Registrace | Přihlášení


Občanské právo

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Základní práva

publisher: Nakladatelství Leges

4.4 / 5
14 %
Publikace je komplexním zpracováním problematiky základních, resp. lidských práv. Po uvedení do teorie základních práv, tedy do otázek týkajících se terminologie, původu těchto práv, jejich obsahových specifik, forem působení, i subjektů oprávněných a povinných, se práce dále zabývá interpretačními a aplikačními specifiky základních práv, zejm. otázkami souvisejícími s omezováním těchto práv a

Sleva 14 % z běžně ceny 750 Kč

Naše cena: 648 Kč

Skladem

Osobní doprava

publisher: C. H. Beck

4.5 / 5
Publikace přibližuje klíčové aspekty osobní dopravy, tj. ekonomické, provozní, infrastrukturní a legislativní, a to z pohledu provozovatele. Přináší ucelený pohled na problematiku osobní dopravy. Zabývá se základními charakteristikami dopravního sektoru i ekonomickou analýzou dopravy. Přibližuje dopravní politiku, její rámcové podmínky, energetické i ekologické aspekty, pracovní a sociální

Naše cena: 390 Kč

Skladem u dodavatele

Právo v síti - Průvodce právem na internetu

publisher: C. H. Beck

5 / 5
V českém právním prostředí dochází v posledních letech k významným změnám v právních předpisech regulujících základní instituty lidského života, internet nevyjímaje. Spolu s přesunem tradičních forem mezilidského jednání do elektronického světa tyto změny znamenají značné nároky na sledování platné právní úpravy. Není tak vždy snadné si uvědomit veškeré důsledky našeho počínání na internetu a

Naše cena: 490 Kč

Skladem u dodavatele

Civilní proces. Řízení exekuční, insolvenční a podle části páté OSŘ

publisher: C. H. Beck

5 / 5
Publikace představuje komplexní zpracování problematiky exekučního řízení a řízení insolvenčního jako součástí civilního procesu. Zabývá se exekučním právem v jeho obecné podobě, jakož i konkrétními právními normami upravujícími v současné době v České republice nucenou realizaci výkonu práv v části šesté zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a v zákonu č. 120/2001 Sb., exekuční řád.

Naše cena: 590 Kč

Skladem

Rodina a dítě v novém občanském zákoníku

publisher: C. H. Beck

5 / 5
Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. přinesl řadu zásadních změn mimo jiné i v úpravě rodinného práva. Tou nejvíce viditelnou bylo zrušení zákona o rodině a vtělení převážné části úpravy rodinného práva do občanského zákoníku. Toto zpětné začlenění rodinného práva do materie základního soukromoprávního kodexu, diskutované odbornou veřejností více než dvě desetiletí, bylo provázeno novelizací celé řady

Naše cena: 390 Kč

Skladem u dodavatele

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku - Komentář k § 2894 až § 2971

Autor: Vítová Blanka

publisher: Anag

4 / 5
Publikace řeší náhradu škody a náhradu nemajetkové újmy v soukromém právu. Jedná se o poznámkové vydání právní úpravy odpovědnosti za škodu v novém občanském zákoníku s vytyčením změn, které byly v novém občanském zákoníku zavedeny oproti stávající úpravě. Pro koho je publikace vhodná? Kniha „Náhrada škody a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku“ je určena především těm, kteří se chtějí

Sleva 10 % z běžně ceny 449 Kč

Naše cena: 402 Kč

Skladem

Dědické právo v praxi

publisher: C. H. Beck

5 / 5
* publikace přibližuje novou úpravu dědického práva z pohledu práva hmotného i procesního * zdůrazňuje praktickou stránku řešení nových problémů, které nová úprava dědického práva přinesla * v první části se věnuje nové úpravě dědického práva hmotného a přináší rovněž výklad svěřenského nástupnictví, náhradnictví či odkazu * ve druhé části se věnuje právu procesnímu (popisuje řízení o

Naše cena: 590 Kč

Skladem u dodavatele

Občanský zákoník IX. svazek, § 2894-3081 Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů

Autor: Kolektiv autorů - Melzel Filip,Tégl Petr

publisher: Nakladatelství Leges

3.8 / 5
19 %
Devátý svazek obsahuje komentář k závazkům z deliktů a jiných právních úkonů a k souvisejícím společným a přechodným ustanovením. Autoři nabízí přesvědčivá řešení aplikačních nejasností.

Sleva 19 % z běžně ceny 2 690 Kč

Naše cena: 2 183 Kč

Skladem

Zákon o ochraně osobních údajů. Komentář

Autor: Kučerová Alena

publisher: C. H. Beck

0 / 5

Naše cena: 1 210 Kč

Skladem

Nový občanský zákoník. Srovnání nové a současné úpravy občanského práva

publisher: C. H. Beck

0 / 5
- Publikace je základní pomůckou, jejíž pomocí se čtenář snadno zorientuje v nové úpravě občanského práva. - Obsahuje srovnávací přehled nové a současné úpravy civilního práva. Proti znění nového zákona jsou přiřazena jednotlivá ustanovení nejen stávajícího občanského zákoníku, ale i obchodního zákoníku, zákona o rodině, zákona o vlastnictví bytů a dalších předpisů dotčených novým zákoníkem. -

Naše cena: 790 Kč

Skladem u dodavatele

Ochrana osobních údajů Co vás může potkat?

Autor: kolektiv autorů

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
17 %

Sleva 17 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 290 Kč

Skladem

Odpovědnost za ekologické škody v občanském právu

Autor: Psutka Jindřich

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
17 %
Autor v knize přistupuje k problematice ekologických škod z pohledu civilního práva a systematicky zpracovává i další, speciální právní úpravy týkající se tohoto tématu, jako je zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.), zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (č. 334/1992 Sb.), zákon o vodách (č. 254/2001 Sb.), zákon o lesích (č. 289/1995 Sb.), zákon o nakládání s geneticky

Sleva 17 % z běžně ceny 665 Kč

Naše cena: 552 Kč

Skladem u dodavatele

Občanské právo procesní

Autor: Šíma Alexander

publisher: Armex Publishing

0 / 5

Naše cena: 109 Kč

Skladem

Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha IV (§ 201 až 250t o. s. ř.)

Autor: Jirsa Jaromír

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
17 %
Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání. V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, tedy zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, a zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Komentář je zpracován širokým autorským kolektivem pod vedením soudce

Sleva 17 % z běžně ceny 600 Kč

Naše cena: 498 Kč

Skladem u dodavatele

Řízení o zaplacení směnečného nároku (specifika a problémové aspekty)

Autor: Chalupa Radim

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %
Směnky jsou hojně využívaným cenným papírem, proto je vedeno mnoho soudních sporů o zaplacení směnečného nároku. Tato soudní řízení vykazují významná specifika a jsou pro jejich účastníky plné potenciálních nástrah, které mohou zhatit jejich úspěch v řízení. Publikace je věnována zvláštnostem a problémovým aspektům soudních řízení vedených při uplatnění směnečného nároku v prostém nalézacím

Sleva 18 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 565 Kč

Skladem

Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha III (zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních…

Autor: Jirsa Jaromír

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
17 %
Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání. V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, tedy zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, a zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Komentář je zpracován širokým autorským kolektivem pod vedením soudce

Sleva 17 % z běžně ceny 1 850 Kč

Naše cena: 1 536 Kč

Skladem u dodavatele

ÚZ 1319 Zpracování osobních údajů, GDPR

Autor: neuveden

publisher: Sagit

0 / 5
11 %
V dubnu 2019 byl dosavadní zákon o ochraně osobních údajů nahrazen novým zákonem o zpracování osobních údajů , který zejména obsahuje národní odchylky a upřesnění pro aplikaci obecného nařízené o ochraně osobních údajů známého pod zkratkou GDPR; nový zákon, nařízení GDPR a některé související předpisy najdete v této publikaci.

Sleva 11 % z běžně ceny 65 Kč

Naše cena: 58 Kč

Skladem

Zákon o státním občanství: Komentář

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Právní úprava státního občanství České republiky, jeho nabývání a pozbývání, jeho prokazování a dalších souvisejících otázek prošla k počátku roku 2014 zásadní a komplexní úpravou. Právní úprava do té doby obsažená ve dvou klíčových zákonech byla sjednocena do jediného předpisu, a to do zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním

Naše cena: 990 Kč

Skladem

Postavení jednatele - Právní a daňový pohled

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Pravdová Markéta

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Publikace vám srozumitelně objasní problematiku postavení jednatele a jeho odpovědnosti z hlediska právní úpravy občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Z velké části se zaměřuje na povinnosti členů volených orgánů a na důsledky jejich porušení, pozornost je věnována také zastupování společnosti či možnému střetu zájmů. Kniha vás seznámí též s možnostmi nastavení smlouvy o

Sleva 15 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Vybrané kapitoly soukromého práva

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Předkládaná publikace dvou vysokoškolských pedagogů přinášející přehledné podání a vysvětlení základních otázek soukromého práva je určená především studujícím neprávnických fakult. Skripta jsou rozdělena do deseti kapitol zabývajících se právní úpravou obsaženou v občanském zákoníku, zákoně o obchodních korporacích a zákoně o mezinárodním právu soukromém a procesním. Vedle výkladu právní úpravy

Naše cena: 390 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele