Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Jazykověda

Zvuková báze řečové komunikace - Fonetický a fonologický popis řeči

Autor: Radek Skarnitzl , Pavel Šturm , Jan Volín

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
Publikace Zvuková báze řečové komunikace představuje české veřejnosti nejnovější poznatky o fonetickém a fonologickém popisu řeči. Ve snaze nabídnout komplexní pohled na zvukové systémy jazyků se věnuje segmentálním i prozodickým jevům z několika vzájemně se doplňujících hledisek. Pojednává jak o artikulačním základu řeči, tak o akustických a psychoakustických vlastnostech řečového signálu. Popis

Sleva 24 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 167 Kč

Skladem u dodavatele

Pragmatika v češtině

Autor: Milada Hirschová

publisher: Karolinum

5 / 5
20 %
Monografie Pragmatika v češtině se z hlediska českého jazyka zabývá jevy, pro které se v lingvistice vžilo souhrnné označení "pragmatika". Oproti 1. vydání (Olomouc 2006, již několik let rozebráno) obsahuje nově vymezené teoretické stanovisko (tzv. umírněná pragmatika) a nově koncipované tematické okruhy. Poprvé pro češtinu je zde zpracována problematika časové a prostorové deixe, v rámci

Sleva 20 % z běžně ceny 325 Kč

Naše cena: 260 Kč

Skladem u dodavatele

Jak se děti učí významu slov

Autor: Paul Bloom

publisher: Karolinum

5 / 5
24 %
Jak děti zjistí, že slovo „pes“ označuje psa a ne třeba kočku, auto anebo člověka? Jak poznají, co znamenají slovesa „myslet“ nebo „věřit“, přídavná jména „dobrý“ či „bílý“, anebo třeba slova označující abstraktní jevy, jako jsou „hypotéka“ nebo „příběh“? Děti si slova osvojují poměrně rychle, obvykle bez toho, aby je to někdo explicitně učil. Porozumění významům slov je jedním ze základních

Sleva 24 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 274 Kč

Skladem

Mluvnice současné češtiny 2 - Syntax češtiny na základě anotovaného korpusu

Autor: Jarmila Panevová , kol.

publisher: Karolinum

3.3 / 5
24 %
V tomto svazku je podán pohled na českou syntax založený na materiálu současné češtiny, jak ho poskytuje gramaticky anotovaný materiál z českých počítačových korpusů. Autorky svazku se podílely na výstavbě Pražského závislostního korpusu. Vycházely přitom z jednotné teoretické koncepce závislostního popisu založeného na pojmu valence. V sedmi kapitolách jsou analyzovány a bohatě korpusovým

Sleva 24 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem

Baskičtina - Lingvistická interpretace

Autor: Bohumil Zavadil

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
První obsáhlejší práce o baskičtině v ČR, jejímž cílem je zprostředkovat české lingvistické veřejnosti informace o konkrétní povaze současné spisovné baskičtiny (euskara batua) a o jejích specifických jazykových rysech, jakož i o výsledcích a stavu současné baskické a španělské baskologie.

Sleva 24 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 293 Kč

Skladem u dodavatele

Základy psycholingvistiky

Autor: Kolektiv autorů - Eva M. Fernández, Helen Smith Cairns

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
Kniha Základy psycholingvistiky představuje klíčové otázky psycholingvistického bádání. Poutavou a zároveň srozumitelnou formou se tak zabývá osvojováním jazyka u dětí i tím, jak se učí jazyky dospělí, zaměřuje se na to, jak produkujeme a zpracováváme řeč, a v neposlední řadě věnuje pozornost složitým otázkám biologického založení jazyka. Informace v knize jsou založeny na nejnovějších výzkumných

Sleva 24 % z běžně ceny 315 Kč

Naše cena: 239 Kč

Skladem u dodavatele

Jak psát a jak nepsat česky

Autor: Kolektiv autorů - Jarmila Panevová, Petr Sgall

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
P. Sgall a J. Panevová předkládají v této knize řadu zajímavých postřehů o současné češtině především z hlediska psaného jazyka. Tyto náměty mohou být užitečné pro autory informačních a popularizačních textů, pro publicisty, překladatele do češtiny, ale i pro čtenáře, kterým jde o vhodné a kultivované vyjadřování. Poukazují na frekventované chyby a poklesky jak v oblasti pravopisu a tvarosloví,

Sleva 24 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 137 Kč

Skladem

Sedm tváří translatologie - Teorie překladu a tlumočení prizmatem současných španělských…

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace seznamuje českého čtenáře s aktuálními translatologickými tématy, jež stojí ve středu zájmu na Pyrenejském poloostrově a která mohou být pro české prostředí metodologicky inspirativní: např. s rolí tlumočníků v dobách kolonialismu, překladatelskou prací španělských misionářů či cenzurou v překladu divadelních her. Vybrané studie jsou doplněny o krátké medailony příslušných

Sleva 20 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele

Tvůrčí překlad ve výukovém procesu na polsko-českém příkladu

Autor: Michala Benešová

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace vychází z materiálů shromážděných v rámci Polsko-českého a česko-polského překladatelského semináře realizovaného na Filozofické fakultě UK. Obsahuje originální i přeložené verze několika uměleckých textů (povídky, drama, reportáže) doplněné odborným komentářem shrnujícím nejčastější problémy spojené s překladem a způsob jejich řešení či nejčastější chyby a jejich analýzu. Na komentář

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Fonetika a fonologie současné španělštiny

Autor: Petr Čermák

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
Cílem učebního textu, určeného studentům španělské filologie, je seznámit se základy fonetiky a fonologie španělštiny. Pozornost je věnována i vztahu mezi mluvenou a psanou podobou současné španělštiny. Obsah: grafický zápis zvukové podoby jazyka, tvoření, přenos a percepce řeči, hlásky a jejich klasifikace, ortoepie současné španělštiny, výslovnostní zvláštnosti americké španělštiny, fonetické

Sleva 24 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 129 Kč

Skladem u dodavatele

Mluvnice současné češtiny I.-Jak se píše a jak mluví

Autor: Kolektiv autorů - Cvrček Václav,Kolektiv

publisher: Karolinum

0 / 5
22 %
Předkládaná Mluvnice současné češtiny autorů působících na různých ústavech Univerzity Karlovy je po téměř patnácti letech novým pokusem o stručný a srozumitelný popis našeho mateřského jazyka. Mluvnice je koncipována jako dvoudílná, přičemž první díl zahrnuje poučení mj. o zvukové stránce jazyka, slovní zásobě, slovotvorbě, tvarosloví, stylistice a psací soustavě (druhý díl pak bude

Sleva 22 % z běžně ceny 315 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem u dodavatele

Kultura a struktura českého jazyka

Autor: František Daneš

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
Tematicky řazený výbor prací nestora jazykové bohemistiky dokumentuje 60 let vývoje spisovné češtiny a jejího studia. Prof. Daneš vybral práce publikované časopisecky, přednášky a příspěvky z konferencí (tiskem poprvé), které považuje za významné pro současné i budoucí studenty. Obsahuje výběrovou bibliografii časopiseckých i knižních publikací autora.

Sleva 24 % z běžně ceny 315 Kč

Naše cena: 239 Kč

Skladem u dodavatele

Rétorika a řečová kultura

Autor: Jiří Kraus

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
Druhé vydání přehledného průvodce dějinami a současností rétoriky přináší užitečný přehled tematických okruhů, které se vztahují k stylistické stránce jednotlivých žánrů řečnických vystoupení. Autor se opírá o znalost jak tisíciletého vývoje oboru, tak moderních, na rétorice založených interpretativních metod. Prostřednictvím vybraných příkladů ze současného českého mediálního diskurzu

Sleva 24 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem

Překladatelské miniatury

Autor: Milan Hrdlička

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
Víte, jak v uměleckém textu přeložit šifru? Nebo záměrné gramatické a pravopisné chyby? Anebo různojazyčné pasáže? Máte představu o tom, jakým způsobem se mohou v cílovém textu projevit překladatelovy naturalizační zásahy? Otázkám translace těchto a dalších zajímavých jevů je věnována podstatná část naší monografie. A nejen jim. K problematice adekvátního uměleckého překladu se přistupuje na

Sleva 24 % z běžně ceny 135 Kč

Naše cena: 103 Kč

Skladem

Jazyk a slovník - Vybrané lingvistické studie

Autor: František Čermák

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
V souborné knize Jazyk a slovník se představuje výbor menších studií z autorova padesátiletého přemýšlení o jazyce, českém i řadě dalších, z okruhů tematicky základních i opomíjených, především však stojících mimo tradiční čistě gramatické pohledy. Pozornost je zaměřena zvláště na oblasti klasické lingvistiky a v intencích "pražského" myšlení také na otázky nepříliš často řešeného pojmenování v

Sleva 24 % z běžně ceny 430 Kč

Naše cena: 327 Kč

Skladem u dodavatele

Teoretické problémy překladu

Autor: Georges Mounin

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
Stěžejní teoretické dílo věnované překladatelství. To je v autorovo pojetí těsně spojeno s teoretickými proudy moderní lingvistiky.

Sleva 24 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 186 Kč

Skladem u dodavatele

Jazyk a myšlení

Autor: Mucumi Imaiová

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Prostřednictvím jazyka se díváme na svět kolem nás a přemýšlíme. Znamená to tedy, že způsob chápání reality a myšlení jednoho národa, který hovoří svým rodným jazykem, se liší od chápání a myšlení lidí ostatních národností, kteří hovoří jazyky jinými? Autorka monografie Jazyk a myšlení na pozadí výsledků mnoha zajímavých experimentů (týkajících se například vyjádření pozice v prostoru v jazycích,

Sleva 20 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem

Korpus a korpusová lingvistika

Autor: František Čermák

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Obsah i zaměření knihy Korpus a korpusová lingvistika vystihuje v zásadě její název. Zabývá se korpusem, v moderní lingvistice teprve nedávno začínajícím, ale dnes už mohutným a vlivným jevem, jeho aspekty i navazující lingvistickou disciplínou, korpusovou lingvistikou. Podává vedle přehledu základních pojmů i zásady a metody práce s elektronickým korpusem a doplňuje ho ukázkami studií, které se

Sleva 20 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 272 Kč

Skladem u dodavatele

Co se chce říct mluvením - Ekonomie jazykové směny

Autor: Pierre Bourdieu

publisher: Karolinum

0 / 5
22 %
Kniha významného francouzského sociologa, jehož úvahy zásadním způsobem ovlivnily také estetiku, literární historii a řadu dalších oborů, probírá v obecnosti i na konkrétních příkladech fungování jazyka jakožto sféry symbolické směny.

Sleva 22 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem

O čem je morfologie

Autor: Martin Haspelmath

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
Vysokoškolská učebnice O čem je morfologie zaujme nejen lingvisty, ale i zájemce o jazyk z jiných oborů zasvěceným výkladem nejdůležitějších témat vymezujících předmět současné morfologie.

Sleva 24 % z běžně ceny 400 Kč

Naše cena: 304 Kč

Skladem u dodavatele

Grammatykáři - Gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533-1672

Autor: Ondřej Koupil

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
Druhé vydání knihy, která komplexně představuje práci nejstarších gramatiků českého jazyka v 16. a 17. století na pozadí tradic, které formovaly jejich myšlení.

Sleva 24 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem

Jazyk. Jeho český příběh – prvních tisíc let (800–1800) - Malý průvodce dějinami české…

Autor: Jiří Marvan

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
Vyznat se v moderním jazykovém světě češtiny se vší jeho mohutností i mnohostí, orientovat se ve všech jeho složitých peripetiích není možné bez spolupráce jeho staletých spolutvůrců a bez uchopení jejich myšlenek. Autentické texty, velkomoravským Konstantinem v 9. století počínaje a F. V. Pelclem spolu s J. Kollárem na rozhraní století 18. a 19. konče, nabízejí takovéto uchopení skrze dialog

Sleva 24 % z běžně ceny 470 Kč

Naše cena: 357 Kč

Skladem u dodavatele

Úvod do obecné fonetiky

Autor: Michael Ashby , John Maidment

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %

Sleva 24 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem u dodavatele

Zažil jsem toho dost - (rozhovor s Marií Jiráskovou)

Autor: Petr Sgall

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
Profesor PhDr. Petr Sgall, DrSc., je široce uznávanou vědeckou osobností v oboru obecné, teoretické i komputační lingvistiky a bohemistiky, často se u nás i v zahraničí objevuje odkaz na „Sgallovu školu“. Velmi málo se však ví o běhu jeho života. Sám se jeví jako velmi uzavřený a do vědy zahleděný člověk. Proto v tomto svazku předkládáme jiný pohled na jeho osobnost, a to ústy Sgalla samotného.

Sleva 24 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 137 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


booktook sky
Booktook sky

Přihlášení uživatele