Registrace | Přihlášení


Mezinárodní a evropské právo

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Evropská úmluva o lidských právech

Autor: Kmec Jiří

publisher: C. H. Beck

4.8 / 5
Publikace z pera čtveřice zkušených autorů, kteří v ní zúročili svůj mnohaletý vědecký i profesní zájem o danou problematiku, přináší : - originální styl komentáře uzpůsobený specifické povaze mezinárodní úmluvy o lidských právech, založený na přehledném shrnutí relevantních principů výkladu jednotlivých ustanovení a ilustracích jejich aplikace na konkrétních případech, - odkazy na téměř 4 000

Naše cena: 3 730 Kč

Skladem u dodavatele

Trestní právo Evropské unie

Autor: Kolektiv autorů - Tomáš Gřivna,Jiří Jelínek,Jana Navrátilová

publisher: Nakladatelství Leges

5 / 5
18 %
Monografie poskytuje podrobný přehled o nejdůležitějších právních normách a institucích Evropské unie v oblasti trestního práva. V úvodu se zabývá obecnými otázkami: zasazením trestněprávních norem do systému práva Evropské unie, historickým vývojem procesu europeizace trestního práva, vlivu Lisabonské smlouvy na tento proces či vztahem evropských trestněprávních norem a ochrany lidských práv.

Sleva 18 % z běžně ceny 460 Kč

Naše cena: 377 Kč

Skladem

Právo Evropské unie

Autor: Kolektiv autorů - Michal kolektiv autorů, Tomášek

publisher: Nakladatelství Leges

4.3 / 5
18 %

Sleva 18 % z běžně ceny 660 Kč

Naše cena: 541 Kč

Skladem

GDPR - Praktický průvodce implementací

Autor: Luděk Nezmar

publisher: Grada

4 / 5
15 %
Kniha provede procesem zavedení povinného nařízení EU o ochraně osobních údajů známého pod názvem General Data Protection Regulation - GDPR. Povinnost dopadne na všechny subjekty, které zpracovávají osobní údaje občanů EU - tedy na valnou většinu firem, organizací, obcí, škol nebo státních institucí. Smyslem nařízení GDPR je ochránit data běžných občanů, která mohou být jednoduše zneužita. Norma

Sleva 15 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III.

Autor: Bohumil Poláček

publisher: Wolters Kluwer ČR

4 / 5
17 %
Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III (E. Silniční právo, F. Multimodální právo) tvoří třetí a poslední část trilogie, která navazuje na část první s názvem Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo) a část druhou, nazvanou Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II (C. Železniční právo, D. Námořní právo). Mezinárodní dopravní právo můžeme subsumovat

Sleva 17 % z běžně ceny 880 Kč

Naše cena: 730 Kč

Skladem

Mezinárodní silniční nákladní přeprava a zasílatelství

Autor: Radek Novák

publisher: C. H. Beck

5 / 5
Kniha svým zaměřením a obsahem postihuje relativně různorodé, avšak vzájemně provázané problémové okruhy, které se přímo týkají nebo souvisejí s problematikou mezinárodní silniční nákladní přepravy a dopravy a s příbuznou problematikou zasílatelství. Autorský kolektiv zahrnuje řadu různě odborně zaměřených autorů, mezi nimiž jsou jak zkušení pracovníci z praxe, zejména z oblasti managementu, tak

Naše cena: 490 Kč

Skladem u dodavatele

Helsinský efekt - mezinárodní zásady, lidská práva a zánik komunismu

Autor: Daniel C. Thomas

publisher: Academia

0 / 5
15 %
Kniha Helsinský efekt Daniela Thomase je jako celek velmi srozumitelná, napsaná s hlubokou znalostí věci a rozhledem po celém komplexu helsinské problematiky. Přehledně, ale současně všestranně osvětluje cestu, na jejímž konci byl Závěrečný akt, jemuž vévodila „Deklarace principů, jimiž se řídí vztahy mezi zúčastněnými státy“. Kniha velmi přesně pojmenovává onen přelom v dějinách mezinárodní

Sleva 15 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 293 Kč

Skladem u dodavatele

Public International Law at Central European Universities Casebook

Autor: Michael Geistlinger

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Předkládaná publikace, která je určená zájemcům o mezinárodní právo, obsahuje velké množství fiktivních případů právních problémů zemí střední Evropy. Jednotlivé případy jsou doplněny ukázkami příslušných národních i mezinárodních právních norem. Knihu doplňuje slovník právnických pojmů. Publikace, která je tištěna v anglickém jazyce čtenáře zároveň seznamuje s mezinárodní právní terminologií.

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Vliv autorskoprávni teritoriality na vývoj evropského práva

Autor: Pavel Svoboda

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
V první části publikace se autor věnuje aplikaci Smlouvy ES na autorské právo. Postupně se zabývá konflikty autorskoprávní teritoriality s principy tzv. svobod společného trhu, vztahem práva ES k mezinárodním smlouvám v oblasti autorského práva a rozborem souvislostí autorského práva a soutěžního práva ES. V druhé části publikace autor postupně odpovídá na otázky spojené s harmonizací

Sleva 20 % z běžně ceny 105 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem u dodavatele

Mezinárodní právo v komentovaných dokumentech

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Mezinárodní právo prošlo obdobím největšího rozvoje po druhé světové válce, ale i v současnosti je dynamicky se rozvíjejícím a studovaným fenoménem. Představuje soubor právních norem, které upravují vzájemné vztahy mezi jeho subjekty, je nástrojem regulace vztahů v mezinárodním společenství, tvoří nezbytný normativní základ pro chování států a mezinárodních organizací mezi sebou. Z části zasahuje

Sleva 20 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 292 Kč

Skladem u dodavatele

Evropské správní soudnictví

Autor: Pítrová, Pomahač

publisher: C. H. Beck

0 / 5
První česká komparativní práce zabývající se správním soudnictvím. Autoři se zaměřili na poslední vývoj tří velkých západoevropských systémů správního práva ? anglického, francouzského a německého. Obsahem jejich publikace je i analýza fungování evropských soudů ? Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku a Evropského soudního dvora v Lucemburku. Díky této publikaci se dozvíte vše o vývoji

Naše cena: 410 Kč

Skladem u dodavatele

Právo obchodních společností

Autor: Jan Lasák

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
17 %
Od okamžiku, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie, začalo komunitární právo výrazným způsobem ovlivňovat českou realitu všedního dne. Záchvěvy evropského legislativního procesu se přitom odráží v nespočtu oblastí společenského a hospodářského života. Spolu se zvyšujícím se množstvím evropské legislativy, jakož i judikatury Soudního dvora pak narůstá potřeba právní praxe konzultovat

Sleva 17 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 456 Kč

Skladem

Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní - 2. vydání

Autor: Jan Ondřej

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Předkládané, již druhé, vydání učebnice zahrnuje tři rozsáhlé oblasti práva. Jednak mezinárodní právo veřejné jako samostatný systém práva, dále mezinárodní právo soukromé, které je odvětvím práva vnitrostátního, a právo mezinárodního obchodu. Vymezené tři oblasti se od sebe odlišují, na druhé straně však existuje celá řada otázek, ve kterých jsou úzce propojeny. Na této myšlence je založena

Sleva 3 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 97 Kč

Skladem u dodavatele

Klíčová rozhodnutí mezinárodních trestních tribunálů ve světle mezinárodního práva

Autor: Válek Petr

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Česká republika v roce 2009 po mnohaletém váhání ratifikovala Římský statut Mezinárodního trestního soudu, což přispělo k zájmu české veřejnosti o mezinárodní trestní soudnictví. Zatímco tento soud zatím k žádnému pravomocnému rozsudku nedospěl, Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii, Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu a Zvláštní soud pro Sierra Leone po sobě zanechaly velké

Naše cena: 520 Kč

Skladem

Právní pojem pronásledování v souvislostech evropského azylového práva

Autor: Pavel Molek

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Kniha se zabývá klíčovým pojmem uprchlického a azylového práva. Zasadní je přitom práce s judikaturou, zejména se soudními rozhodnutími Nejvyššího správního soudu, na jejichž zpracování je kniha především postavena. Po historickém rozboru uprchlického práva a role pojmu pronásledování v defi nicích uprchlíka autor přechází k podrobnému rozboru řečeného pojmu z pohledu zahraniční doktríny a

Naše cena: 390 Kč

Skladem

Římská úmluva: Nařízení Řím I: Komentář

Autor: Kolektiv autorů - Alexander J. Bělohlávek, kolektiv autorů

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Systém tzv. Římských instrumentů, tj. Římské úmluvy, Nařízení Řím I a Řím II, představuje pomyslnou páteř kolizní části evropského mezinárodního práva soukromého a z podstatné části nahrazuje ve své aplikaci národní předpisy členských zemí EU, a to nikoliv jen ve vztazích mezi subjekty z těchto států. Jde o úpravu univerzální, která se v případě smluvních a mimosmluvních závazků s mezinárodním

Naše cena: 2 990 Kč

Skladem

Mezinárodní humanitární právo

Autor: Šturma

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Publikace přináší ucelený rozbor mezinárodněprávní regulace ozbrojených konfliktů v současnosti. Mezinárodní humanitární právo je zde chápáno v širokém slova smyslu zahrnující jak tzv. „ženevské právo“ sloužící k ochraně obětí ozbrojených konfl iktů, tak i „haagské právo,“ které reguluje ozbrojené konfl ikty tím, že zakazuje určité chování za ozbrojeného konfl iktu, z hlediska prostředků, metod

Naše cena: 1 040 Kč

Skladem u dodavatele

Mezinárodní právo soukromé evropských zemí

Autor: Kolektiv autorů - Alexander J. Bělohlávek, kolektiv autorů

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Předkládaná publikace přináší soubor předpisů mezinárodního práva soukromého jednotlivých evropských zemí v překladu do českého jazyka. Ve snaze, aby předkládaný materiál byl maximálně použitelný pro právní praxi, je zde zařazena jak problematika kolizní (hmotněprávní), tak oblast procesní, a to včetně takových speciálních oblastí, jako např. pracovní právo s mezinárodním prvkem, ochrana

Naše cena: 1 470 Kč

Skladem

Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv, 3. vydání

Autor: Pavel Šturma

publisher: C. H. Beck

0 / 5
První vydání této práce vyšlo již před deseti lety, druhé, aktualizované vydání pak před téměř sedmi lety. Roky, které uplynuly od 1. vydání této práce, přinesly řadu změn v mezinárodní a evropské ochraně lidských práv. Byly přijaty některé nové instrumenty rozvíjející materiální právo, tj. chráněná práva a svobody, ale i procesní mechanismy k jejich kontrole. Tento rozvoj je k zaznamenání jak na

Naše cena: 390 Kč

Skladem u dodavatele

Politické a právní základy evropských integračních seskupení

Autor: Martin Janků

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Evropská integrace, to není pouze Evropská unie a rámec jejích společných politik. V nemalé míře se do budování a rozvoje vztahů mezi evropskými státy v období po skončení druhé světové války zapojily Rada Evropy, Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci či Nordická rada, v pozdějším období pak Evropské sdružení volného obchodu či Konference pro bezpečnost a spolupráce v Evropě.

Naše cena: 520 Kč

Skladem u dodavateleAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí