Registrace | Přihlášení


Obchodní právo

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Námořní nákladní přeprava

publisher: C. H. Beck

4.7 / 5
Sleva
Námořní nákladní přeprava je nejrozšířenějším, nejvýznamnějším a bezesporu i nejstarším způsobem komerčního přemísťování, který na naší planetě existuje. Ze všech lidských činností má námořní přeprava nejbližší vztah k obchodu, který bezprostředně ovlivňuje, resp. determinuje. V současnosti je námořní přeprava chápána jako „Shipping Industry“. Představuje přepravní obor, který zahrnuje řadu

Naše cena: 590 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

Autor: Havel Bohumil

publisher: Sagit

5 / 5
14 %
Zákon o obchodních korporacích prošel složitým vývojem, na jehož konci bylo předložení návrhu do Poslanecké sněmovny včetně podrobné důvodové zprávy. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem novým zákonem; vysvětluje a zdůvodňuje přístupy k filosofii zákona jako celku, přístupy a řešení jednotlivých konkrétních institutů a je prvním komentářem jeho jednotlivých ustanovení. Protože v

Sleva 14 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 292 Kč

Skladem

Práva k průmyslovému vlastnictví

Autor: kolektiv autorů

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Sleva
Druhé vydání učebnice Práva k průmyslovému vlastnictví dává teoretické i praktické odpovědi na problematiku průmyslového vlastnictví poprvé v celé jeho šíři, včetně teoretických otázek soutěžního chování při užívání průmyslových práv. Učebnice zahrnuje teoretický výklad práv k výsledkům technické tvůrčí činnosti (patenty, užitné a průmyslové vzory, topografi e polovodičových výrobků) a k právům

Naše cena: 790 Kč

Skladem

Zákon o platebním styku: Komentář

Autor: kolektiv autorů

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Nový zákon o platebním styku z roku 2009 přinesl řadu zásadních novinek v oblasti soukromoprávní úpravy vztahů mezi poskytovateli platebních služeb a jejich klienty a v oblasti regulace tzv. nebankovních poskytovatelů platebních služeb (např. mobilní operátoři nebo vydavatelé platebních karet). Zákon transponuje do českého práva několik evropských předpisů, zejména směrnici o platebních službách.

Naše cena: 1 040 Kč

Skladem u dodavatele

Mezinárodní říční doprava

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Monografie zabývající se tematikou mezinárodní říční dopravy v našich podmínkách nebyla řadu desetiletí komplexně zpracována. Od publikování posledního díla, meziválečného Voštova, došlo ve sledované úpravě k dynamickému vývoji na úrovni mezinárodní a posléze i unijní. Cílem této knihy je proto alespoň částečně přispět ke zmírnění tohoto deficitu a nabídnout systematické zpracování této

Naše cena: 690 Kč

Skladem u dodavatele

Zakládáme a provozujeme živnost + CD

publisher: CPress

0 / 5
21 %
Každý podnikatel, ať již fyzická osoba, nebo obchodní společnost, chce-li vykonávat ziskovou činnost, tedy podnikat, musí mít nějaké živnostenské oprávnění. A právě úpravou živnostenského oprávnění, jeho definicí, vznikem, změnou a zánikem se zabývá tato kniha. Nejedná se však o pouhý komentář k jednotlivým ustanovením, ale také o praktický návod, jak se chovat v určitých situacích, včetně

Sleva 21 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem

Obchodní podmínky v mezinárodním obchodním styku

Autor: Kolektiv autorů - Dobiáš Petr,Malacka Michal

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
11 %
Autoři analyzují normy mezinárodního práva soukromého, které souvisí s problematikou všeobecných obchodních podmínek, a také s aspekty případného řešení sporů, vyplývajících ze soukromoprávních poměrů s mezinárodním prvkem. Sporné aspekty mohou vzniknout při uzavírání smluv, při užívání obchodních podmínek a při jejich adekvátním zahrnutí do soukromoprávního poměru a při rozlišování situací,

Sleva 11 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 528 Kč

Skladem

Zákon o bankách: Komentář

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Komentář k zákonu o bankách vychází poprvé od roku 2003, přičemž mírou hloubky výkladu předstihuje veškeré své předchůdce. V komentáři se jeho autoři, významní odborníci v oblasti práva finančních trhů, zaměřují především na otázky významné pro banky a jiné účastníky na bankovním trhu (včetně zahraničních úvěrových institucí) z hlediska provozu jejich podniků, jako jsou korporační důsledky

Naše cena: 890 Kč

Skladem u dodavatele

Kompendium korporačního práva

Autor: Lasák Jan

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Sleva
Korporační právo se dá učit různě - můžeme memorovat učebnice, srovnávat judikaturu, či jen obyčejně číst. Autoři této knihy nabízejí poslední z variant - možnost číst myšlenky jiných, zamýšlet se nad nimi, analyzovat je, nesouhlasit s nimi, kritizovat je, či je naopak verifikovat. Kniha proto přináší výběr článků a dalších textů, které v posledních letech ovlivnily český diskurs o korporačním

Naše cena: 420 Kč

Skladem u dodavatele

Směnka a šek v České republice. 6. vydání

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Poslední vydání této práce vyšlo již před pěti lety. Za tu dobu se značně rozvinula nejen směnečná praxe, ale také v oblasti teorie směnky bylo dosaženo řady nových poznatků, nadále se bohatě rozvíjela také judikatura. Týká se to nejen problémů vycházejících z hmotného práva směnečného, nýbrž i otázek spojených s uplatňováním nároků ze směnky v soudním nebo rozhodčím řízení. V mnohem menší míře

Naše cena: 960 Kč

Skladem u dodavatele

Ochrana obchodního jména a její projevy ve známkoprávní reformě EU

Autor: Pullmanová Helena

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
Pojem obchodního jména v § 8 obchodního zákoníku byl k 1. lednu 2001 nahrazen pojmem obchodní firmy a aplikační rozsah uvedeného ustanovení se zúžil. Právo k obchodní firmě tak nově svědčilo pouze podnikatelům zapsaným do obchodního rejstříku; podnikatelé zde nezapsaní ztratili ochranu, kterou jim dříve poskytovalo uvedené ustanovení. Bohužel tuto právní úpravu převzal i občanský zákoník. Jak se

Sleva 10 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 260 Kč

Skladem

WTO a právo mezinárodního obchodu

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Účelem knihy je podat výklad základů práva WTO (Světová obchodní organizace) zasazený do kontextu obchodních a politických vztahů mezi státy. Publikace vhodným způsobem doplňuje částečně mezeru, která v dané oblasti existuje v právnické odborné literatuře. Právo WTO reguluje práva a povinnosti států v souvislosti s mezinárodním obchodem se zbožím a se službami, jakož i obchodní aspekty využívání

Naše cena: 490 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev - Praktický komentář

Autor: Kolektiv autorů - Šafránek Jan,Laštovičková Lola

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
17 %
Praktický komentář k zákonu č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, seznamuje s postupy přeměn obchodních korporací (fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právní formy a přeshraniční přemístění sídla). Součástí komentáře jsou i vzory projektů jednotlivých typů přeměn, oznámení zveřejňovaná v Obchodním věstníku, seznamy příloh návrhu na zápis přeměny do

Sleva 17 % z běžně ceny 1 299 Kč

Naše cena: 1 078 Kč

Skladem u dodavatele

Obchodní podmínky ve vztazích B2C

Autor: Selucká Markéta

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
11 %
Zpravidla každý e-shop, každá pojistná smlouva nebo smlouva o poskytování telekomunikačních služeb a řada dalších smluv, které jako spotřebitelé uzavíráme, obsahuje obchodní podmínky, které vymezují práva a povinnosti smluvních stran. Nemůžeme s nimi nesouhlasit, jestliže chceme určitou službu využívat nebo určité zboží nakoupit. Ale protože jsou obsáhlé a nesrozumitelné, nečteme je a jen

Sleva 11 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 313 Kč

Skladem

Postavení jednatele - Právní a daňový pohled

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Pravdová Markéta

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Publikace vám srozumitelně objasní problematiku postavení jednatele a jeho odpovědnosti z hlediska právní úpravy občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Z velké části se zaměřuje na povinnosti členů volených orgánů a na důsledky jejich porušení, pozornost je věnována také zastupování společnosti či možnému střetu zájmů. Kniha vás seznámí též s možnostmi nastavení smlouvy o

Sleva 15 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Sbírka příkladů z obchodního práva

Autor: Černá Stanislava

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
17 %
Přepracované, páté vydání učebnice obsahuje příklady z obchodního práva s jejich řešením. Publikace je určena především studentům k procvičování látky, s níž se seznamují na přednáškách, seminářích i studiem učebních textů či s níž se setkávají v praxi, a má pomoci k pochopení širších souvislostí jednotlivých příkladů. Odpovědi na některé položené otázky jsou proto rozpracovány do větší šíře,

Sleva 17 % z běžně ceny 449 Kč

Naše cena: 373 Kč

Skladem u dodavatele

Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře

Autor: Sehnálek David

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
Publikace se komplexně zabývá právní regulací nekalosoutěžní reklamy a nekalých obchodních praktik. Autoři popisují a porovnávají českou i unijní právní úpravu nekalé soutěže, srovnávací reklamy a nekalých obchodních praktik (včetně tzv. černé listiny) a zhodnocují implementaci relevantních směrnic Evropské unie do českého práva. Uvádějí a rozebírají značné množství judikatury Soudního dvora

Sleva 10 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 403 Kč

Skladem

Likvidace obchodních společností 2018

Autor: Pilátová Jana

publisher: Anag

0 / 5
11 %
Likvidace obchodní korporace je seriózním, řádným a zákonným ukončením života právnické osoby. Tato publikace, nyní již v šestém aktualizovaném vydání, se komplexně věnuje problematice likvidace obchodní korporace nejen podle pravidel stanovených novým občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), ale rovněž praktickou stránkou věci z pohledu likvidátora a dále i problematikou účetní a daňovou.

Sleva 11 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 303 Kč

Skladem

Reklamní právo

Autor: Rigel Filip

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Reklama na člověka působí denně z různých stran a uniknout jí znamená uniknout z civilizace. Tak, jako je pestrá paleta forem reklamy a nabízených produktů a služeb, je pestré i reklamní právo. Jde o směs norem veřejného i soukromého práva, která má své ústavněprávní základy spočívající především ve svobodě projevu a svobodě podnikání a která má také řadu východisek plynoucích z práva Evropské

Naše cena: 390 Kč

Skladem u dodavatele

Obchodní korporace - Veřejná obchodní společnost, Komanditní společnost, Společnost s ručením…

Autor: kolektiv autorů

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Publikace představuje učebnici práva osobních obchodních společností a společnosti s ručením omezeným a navazuje na čtvrtou, pátou a šestou epizodu základů soukromého práva, tj. na Cenné papíry (IV), na Obchodní korporace. Obecná část (V) a na Obchodní korporace. Přeměny a obchodní rejstřík (VI). Učebnice tak pokračuje v nastolené tradici srozumitelného a názorného výkladu otázek soukromého

Naše cena: 390 Kč

Skladem u dodavatele50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele