Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Dějiny práva

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Exegésis. Výklad právních textů - 3. rozšířené vydání

publisher: Aleš Čeněk

5 / 5
Předkládané soubory textů umožňují nahlédnout do bohatství římskoprávního dědictví. Rozděleny jsou do několika okruhů týkajících se jak otázek obecných (Interpretace, Prameny práva);, tak i speciálních problémů (např. Ženy a manželství, Herci a kolóni, Přístavy);. V jejich rámci jsou čtenáři nabídnuty k prostudování nejen právní normy, ale také ukázky z literárních děl obsahující informace právní

Sleva 9 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 109 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny československého práva 1945-1989

Autor: Jan Kuklík

publisher: Auditorium

4.7 / 5
32 %
Kniha mapuje vývoj československého soukromého i veřejného práva v kontextu politických a hospodářských dějin Československa po druhé světové válce. Poukazuje na specifika jednotlivých odvětví práva pod vlivem komunistické ideologie, stejně jako na proces deformace tradičních právních institutů. Autoři se věnují také bezprostředně poválečnému období, obnově právního řádu a vypořádání se s

Sleva 32 % z běžně ceny 560 Kč

Naše cena: 381 Kč

Skladem

Základy práva pro neprávníky po rekodifikaci soukromého práva (4. vydání)

publisher: Aleš Čeněk

3.7 / 5
Čtvrté přepracované a aktualizované vydání publikace čtivou a srozumitelnou formou seznamuje čtenáře se základy práva a vývojem právní filozofie, s hlavními právními pojmy a jejich výkladem (právo, prameny práva, právní normy, výklad a realizace práva, systém práva, právní poměry, zákonnost a právní odpovědnost aj.) a také se základní problematikou státovědy (stát, formy státu, funkce státu

Sleva 9 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 318 Kč

Skladem

Dějiny českého a československého práva do r. 1945

Autor: Karel Malý

publisher: Nakladatelství Leges

3.8 / 5
24 %

Sleva 24 % z běžně ceny 680 Kč

Naše cena: 517 Kč

Skladem

Dějiny českého ústavního práva

publisher: KEY Publishing

0 / 5
V roce 2010 uplynulo 90 let od vydání nesporně nejvýznamnější ústavy, která zásadně ovlivnila nejen demokratický charakter meziválečné Československé republiky, ale stala se rozhodujícím inspiračním zdrojem i pro tvůrce současné české ústavy. To byl jeden z řady impulzů proč sestavit přehled vývoje ústavního práva na území České republiky. Vzhledem k významu je pochopitelně hlavní důraz položen

Sleva 6 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 263 Kč

Skladem u dodavatele

Právní archeologie

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Právní archeologie je vědní obor, jehož předmětem zkoumání jsou hmotné právní památky, je součástí právní historie a lze ji považovat za pomocnou vědu historickou. Právní archeologie má bohatou tradici, na kterou v současné době se jen velmi skromně navazuje. Prvními záblesky oživení této vědy byly dvě konference pořádané katedrou dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Sleva 6 % z běžně ceny 177 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem u dodavatele

Změny soudního systému v zemích Koruny české v době pobělohorské (vybrané problémy)

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Práce pojednává o změnách soudního systému v pobělohorském období. V širších souvislostech jsou zde nastíněny důsledky pobělohorské porážky v oblastech procesního práva, v řízení před soudy. Podrobně jsou čtenářům přiblíženy proměny soudního personálu a procesních stran u zemských soudů. Není opomenuto ani exekuční a konkurzní řízení. Upozorněno je i na unifikaci českého a rakouského procesního

Sleva 6 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 230 Kč

Skladem u dodavatele

Repetitorium českých právních dějiny do roku 1945

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Publikace obsahuje stručný přehled českých právních dějin od nejstarších dob do roku 1945. Výklad je rozdělen do šesti částí. První část pojednává o vývoji státu a práva na území českého státu v období středověku (do roku 1620). Navazuje výklad o státoprávních a právních změnách v období habsburského absolutismu (1620–1848). Zbývající tři kapitoly jsou věnovány vývoji moderního státu a práva v

Sleva 6 % z běžně ceny 446 Kč

Naše cena: 419 Kč

Skladem u dodavatele

Právní dějiny integrující se Evropy

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Publikace přibližuje obecné rysy a vývoj státního zřízení a právních řádů vybraných evropských zemí. V první části je uvedena zobecňující studie, postihující charakteristické rysy a hlavní trendy státoprávního vývoje od počátku středověku až do druhé poloviny 20. století. Ve druhé části se pozornost autorů soustředila na teritoria čtyř významných států současné Evropské unie – Francie, Německa,

Sleva 6 % z běžně ceny 474 Kč

Naše cena: 446 Kč

Skladem u dodavatele

Význam roku 1848 pro vytvoření moderního státního aparátu

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Publikace je věnována významu revolučních změn, které s sebou přinesly události roku 1848 v habsburské monarchii, pro formování moderního státního mechanismu na našem území. V publikaci je postupně sledován vývoj v oblasti ústavního prává, organizace veřejné správy, organizace soudnictví a veřejné žaloby. Samostatná pozornost je věnována vývoji českých státoprávních koncepcí v druhé polovině 19.

Sleva 6 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem u dodavatele

Státoprávní uspořádání Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945)

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Publikace se zabývá problematikou státoprávního uspořádání protektorátu. Jedná se o určení významu správy a aparátu s ní spojeného pro nacistickou politiku v prostoru česko-moravských zemí. Práce je analýzou správy jako jedné z nejvýznamnějších částí okupačního systému, která měla zabezpečit úplné splynutí území protektorátu s říší a přeměnu protektorátu ve skutečně integrální součást

Sleva 9 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 237 Kč

Skladem u dodavatele

Územní spory mezi Československem a Rakouskem v letech 1918-1920

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Publikace se zabývá problematikou sporů mezi Československem a Rakouskem v letech 1918-1920. Pozornost je věnována problémům vyplývajících ze střetu mezi principem zachování územní jednoty českých historických zemí a právem na sebeurčení německého obyvatelstva. V této souvislosti je pak nastíněna i historie snah o oddělení německých oblastí Čech a historie čtyř německých územních celků, které

Sleva 6 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 207 Kč

Skladem u dodavatele

Právní dějiny a brněnská právnická fakulta (1919-2009)

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Právní historie patřila k těm oborům, s nimiž byly spojeny první pedagogické kroky nejen na brněnské právnické fakultě, ale na celé Masarykově univerzitě. Počátky výuky právní historie a jí blízkých disciplín se totiž váží přímo k jejímu založení zákonem č. 50/1919 Sb. z 28. ledna 1919, jímž se úspěšně završil padesátiletý boj o obnovení univerzity na Moravě a pětadvacetiletý boj za zřízení druhé

Sleva 6 % z běžně ceny 346 Kč

Naše cena: 325 Kč

Skladem

Praktikum z římského práva

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %

Sleva 24 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem

Právní kontinuita autonomie Moravy

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Publikace popisuje posloupnost právní historie existence Moravy. Soustředí se nikoli na rozsah vlastní moci na jejím území v různých dobách, ale pouze na samotnou hraniční realitu. Zkoumá příčiny, proč v současné době Morava není na mapě Evropy ani mezi samosprávnými regiony. Ke zjištěním užívá nejprve vymezení pojmů, s nimiž pracuje, tyto poté podřazuje pod právní vývoj a zásady právní

Sleva 6 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 301 Kč

Skladem u dodavatele

Základy ústavního práva, 6. vydání

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Základním cílem publikace je přispět u čtenářů ke komplexnímu pochopení složité matérie ústavního práva České republiky, aby ji uměli správně interpretovat a uskutečňovat v míře potřebné v jejich praxi. Publikace je členěna do čtrnácti kapitol, ve kterých najdeme srozumitelně popsány všechny základní instituty ústavního práva České republiky. Publikace je určena studujícím i učitelům středních,

Sleva 6 % z běžně ceny 410 Kč

Naše cena: 385 Kč

Skladem u dodavatele

Práva městská Království českého

Autor: Karel kolektiv autorů

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace přináší moderní kritickou edici Práv městských Království českého Pavla Kristiana z Koldína z roku 1579, kodifikaci městského práva navazující na starší právní vývoj, ale současně představující jeho kvalitativní proměnu a skutečnou změnu českého právního řádu. Čtenáři se tak dostává do ruky zákoník, který představoval svou povahou, po obsahové i jazykové stránce, unikát evropské úrovně

Sleva 20 % z běžně ceny 630 Kč

Naše cena: 504 Kč

Skladem u dodavatele

Městské právo ve střední Evropě

Autor: Karel Malý

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Soubor statí nazvaný Městská práva v Čechách a ve střední Evropě přináší nový pohled na současnou problematiku městského práva v právněhistorické vědě. V centru zájmu stojí zákoník Práva městská Království českého z roku 1579 a postava Pavla Kristiána z Koldína, který se na konečné podobě zákoníku významně podílel. Městské právo (v celé Evropě) upravovalo právní vztahy, jež se podstatně lišily od

Sleva 20 % z běžně ceny 375 Kč

Naše cena: 300 Kč

Skladem u dodavatele

Vybrané problémy právních dějin 1

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Sborník příspěvků

Sleva 6 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 207 Kč

Skladem u dodavatele

Vybrané problémy právních dějin 2

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Sborník příspěvků.

Sleva 6 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem u dodavateleAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí