť jej postihl krutý osud. Tento lékař, psychiatr a experimentální psycholog, zkoumal nejvyšší formy duševní činnosti člověka, myšlení, vůli, rozhodování. Při tom hraje ústřední roli jazyk: právě jazykem si člověk zprostředkovává rozumění světu, ve

Sleva 24 % z běžně ceny 400 Kč

Naše cena: 304 Kč

Skladem u dodavatele

Jazyk a dialog: Výbor z textů

Autor: Čmejrková a kolektiv Světla

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
24 %
Výbor z díla české lingvistky Světly Čmejrkové představuje reflexi jejích mnohostranných vědeckých zájmů, za jejichž sjednocující koncept lze pokládat dialog a dialogičnost (v nejrůznějších podobách). V jedenácti oddílech jsou zařazeny články a studie věnované závažným teoretickým problémům (z oblasti filozofie jazyka, teorie komunikace, sémiotiky), ale rovněž články ukazující osobitý přístup

Sleva 24 % z běžně ceny 439 Kč

Naše cena: 334 Kč

Skladem u dodavatele

O věrnosti překladu

Autor: František Štícha

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Věrnost překladu pojímá autor jako veskrze pozitivní hodnotu, o niž by mělo být usilováno, aniž jí lze v úhrnu jazykových prostředků cele dosáhnout. Poté, co je v první kapitole analyzován pojem věrnosti obecně, je v kapitole druhé, věnované jazyku beletrie, v kapitole třetí, věnované jazyku literatury faktu a literatury odborné, a v kapitole čtvrté, věnované shodám a rozdílům v překladech bible,

Sleva 24 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 266 Kč

Skladem

Úvod do teorie jazykové správnosti

Autor: Martin Beneš

publisher: Univerzita Karlova - Filozofic

0 / 5
24 %
Monografie Martina Beneše Úvod do teorie jazykové správnosti je pokusem vybudovat sociolingvistiku normativity jazyka. Vychází přitom ze specifické konceptualizace své předmětné oblasti, která počítá nejen s časoprostorovými, smysly vnímatelnými entitami – jazykovými prostředky, ale též s nečasoprostorovými, smysly nevnímatelnými entitami sociálními – inherentně normativními jazykovými pravidly,

Sleva 24 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem u dodavatele

Syntax mluvené češtiny

Autor: Jana Hoffmann

publisher: Academia

0 / 5
24 % Novinka
Východiskem dosavadních popisů syntaxe češtiny jsou převážně psané texty; syntax mluvených projevů (zejména těch nepřipravených a polopřipravených) byla zkoumána jen výjimečně. Členové autorského týmu vycházejí z přesvědčení, že lze popsat určité obecné charakteristiky běžně mluvené češtiny, které nepředstavují žádné „nepravidelnosti“ či „odchylky“, na pozadí textů samých. Zaměřují se na popis

Sleva 24 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 300 Kč

SklademNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele