Registrace | Přihlášení


Komentáře

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku - Komentář k § 2894 až § 2971

Autor: Vítová Blanka

publisher: Anag

4 / 5
Publikace řeší náhradu škody a náhradu nemajetkové újmy v soukromém právu. Jedná se o poznámkové vydání právní úpravy odpovědnosti za škodu v novém občanském zákoníku s vytyčením změn, které byly v novém občanském zákoníku zavedeny oproti stávající úpravě. Pro koho je publikace vhodná? Kniha „Náhrada škody a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku“ je určena především těm, kteří se chtějí

Sleva 10 % z běžně ceny 449 Kč

Naše cena: 402 Kč

Skladem

Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář

Autor: Svoboda Karel

publisher: C. H. Beck

5 / 5
* První komentář kodexu tzv. nesporných řízení na trhu. * Komentář poskytuje výklad norem upravujících konkrétní zvláštní řízení v kontextu nové hmotněprávní úpravy, která je s procesními ustanoveními spjata daleko intenzivněji, než tomu bylo do 31. 12. 2013. * Některá zvláštní řízení od 1. 1. 2014 doznala zásadních změn (např. řízení o osvojení), některá jsou zcela nová (např. řízení o

Naše cena: 1 490 Kč

Skladem u dodavatele

Soudní řád správní - Komentář

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Šimíček Vojtěch

publisher: Nakladatelství Leges

5 / 5
Soudní řád správní je důležitý nejen pro organizaci a fungování správního soudnictví, ale představuje i jeden ze základních kamenů demokratického právního státu a nezbytný díl pestré mozaiky ochrany subjektivních práv a kontroly veřejné správy. Komentář je dílem širšího kolektivu autorů, kteří se dlouhodobě podílejí na činnosti správních soudů a působí také v akademické sféře. I proto kniha nemá

Sleva 10 % z běžně ceny 1 490 Kč

Naše cena: 1 334 Kč

Skladem

Občanský zákoník IX. svazek, § 2894-3081 Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů

Autor: Kolektiv autorů - Melzel Filip,Tégl Petr

publisher: Nakladatelství Leges

3.8 / 5
Devátý svazek obsahuje komentář k závazkům z deliktů a jiných právních úkonů a k souvisejícím společným a přechodným ustanovením. Autoři nabízí přesvědčivá řešení aplikačních nejasností.

Sleva 10 % z běžně ceny 2 690 Kč

Naše cena: 2 408 Kč

Skladem

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu: Komentář

publisher: C. H. Beck

0 / 5
- Komentář podrobně zachycuje změny právní regulace kapitálového trhu, oblasti, jejíž regulaci v posledních letech zaznamenala mnoho zásadních změn. - Autoři podávají ucelený přehled právní úpravy obchodování na kapitálovém trhu a fungování trhů, vypořádacích systémů, evidence cenných papírů a podmínek pro vydávání a veřejné nabízení cenných papírů. - Všichni členové autorského týmu mají

Naše cena: 2 010 Kč

Skladem

Zákon o ochraně osobních údajů. Komentář

Autor: Kučerová Alena

publisher: C. H. Beck

0 / 5

Naše cena: 1 210 Kč

Skladem

Zákon o provozu na pozemních komunikacích. Komentář, 2. vydání

Autor: Kovalčíková Daniela

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Sleva
Hlavním účelem druhého, rozšířeného vydání komentáře je vysvětlit aktuální komplexní právní úpravy provozu na pozemních komunikacích, s důrazem na poslední zásadní změny spočívající zejména v úpravách systému bodového hodnocení přestupků a trestných činů proti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích spáchaných řidiči motorových vozidel a na zkušenosti s dosavadní aplikace zákona v praxi.

Naše cena: 990 Kč

Skladem

Zákon o platebním styku: Komentář

Autor: kolektiv autorů

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Nový zákon o platebním styku z roku 2009 přinesl řadu zásadních novinek v oblasti soukromoprávní úpravy vztahů mezi poskytovateli platebních služeb a jejich klienty a v oblasti regulace tzv. nebankovních poskytovatelů platebních služeb (např. mobilní operátoři nebo vydavatelé platebních karet). Zákon transponuje do českého práva několik evropských předpisů, zejména směrnici o platebních službách.

Naše cena: 1 040 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář, 3. vydání

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Šámal Petr

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Sleva
Autoři komentáře přistoupili k přípravě již třetího vydání, neboť v mezidobí došlo nejen k několika novelizacím samotného zákona o soudnictví ve věcech mládeže, ale byl přijat i nový trestní zákoník a novelizován trestní řád. Komentář k jednotlivým ustanovením bylo proto třeba podstatně doplnit a zčásti i přepracovat. Reflektován je také vývoj názorů praxe i teorie zabývající se trestním právem

Naše cena: 1 880 Kč

Skladem u dodavatele

Poradce 1/2020 - Insolvenční zákon po novele s komentářem

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
27 %
Insolvenční zákon s komentářem (Mgr. Hana Boulová, Mgr. Petr Taranda) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení nabyl účinnosti k 1. 1. 2008 a od této doby byl již mnohokráte novelizován. Dosud poslední významnější novela tohoto zákona byla provedena zákonem č. 31/2019 Sb., přičemž převážná část této novela nabyla účinnosti k 1. 6. 2019. Kromě jiného si kladla za cíl pomoci

Sleva 27 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 116 Kč

Skladem

Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha V (§ 251 až 376 o. s. ř.) - 3. vydání

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Jirsa Jakub

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
17 %
Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání. V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, tedy zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, a zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Komentář je zpracován širokým autorským kolektivem pod vedením soudce

Sleva 17 % z běžně ceny 1 070 Kč

Naše cena: 888 Kč

Skladem u dodavatele

Soudcokraté, zachránci a byrokrati - Soudy a soudci v USA, Izraeli a České republice

Autor: Píša Radek

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
Role soudů je nejen v českém prostředí často předmětem mimořádně ostrých debat. Za svá rozhodnutí jsou celé soudy či jednotliví soudci někdy haněni, jindy zase nekriticky vyzdvihováni. Odborná i populární debata tak často připomíná popisné sumáře judikatury, ať už s kladným, či záporným znaménkem. Tato kniha se sumáři judikatury snaží vyhnout, a představuje úplnější pohled na roli soudů ve třech

Sleva 10 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 260 Kč

Skladem

Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha III (zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních…

Autor: Jirsa Jaromír

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
17 %
Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání. V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, tedy zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, a zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Komentář je zpracován širokým autorským kolektivem pod vedením soudce

Sleva 17 % z běžně ceny 1 850 Kč

Naše cena: 1 536 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o bankách: Komentář

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Komentář k zákonu o bankách vychází poprvé od roku 2003, přičemž mírou hloubky výkladu předstihuje veškeré své předchůdce. V komentáři se jeho autoři, významní odborníci v oblasti práva finančních trhů, zaměřují především na otázky významné pro banky a jiné účastníky na bankovním trhu (včetně zahraničních úvěrových institucí) z hlediska provozu jejich podniků, jako jsou korporační důsledky

Naše cena: 890 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o státní památkové péči Komentář

Autor: Kolektiv autorů - Varhaník Jiří,Malý Stanislav

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
17 %

Sleva 17 % z běžně ceny 1 350 Kč

Naše cena: 1 121 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o státním občanství: Komentář

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Právní úprava státního občanství České republiky, jeho nabývání a pozbývání, jeho prokazování a dalších souvisejících otázek prošla k počátku roku 2014 zásadní a komplexní úpravou. Právní úprava do té doby obsažená ve dvou klíčových zákonech byla sjednocena do jediného předpisu, a to do zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním

Naše cena: 990 Kč

Skladem

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev - Praktický komentář

Autor: Kolektiv autorů - Šafránek Jan,Laštovičková Lola

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
17 %
Praktický komentář k zákonu č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, seznamuje s postupy přeměn obchodních korporací (fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právní formy a přeshraniční přemístění sídla). Součástí komentáře jsou i vzory projektů jednotlivých typů přeměn, oznámení zveřejňovaná v Obchodním věstníku, seznamy příloh návrhu na zápis přeměny do

Sleva 17 % z běžně ceny 1 299 Kč

Naše cena: 1 078 Kč

Skladem u dodavatele

Zákoník práce s komentářem – úplné znění po novele – s komentářem, judikaturou, nařízeními a…

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
20 %
Zákoník práce - úplné znění zákona, platové poměry státních zaměstnanců, platový tarif, platový stupeň, zvláštní příplatek, platové poměry zaméstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída, kvalifikační předpoklady, katalog prací ve veřejných službách a správě

Sleva 20 % z běžně ceny 369 Kč

Naše cena: 297 Kč

Skladem

Zákon o mediaci (č. 202/2012 Sb.) - Komentář

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
17 %
Autoři komentáře zákona o mediaci, jako odborníci na dané téma, podávají čtenářům komplexní pohled na právní úpravu mediace v České republice. Zároveň zodpovídají některé sporné otázky (které se po šesti letech od účinnosti zákona objevují) a navrhují případná řešení de lege ferenda. V textu čtenáři najdou rozsáhlé citace z původní důvodové zprávy k zákonu, díky čemuž je jasnější, jaký byl

Sleva 17 % z běžně ceny 850 Kč

Naše cena: 706 Kč

Skladem u dodavatele

Montrealská úmluva - Mezinárodní letecká přeprava. Komentář

Autor: Sedláček Pavel

publisher: Vox

0 / 5
17 %
Publikace Montrealská úmluva rozebírá právní otázky spojené s mezinárodní leteckou přepravou, regulovanou od roku 1999 novou mezinárodní úmluvou nahrazující původní Varąavskou úmluvu z roku 1929. V současné době je stranou Montrealské úmluvy okolo 130 států, jde tedy o úmluvu se skutečně celosvětovou působností. Autor v knize podrobně rozebírá její jednotlivá ustanovení, vzájemné právní

Sleva 17 % z běžně ceny 620 Kč

Naše cena: 515 Kč

Skladem u dodavatele50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele