Registrace | Přihlášení


Literární věda

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Lekcii po morfologii russkogo jazyka

Autor: Eva Doleželová

publisher: Muni Press

5 / 5
23 %
Učebnice podává základní popis gramatického systému ruského jazyka, jeho zákonitostí a pravidel s cílem zvládnutí ruského tvarosloví. Skripta obsahují gramatickou terminologii, výklad všech slovních druhů (substantiva, adjektiva, zájmena, číslovky, slovesa, neohebné slovní druhy) a jejich paradigmatiku. Je uveden značný objem příkladů a je důsledně zachováno hledisko srovnání s češtinou u jevů

Sleva 23 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 270 Kč

Skladem

Soukromá korespondence jako lingvistický pramen

Autor: Kolektiv autorů - Zdeňka Hladká, kolektiv autorů

publisher: Muni Press

0 / 5
23 %
Na analýzách korespondence významných osob české kultury jsou prezentovány možnosti metodických postupů z oblasti sociolingvistiky a pragmalingvistiky.

Sleva 23 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 116 Kč

Skladem

Britské spisovatelky na přelomu tisíciletí

Autor: Milada Franková

publisher: Muni Press

0 / 5
23 %
Kniha navazuje na předchozí svazek kapitol o současných britských spisovatelkách (Britské spisovatelky na konci tisíciletí, 1999) dalšími deseti jmény autorek, které se prosadily v 80. a 90. letech a píší ještě na přelomu 21. století. Snaží se o zvýraznění jejich osobitého přínosu a jejich odlišností, o vědomí sdíleného ducha doby a společné klasifikace podle genderu.

Sleva 23 % z běžně ceny 136 Kč

Naše cena: 105 Kč

Skladem

Otakar Novák – tradice a modernost: Příspěvky z konference konané při příležitosti 100. výročí…

Autor: Petr Kyloušek

publisher: Muni Press

0 / 5
16 %
Sborník příspěvků z konference konané při příležitosti 100. výročí narození profesora Otakara Nováka, literárního vědce a historika francouzské literatury. Sborník obsahuje osm literárněvědných studií. Studie jsou psány česky a slovensky.

Sleva 16 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem u dodavatele

Directed Motion at the Syntax-Semantics Interface

Autor: Naděžda Kudrnáčová

publisher: Muni Press

0 / 5
23 %
Monografie je příspěvkem ke studiu vztahů mezi rovinou sémantickou a syntaktickou. Analyzuje anglická slovesa vyjadřující pohyb ve vztahu k jeho orientovanosti (prostorové zaměřenosti) a ukazuje, jakou roli hraje orientovanost pohybu v rovině sémantické a syntaktické. Analýza zahrnuje rovněž problematiku kauzativní strukturace pohybové události.

Sleva 23 % z běžně ceny 196 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem u dodavatele

Stylistika češtiny

Autor: Eva Minářová

publisher: Muni Press

0 / 5
23 %
Skripta Stylistika češtiny autorky Evy Minářové představují základní studijní materiál k výuce stylistiky současného českého jazyka. Jsou určena studentům studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základní školy interního a kombinovaného studia na pedagogických fakultách. Učební texty přinášejí základní stylistickou teorii v návaznosti na učivo ostatních jazykovědných disciplín. Prezentovaná

Sleva 23 % z běžně ceny 236 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem

La imagen del gitano en la lexicografía espanola

Autor: Ivo Buzek

publisher: Muni Press

0 / 5
23 %
Kniha pojednává o historii výpůjček ze španělského dialektu romštiny, tzv. caló, do evropské španělštiny a o vývoji přijímání této parcely slovní zásoby do výkladových slovníků španělského jazyka. Všímá si jejich přijímání jak z kvantitativního hlediska, ale především pak z hlediska kvalitativního, tj. vývoje jejich zpracování v mikrostruktuře slovníkových hesel (text definice, přiřazená

Sleva 23 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 146 Kč

Skladem

Indoevropská fonologie a morfologie: Sborník z Brněnského indoevropeistického kolokvia. 21. 10. 2009

Autor: Lenka Dočkalová

publisher: Muni Press

0 / 5
23 %
U příležitosti 90. výročí založení Masarykovy univerzity uspořádal Ústav jazykovědy a baltistiky ve spolupráci se Střediskem pro interdisciplinární výzkum jazyků starých a starších fází jazyků nových vědeckou konferenci "Brněnské indoevropeistické kolokvium". Sborník obsahuje v upravené podobě příspěvky vybraných přednášejících.

Sleva 23 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 116 Kč

Skladem

Aspectos problemáticos de la prefijación en espanol

publisher: Muni Press

0 / 5
15 %
Monografie se snaží přehlednou a stručnou formou postihnout hlavní teoretické problémy prefixace v současné španělštině. Kromě analýzy některých fenoménů odporujících základní španělské definici předpony jako morfému, který není nositelem slovního přízvuku a jehož užití na rozdíl od sufixace nevede ke změně lexikální kategorie, je pozornost věnována především dodnes neuzavřenému sporu o postavení

Sleva 15 % z běžně ceny 84 Kč

Naše cena: 71 Kč

Skladem u dodavatele

Francouzsko-české vztahy v oblasti překladu (1945–1953)

Autor: Pavel Čech

publisher: Muni Press

0 / 5
23 %
Práce se zabývá recepcí francouzsky psané literatury v českém prostředí v letech 1945–1953 se zaměřením na období komunistické ediční politiky (1948–1953). Na pozadí mezinárodněpolitických a vnitropolitických změn a systémových proměn české (československé) ediční politiky v poválečném období analyzuje tolerovatelné tendence v českých překladech z francouzštiny (kapitoly Realisticko-pokroková

Sleva 23 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Aspects of Functional Sentence Perspective in Contemporary English News and Academic Prose

Autor: Martin Drápela

publisher: Muni Press

0 / 5
23 %
Práce se zabývá některými aspekty aktuálního členění věty v rovinách novinářského a odborného stylu současné psané angličtiny. Je zaměřena zejména na identifikaci informační kontury textu, výskyt sdělných jednotek a sdělných polí, míru porušování principu linearity, zastoupení dynamických sémantických škál, znázornění dynamiky široké a úzké scény a v neposlední řadě také na výskyt tří typů

Sleva 23 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 85 Kč

Skladem u dodavatele

Expressivité vs identité dans les langues : aspects contemporains des argots

Autor: kolektiv autorů

publisher: Muni Press

0 / 5
23 %
V moderních definicích slangů (ve francouzské tradici označované pojmem argot(s)) se důraz klade na expresivní a na identitární funkci. Publikace shrnuje třiadvacet frankofonních příspěvků ke slangové problematice ve vztahu k desítce evropských jazyků. Členěny jsou do osmi sekcí: Obecná „slangologie“ (Argotologie générale), Slang a žargon, Slang a lexikografie, Slang a vzdělávání, Slang a

Sleva 23 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 270 Kč

Skladem u dodavatele

Alternatives in Biography: Writing Lives in Diverse English-Language Contexts

Autor: Kolektiv autorů - Stephen Hardy, kolektiv autorů

publisher: Muni Press

0 / 5
23 %
Kniha se zabývá texty z anglicky psaných literatur, které svým způsobem zpochybňují fiktivní, osobní či akademické žánrové konvence ve vztahu k literární auto/biografii, a spíše upozorňují na mnohoznačnost způsobů psaní o životě a konstruování subjektivity. Každá ze čtyř kapitol zkoumá specifický typ transgresivní auto/biografie: pastorální biografii v dílech Petera Ackroyda, Johna Bergera a

Sleva 23 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 270 Kč

Skladem u dodavatele

Historia crítica de la lexicografía gitano-espanola

publisher: Muni Press

0 / 5
23 %
Kniha se věnuje kritickým dějinám slovníků španělské varianty romštiny, tzv. caló. Nejprve pojednává o teoretické lexikografii a aplikaci jejích pravidel, především z oblasti metodologie kritiky slovníků, na korpus slovníků caló. Hlavní část práce se pak věnuje kritické historii slovníků této smíšené varianty španělské romštiny, a to od prvních rukopisných dokumentů z 16. a 18. století, přes

Sleva 23 % z běžně ceny 252 Kč

Naše cena: 194 Kč

Skladem u dodavatele

Slovanské literatury ve střední Evropě

Autor: Slavomír Wollman

publisher: Muni Press

0 / 5
23 %
Soubor vnitřně propojených studií nedávno zesnulého nestora české literárněvědné slavistiky a literární komparatistiky, mezinárodně uznávaného badatele a představitele Českého a Mezinárodního komitétu slavistů Slavomíra Wollmana (1925–2012), jež se soustřeďují na vztahy české, slovenské, polské a lužickosrbské literatury k jiným literaturám ve střední Evropě, zejména k německé a rakouské, ale

Sleva 23 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 231 Kč

Skladem

Caused Motion: Secondary Agent Constructions

Autor: Naděžda Kudrnáčová

publisher: Muni Press

0 / 5
23 %
Monografie je příspěvkem ke studiu vztahů mezi rovinou sémantickou, pragmatickou a syntaktickou. Na materiálu převážně z Britského národního korpusu a Korpusu současné americké angličtiny analyzuje anglické kauzativní konstrukce s intranzitivními slovesy pohybu (konstrukce se sekundárním konatelem), které byly dosud v literatuře pojednány pouze parciálně. Identifikuje několik (částečně se

Sleva 23 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 92 Kč

Skladem u dodavatele

From Rhetoric to Aesthetics: Wit and Esprit in the English and French Theoretical Writings of the…

Autor: Klára Bicanová

publisher: Muni Press

0 / 5
23 %
Práce se zabývá především anglickým termínem wit v jeho moderním i historickém kontextu. Dále se zabývá literárními a estetickými důsledky pojmů wit a esprit a jejich použitím v teoretických spisech několika kritiků v období raně moderní Anglie a Francie. Práce má dva hlavní cíle. Prvním cílem je přehodnocení anglického pojmu wit, který je dnes považován za poněkud zastaralý výrazový prostředek

Sleva 23 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 112 Kč

Skladem u dodavatele

Latinské proklínací tabulky na území římského impéria

Autor: Daniela Urbanová

publisher: Muni Press

0 / 5
23 %
Monografie je určena klasickým filologům, historikům, religionistům, archeologům a všem zájemcům o tyto obory. Přináší podrobnou analýzu latinské dokumentace proklínacích tabulek z celého území Římského impéria, mapuje a analyzuje dochované latinské defixe, jejichž produkce je na území Římské říše doložena od konce 2. stol. př. Kr. zhruba do konce 4. – poč. 5. stol. po Kr. Do korpusu

Sleva 23 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 261 Kč

Skladem

Sagt mir jemand, was Liebe ist?: Deutschsprachige und tschechische Liebeslyrik des Mittelalters.…

Autor: Kolektiv autorů - Manfred Kern,Sylvie Stanovská

publisher: Muni Press

0 / 5
23 %
Dílo se věnuje milostnému básnictví vrcholného a pozdního středověku v zemích České koruny a v německy mluvících zemích v časovém horizontu 1200–1500. V této srovnávací práci, podtrhující na základě motivických a koncepčních shod základní podobnosti obou lyrických směrů, jde o určení typologie jednotlivých žánrů lyrické tvorby daného období v obou jazycích a na obou uvedených jazykových

Sleva 23 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 270 Kč

Skladem

Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu: Kontrastivní analýza

Autor: Pavel Krejčí

publisher: Muni Press

0 / 5
23 %
Předkládaná monografie kontrastivním způsobem analyzuje české a bulharské překlady frazeologických jednotek ze dvou srbských prozaických děl: Mostu na Drině Iva Andriće (1945) a Chazarského slovníku Milorada Paviće (1984). Sleduje a popisuje případné formální, sémantické a stylistické odchylky českých a bulharských překladových řešení a zároveň se snaží odpovědět na otázku, do jaké míry hraje při

Sleva 23 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 192 Kč

SklademOtevíráme

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí