Registrace | Přihlášení


Právo

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Kriminalistika

Autor: Ivo Svoboda

publisher: KEY Publishing

4 / 5
Cílem autorského kolektivu bylo připravit učebnici Kriminalistiky pro širokou odbornou, ale i laickou veřejnost, za kterou autoři v první řadě považují studenty, kteří se s kriminalistikou, jako samostatnou vědou setkávají poprvé. Učebnice je určená rovněž všem, kteří se chtějí s kriminalistikou seznámit po určitém čase od doby svého systematického studia daného vědního oboru. Autoři zařadili do

Sleva 4 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 422 Kč

Skladem

Interakce ekonomiky a práva

publisher: KEY Publishing

5 / 5
Prolínání ekonomiky a práva je téma, se kterým se katedra práva Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava každodenně potýká. Proto na její půdě vznikl záměr vytvořit monografii, která by toto téma zpracovala z různých pohledů několika odborníků. Tato publikace tedy přináší různé zajímavé pohledy expertů na obory, ve kterých se ekonomika a právo silně prolínají. Nemůže

Sleva 4 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 249 Kč

Skladem u dodavatele

Ranivá balistika - Technické, soudně-lékařské a kriminalistické aspekty

publisher: KEY Publishing

5 / 5
Monografie "Ranivá balistika. Technické, soudně-lékařské a kriminalistické aspekty" je zaměřena do oblasti terminální balistiky malorážových střel vystřelovaných z ručních palných zbraní, kdy je projektilem zasažen cíl biologické povahy. Kniha je členěna do osmnácti relativně samostatných kapitol a je určena nejen odborníkům, ale i široké čtenářské veřejnosti. Své si na stránkách monografie

Sleva 4 % z běžně ceny 840 Kč

Naše cena: 806 Kč

Skladem u dodavatele

Základy správního práva a veřejné správy

Autor: Karel Schelle

publisher: KEY Publishing

3.3 / 5
Publikace je určena pro studenty vysokých škol neprávního směru. Přináší i cenné poznatky všem další zájemcům o hlubší studium činnosti ve veřejné správě. Klade za cíl zejména podat rozsáhlý výklad o třech pilířích veřejné správy a jejich vzájemné propojenosti; o činnosti veřejné správy, organizaci veřejné správy a lidech. Zvláštní důraz je kladen na organizaci vnitřní bezpečnosti státu.

Sleva 4 % z běžně ceny 382 Kč

Naše cena: 367 Kč

Skladem u dodavatele

Věřitel v českém a evropském insolvenčním právu

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Cílem práce bylo hledání metody, která by pomohla věřiteli v insolvenčním řízení rychlou orientaci v právech a povinnostech s ohledem na běh zákonných lhůt a dalších podstatných skutečností. Cílem práce je také umožnit věřiteli vystupujícímu v insolvenčním řízení rychlé vypracování vhodné insolvenční strategie a dílčích taktických kroků k dosažení této strategie. Pohled na problematiku

Sleva 4 % z běžně ceny 218 Kč

Naše cena: 209 Kč

Skladem u dodavatele

Úvod do obchodního práva - KEY

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Autor publikace (67 let) je advokátem a vysokoškolským pedagogem. Obchodní právo přednášel na těchto vysokých školách: Brno International Business School, Akademie Sting a Vysoká škola aplikovaného práva Praha. V současné době obchodní právo přednáší na Vysoké škole aplikovaného práva Praha. Publikace je určena především jako studijní text pro posluchače výše zmíněných vysokých škol. Je však též

Sleva 4 % z běžně ceny 451 Kč

Naše cena: 433 Kč

Skladem u dodavatele

Vybrané aspekty obchodního práva s přihlédnutím ke komunitární úpravě

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Publikace je výběrem tří oblastí obchodního práva, které jsou využitelné pro management strojírenského podniku zabývajícího se automatizací papírenských linek. Jejím cílem je podat managementu společností obecný návod, jak postupovat v řešení sporů vznikajících v souvislosti s jejich činností.

Sleva 4 % z běžně ceny 152 Kč

Naše cena: 146 Kč

Skladem u dodavatele

Financování akvizic v právním řádu ČR

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Financování akvizic v právním řádu ČR - příručka pro management Kniha, která se Vám dostává do rukou, analyzuje současnou právní úpravu obchodních společností a jejich fůzí, zabývá se právní problematikou finanční asistence a samozřejmě také úvěrem a jeho zajištěním. Všechny tyto oblasti jsou přitom propojeny společným jmenovatelem, kterým je právní úprava financování akvizic. Kniha se věnuje

Sleva 4 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 346 Kč

Skladem u dodavatele

Základy práva pro pedagogy I.

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Publikace je určená zejména studentům pedagogických fakult, kteří chtějí získat základní znalosti o českém právním řádu. Obsahuje informace o právní terminologii, základních institutech ústavního práva a organizaci veřejné správy, jakož o organizaci soudnictví a právní služby. Publikace ovšem může oslovit i studenty jiných neprávnických vysokých škol. Autory publikace jsou zkušení učitelé z

Sleva 4 % z běžně ceny 414 Kč

Naše cena: 397 Kč

Skladem u dodavatele

Základy práva pro pedagogy II

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Publikace je určená zejména studentům pedagogických fakult, kteří chtějí získat základní znalosti o českém právním řádu. Obsahuje informace o základech občanského práva hmotného, rodinného a procesního. Publikace ovšem může oslovit i studenty jiných neprávnických vysokých škol. Autory publikace jsou zkušení učitelé z právnické fakulty a odborníci z právní praxe.

Sleva 4 % z běžně ceny 363 Kč

Naše cena: 348 Kč

Skladem u dodavatele

Občanské právo v kontextu práva EU + CD

Autor: Jiří Večeřa

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Cílem této publikace je poskytnout nejen odborné právnické veřejnosti přehled o základních oblastech, ve kterých lze hovořit o europeizaci českého občanského práva, tedy jeho postupné harmonizaci a přizpůsobování vzorové úpravě práva evropského. Má sloužit jako pomůcka při dalším studiu občanského práva a jeho evropskoprávního kontextu, stejně tak ovšem i jako rukověť nejen odborné veřejnosti a

Sleva 4 % z běžně ceny 351 Kč

Naše cena: 337 Kč

Skladem u dodavatele

Právní podmínky úspěšné realizace vyslání managementu ze zemí Evropské únie do České republiky

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Vysílání zaměstnanců je komplexním problémem, se kterým se setkává řada nadnárodních společností. Při vysílání je nutné řešit řadu právních, finančních, účetních, daňových a operativních problémů, kde rozhodnutí v jedné oblasti vylučuje některé možnosti v jiných oblastech. Cílem této publikace je, aby mohla být použita jako příručka pro management při strategickém řízení převzetí společnosti

Sleva 4 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 139 Kč

Skladem u dodavatele

Dedičské právo

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Komplexný pohľad na vývoj, základné zásady, pramene a inštitúty dedičského práva, objasňuje teoretické i praktické súvislosti. Venuje sa otázkam ako dedenie zo zákona, zo závetu, dedenie obchodného podielu, vydedenie, predpokladom dedenia, prechodu dlhov, odmietnutiu dedičstva a samotnému dedičskému konaniu.

Sleva 4 % z běžně ceny 197 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem u dodavatele

Právní úprava počítačového programu z pohledu autorského práva

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Tato publikace je základním "tour de IT" a nabízí široké veřejnosti praktický a zajímavý pohled na vývoj autorského práva na IT svět. Vědci, učenci i laická veřejnost ji mohou přijmout a použít jako zdroj, který pro ně bude inspirací pro další bádání. Knika poskytuje pohled do oblasti využití, praxe a ochrany licenčních práv k počítačovému programu. Do přítomnosti vás provede minulostí, tj.

Sleva 4 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 139 Kč

Skladem u dodavatele

Přeshraniční a nadnárodní fúze obchodních společností z ČR a dalších členských států EU

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Volný pohyb kapitálu a právnických osob je jednou ze základních podmínek pro usnadnění podnikání na vnitřním trhu Evropského společenství (ES) a právě z toho důvodu je značná pozornost na komunitární úrovni věnována právu obchodních společností. Součástí práva obchodních společností je i problematika, věnovaná přeshraničním aktivitám obchodních společností, a to konkrétně jejich přeměnám. Hlavním

Sleva 4 % z běžně ceny 206 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem

Dějiny českého ústavního práva

Autor: Karel Schelle

publisher: KEY Publishing

0 / 5
V roce 2010 uplynulo 90 let od vydání nesporně nejvýznamnější ústavy, která zásadně ovlivnila nejen demokratický charakter meziválečné Československé republiky, ale stala se rozhodujícím inspiračním zdrojem i pro tvůrce současné české ústavy. To byl jeden z řady impulzů proč sestavit přehled vývoje ústavního práva na území České republiky. Vzhledem k významu je pochopitelně hlavní důraz položen

Sleva 4 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 269 Kč

Skladem u dodavatele

Přehled obchodního práva

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Publikace obsahuje stručný přehled českého obchodního práva. Hlavní pozornost je věnována obchodním společnostem a obchodním závazkům. Stručně je nastíněno i soutěžní právo. Kniha může sloužit i jako učebnice pro neprávnické vysoké školy.

Sleva 4 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 181 Kč

Skladem u dodavatele

Vývoj konkursního práva

Autor: Karel Schelle

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Autoři publikace se snaží co nejpodrobnějším způsobem představit vývoj konkursního práva na českém území, a to od nejstarších dob do současnosti. Logicky je však položen důraz na formování moderního konkursního práva. Nebylo však možné nezdůraznit i zdroje, z nichž moderní konkursní právo vzešlo. Proto sem byla zařazena úvodní kapitola o římském pojetí řešení úpadku

Sleva 4 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem u dodavatele

Praktická cvičení z římského práva

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Doplňkový studijní materiál „Praktická cvičení z římského práva“ je určen posluchačům právnických fakult jako doplňkový studijní materiál pro semináře v předmětu římské právo. Římské právo, tak jak je obsaženo v této učební pomůcce, je upraveno jako propedeutický základ pro výuku pozitivních předmětů, tedy obsahem jsou praktické případy a práce s ius scriptum – psaným právem. Všechny zde uvedené

Sleva 4 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem u dodavatele

Právní aspekty zakládání a provozování offshore společností na Guernsey ve světle práva ČR a EU

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Kniha se věnuje dnes velmi aktuálnímu tématu offshore podnikání. Nejde však pouze o právní a obchodní analýzu podnikatelského prostředí na Guernsey, jednom z Normandských ostrovů, ale i o plnohodnotný návod jak takového prostředí využít. Patřičný důraz je kladen na transparentnost a etiku offshore podnikání a jeho sladění s právními normami Evropské unie. Pomocí historické, sociální a právní

Sleva 4 % z běžně ceny 166 Kč

Naše cena: 159 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí