Registrace | Přihlášení


Mezinárodní a evropské právo

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Evropská úmluva o lidských právech

publisher: C. H. Beck

4.8 / 5
Publikace z pera čtveřice zkušených autorů, kteří v ní zúročili svůj mnohaletý vědecký i profesní zájem o danou problematiku, přináší : - originální styl komentáře uzpůsobený specifické povaze mezinárodní úmluvy o lidských právech, založený na přehledném shrnutí relevantních principů výkladu jednotlivých ustanovení a ilustracích jejich aplikace na konkrétních případech, - odkazy na téměř 4

Naše cena: 3 730 Kč

Skladem u dodavatele

Mezinárodní silniční nákladní přeprava a zasílatelství

publisher: C. H. Beck

5 / 5
Kniha svým zaměřením a obsahem postihuje relativně různorodé, avšak vzájemně provázané problémové okruhy, které se přímo týkají nebo souvisejí s problematikou mezinárodní silniční nákladní přepravy a dopravy a s příbuznou problematikou zasílatelství. Autorský kolektiv zahrnuje řadu různě odborně zaměřených autorů, mezi nimiž jsou jak zkušení pracovníci z praxe, zejména z oblasti managementu, tak

Naše cena: 490 Kč

Skladem u dodavatele

Právo Evropské unie

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Tomášek Michal

publisher: Nakladatelství Leges

4.3 / 5
18 %

Sleva 18 % z běžně ceny 660 Kč

Naše cena: 541 Kč

Skladem

Veřejné podpory v soutěžním právu EU

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Soutěžní politiku lze de facto označit jako první nadnárodní politiku Evropského společenství. Předkládaná publikace seznamuje čtenáře s dříve opomíjenou oblastí ochrany hospodářské soutěže a to s veřejnými podporami. Zaměřuje se na problematiku uplatňování norem regulujících veřejnou podporu v rámci pravidel hospodářské soutěže na jednotném trhu Evropské unie. Kniha se zabývá právní úpravou

Naše cena: 590 Kč

Skladem u dodavatele

Dobrá víra jako princip smluvního práva v mezinárodním obchodu

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Kniha pojednává o dobré víře jako jednom ze základních soukromoprávních principů, a to specificky v kontextu smluvního práva v mezinárodním obchodu. Jejím obecným cílem je zdůraznit význam tohoto principu pro fungování smluvních vztahů v mezinárodním obchodu, když zachování elementární důvěry mezi smluvními stranami představuje jednu z klíčových ingrediencí mezinárodního obchodování. Publikace

Naše cena: 390 Kč

Skladem u dodavatele

Euronovela zákona o rozhodčím řízení s judikaturou

Autor: Lisse Luděk

publisher: Ústav práva a právní vědy

0 / 5
Komentář k novele zákona o rozhodčím řízení je publikace komentující znění zákona o rozhodčím řízení po jeho zásadní novele, účinné od 1.4. 2012. · Nepostradatelná pomůcka všem, kdo se pohybují v oblasti obchodu a obchodních i spotřebitelských arbitráží. Kniha je určena jak odborníkům (soudcům, advokátům, exekutorům či rozhodcům), tak široké veřejnosti (zejména pak

Sleva 10 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 207 Kč

Skladem

Právní úprava mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Dopravní nehody, zranění při sportu způsobené nepozorností jiné osoby, konzumace zdraví škodlivých potravin, uveřejnění hanlivé informace v tisku, poškození životního prostředí aj. To jsou příklady deliktního jednání, které může být příčinou vzniku mimosmluvního závazku. Počet mimosmluvních závazů s mezinárodním prvkem neustále narůstá. Vznikne-li z takového vztahu spor, je nutné řešit řadu

Naše cena: 490 Kč

Skladem u dodavatele

Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie

Autor: Bobek Michal

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Sleva
Sedm let po přistoupení České republiky k Evropské unii již právo EU ztratilo nádech aproximační exotiky. Stalo se realitou běžného dne, a to jak před českými soudy, tak dalšími státními orgány. Mladá česká právní praxe je nicméně zároveň postavena před řadu otázek týkajících se prolínání obou právních řádů, unijního a českého. Cílem publikace je provést praktikující právníky principy a procesem

Naše cena: 940 Kč

Skladem u dodavatele

Monitoring evropské legislativy 2009-2010

Autor: Kolektiv autorů - Frízlová Iveta,Krutílek Ondřej,Kuchyňková Petra

publisher: Centrum pro studium demokracie a kultury

0 / 5
15 %
Monitoring evropské legislativy 2009-2010 je již pátou knihou v českém prostředí ojedinělého projektu, jejž po našem vstupu do EU inicioval europoslanec Hynek Fajmon. Autorům, analytikům Centra pro studium demokracie a kultury, se od roku 2004 podařilo přečíst a do srozumitelného jazyka „přeložit" tisíce stran relevantních legislativních i nelegislativních dokumentů a zachytit vývoj ve všech

Sleva 15 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 423 Kč

Skladem u dodavatele

Monitoring evropské legislativy 2008–2009

Autor: Kolektiv autorů - Frízlová Iveta,Krutílek Ondřej,Kuchyňková Petra

publisher: Centrum pro studium demokracie a kultury

0 / 5
Kniha navazuje na publikace Monitoring evropské legislativy 2004–2005, 2006 a 2007. Shrnuje a doplňuje pravidelné, elektronicky uveřejňované monitoringy, které analytici CDK sepsali od ledna 2008 do dubna 2009, čímž završí funkční období Evropského parlamentu. Publikace se věnuje vývoji nejdůležitějších kauz na poli sekundární legislativy, zároveň neopomíjí ani genezi širších problémů

Sleva 10 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 448 Kč

Skladem u dodavatele

Specifika výkladu práva Evropské unie a jeho vnitrostátní důsledky

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Publikace je zaměřena na výklad práva Evropské unie a jeho zvláštnosti ve srovnání s výkladem práva mezinárodního a práva vnitrostátního. Často je totiž zdůrazňován vliv práva Evropské unie na české právo a na českou aplikační praxi a neméně často jsou zdůrazňována specifika výkladu práva Evropské unie, a to právě v kontrapozici k právu vnitrostátnímu, které je podle obecného pojetí tím, co

Naše cena: 390 Kč

Skladem

XXVII. Karlovarské právnické dny

Autor: Zufalý Vladimír

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
Sborník obsahuje příspěvky významných českých, slovenských, rakouských a německých právníků uvedené na XXVII. ročníku konference Karlovarské právnické dny.

Sleva 10 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 582 Kč

Skladem

Skončenie pracovného pomeru a základné ľudské práva v judikatúre európskych súdov

Autor: Barancová Helena

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
11 %
Monografia sa zaoberá problematikou skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, ktorá je v aplikačnej praxi stále aktuálna. Vzhľadom na to, že skončenie pracovného pomeru ovplyvňuje existenčné podmienky života zamestnancov, stalo sa aj predmetom úpravy medzinárodného pracovného práva, práva Rady Európy, ako aj pracovného práva Európskej únie. Autorka analyzuje jednotlivé základné

Sleva 11 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 349 Kč

Skladem

Geneze kodifikací mezinárodního práva soukromého - Soukromoprávní úpravy mezinárodních poměrů

Autor: Kolektiv autorů - Poláček Bohumil,Růžička Květoslav,Dostalík Petr

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
11 %
Publikace vůbec poprvé v naší právnické literatuře zachycuje novodobé kodifikace v oblasti mezinárodního práva soukromého včetně důvodových zpráv, případně i komentáře. V úvodu autoři popisují dějiny kolizionistiky od starověku po 20. století. Zmiňují také představitele vědy mezinárodního práva soukromého v Československu a České republice. Dále se podrobně věnují vývoji čtyř institutu°, které

Sleva 11 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 349 Kč

Skladem

WTO a právo mezinárodního obchodu

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Účelem knihy je podat výklad základů práva WTO (Světová obchodní organizace) zasazený do kontextu obchodních a politických vztahů mezi státy. Publikace vhodným způsobem doplňuje částečně mezeru, která v dané oblasti existuje v právnické odborné literatuře. Právo WTO reguluje práva a povinnosti států v souvislosti s mezinárodním obchodem se zbožím a se službami, jakož i obchodní aspekty využívání

Naše cena: 490 Kč

Skladem u dodavatele

GDPR - Zákon o zpracování osobních údajů (nový zákon, úplné znění 2019) – Inspekce práce,…

Autor: kolektiv autorů

publisher: Poradce

0 / 5
17 %
Publikace obsahuje aktuální znění zákonů po poslední novele. Změny v zákonech jsou sestaveny renomovanými autory a přehledně vyznačeny v textu tučným písmem. Nový zákon, zákon o zpracování osobních údajů v nejbližších dnech nahradí zákon o ochraně osobních údajů a bude s nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) u nás do budoucna základním předpisem v oblasti ochrany osobních údajů. Zákon

Sleva 17 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 123 Kč

Skladem

Mezinárodní právo veřejné, 2. vydání

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Nové vydání učebnice renomovaných autorů zachycuje aktuální vývoj mezinárodního práva. V tomto právním oboru došlo jak k dalšímu pozitivnímu vývoji, včetně jeho kodifikace a progresivního rozvoje v některých oblastech, tak k setrvalému stavu či neúspěšným návrhům v oblastech jiných. Dochází však také k problémům, které vedou někdy ke zpochybňování mezinárodního práva, jeho autority a přednosti

Naše cena: 890 Kč

Skladem

Právní ochrana průmyslového vlastnictví v asijských zemích

Autor: Kolektiv autorů - Machů Matěj,Adlerová Eva

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
17 %
Monografie je výsledkem výzkumu systémů právní ochrany průmyslového vlastnictví ve vybraných asijských zemích v rámci grantového projektu Metropolitní univerzity Praha na téma Ochrana technických řešení a práv na označení v mimoevropských zemích. Tematicky se monografie věnuje zejména otázkám ochrany vynálezů a užitných vzorů z oblasti ochrany výsledků technické tvůrčí činnosti a ochranných

Sleva 17 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 228 Kč

Skladem u dodavatele

Role veřejného zájmu v mezinárodní obchodní a investiční arbitráži

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Publikace se věnuje v České republice dosud nezpracovanému tématu ochrany veřejného zájmu v mezinárodní obchodní a investiční arbitráži. Přináší také celou řadu v českém jazyce nepublikovaných poznatků z oblasti mezinárodní obchodní a investiční arbitráže, včetně analýzy recentních rozhodčích nálezů a zahraniční odborné literatury. Publikace může být užitečná všem, kdo se v teorii či praxi

Naše cena: 490 Kč

Skladem u dodavatele

Základy mezinárodního práva veřejného

Autor: kolektiv autorů

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Sleva
Tato učebnice je uceleným kurzem mezinárodního práva veřejného, jak je vyučováno na právnických fakultách v České republice. Publikace vykládá základní obecné pojmy mezinárodního práva veřejného a seznamuje čtenáře s jeho jednotlivými odvětvími. V knize lze najít vysvětlení témat jako jsou např. subjekty mezinárodního práva, obyvatelstvo a jednotlivci, definice mezinárodního práva veřejného a

Naše cena: 490 Kč

Skladem u dodavatele50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele