Registrace | Přihlášení


Literární věda

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Dvorná hra a vysoká láska. Uvedení k trubadúrskému zpěvníku R

Autor: Jaluška Matouš

publisher: Univerzita Karlova - Filozofická fakulta

5 / 5
15 %
Monografie se věnuje trubadúrskému zpěvníku R (Paris, Bibliotheque nationale de France, français 22543), středověkému rukopisu obsahujícímu přes tisíc básní a jiných, v převážné většině okcitánsky psaných textů, a ukazuje, jakým způsobem jej lze číst coby jednotný literární artefakt ve stavu zrodu. Klíčem k tomuto pojetí se stává prominentní postavení fenoménu hry na začátku tohoto rukopisu a

Sleva 15 % z běžně ceny 315 Kč

Naše cena: 268 Kč

Skladem u dodavatele

Vědecký realismus a literatura - Česká teorie, kritika a literární historie v letech 1883-1918

Autor: Cosentino Annalisa

publisher: Univerzita Karlova - Filozofická fakulta

0 / 5
27 %
Studie, publikovaná poprvé v italštině v roce 1999, sleduje několik klíčových tendencí v procesu utváření moderní české kritiky a literární historiografie na přelomu 19. a 20. století (1883–1918). Poukazuje na vzájemné působení estetického myšlení, literární kritiky a historického studia literatury především ve vztahu k problému realismu. Interpretace dějin české literatury, kterou na přelomu 19.

Sleva 27 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem

Tělo, smysly, emoce v literatuře / Tělo, smysly, emoce v jazyce

Autor: Wiendl Jan

publisher: Univerzita Karlova - Filozofická fakulta

0 / 5
15 %
Zrcadlová publikace kolektivu autorů věnující se fenoménu těla, smyslů a emocí v jazyce a v literatuře navazuje na obdobný projekt Obraz člověka v jazyce / Obraz člověka v literatuře (2010).

Sleva 15 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 272 Kč

Skladem u dodavatele

S použitím kalendáře - K bezručovské textologii Oldřicha Králíka

Autor: Kosák Michal

publisher: Univerzita Karlova - Filozofická fakulta

0 / 5
15 %
Knižní studie vymezuje na bezručovském materiálu a v chronologickém sledu etablování a proměny textologických konceptů a edičních postupů Oldřicha Králíka (1907–1975). Ústřední problematika je spojena s pojmy Králíkovy „stratigrafie“, synchronie a diachronie či genetické metody. Předpokladem Králíkova přístupu je časová atribuce, otázky datace Bezručova díla a jejich prostřednictvím problematika

Sleva 15 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 209 Kč

Skladem u dodavatele

Jazykové právo a slovanské jazyky

Autor: Kolektiv autorů - Gladkova Hana,Vačkova Kina

publisher: Univerzita Karlova - Filozofická fakulta

0 / 5
15 %
Monografie Jazykové právo a slovanské jazyky je příspěvkem Mezinárodní komise pro spisovné slovanské jazyky pro jednání XV. Mezinárodního sjezdu slavistů v Minsku. Je publikační přípravou stejnojmenného tematického bloku, který komise na sjezdu organizuje.

Sleva 15 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 336 Kč

Skladem u dodavatele

Jazyk jako stigma? - Analýza chybovosti textů romských žáků 9. ročníků základních škol praktických

Autor: Bedřichová Zuzanna

publisher: Univerzita Karlova - Filozofická fakulta

0 / 5
15 %
Studie se zabývá chybovostí v psaném projevu romských žáků 9. ročníků základních škol praktických, přičemž analyzuje 130 školních prací těchto žáků dostupných v databance ROMi (databanka psaného a mluveného projevu romských dětí a mládeže v češtině). Autorka se zaměřuje především na stigmatizující potenciál zkoumaných chyb, jemuž dosud nebyla v české lingvistice věnována dostatečná pozornost.

Sleva 15 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem u dodavatele

Německá inspirace v díle Gérarda de Nerval

Autor: Blinková Pelánová Eva

publisher: Univerzita Karlova - Filozofická fakulta

0 / 5
15 %
Německá inspirace v díle Gérarda de Nerval identifikuje intertextové zdroje vrcholných próz tohoto francouzského prozaika, básníka a překladatele druhé romantické generace. Analýza se soustřeďuje především na dvě povídky ze souboru Dcery ohně, Sylvii a Oktavii, na dva příběhy vložené do Cesty do Orientu a na Nervalovy poslední prózy, Aurelii a Pandoru. Monografie odhlíží od psychobiografického

Sleva 15 % z běžně ceny 235 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Prozodické spisy raného obrození

Autor: Kolektiv autorů - Hesová Petra,Říha Jakub

publisher: Univerzita Karlova - Filozofická fakulta

0 / 5
15 %
Svazek přináší souborné vydání čtyř nejdůležitějších prozodických spisů raného obrození, které definovaly podobu dobových polemik mezi zastánci sylabotónismu a časomíry. V čele souboru stojí nový český překlad pojednání Josefa Dobrovského Böhmische Prosodie (1795) a Prosodie (1798; vychází česky poprvé), které položilo základy sylabotónické reformy českého verše. Druhým textem souboru je spis

Sleva 15 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 247 Kč

Skladem u dodavatele

Myslet - Komentář k novele Chůze a románům Staří mistři a Mýcení Thomase Bernharda

Autor: Šterbáková Daniela

publisher: Univerzita Karlova - Filozofická fakulta

0 / 5
15 %
Text o myšlení nabízí tři různé, byť vzájemně související interpretace toho, jak lze a nelze myslet, které vycházejí z podrobného čtení Bernhardovy novely Chůze a románů Staří Mistři a Mýcení. Thomas Bernhard nikde přesně neříká, co znamená myslet. Přitom o myšlení, o rozumnosti a nerozumnosti a o dalších činnostech, které jsou s myšlením spojeny (pozorování, umění, pohyb), neustále mluví. A když

Sleva 15 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 149 Kč

Skladem u dodavatele

Literární pondělí - Texty z Lidových novin 1936-1938

Autor: Černý Václav

publisher: Univerzita Karlova - Filozofická fakulta

0 / 5
15 %
Jméno literárního historika, překladatele a kritika Václava Černého je ve třicátých a čtyřicátých letech spojeno především s Kritickým měsíčníkem, který však nebyl jediným periodikem, ve kterém autor mohl soustavně a pravidelně otiskovat své kritické stati. V Lidových novinách dostal v letech 1936-1938 jako vedoucí kritické rubriky Literární pondělí prostor pro prezentaci svých stanovisek a

Sleva 15 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 281 Kč

Skladem u dodavatele

Kontexty vzdělávání v postmoderní situaci

Autor: Lorenzová Jitka

publisher: Univerzita Karlova - Filozofická fakulta

0 / 5
15 %
Kniha se na pozadí proměny společenského a vědního paradigmatu zabývá vybranými aspekty postmoderní situace ve vzdělávání. Pozornost je věnována filosoficko-etické perspektivě postmoderny, jež byla v pedagogice spojena s krystalizací nových, radikálně demokratických vzdělávacích perspektiv. Dále je charakterizována proměna paradigmatu vědy v post-kuhnovském období a nahlédnuta situace pedagogiky

Sleva 15 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 251 Kč

Skladem u dodavatele

Počátky novodobých literatur a metamorfózy romantismu u jižních Slovanů, Rumunů a Albánců

Autor: kolektiv autorů

publisher: Univerzita Karlova - Filozofická fakulta

0 / 5
15 %
Kolektivní monografie prezentuje současný stav vědeckého poznání předních českých a v ČR působících slavistů a balkanistů o pojetí romantismu v balkánských literaturách (bez řeckého a tureckého písemnictví). To vše na pozadí rozvoje národních hnutí jako základu utváření moderních balkánských národů. Jedná se o interdisciplinární práci, která se snaží vytvořit plastický obraz proměn této

Sleva 15 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 336 Kč

Skladem u dodavatele

Otevřená hra - Studie z let 2001-2015

Autor: Šmahelová Hana

publisher: Univerzita Karlova - Filozofická fakulta

0 / 5
15 %
Kniha literární historičky Hany Šmahelové je sestavena ze studií a glos, jež vznikaly v průběhu let 2001-2015. Ve svém souhrnu představují homogenní celek, jehož těžiště spočívá v metodologických otázkách literární historie. Část úvah se vztahuje k problematickým a dosud stále otevřeným otázkám emancipačního hnutí, v němž se na počátku 19. století formovala novodobá česká literatura (např.

Sleva 15 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 251 Kč

Skladem u dodavatele

Komunikace v textu a s textem

Autor: Macurová Alena

publisher: Univerzita Karlova - Filozofická fakulta

0 / 5
15 %
Publikace představuje celoživotní vědecké dílo bohemistky Aleny Macurové, která zásadním způsobem přispěla k rozvoji stylistiky a široce chápané teorie textu a komunikace a která je v českém kontextu navíc zakladatelkou lingvistiky znakových jazyků, především co se týče českého znakového jazyka, a výzkumu komunikace českých neslyšících vůbec. Soubor studií, původně uveřejněných v letech 1974 až

Sleva 15 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 468 Kč

Skladem u dodavatele

Hlasy míst - Prostor, místo a geografie ve světové poezii

Autor: Kolektiv autorů - Soukupová Klára,Špína Michal

publisher: Univerzita Karlova - Filozofická fakulta

0 / 5
27 %
Místo se v posledních letech těší velké pozornosti teoretiků různých oborů od filozofie až po kulturní geografii, jeho souvislost s poezií však zůstávala spíše stranou širšího zájmu. A to navzdory tomu, že místo je v poezii jedním z nejdůležitějších tematických a strukturních prvků, a báseň zase v rámci literatury či verbální kultury představuje jeden z nejstarších a nejtrvalejších projevů vztahu

Sleva 27 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 179 Kč

Skladem

Hans Peter Hallbeck: Über die Mission der Brüder in Südafrika / Edice zprávy prvního švédského…

Autor: Daňková Tereza

publisher: Univerzita Karlova - Filozofická fakulta

0 / 5
15 %
Svazek přináší ediční zpracování doposud přehlíženého spisu moravského biskupa a prvního švédského misionáře u Hotentotů - Hanse Petera Hallbecka (1784-1840). Z pozice superintendanta britské provincie Moravské církve popisuje Hallbeck stav africké misie k roku 1823. Hlavním cílem jeho sdělení bylo informovat Radu starších o možnostech následné moravské expanze. Autor se v osmi kapitolách

Sleva 15 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem u dodavatele

Podoby Židů v literatuře doby romantismu v českých zemích - Komentovaná antologie textů

Autor: Kolektiv autorů - Holý Jiří,Nichtburgerová Hana

publisher: Univerzita Karlova - Filozofická fakulta

0 / 5
28 %
Kniha je antologií textů, ohlasů na ně a komentářů k nim a skládá se ze tří oddílů. První představuje židovská témata u českých romantických autorů, K. H. Máchy a J. J. Kolára. Zde jsou představeny pozitivní postavy Židů jako příslušníků národa bez vlasti nebo Žida jako ušlechtilého českého patriota. Druhý oddíl uvádí díla německých romantiků, která působila i v českém kulturním kontextu. Zde

Sleva 28 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 108 Kč

Skladem u dodavatele

Vévodkyně a kuchařka - zjevení biedermeieru?

Autor: Součková Linhartová Ladislava

publisher: Univerzita Karlova - Filozofická fakulta

0 / 5
15 %
Knižní studie Ladislav Fuks: Vévodkyně a kuchařka - zjevení biedermeieru? je osobitou interpretací posledního románu Ladislava Fukse, situovaného především do Vídně v epoše fin de siecle. Zabývá se vztahem románového fikčního světa ke kultuře a filozofii biedermeieru. O biedermeieru je zde uvažováno jako o hodnotovém proudu harmonizujícím přístup k životu, ale i metodě, která preferuje idylu a

Sleva 15 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 247 Kč

Skladem u dodavatele

Vícejazyčnost - Český, polský a německý jazyk, literatura a kultura v komparaci

Autor: Kolektiv autorů - Veselka Martin,Nowicka Dorota,Czemplik Nicolai,Neumann Colett

publisher: Univerzita Karlova - Filozofická fakulta

0 / 5
15 %
Svazek obsahuje písemné verze příspěvků z 10. ročníku mezinárodní konference interFaces, která proběhla ve dnech 15. až 22. května 2015 na pražské Univerzitě Karlově. Mladí badatelé - studenti a doktorandi, kteří se zabývají bohemistikou, germanistikou či polonistikou - ze tří zemí a univerzit (Praha, německé Lipsko a polská Vratislav) se soustředili na otázky související s tématem

Sleva 15 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 306 Kč

Skladem u dodavatele

Vedle sebe šli jsme dávnou poutí... - Vzpomínky ze života dvou bratří

Autor: Kolektiv autorů - Vrchlický Jaroslav,Frída Bedřich

publisher: Univerzita Karlova - Filozofická fakulta

0 / 5
27 %

Sleva 27 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 201 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí