Registrace | Přihlášení


Komentáře

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Soudní řád správní - Komentář

Autor: Kolektiv autorů - Vojtěch kolektiv autorů, Šimíček

publisher: Nakladatelství Leges

5 / 5
18 %
Soudní řád správní je důležitý nejen pro organizaci a fungování správního soudnictví, ale představuje i jeden ze základních kamenů demokratického právního státu a nezbytný díl pestré mozaiky ochrany subjektivních práv a kontroly veřejné správy. Komentář je dílem širšího kolektivu autorů, kteří se dlouhodobě podílejí na činnosti správních soudů a působí také v akademické sféře. I proto kniha nemá

Sleva 18 % z běžně ceny 1 490 Kč

Naše cena: 1 222 Kč

Skladem

Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář - Komentář

Autor: Karel Svoboda

publisher: C. H. Beck

5 / 5
* První komentář kodexu tzv. nesporných řízení na trhu. * Komentář poskytuje výklad norem upravujících konkrétní zvláštní řízení v kontextu nové hmotněprávní úpravy, která je s procesními ustanoveními spjata daleko intenzivněji, než tomu bylo do 31. 12. 2013. * Některá zvláštní řízení od 1. 1. 2014 doznala zásadních změn (např. řízení o osvojení), některá jsou zcela nová (např. řízení o

Naše cena: 1 490 Kč

Skladem u dodavatele

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku - Komentář k § 2894 až § 2971

Autor: Blanka Vítová

publisher: Anag

4 / 5
12 %
Publikace řeší náhradu škody a náhradu nemajetkové újmy v soukromém právu. Jedná se o poznámkové vydání právní úpravy odpovědnosti za škodu v novém občanském zákoníku s vytyčením změn, které byly v novém občanském zákoníku zavedeny oproti stávající úpravě. Pro koho je publikace vhodná? Kniha „Náhrada škody a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku“ je určena především těm, kteří se chtějí

Sleva 12 % z běžně ceny 449 Kč

Naše cena: 395 Kč

Skladem

Trestní zákoník: Komentář I.+II. Díl/komplet

Autor: Antonín Draštík

publisher: Wolters Kluwer ČR

4.5 / 5
17 %
Další titul z ediční řady Kodex, dvoudílný podrobný komentář k trestnímu zákoníku, na němž se podílel početný autorský kolektiv představovaný uznávanými odborníky zejména z justiční oblasti pod vedením soudce Nejvyššího soudu JUDr. Antonína Draštíka. Od nabytí účinnosti trestního zákoníku (zák. č. 40/2009 Sb.) uplynula doba pěti let, což umožňuje předložit poznatky z aplikace základního kodexu

Sleva 17 % z běžně ceny 4 499 Kč

Naše cena: 3 734 Kč

Skladem

Zákon o Veřejném ochránci práv. Komentář, 2. vydání

Autor: Vladimír Sládeček

publisher: C. H. Beck

4 / 5
Od vydání komentáře k zákonu o Veřejném ochránci práv (r. 2000), který předcházel faktickému zřízení instituce, uplynulo více než deset let, a není proto divu, že se mnoho věcí změnilo. Především byl zvolen historicky první český ombudsman, kterým se stal JUDr. Otakar Motejl, záhy byla ustanovena jeho zástupkyně, Mgr. Anna Šabatová. Po uplynutí šestiletého funkčního období byl znovu zvolen JUDr.

Naše cena: 570 Kč

Skladem u dodavatele

Občanský zákoník IX. svazek, § 2894-3081 Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů - § 2894-3081…

Autor: Kolektiv autorů - Filip Melzel,Petr Tégl

publisher: Nakladatelství Leges

4.5 / 5
18 %
Devátý svazek obsahuje komentář k závazkům z deliktů a jiných právních úkonů a k souvisejícím společným a přechodným ustanovením. Autoři nabízí přesvědčivá řešení aplikačních nejasností.

Sleva 18 % z běžně ceny 2 690 Kč

Naše cena: 2 206 Kč

Skladem

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí s komentářem 2016

Autor: Věra Novotná

publisher: Anag

5 / 5
12 %
Nový občanský zákoník přinesl mnoho podstatných změn v oblasti rodinného práva, které tvoří základ pro přijímání opatření při zajišťování sociálně-právní ochrany dětem a při pomoci rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dětí v tíživé životní situaci. Pojetí rodinného práva v novém občanském zákoníku přináší mnoho změn, z nichž lze zmínit například změny v oblasti osvojení, pěstounské

Sleva 12 % z běžně ceny 669 Kč

Naše cena: 589 Kč

Skladem

Občanský zákoník - Komentář

Autor: Jan Petrov

publisher: C. H. Beck

4 / 5
První komentář občanského zákoníku v jednom svazku. Více než 3000 stran výkladu spojuje hloubku „velkého“ komentáře s přehledností příručního komentáře. Řeší problémy a otázky dosud jinde neřešené a novou judikaturou zatím nereflektované. Styl výkladu, provázanost a inovativní grafická podoba dovolují nabídnout plnohodnotný komentář celého předpisu, včetně novely z roku 2016. Komentář je psán

Naše cena: 4 990 Kč

Skladem u dodavatele

Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655-975). Komentář

Autor: kolektiv autorů

publisher: C. H. Beck

3.4 / 5
Znovuzačleněním rodinného práva do občanského zákoníku doznala úprava základních statusových, osobních a majetkových poměrů v manželství a rodině nové dimenze. Rodinné právo tak opět zaujalo důstojné místo v českém právním řádu. Tato skutečnost s sebou přináší nutnost pracovat s celým kodexem, jeho principy, východisky, hodnotami a výkladovými pravidly, ale i s obecnou částí a mnoha jeho novými

Naše cena: 2 490 Kč

Skladem u dodavatele

Exekuční řád: Komentář, 4. vydání

publisher: C. H. Beck

3.3 / 5
Čtvrté vydání komentáře reaguje na změny, které v exekučním právu nastaly v souvislosti s novým občanským zákoníkem a dvěma významnými novelami exekučního řádu a občanského soudního řádu v roce 2015. V publikaci se autoři mimo jiné věnují nejpalčivějším problémům současných exekucí – postihu SJM a výlučného majetku manžela povinného, exekuci rozhodčího nálezu, střetu exekuce a

Naše cena: 1 790 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o soudních poplatcích. Komentář, 2. vydání

Autor: Robert Waltr

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Komentář vysvětluje, která řízení a úkony podléhají placení soudních poplatků, kdo je poplatníkem, které soudy jsou příslušné k rozhodování o poplatcích, kdy vzniká poplatková povinnost, jak se stanoví výše poplatků, jakým způsobem se platí, jaké jsou následky jejich nezaplacení, která řízení a osoby jsou od poplatků osvobozeny, kdy zaniká povinnost zaplatit poplatek. - V publikaci jsou zařazeny

Naše cena: 530 Kč

Skladem

Zákon o advokacii. Komentář

Autor: Jiří Svejkovský

publisher: C. H. Beck

0 / 5
* První komentář základního předpisu advokátů na trhu * Tento zákon upravuje podmínky, za nichž mohou být poskytovány právní služby, jakož i poskytování právních služeb advokáty * Obsahuje nejen komentář zákona o advokacii, ale též komentář etického kodexu * Publikace přináší i komentář advokátního tarifu a vybraných ustanovení souvisejících předpisů * Autoři jsou advokáti působící v orgánech

Naše cena: 1 510 Kč

Skladem u dodavatele

Koncesní zákon. Komentář, 2. vydání

Autor: Tomáš Kruták

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Právní úprava koncesí, stejně jako úzce související zákon o veřejných zakázkách, doznala od okamžiku přijetí zákona v roce 2006 řadu zásadních změn. Druhé vydání komentáře ke koncesnímu zákonu, který byl v mezidobí šestkrát novelizován, vychází nejenom z aktuálního legislativního vývoje, ale současně také z praktických zkušeností autorů. Některé části zákona, úzce propojené se zákonem o veřejných

Naše cena: 690 Kč

Skladem

Zákon o důchodovém pojištění. Komentář

Autor: V. Voříšek

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Komentář k zákonu o důchodovém pojištění komplexně zpracovává problematiku důchodového zabezpečení a seznamuje s vývojem této poměrně složité právní problematiky. Co přináší komentář k zákonu o důchodovém pojištění? Publikace obsahuje vedle platného znění zákona o důchodovém pojištění srozumitelný komentář k jeho jednotlivým ustanovením, a také připojenou bohatou aktuální judikaturu. Ve

Naše cena: 1 210 Kč

Skladem u dodavatele

Ochrana před škodlivými vlivy tabáku, alkoholu a návykových látek. Komentář

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Komentář k zákonu o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a k zákonu o návykových látkách poskytuje přehled o těchto více méně patologických jevech, které se vyskytují téměř v každé společnosti, Českou republiku nevyjímaje. Jde o první vydání, přičemž význam tohoto vydání lze spatřovat mj. v tom, že takto uceleně zpracovaná

Naše cena: 790 Kč

Skladem

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla: Komentář

Autor: Kolektiv autorů - Ivana Jandová, kolektiv autorů

publisher: C. H. Beck

0 / 5
-zákon se týká nejen provozovatelů vozidel, ale též všech řidičů a kohokoliv, kdo byl silničním provozem poškozen; všichni uvedení potřebují vědět, jaká jsou jejich práva a povinnosti v systému povinného pojištění odpovědnosti za škodu -komentář je určen především pro odborné specialisty pojistného práva, advokáty a soudce; řadu praktických příkladů mohou ocenit i poučení neprávníci - publikace

Naše cena: 790 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o mediaci. Komentář

Autor: Martina Doležalová

publisher: C. H. Beck

0 / 5
* publikace komentuje nový zákon o mediaci č. 202/2012 Sb., účinný od 1. 9. 2012, včetně prováděcí vyhlášky o zkouškách a odměně mediátora * zaměřuje se na objasnění klíčových pojmů nového zákona ve všech jeho souvislostech * objasňuje základní pilíře činnosti zapsaného mediátora a stěžejní momenty samotného mediačního procesu včetně uzavření mediační dohody * rozebírá veškeré aspekty

Naše cena: 790 Kč

Skladem u dodavatele

Stavební zákon. Komentář

Autor: Aleš Roztočil a kolektiv

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Komentář vychází z on-line podoby komentáře, který zpracovali právníci s delší praxí na Nejvyšším správním soudě, tedy instituci, která současnou podobu stavebního práva velmi ovlivnila. Tyto zkušenosti autorů a jejich perspektiva předurčily i nyní publikovaný výsledek. Text komentářů k jednotlivým ustanovením nemá ambici být vyčerpávajícím teoretickým rozborem, ani technickou příručkou. Usiluje

Naše cena: 1 290 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Komentář

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi představuje poslední velký právní předpis, který vypořádává majetkové křivdy z doby komunismu. Na jeho přijetí čekaly dotčené subjekty – církve, náboženské společnosti a současní vlastníci historického církevního majetku – více než dvacet let. Tato publikace: * Přináší výklad jednotlivých ustanovení zaměřený především na

Naše cena: 990 Kč

Skladem u dodavatele

Lázeňský zákon

Autor: Jaroslav Staněk

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Publikace přináší úplné znění zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), a k němu patřičný komentář.

Sleva 2 % z běžně ceny 526 Kč

Naše cena: 515 Kč

SklademAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí