Registrace | Přihlášení


Obchodní právo

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

Autor: Bohumil Havel

publisher: Nakladatelství Sagit

5 / 5
27 %
Zákon o obchodních korporacích prošel složitým vývojem, na jehož konci bylo předložení návrhu do Poslanecké sněmovny včetně podrobné důvodové zprávy. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem novým zákonem; vysvětluje a zdůvodňuje přístupy k filosofii zákona jako celku, přístupy a řešení jednotlivých konkrétních institutů a je prvním komentářem jeho jednotlivých ustanovení. Protože v

Sleva 27 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 248 Kč

Skladem

Základy obchodního práva - VŠ učebnice

Autor: Ivana Štenglová

publisher: Nakladatelství Leges

5 / 5
18 %
Druhé vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech obchodního práva. Výklad se soustřeďuje zejména na vymezení předmětu a systému obchodního práva, jeho principů a pramenů (včetně pramenů evropských) a dále se věnuje vymezení podnikání a podnikatelů, obchodní firmy, obchodního závodu a obchodního tajemství. Značnou pozornost věnuje právu obchodních

Sleva 18 % z běžně ceny 620 Kč

Naše cena: 508 Kč

Skladem

Námořní nákladní přeprava

Autor: Radek Novák

publisher: C. H. Beck

5 / 5
Námořní nákladní přeprava je nejrozšířenějším, nejvýznamnějším a bezesporu i nejstarším způsobem komerčního přemísťování, který na naší planetě existuje. Ze všech lidských činností má námořní přeprava nejbližší vztah k obchodu, který bezprostředně ovlivňuje, resp. determinuje. V současnosti je námořní přeprava chápána jako „Shipping Industry“. Představuje přepravní obor, který zahrnuje řadu

Naše cena: 590 Kč

Skladem u dodavatele

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami - Podle občanského zákoníku, z.o.k., katastrálního zákona,…

Autor: Jan Tuláček

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %
Druhé vydání příručky přináší 302 vzorů žalob a jiných podání, smluv a notářských zápisů, opatřených vysvětlivkami k nové právní úpravě. Obsahově pokrývá celé rekodifikované soukromé právo. Nově byly zařazeny hlavně vzory týkající se nemovitostí a dispozice s nimi, jako jediná z podobných knih na trhu zahrnuje publikace také vzory z oblasti dědění. Vzory jsou opatřeny vysvětlivkami, které je

Sleva 18 % z běžně ceny 990 Kč

Naše cena: 812 Kč

Skladem

Věřitel v českém a evropském insolvenčním právu

Autor: Jan Hostinský

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Cílem práce bylo hledání metody, která by pomohla věřiteli v insolvenčním řízení rychlou orientaci v právech a povinnostech s ohledem na běh zákonných lhůt a dalších podstatných skutečností. Cílem práce je také umožnit věřiteli vystupujícímu v insolvenčním řízení rychlé vypracování vhodné insolvenční strategie a dílčích taktických kroků k dosažení této strategie. Pohled na problematiku

Sleva 2 % z běžně ceny 218 Kč

Naše cena: 214 Kč

Skladem u dodavatele

Úvod do obchodního práva - KEY

Autor: Jaroslav Padrnos

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Autor publikace (67 let) je advokátem a vysokoškolským pedagogem. Obchodní právo přednášel na těchto vysokých školách: Brno International Business School, Akademie Sting a Vysoká škola aplikovaného práva Praha. V současné době obchodní právo přednáší na Vysoké škole aplikovaného práva Praha. Publikace je určena především jako studijní text pro posluchače výše zmíněných vysokých škol. Je však též

Sleva 2 % z běžně ceny 451 Kč

Naše cena: 442 Kč

Skladem u dodavatele

Vybrané aspekty obchodního práva s přihlédnutím ke komunitární úpravě

Autor: Roman Puda

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Publikace je výběrem tří oblastí obchodního práva, které jsou využitelné pro management strojírenského podniku zabývajícího se automatizací papírenských linek. Jejím cílem je podat managementu společností obecný návod, jak postupovat v řešení sporů vznikajících v souvislosti s jejich činností.

Sleva 2 % z běžně ceny 152 Kč

Naše cena: 149 Kč

Skladem u dodavatele

Přeshraniční a nadnárodní fúze obchodních společností z ČR a dalších členských států EU

Autor: Blanka Špatná

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Volný pohyb kapitálu a právnických osob je jednou ze základních podmínek pro usnadnění podnikání na vnitřním trhu Evropského společenství (ES) a právě z toho důvodu je značná pozornost na komunitární úrovni věnována právu obchodních společností. Součástí práva obchodních společností je i problematika, věnovaná přeshraničním aktivitám obchodních společností, a to konkrétně jejich přeměnám. Hlavním

Sleva 2 % z běžně ceny 206 Kč

Naše cena: 202 Kč

Skladem

Přehled obchodního práva

Autor: Radka Pelikánová MacGregor

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Publikace obsahuje stručný přehled českého obchodního práva. Hlavní pozornost je věnována obchodním společnostem a obchodním závazkům. Stručně je nastíněno i soutěžní právo. Kniha může sloužit i jako učebnice pro neprávnické vysoké školy.

Sleva 2 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 185 Kč

Skladem u dodavatele

Vývoj konkursního práva

Autor: Karel Schelle

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Autoři publikace se snaží co nejpodrobnějším způsobem představit vývoj konkursního práva na českém území, a to od nejstarších dob do současnosti. Logicky je však položen důraz na formování moderního konkursního práva. Nebylo však možné nezdůraznit i zdroje, z nichž moderní konkursní právo vzešlo. Proto sem byla zařazena úvodní kapitola o římském pojetí řešení úpadku

Sleva 2 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem u dodavatele

Právní aspekty zakládání a provozování offshore společností na Guernsey ve světle práva ČR a EU

Autor: Milan Švácha

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Kniha se věnuje dnes velmi aktuálnímu tématu offshore podnikání. Nejde však pouze o právní a obchodní analýzu podnikatelského prostředí na Guernsey, jednom z Normandských ostrovů, ale i o plnohodnotný návod jak takového prostředí využít. Patřičný důraz je kladen na transparentnost a etiku offshore podnikání a jeho sladění s právními normami Evropské unie. Pomocí historické, sociální a právní

Sleva 2 % z běžně ceny 166 Kč

Naše cena: 163 Kč

Skladem u dodavatele

Základy obchodního práva 2.vyd.

Autor: Ludmila Lochmanová

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Druhé (přepracované a doplněné) vydání studijní příručky Základy obchodního práva nabízí čtenářům populární výklad klíčových pojmů a institutů obsažených v obchodním zákoníku. Text je rozdělen do tří částí, které kopírují systematiku citovaného předpisu. V první části se uživatel seznámí s historickým vývojem obchodního práva na území České republiky, s věcnou a osobní působností zákona, s

Sleva 2 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 412 Kč

Skladem

Právní aspekty založení, vzniku a působení evropské družstevní společnosti se sídlem v ČR

Autor: Ivan Kejík

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Cílem publikace, která se Vám dostává do rukou, je představení jedné z nadnárodních forem podnikání, která může působit v rámci prostoru EU. Touto formou je evropská družstevní společnost. Publikace se pak zaměřuje na právní aspekty situace, kdy bude tato forma založena a provozována na území České republiky. Nadnárodní forma a možnost rychlého přesunutí sídla do jiného členského státu, jako

Sleva 2 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem u dodavatele

Směnky a směnečné právo

Autor: Ján Cirák

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Základním pramenem směnkového práva je zákon č. 191/1950 Sb. Zákon směnečný a šekový. Tento právní předpis nebyl v době své existence novelizovaný. Obsahuje totiž směnkové právo v podobě, která navazuje na dohody přijaté na Mezinárodní konferenci o sjednocení směnkového práva v roce 1930 v Ženevě. Jedná se především o dohodu A o jednotném směnkovém zákoně (Convention portant loi uniforme sur les

Sleva 2 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem u dodavatele

Úvod do insolvenčního práva

Autor: Ilona Schelleová

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Kniha reaguje na novou právní úpravu insolvenčního práva, které vstoupila v účinnost 1. 1. 2008. Autorka rozebírá obecné předpoklady insolvečního práva, zabývá se tradicemi konkurzního řízení a východisky dnešní právní úpravy. Samostatná pozornost je věnována evropskému rozměru insolvenčního práva a právní úpravě v některých vybraných evropských státech a v USA.

Sleva 2 % z běžně ceny 234 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem u dodavatele

Komentář k zákonu o obchodních korporacích

Autor: Kolektiv autorů - Alexander J. Bělohlávek, kolektiv autorů

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Zákon o obchodních korporacích představuje jeden z pilířů reformy občanského (civilního) práva v České republice, jejíž účinnost je stanovena na 1. leden 2014. Tato reforma se dotkne všech obchodních společ- ností, resp. všech právnických osob, které budou nejen nuceny přizpů- sobit vnitřní režim tomuto předpisu (ve spojení s občanským zákoníkem a dalšími předpisy), nýbrž upravit i své statuty

Sleva 3 % z běžně ceny 2 890 Kč

Naše cena: 2 803 Kč

Skladem u dodavatele

Cenné papíry v novém občanském zákoníku:Komentář. § 514-544

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Právem cenných papírů se rozumí účelový souhrn právních norem, jejichž předmětem úpravy jsou cenné papíry jako zvláštní objekty právních vztahů a vztahy mezi subjekty práva vznikající v souvislosti s vydáváním cenných papírů, s dispozicemi s nimi a s realizací práv do cenných papírů vtělených. Nový občanský zákoník opustil třídění cenných papírů dle podoby na listinné a zaknihované a považuje je

Naše cena: 890 Kč

Skladem u dodavatele

Insolvenční praxe v České republice v období 2008-2013

Autor: Eva Kislingerová

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Insolvenční zákon (zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení) nabyl účinnosti ke dni 1. ledna 2008. Oproti předchozí úpravě znamenal revoluční změnu v celkovém přístupu k problematice úpadku podnikatelských subjektů i fyzických osob: Vytvořil lepší podmínky pro řešení úpadku podnikatelského subjektu sanačním způsobem, poprvé v novodobé české právní praxi umožnil i tzv. oddlužení,

Naše cena: 360 Kč

Skladem u dodavatele

Vhled do právní úpravy českého obchodního práva - 1. díl Základy podnikání fyzických a právnických…

Autor: Jaroslav Padrnos

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Publikace „Vhled do právní úpravy českého obchodního práva“ je určena každému, kdo je veden přáním se obeznámit se základy současného českého obchodního práva, především však jako pomocná studijní literatura posluchačům vysokých škol se studijními programy zaměřenými na studium práva a ekonomiky. Klade si za cíl usnadnit čtenáři elementární orientaci v právním systému českého obchodního práva.

Sleva 2 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 372 Kč

Skladem

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou (2. aktualizované vydání)

Autor: Jolana Maršíková

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %

Sleva 18 % z běžně ceny 1 090 Kč

Naše cena: 894 Kč

SklademAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí