Registrace | Přihlášení


Právo

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Základní práva

publisher: Nakladatelství Leges

4.6 / 5
20 % Předprodej
Publikace je komplexním zpracováním problematiky základních, resp. lidských práv. Po uvedení do teorie základních práv, tedy do otázek týkajících se terminologie, původu těchto práv, jejich obsahových specifik, forem působení, i subjektů oprávněných a povinných, se práce dále zabývá interpretačními a aplikačními specifiky základních práv, zejm. otázkami souvisejícími s omezováním těchto práv a

Sleva 20 % z běžně ceny 750 Kč

Naše cena: 600 Kč

vyjde 8. 3. 2021

Ústavní právo a státověda II. díl - Ústavní právo České republiky

Autor: Václav Pavlíček

publisher: Nakladatelství Leges

5 / 5
20 %
Druhý díl učebnice od autorů z katedry ústavního práva Právnické fakulty UK v Praze spojuje v jednom svazku celou ústavněprávní materii. Vedle kapitol o vývoji československé státnosti obsahuje zejména výklad jednotlivých institutů platného ústavního práva. Hlavním tématem je Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod. Jádro práce tvoří rozbor všech ústavních orgánů s důrazem na

Sleva 20 % z běžně ceny 1 270 Kč

Naše cena: 1 016 Kč

Skladem

Civilní právo procesní: Část druhá - Řízení vykonávací, řízení insolvenční - 2. aktualizované vydání

Autor: Kolektiv autorů - Alena kolektiv autorů,Alena Macková, Winterová

publisher: Nakladatelství Leges

5 / 5
20 % Novinka
Druhá část učebnice civilního práva procesního obsahuje výklad řízení vykonávacího a insolvenčního. Vykonávací řízení je pojednáno nejprve obecně, včetně řízení s cizím prvkem, a následně konkrétně jako soudní výkon rozhodnutí, exekuční řízení vedené podle exekučního řádu a jednotlivé způsoby výkonu rozhodnutí. Část věnovaná insolvenčnímu řízení je doplněna výkladem mezinárodního a evropského

Sleva 20 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 392 Kč

Skladem

Zbrojní průkaz - 6. aktualizované vydání k 1. 9. 2017 - Právní předpisy a testy ke zkoušce odborné…

Autor: Jiří Záruba

publisher: Nakladatelství Leges

3.8 / 5
20 %
Šesté vydání oblíbené příručky přináší žadatelům o zbrojní průkaz ucelený souhrn všech právních norem, jejichž znalost je nutná k úspěšnému vykonání teoretické části zkoušky odborné způsobilosti. Kniha dále popisuje základní bezpečnostní opatření a zásady bezpečné manipulace se zbraní, jakož i pravidla chování na střelnici. Tyto znalosti jsou jednou z podmínek úspěšného složení zkoušky odborné

Sleva 20 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 304 Kč

Skladem

Základy závazkového práva 1. díl

Autor: Kolektiv autorů - Tomáš kolektiv autorů, Tintěra

publisher: Nakladatelství Leges

5 / 5
20 %
Učebnice přehledně a srozumitelně představuje stěžejní instituty závazkového práva po rekodifikaci ve vzájemných souvislostech, včetně vybraných procesních aspektů. Ve druhém vydání byla aktualizována v souvislosti s vývojem právní nauky i judikatury. První díl přináší shrnutí a vysvětlení nejdůležitějších pojmů a všeobecných ustanovení, týkajících se závazků. Učebnice pojednává o smlouvách a

Sleva 20 % z běžně ceny 480 Kč

Naše cena: 384 Kč

Skladem

Trestní právo procesní, 5. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1. 3. 2018

Autor: Jiří Jelínek

publisher: Nakladatelství Leges

4.5 / 5
20 %
Základní učebnice trestního práva procesního vychází již v pátém vydání. Je aktualizována podle právního stavu k 1. březnu 2018 a doplněna o novou judikaturu.

Sleva 20 % z běžně ceny 1 050 Kč

Naše cena: 840 Kč

Skladem

Správní právo hmotné - Obecná část

Autor: Kolektiv autorů - Zdeněk Fiala,Eva Horzinková

publisher: Nakladatelství Leges

4.5 / 5
20 %
Třetí vydání učebnice reaguje na změny, které přinesla nová právní úprava správního trestání (zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích) a vývoj soudní judikatury. Kniha seznamuje se základními pojmy a instituty obecné části správního práva, a zároveň přibližuje aplikaci těchto pojmů při řešení praktických situací. Jejím studiem získá čtenář orientaci v

Sleva 20 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 304 Kč

Skladem

Soudní řád správní - Komentář

Autor: Kolektiv autorů - Vojtěch kolektiv autorů, Šimíček

publisher: Nakladatelství Leges

5 / 5
20 %
Soudní řád správní je důležitý nejen pro organizaci a fungování správního soudnictví, ale představuje i jeden ze základních kamenů demokratického právního státu a nezbytný díl pestré mozaiky ochrany subjektivních práv a kontroly veřejné správy. Komentář je dílem širšího kolektivu autorů, kteří se dlouhodobě podílejí na činnosti správních soudů a působí také v akademické sféře. I proto kniha nemá

Sleva 20 % z běžně ceny 1 490 Kč

Naše cena: 1 192 Kč

Skladem

Trestní právo Evropské unie

Autor: Kolektiv autorů - Tomáš Gřivna,Jiří Jelínek,Jana Navrátilová

publisher: Nakladatelství Leges

5 / 5
20 %
Monografie poskytuje podrobný přehled o nejdůležitějších právních normách a institucích Evropské unie v oblasti trestního práva. V úvodu se zabývá obecnými otázkami: zasazením trestněprávních norem do systému práva Evropské unie, historickým vývojem procesu europeizace trestního práva, vlivu Lisabonské smlouvy na tento proces či vztahem evropských trestněprávních norem a ochrany lidských práv.

Sleva 20 % z běžně ceny 460 Kč

Naše cena: 368 Kč

Skladem

Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče

Autor: Antonín Valuš

publisher: Nakladatelství Leges

4.2 / 5
20 %
Kniha se podrobně zabývá vztahem mezi lékařem a pacientem z hlediska jejich vzájemných práv a povinností při poskytování zdravotní péče a zejména následky, které přináší jejich porušení. Text vychází z nového občanského zákoníku, a reflektuje tak hodnotový posun občanského práva, který se promítá i ve vztahu lékaře a pacienta. Autor pojednává o smlouvě jako základním důvodu vzniku vztahu lékaře

Sleva 20 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem

Právo Evropské unie

Autor: Kolektiv autorů - Michal kolektiv autorů, Tomášek

publisher: Nakladatelství Leges

4.3 / 5
20 %

Sleva 20 % z běžně ceny 660 Kč

Naše cena: 528 Kč

Skladem

Nové přestupkové právo

Autor: Helena Prášková

publisher: Nakladatelství Leges

5 / 5
20 %
Dnem 1. července 2017 nabyly účinnosti zákony představující zcela novou úpravu přestupkového práva. Je to především zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a dále zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích a zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých

Sleva 20 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 472 Kč

Skladem

Psychologie pro právníky - Vybraná témata a disciplíny

Autor: Pavel Hlavinka

publisher: Nakladatelství Leges

5 / 5
20 %
Učebnice představuje ucelenou studijní oporu ke všem základním psychologickým disciplínám především pro studenty práv. Vedle originální úvodní kapitoly mapující vývoj pohledu na lidskou duši se čtenář může těšit na výklad obecné psychologie, psychologie osobnosti, vývojové i sociální psychologie, která představí vybrané teorie se zaměřením na sociální interakci a komunikaci. Další kapitola

Sleva 20 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem

Občanský zákoník IX. svazek, § 2894-3081 Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů - § 2894-3081…

Autor: Kolektiv autorů - Filip Melzel,Petr Tégl

publisher: Nakladatelství Leges

4.3 / 5
20 %
Devátý svazek obsahuje komentář k závazkům z deliktů a jiných právních úkonů a k souvisejícím společným a přechodným ustanovením. Autoři nabízí přesvědčivá řešení aplikačních nejasností.

Sleva 20 % z běžně ceny 2 690 Kč

Naše cena: 2 152 Kč

Skladem u dodavatele

Základy obchodního práva - VŠ učebnice

Autor: Ivana Štenglová

publisher: Nakladatelství Leges

5 / 5
20 %
Druhé vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech obchodního práva. Výklad se soustřeďuje zejména na vymezení předmětu a systému obchodního práva, jeho principů a pramenů (včetně pramenů evropských) a dále se věnuje vymezení podnikání a podnikatelů, obchodní firmy, obchodního závodu a obchodního tajemství. Značnou pozornost věnuje právu obchodních

Sleva 20 % z běžně ceny 620 Kč

Naše cena: 496 Kč

Skladem

Zákon o realitním zprostředkování - Praktický komentář ve znění zákona č. 190/2020 Sb. s účinností…

publisher: Nakladatelství Leges

5 / 5
20 %
Nový komentář k zákonu o realitním zprostředkování přináší praktický a zasvěcený výklad jednotlivých ustanovení s přesahy do související právní úpravy. Předkládá východiska nejasností a nepřesností zákona o realitním zprostředkování: Co je součástí služeb realitního zprostředkovatele? Jaký je právní režim rezervační zálohy? Kdy jsou peníze převzaté realitním zprostředkovatelem úschovou? Kdo, jak

Sleva 20 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 392 Kč

Skladem

Průvodce novým přestupkovým zákonem pro správní praxi

Autor: Kolektiv autorů - Barbora Gonsiorová,Michal Márton

publisher: Nakladatelství Leges

3.8 / 5
20 % Novinka
Praktická příručka přehledně vykládá jednotlivé instituty nového zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Nová právní úprava především ruší dualismus přestupků a jiných správních deliktů a zavádí mnoho nových, v oblasti přestupkové agendy dosud neznámých institutů. Hmotněprávní část příručky obsahuje výklad části první a druhé nového přestupkového zákona. Na ni navazuje procesní část,

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem

Dějiny českého a československého práva do r. 1945

Autor: Karel Malý

publisher: Nakladatelství Leges

3.8 / 5
20 %

Sleva 20 % z běžně ceny 680 Kč

Naše cena: 544 Kč

Skladem

Praktikum civilního procesu 1. část

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
20 % Předprodej
První část Praktika civilního procesu obsahuje jak praktické příklady, tak i vzorová zadání klauzurních prací a žalob. Je zpracována podle právního stavu ke dni 1. 12. 2015 a navazuje na Praktikum civilního procesu 2. část. Praktikum je řazeno dle jednotlivých témat, která v sobě zahrnují tradiční instituty civilního procesu od vymezení pojmu civilní proces, základních zásad civilního procesu a

Sleva 20 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 296 Kč

vyjde 9. 3. 2021

Praktikum z trestního práva (6. aktualizované a doplněné vydání)

Autor: Jiří Jelínek

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
20 % Novinka
Příručka přináší aktualizovaný výběr klauzurních prací z trestního práva hmotného a trestního práva procesního zpracovaných na Právnické fakultě UK v Praze a Právnické fakultě UP v Olomouci, které byly v minulých letech posluchačům zadány. Každá práce obsahuje popis skutkového děje, otázky k němu a jejich úplné řešení. S ohledem na legislativní změny bylo nutné u starších klauzurních prací při

Sleva 20 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 304 Kč

SklademPrůzkum pro novou prodejnu

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí