Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Mezinárodní a evropské právo

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Trestní právo Evropské unie

Autor: Kolektiv autorů - Tomáš Gřivna,Jiří Jelínek,Jana Navrátilová

publisher: Nakladatelství Leges

5 / 5
24 %
Monografie poskytuje podrobný přehled o nejdůležitějších právních normách a institucích Evropské unie v oblasti trestního práva. V úvodu se zabývá obecnými otázkami: zasazením trestněprávních norem do systému práva Evropské unie, historickým vývojem procesu europeizace trestního práva, vlivu Lisabonské smlouvy na tento proces či vztahem evropských trestněprávních norem a ochrany lidských práv.

Sleva 24 % z běžně ceny 460 Kč

Naše cena: 350 Kč

Skladem

Evropská úmluva o lidských právech

publisher: C. H. Beck

4.8 / 5
Publikace z pera čtveřice zkušených autorů, kteří v ní zúročili svůj mnohaletý vědecký i profesní zájem o danou problematiku, přináší : - originální styl komentáře uzpůsobený specifické povaze mezinárodní úmluvy o lidských právech, založený na přehledném shrnutí relevantních principů výkladu jednotlivých ustanovení a ilustracích jejich aplikace na konkrétních případech, - odkazy na téměř 4 000

Naše cena: 3 730 Kč

Skladem u dodavatele

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Data a soukromí v digitálním světě. Komentář .…

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Černý,Jana Pattynová,Lenka Suchánková

publisher: Nakladatelství Leges

4.5 / 5
24 %
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR, je jedním z nejvýznamnějších legislativních počinů posledních let. Stalo se globálním standardem pro ochranu dat, jehož vliv na digitální ekonomiku na celém světě je patrný již nyní. GDPR představuje také první komplexnější regulaci umělé inteligence a lze očekávat, že v budoucnu bude pohledem digitální ekonomiky vnímáno podobně jako římské právo

Sleva 24 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 676 Kč

Skladem

Mezinárodní silniční nákladní přeprava a zasílatelství

publisher: C. H. Beck

5 / 5
Kniha svým zaměřením a obsahem postihuje relativně různorodé, avšak vzájemně provázané problémové okruhy, které se přímo týkají nebo souvisejí s problematikou mezinárodní silniční nákladní přepravy a dopravy a s příbuznou problematikou zasílatelství. Autorský kolektiv zahrnuje řadu různě odborně zaměřených autorů, mezi nimiž jsou jak zkušení pracovníci z praxe, zejména z oblasti managementu, tak

Naše cena: 490 Kč

Skladem u dodavatele

Právo Evropské unie (2. vydání)

Autor: kolektiv autorů

publisher: Nakladatelství Leges

4 / 5
24 %

Sleva 24 % z běžně ceny 660 Kč

Naše cena: 502 Kč

Skladem

Právo Evropské unie - Ústavní základy a vnitřní trh

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Nová učebnice unijního práva od kolektivu z olomoucké právnické fakulty se obsahově zaměřuje na základní otázky ústavního a institucionálního práva Evropské unie, jakož i vnitřního trhu, unijní regulace ochrany hospodářské soutěže, veřejných podpor a veřejných zakázek. Učebnice umožňuje základní pochopení problematiky evropské integrace a systematiky unijního práva. Autoři při výkladu zdůrazňují

Sleva 24 % z běžně ceny 500 Kč

Naše cena: 380 Kč

Skladem

Aplikace národních procesních předpisů v kontextu práva Evropské unie

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %

Sleva 24 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 274 Kč

Skladem

Evropské správní právo

publisher: C. H. Beck

0 / 5
V návaznosti na nové vydání učebnice Správní právo – Obecná část publikace podrobněji zpracovává problematiku evropského správního práva. Tato publikace : * Přibližuje působení správního práva, které překračuje hranice národních států, se zvláštním zřetelem k právu Evropské unie * Vysvětluje, co znamená evropský správní prostor jako výchozí pojem pro analýzu evropského správního

Naše cena: 390 Kč

Skladem

Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU, 2. vydání

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Druhé vydání této mezioborové učebnice reaguje na změny v oblasti koordinace sociálního zabezpečení v EU, a to v návaznosti na přijetí nových koordinačních nařízení a nabytí jejich účinnosti v květnu 2010. Druhé vydání: * Mapuje vznik, vývoj a základní principy koordinace sociálního zabezpečení v EU a EHP * Upozorňuje na základní judikaturu Soudního dvora EU a dává ji do souvislostí s

Naše cena: 590 Kč

Skladem u dodavatele

Rozhodčí řízení v zemích Evropy

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Publikace podrobně informuje o právní úpravě a praxi rozhodčího řízení téměř ve všech zemích Evropy, včetně standardů stálých rozhodčích soudů a institucí. Těžiště spočívá především v předpisech o rozhodčím řízení, pravidlech rozhodčích soudů a dalších pramenech, včetně odpovídajících ustanovení smluv o právní pomoci ze a ve vztahu k jednotlivým evropským zemím. Ve většině případů se jedná o

Naše cena: 2 920 Kč

Skladem u dodavatele

Legislativní proces EU z pohledu Evropského parlamentu

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Publikace byla vypracována se záměrem blíže obeznámit širší veřejnost s legislativním procesem Evropské unie z pohledu Evropského parlamentu s ohledem na skutečnost, že úloha Evropského parlamentu jako přímo voleného orgánu Evropské unie roste. Orientovat se v mechanizmu legislativního procesu Evropské unie a pochopit správně možnosti a roli Evropského parlamentu v něm není jednoduché i z důvodu

Sleva 6 % z běžně ceny 238 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem u dodavatele

Evropské obchodní soudnictví, 2. vydání

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Publikace Evropské obchodní soudnictví je stručným, přehledným a vzájemně provázaným souhrnem nejdůležitějších aktuálních informací vztahujících se k evropskému právu s důrazem na problematiku obchodního soudnictví. Jejím jádrem je rozbor výjimečného množství judikátů, tj. více než 200 rozhodnutí koncepčně klíčových nebo s mimořádným obchodním dopadem. Většinou se jedná o judikaturu Soudního

Sleva 6 % z běžně ceny 460 Kč

Naše cena: 432 Kč

Skladem

Právo EU po Lisabonské smlouvě

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Publikace vychází z knihy „Vybrané kapitoly z práva EU“, avšak text je přepracován a doplněn tak, aby odrážel změny, které proběhly na základě této zásadní revize práva EU Lisabonskou smlouvou, platnou od 1.12.2009, ale též dalšího rozvoje sekundárního práva EU, probíhajícího průběžně v jednotlivých oblastech materiálního práva EU . Prvotním cílem této publikace je tedy promítnout výše uvedené

Sleva 6 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 423 Kč

Skladem

Aplikace mezinárodního práva v právním řádu ČR pohledem teorie a soudní praxe

Autor: Petr Mikeš

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Monografie přibližuje právní úpravu a navazující rozhodovací praxi českých soudů při aplikaci pramenů mezinárodního práva. Je zaměřena na rozhodování Ústavního soudu, jakož i Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu. Představuje ucelený obraz výkladu vztahu mezinárodního a vnitrostátního práva podávaný soudy a přibližuje pravidla pro aplikaci mezinárodního práva vyplývající z ústavních i

Sleva 6 % z běžně ceny 564 Kč

Naše cena: 530 Kč

Skladem

Monitoring evropské legislativy 2012

Autor: kolektiv autorů

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
18 %
Monitoring evropské legislativy 2012 je v pořadí již sedmým svazkem v českém prostředí ojedinělého projektu, který po vstupu ČR do EU inicioval europoslanec Hynek Fajmon. Autoři, analytici Centra pro studium demokracie a kultury, od roku 2004 zevrubně sledují dění v EU a pokoušejí se zachytit vývoj ve všech klíčových unijních politikách. Vždy přitom zohledňují potenciální dopady na ČR. Rok 2012

Sleva 18 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 408 Kč

Skladem u dodavatele

Mezinárodní ekonomické právo, 2. vydání

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Předkládaná publikace přináší komplexní zpracování mezinárodního ekonomického práva jako jednoho z nových a velmi dynamických odvětví mezinárodního práva. Tato publikace: * Je zaměřena nejen na základní, ale i na prohlubující informace, protože je určena i pro náročnější profesionální čtenáře * Zohledňuje změny v oblasti mezinárodního investičního práva, ke kterým došlo díky obrovskému

Naše cena: 890 Kč

Skladem u dodavatele

Recentní aspekty vnitrostátní a mezinárodní arbitráže

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Publikace přináší teoretickou a praktickou komparativní analýzu recentních otázek z oblasti vnitrostátní a mezinárodní soukromoprávní arbitráže. Moderní rozhodčí řízení ztratilo v určité míře svou původní rychlost a jednoduchost. Rozhodčí řízení v mezinárodním obchodním styku, jakož i rozhodčí řízení vnitrostátní se stalo ve své současné podobě mnohem formalizovanějším. Nejvýznamnější prvky

Sleva 9 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 173 Kč

Skladem u dodavatele

Dvacet let Evropské úmluvy v České republice a na Slovensku

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Kdokoliv zabývající se Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a judikaturou Evropského soudu pro lidská práva vždy naráží, u dynamického dokumentu, jakým Úmluva je, na minulost a kontext. Určité volby v minulosti učiněné zásadním způsobem formovaly jak samotnou Úmluvu, tak její výklad. Kde se tyto volby vzaly? Kdo je učinil a proč? Jaké byly osoby a obsazení? A především, jaký je

Naše cena: 490 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o mediaci. Komentář

publisher: C. H. Beck

0 / 5
* publikace komentuje nový zákon o mediaci č. 202/2012 Sb., účinný od 1. 9. 2012, včetně prováděcí vyhlášky o zkouškách a odměně mediátora * zaměřuje se na objasnění klíčových pojmů nového zákona ve všech jeho souvislostech * objasňuje základní pilíře činnosti zapsaného mediátora a stěžejní momenty samotného mediačního procesu včetně uzavření mediační dohody * rozebírá veškeré aspekty

Naše cena: 790 Kč

Skladem u dodavatele

Islámské rodinné právo se zaměřením na právo manželské

Autor: Lenka Bezoušková

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %

Sleva 24 % z běžně ceny 400 Kč

Naše cena: 304 Kč

SklademAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí