Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Obchodní právo

Nejprodávanější v této kategorii

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

Autor: Kolektiv autorů - Bohumil Havel,Kateřina Smolíková

publisher: Nakladatelství Sagit

5 / 5
15 %
Zákon o obchodních korporacích prošel složitým vývojem, na jehož konci bylo předložení návrhu do Poslanecké sněmovny včetně podrobné důvodové zprávy. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem novým zákonem; zdůvodňuje přístupy k filosofii zákona jako celku, přístupy a řešení jednotlivých konkrétních institutů a je prvním komentářem jeho jednotlivých ustanovení. Protože v průběhu

Sleva 15 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 289 Kč

Skladem

Námořní nákladní přeprava

Autor: Kolektiv autorů - Radek Novák,Petr Kolář

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

5 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 531 Kč

Skladem u dodavatele

Základy obchodního práva po rekodifikaci soukromého práva - 4. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Zbyněk Švarc, kol.

publisher: Aleš Čeněk

3 / 5
Doprava zdarma
Aktualizované vydání publikace reaguje na zásadní změny, které přinesla rekodifikace soukromého práva v České republice, a které nabyly účinnosti 1. 1. 2014. Podává celkový výklad základních institutů obchodního práva, aby nejen studenti neprávnických vysokých škol, jimž je především kniha určena, ale i širší laická veřejnosti získali přehled o současné úpravě vztahů vznikajících v oblasti

Naše cena: 550 Kč

Skladem u dodavatele

Specifika dokazování v daňovém řízení

Autor: Vendula Sochorová

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 315 Kč

Skladem

Zákon směnečný a šekový - Komentář (6. vydání)

Autor: Zdeněk Kovařík

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 990 Kč

Naše cena: 891 Kč

Skladem u dodavatele

Zodpovednosť za porušenie záväzkov v obchodnom práve - Vedecká monografia

Autor: Diana Treščáková

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
16 %
Publikácia sa zaoberá zodpovednosťou za porušenie záväzkov v obchodnom práve. K samotnému jadru témy sa autorka dostáva cez vymedzenie právnych záväzkov ako takých, vymedzenie a rozbor právnej problematiky zmluvy, tak v obchodnoprávnej ako aj v občianskoprávnej rovine. Vo výkladu sa v mnohých prípadoch využíva okrem iných metód aj metóda komparácie, za účelom poskytnutia prehľadu právnych úprav

Sleva 16 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 252 Kč

Skladem

Kniha procesních vzorů ve věcech obchodního práva. Komentované vzory s disketou - 2. vyd.

Autor: Římalová Olga

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Další, druhé vydání úspěšné publikace vychází z osnovy předchozího vydání. Rozšířeno je o některé další vzory, pozornost je věnována podrobnějšímu zpracování komentáře. Publikace obsahuje, díky rozšíření okruhu autorů, zcela novou právní problematiku – prodej podniku, vedle vzorů návrhů a žalob v obchodních věcech, doplněných poznámkami a judikaturou. Autoři, převážně soudci, využívají při

Sleva 10 % z běžně ceny 1 190 Kč

Naše cena: 1 071 Kč

Skladem u dodavatele

Promlčení a prekluze v obchod. závazkových vztazích, 2. vyd.

Autor: Weinhold Daniel

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Druhé vydání úspěšné publikace zohledňuje vývoj právní úpravy, judikatury a právních názorů za období od prvního vydání v r. 2000, týkající se promlčení a prekluze, s nimiž se právníci specializující se na obchodní právo často setkávají. V díle se nachází rozbor judikatury, diskusní literatura, v rozsáhlém výkladu nechybí orientační srovnání s cizozemskými a mezinárodními úpravami.

Sleva 10 % z běžně ceny 510 Kč

Naše cena: 459 Kč

Skladem u dodavatele

Sbírka příkladů z obchodního práva, 3.vydání

Autor: Eliáš Karel

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Praktický výkon právnické profese vyžaduje nejen myšlení v obecných kategoriích, ale především dovednost posoudit konkrétní situace a dobře je po právní stránce řešit. Již ve třetím vydání si čtenáři mohou díky konkrétní kazuistice podrobněji osvojit abstraktní fakta podávaná v rámci výkladového učebního textu. Skripta jsou koncipována jako doplněk učebnicového Kursu obchodního práva, přičemž

Sleva 10 % z běžně ceny 410 Kč

Naše cena: 369 Kč

Skladem u dodavatele

Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů, 5. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Kotásek Josef,Pihera Vlastimil,Pokorná Jarmila,Raban Přemysl,Vítek Jindřich

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Již páté vydání vysokoškolské učebnice od kolektivu autorů z plzeňské a brněnské právnické fakulty se komplexně věnuje problematice cenných papírů. Od svého předchozího vydání se podstatně odlišuje. Součástí výkladu nadále nebudou otázky finančního trhu. Páté vydání otevírá obecný výklad o cenných papírech a jejich klasifikaci. Na tyto pasáže navazují podrobné výklady o jednotlivých cenných

Sleva 10 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 621 Kč

Skladem u dodavatele

Obchodní zákoník s judikaturou a souvisejícími předpisy

Autor: Kolektiv autorů - Kavalec,Kavalec Josef

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Čtenářům se touto knihou dostává do rukou v pořadí již pátý svazek. Stejně jako u předchozích děl této ediční řady je hlavním cílem publikace vyjít maximálně vstříc potřebám praxe a umožnit čtenářům nejen rychlou informaci o textu zákona a orientaci v relevantní judikatuře, ale právě prostřednictvím judikatury také napomoci při výkladu jednotlivých ustanovení.

Sleva 10 % z běžně ceny 1 030 Kč

Naše cena: 927 Kč

Skladem u dodavatele

Obchodní rejstřík-Holejšovský

Autor: Holejšovský Josef

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Publikace se věnuje u nás dosud neřešené problematice obchodního rejstříku. Seznamuje s jeho povahou a účelem, skutečnostmi a subjekty do něj zapisovanými, jakož i s řízením týkajícím se zápisů do rejstříku před příslušným soudem. Zabývá se jak otázkami aktivní legitimace k podání návrhu a splnění procesních podmínek řízení, tak i okruhem účastníků rejstříkového řízení. Reflektuje nejenom řízení

Sleva 10 % z běžně ceny 1 340 Kč

Naše cena: 1 206 Kč

Skladem u dodavatele

Družstva, 2. přepracované a doplněné vydání

Autor: Holejšovský Josef

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Druhé vydání publikace rozebírá základní právní instituty všech typů družstev, věnuje se řízení ve věcech obchodního rejstříku a řízením ze vztahů mezi družstvem a jeho členy. Publikace je doplněna vzory návrhů a vzory základních družstevních dokumentů. Autoři, soudci Vrchního soudu, čerpají své poznatky ze soudní praxe a reagují na aktuální změny právní úpravy. Publikace je doplněna o výběr

Sleva 10 % z běžně ceny 820 Kč

Naše cena: 738 Kč

Skladem u dodavatele

Obchodní závazkové vztahy, 2., aktualizované vydání

Autor: Plíva Stanislav

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Právní úprava obchodních závazkových vztahů představuje rozsáhlou a složitou problematiku. Ze vzájemného vztahu obchodního zákoníku a občanského zákoníku vyplývá, že při jejím výkladu se nelze omezit jen na ustanovení obchodního zákoníku. V zájmu poskytnutí uceleného a věcně správného výkladu je pozornost věnována také těm ustanovením občanského zákoníku, zejména ustanovením obecným, která platí

Naše cena: 499 Kč

Skladem u dodavatele

Nový zákon o obchodních společnostech a družstvech 2014 – poznámkové znění

Autor: Kolektiv autorů - N. Bachroňová, K. Divišová, L. Finger, J. Hejda, M. Machala, M. Prosser, V. Vaněčková

publisher: Anag

0 / 5
1. vydání Dnem 1. ledna 2014 nabývá účinnosti nový zákon o obchodních korporacích, důležitý právní předpis pro všechny, kteří mají co do činění s obchodními společnostmi nebo družstvy – společníky, akcionáře, jednatele, prokuristy, členy představenstev. Autoři publikace pojali výstižnou formou čtenáři objasnit podstatu a praktický dopad jednotlivých ustanovení nového zákona o obchodních

Sleva 10 % z běžně ceny 1 099 Kč

Naše cena: 989 Kč

Skladem

Komentář k zákonu o obchodních korporacích

Autor: Kolektiv autorů - Bělohlávek J. Alexander,Kolektiv

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Zákon o obchodních korporacích představuje jeden z pilířů reformy občanského (civilního) práva v České republice, jejíž účinnost je stanovena na 1. leden 2014. Tato reforma se dotkne všech obchodních společ- ností, resp. všech právnických osob, které budou nejen nuceny přizpů- sobit vnitřní režim tomuto předpisu (ve spojení s občanským zákoníkem a dalšími předpisy), nýbrž upravit i své statuty

Naše cena: 2 890 Kč

Skladem u dodavatele

Cenné papíry v novém občanském zákoníku. Komentář. § 514-544

Autor: Kolektiv autorů - Marek,Ježek

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 801 Kč

Skladem u dodavatele

Vhled do právní úpravy českého obchodního práva - 1. díl - Základy podnikání fyzických a…

Autor: Jaroslav Padrnos

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
Publikace „Vhled do právní úpravy českého obchodního práva“ je určena každému, kdo je veden přáním se obeznámit se základy současného českého obchodního práva, především však jako pomocná studijní literatura posluchačům vysokých škol se studijními programy zaměřenými na studium práva a ekonomiky. Klade si za cíl usnadnit čtenáři elementární orientaci v právním systému českého obchodního práva.

Sleva 15 % z běžně ceny 363 Kč

Naše cena: 309 Kč

Skladem

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou (2. aktualizované vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Jolana Maršíková, kol.

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
16 %
Insolvenční zákon byl od nabytí účinnosti dne 1. ledna 2008 již několikrát novelizován. Druhé vydání publikace veškeré tyto novelizace reflektuje, naposledy rozsáhlou novelou zákonem č. 294/2013 Sb. Všechna ustanovení titulního zákona se zapracovanými změnami jsou opatřena podrobnými poznámkami. Autoři vykládají právní úpravu s využitím svých praktických zkušeností získaných aplikací titulního

Sleva 16 % z běžně ceny 1 090 Kč

Naše cena: 916 Kč

Skladem

Právo mezinárodního obchodu

Autor: Bohumil Poláček

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
Učebnice tradičního názvu odpovídá svým pojetím jednosemestrálnímu základnímu kurzu vyučovanému na všech českých právnických fakultách. Struktura je však odlišná od stávajících učebních textů. Snaží se o určité zjednodušení při zachování podstaty dané problematiky, protože první, co by studenta nemělo odradit od učení přímo z učebnice, je její rozsah. V knize proto ani nejsou zahrnuty akademické

Sleva 15 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 424 Kč

Skladem

Práva k průmyslovému vlastnictví, 3. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Horáček,Čada,Hajn

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5

Sleva 5 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 846 Kč

Skladem u dodavatele

Obchodní korporace - Veřejná obchodní společnost, Komanditní společnost, Společnost s ručením…

Autor: Kolektiv autorů - Chalupa,Reiterman,Grinc

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5

Sleva 5 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 370 Kč

Skladem u dodavatele

Reklamní právo

Autor: Kolektiv autorů - Rigel,Moravec,Ondrejová

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5

Sleva 5 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 370 Kč

Skladem

Průvodce uzavíráním smluv, 2. vydání

Autor: Dana Ondrejová

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
Druhé vydání úspěšného titulu docentky Dany Ondrejové Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci zohledňuje dosavadní právní vývoj, který nastal od účinnosti stávajícího občanského zákoníku. Samotný název Průvodce uzavíráním smluv napovídá, že již uběhla dostatečně dlouhá doba, aby nebylo třeba zdůrazňovat, že se jedná o problematiku nového občanského zákoníku s ohledem na starou právní úpravu.

Sleva 15 % z běžně ceny 520 Kč

Naše cena: 442 Kč

SklademPřihlášení uživatele