Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Obchodní právo

Nejprodávanější v této kategorii

Námořní nákladní přeprava

Autor: Kolektiv autorů - Radek Novák,Petr Kolář

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

5 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 531 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

Autor: Kolektiv autorů - Bohumil Havel,Kateřina Smolíková

publisher: Nakladatelství Sagit

5 / 5
19 %
Zákon o obchodních korporacích prošel složitým vývojem, na jehož konci bylo předložení návrhu do Poslanecké sněmovny včetně podrobné důvodové zprávy. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem novým zákonem; zdůvodňuje přístupy k filosofii zákona jako celku, přístupy a řešení jednotlivých konkrétních institutů a je prvním komentářem jeho jednotlivých ustanovení. Protože v průběhu

Sleva 19 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 275 Kč

Skladem

Základy obchodního práva po rekodifikaci soukromého práva - 4. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Zbyněk Švarc, kol.

publisher: Aleš Čeněk

3 / 5
Doprava zdarma
Aktualizované vydání publikace reaguje na zásadní změny, které přinesla rekodifikace soukromého práva v České republice, a které nabyly účinnosti 1. 1. 2014. Podává celkový výklad základních institutů obchodního práva, aby nejen studenti neprávnických vysokých škol, jimž je především kniha určena, ale i širší laická veřejnosti získali přehled o současné úpravě vztahů vznikajících v oblasti

Naše cena: 550 Kč

Skladem u dodavatele

Obchodní závazkové vztahy, 2., aktualizované vydání

Autor: Plíva Stanislav

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Právní úprava obchodních závazkových vztahů představuje rozsáhlou a složitou problematiku. Ze vzájemného vztahu obchodního zákoníku a občanského zákoníku vyplývá, že při jejím výkladu se nelze omezit jen na ustanovení obchodního zákoníku. V zájmu poskytnutí uceleného a věcně správného výkladu je pozornost věnována také těm ustanovením občanského zákoníku, zejména ustanovením obecným, která platí

Sleva 4 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 479 Kč

Skladem u dodavatele

Kurs obchodního práva. Obchodní společnosti a družstva, 6. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Dvořák Tomáš,Eliáš Karel,Pokorná Jarmila

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Obsah druhého dílu populární učebnice obchodního práva, která se dočkala již pěti vydání, prošel vývojem ovlivněným posuny v koncepci, změnami autorského kolektivu, vývojem právní úpravy i potřebami výuky. Podobně jako bylo v minulosti ve 3. vydání upuštěno od výkladu o podnikatelských entitách známých jen ze zahraničních úprav, upouští aktuální 6. vydání od zpracování specifik upravených pro

Sleva 10 % z běžně ceny 740 Kč

Naše cena: 666 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev. Komentář

Autor: Kolektiv autorů - Bílá,Havel,Kuhn,Štenglová

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
První vydání komentáře k novému zákonu o přeměnách obchodních společností a družstev, kterým došlo k transpozici Desáté směrnice Evropského společenství o přeshraničních fúzích kapitálových společností, přináší kromě samotného výkladu k jednotlivým ustanovením zákona a odkazů na dostupnou judikaturu a literaturu i praktický pohled na problematiku přeměn obchodních společností a družstev.

Sleva 10 % z běžně ceny 1 690 Kč

Naše cena: 1 521 Kč

Skladem u dodavatele

Insolvenční zákon s judikaturou a souvisejícími předpisy

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Publikace přináší aktuální znění insolvenčního zákona doplněné o výběr aktuálních a významných soudních rozhodnutí, která informují o tom, jak jsou jednotlivá ustanovení zákona reflektována v soudní praxi. I přes relativně krátkou dobu účinnosti insolvenčního zákona měly soudy již dostatek příležitostí vyjádřit se ve svých rozhodnutí k řadě výkladových otázek při výkladu právního předpisu.

Sleva 10 % z běžně ceny 720 Kč

Naše cena: 648 Kč

Skladem u dodavatele

Promlčení a prekluze v obchodních závazkových vztazích, 3. vydání

Autor: Weinhold D.

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Ačkoliv uplynulo již sedm let od prvního vydání této publikace, nedošlo ke změně klíčových ustanovení § 387 až 408 ObchZ upravujících promlčení v obchodních závazkových vztazích – vyjma doplnění jednoho odstavce v návaznosti na přijetí úpravy fi nančního zajištění. Došlo však ke změnám právní úpravy u řady souvisejících právních předpisů, o nichž bylo v souvislosti se zvláštní úpravou určitých

Sleva 10 % z běžně ceny 510 Kč

Naše cena: 459 Kč

Skladem u dodavatele

Zánik závazků dohodou v občanském a obchodním právu

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Publikace přináší komplexní zpracování problematiky dohod působících zánik závazků, mezi které patří podle platné právní úpravy dohoda o zrušení závazku (dissoluce), dohoda o vzdání se práva nebo prominutí dluhu, dohoda o započtení, dohoda, kterou se původní závazek nahrazuje závazkem novým (privativní novace), a dohoda o narovnání. U každé z těchto dohod se autor podrobně zabývá jejím pojmem,

Sleva 10 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 351 Kč

Skladem u dodavatele

Smlouva o dílo

Autor: Štenglová Ivana

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Smlouva o dílo je jedním z nejdůležitějších smluvních typů, které jsou obsaženy hned ve dvou českých stěžejních právních předpisech, a to občanském a obchodním zákoníku. Zasahuje do života nejen odborné, ale i laické veřejnosti; s institutem, který upravuje, se dříve či později setká každý z nás. Předkládaná publikace je prací jedné z našich předních odbornic na obchodní právo, doc. JUDr. Ivany

Sleva 10 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 351 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (Insolvenční zákon). Komentář, 1. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Kolektiv,Kotoučová J.

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravuje inslovenční řízení a možnosti řešení dlužníka v úpadku, tzn. konkurs, reorganizaci a oddlužení. Výklad jednotlivých ustanovení zákona poskytuje např. přehled o uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení, postavení dlužníka a jeho věřitelů, postavení inslovenčního správce a

Sleva 10 % z běžně ceny 1 690 Kč

Naše cena: 1 521 Kč

Skladem u dodavatele

Rozhodčí smlouvy v mezinárodním obchodě - Prevence, plánování a řízení sporu v mezinárodním obchodě

Autor: Vít Makarius

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Mezinárodní rozhodčí řízení (mezinárodní arbitráž) je ve vyspělých tržních ekonomikách po desetiletí vyhledávaným způsobem řešení sporů. Ačkoliv dnes již na českém i slovenském trhu existuje řada publikací věnující se dílčím tématům mezinárodního obchodního rozhodčího řízení, doposud nevyšla kniha, která by dávala ucelený – pro praktiky přístupný – přehled, jak mezinárodní obchodní arbitráž

Sleva 10 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 531 Kč

Skladem u dodavatele

Nájem bytu a domu po rekodifikaci soukromého práva

Autor: Selucká Markéta

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
19 %
Monografie M. Selucké a L. Hadamčíka se zaměřuje na jeden z tradičních soukromoprávních institutů sloužících k uspokojování potřeby bydlení, a tím je nájem bytu a domu.Snahou této prakticky zaměřené monografie je přinášet odpovědi na otázky, které s účinností nového kodexu soukromého práva vyvstaly stran aplikace a interpretace ustanovení vážících se k nájmu bytu a domu. Musí se po nabytí

Sleva 19 % z běžně ceny 475 Kč

Naše cena: 385 Kč

Skladem

Obchodní smlouvy - Závazky v podnikání

Autor: Kolektiv autorů - Josef Bejček, Josef Šilhán, Josef Kotásek, Jaromír Kožiak, Dana Ondrejová, David Raus, Radek Ruban

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Nové vydání učebnice, navazující na úspěšný, v reedicích vydávaný titul Obchodní závazky, podává komplexnější pedagogické pojednání problematiky obchodních smluv a závazkových vztahů týkajících se podnikání a obchodního závodu. Obsah učebnice reaguje na sjednocení úpravy závazkového práva v občanském zákoníku, aniž by byl opakováním materie probírané v kursech obecného práva občanského.

Sleva 10 % z běžně ceny 990 Kč

Naše cena: 891 Kč

Skladem u dodavatele

Meritum: Obchodní korporace a nekalá soutěž

Autor: Jarmila Pokorná

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
19 %
Publikace z ediční řady Meritum poskytuje odpovědi na řadu otázek z obchodního práva vyskytujících se v každodenní praxi. Kniha je rozdělena do tří částí, v nichž se detailně věnuje problematice obchodních korporací a nekalé soutěže dle zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku.

Sleva 19 % z běžně ceny 960 Kč

Naše cena: 778 Kč

Skladem

Účetní a daňové souvislosti zákona o obchodních korporacích

Autor: Jana Skálová

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
19 %
Publikace se zabývá některými účetními a daňovými souvislostmi zákona o obchodních korporacích a ukazuje na praktických účetních příkladech provázanost obchodního práva a účetnictví.

Sleva 19 % z běžně ceny 255 Kč

Naše cena: 207 Kč

Skladem

Smluvní pokuta v ČR a Evropě

Autor: Tomáš Tintěra

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
20 %
Odborná monografie přináší ucelený teoreticko-praktický pohled na jedno z nejčastějších smluvních ujednání. Kniha vychází z rozboru české právní úpravy po rekodifikaci soukromého práva a současně představuje různá pojetí tohoto institutu v právních řádech vybraných evropských zemí.

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem

Bytové spoluvlastnictví v teorii a praxi

Autor: Pavla Sýkorová

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
20 %
Příručka se podrobně zabývá bytovým spoluvlastnictvím, které bylo rekodifikací soukromého práva vtěleno do nového občanského zákoníku. Autorka podrobně vysvětluje koncepční změny, ke kterým došlo, a srovnává je s předchozí úpravou v zákoně o vlastnictví bytů. Většinu problematických ustanovení k bytovému spoluvlastnictví se snaží překlenout výkladem a pomoci tak praxi s řešením problémů do doby,

Sleva 20 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem u dodavatele

Vzory smluv pro podnikatelskou praxi

Autor: Kolektiv autorů - Daniel Hájek, kol.

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
20 %
Kolektiv autorů z advokátní praxe připravil soubor více než 50 vzorových smluv vycházejících z nového občanského zákoníku. Vzory jsou určeny pro malé a střední podnikatele, jimž mají usnadnit každodenní provádění obchodních transakcí, výběr smluv se tedy řídí nejčastějšími potřebami podnikatelské praxe.

Sleva 20 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 552 Kč

Skladem

Nová společnost s ručením omezeným - Právo - účetnictví - daně (aktualizované vydání)

Autor: Lucie Josková

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Od začátku roku 2014 jsou společnosti s ručením omezeným upraveny zcela nově. V účinnost totiž vstoupily dva zásadní předpisy – nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Nová úprava přináší do regulace společnosti s ručením omezeným řadu zásadních změn a zejména společníci, jednatelé a vedoucí pracovníci společností s ručením omezeným se s nimi musí vypořádat. Publikace vám

Sleva 15 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 237 Kč

Skladem

Směnka a šek v České republice. 6. vydání

Autor: Kovařík Zdeněk

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Poslední vydání této práce vyšlo již před pěti lety. Za tu dobu se značně rozvinula nejen směnečná praxe, ale také v oblasti teorie směnky bylo dosaženo řady nových poznatků, nadále se bohatě rozvíjela také judikatura. Týká se to nejen problémů vycházejících z hmotného práva směnečného, nýbrž i otázek spojených s uplatňováním nároků ze směnky v soudním nebo rozhodčím řízení. V mnohem menší míře

Sleva 10 % z běžně ceny 960 Kč

Naše cena: 864 Kč

Skladem u dodavatele

Kompendium korporačního práva

Autor: Kolektiv autorů - Lasák Jan,Havel Bohumil

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Korporační právo se dá učit různě - můžeme memorovat učebnice, srovnávat judikaturu, či jen obyčejně číst. Autoři této knihy nabízejí poslední z variant - možnost číst myšlenky jiných, zamýšlet se nad nimi, analyzovat je, nesouhlasit s nimi, kritizovat je, či je naopak verifikovat. Kniha proto přináší výběr článků a dalších textů, které v posledních letech ovlivnily český diskurs o korporačním

Sleva 10 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 378 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o bankách. Komentář

Autor: Kolektiv autorů - Pihera,Smutný,Sýkora

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Komentář k zákonu o bankách vychází poprvé od roku 2003, přičemž mírou hloubky výkladu předstihuje veškeré své předchůdce. V komentáři se jeho autoři, významní odborníci v oblasti práva finančních trhů, zaměřují především na otázky významné pro banky a jiné účastníky na bankovním trhu (včetně zahraničních úvěrových institucí) z hlediska provozu jejich podniků, jako jsou korporační důsledky

Sleva 10 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 801 Kč

Skladem u dodavatele

Zakládáme a provozujeme živnost

Autor: Silvie Štěpánová

publisher: CPress

0 / 5
24 %
Každý podnikatel, ať již fyzická osoba, nebo obchodní společnost, chce-li vykonávat ziskovou činnost, tedy podnikat, musí mít nějaké živnostenské oprávnění. A právě úpravou živnostenského oprávnění, jeho definicí, vznikem, změnou a zánikem se zabývá tato kniha. Nejedná se však o pouhý komentář k jednotlivým ustanovením, ale také o praktický návod, jak se chovat v určitých situacích, včetně

Sleva 24 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 265 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele