Registrace | Přihlášení


Další právní odvětví

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Dědické právo - Kompletní pohled na dědění z hlediska hmotněprávního, procesního a mezinárodního

Autor: Šešina Martin

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
19 %
Příručka komplexně zpracovává problematiku dědictví a řízení o pozůstalosti podle aktuální úpravy hmotného i procesního práva. Samostatná část publikace je věnována mezinárodním aspektům dědického práva. Část hmotněprávní se zabývá předpoklady dědění (smrt zůstavitele, existence dědictví, způsobilost dědice), možností odmítnout dědictví, děděním z nového dědického titulu – dědické smlouvy,

Sleva 19 % z běžně ceny 1 490 Kč

Naše cena: 1 209 Kč

Skladem

Komerční bezpečnost

Autor: Kolektiv autorů - Kameník Jiří,Brabec František

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
17 %
Publikace obsahuje souhrn forem a metod bezpečnostní činnosti uplatňovaných a využívaných soukromými bezpečnostními službami a detektivními kancelářemi. Nejde o knihu obsahující technická a technologická doporučení či postupy, jde o publikaci věnující se zejména aplikaci práva v tomto odvětví, pro které se užívá pojem komerční bezpečnost. Mimo to kniha pomáhá čtenáři získat základní ekonomické

Sleva 17 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 414 Kč

Skladem u dodavatele

Vady zákonodárného procesu a zákonů v České republice, Německu a Rakousku

Autor: Zámečníková Marie

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
17 %
Monografie definuje hlavní problémy a vady zákonodárného procesu a současného stavu zákonů a zjišťuje, co je příčinou dnešního nepřehledného a nesrozumitelného právního řádu v uvedených třech porovnávaných zemích. Autorka pokládá tyto základní otázky: Jaké zákony má zákonodárce tvořit? V této kapitole jsou představeny jednotlivé formální požadavky kladené na právní řád. Jak má

Sleva 17 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 241 Kč

Skladem

Civilní a trestní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy

Autor: Králík Michal

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %
Pro zájemce o tzv. sportovní právo připravilo nakladatelství Leges exkluzivní vydání mimořádně rozsáhlého rukopisu věnovaného civilní a trestní odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy, jenž mapuje její předpoklady a podmínky v celém historickém kontextu do současnosti. Knihu si lze zakoupit výhradně v Nakladatelství Leges, není dostupná v distribuční síti, a to prostřednictvím našeho e-shopu

Sleva 18 % z běžně ceny 5 500 Kč

Naše cena: 4 510 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Komentář

Autor: Rogalewiczová Romana

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Sleva
Sociálně-právní ochrana dětí představuje veřejnoprávní zásah do nejsoukromější oblasti života občanů. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí upravuje nejen nástroje, které orgány sociálně-právní ochrany dětí mohou při své činnosti využívat, aby předcházely vzniku ohrožení dětí a aby již ohroženým dětem poskytly potřebnou pomoc a ochranu. Dalšími stěžejními oblastmi úpravy jsou zprostředkování

Naše cena: 1 690 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o veřejných dražbách: Komentář

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, dosud nebyl novelizován v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku. V uplynulých 18 letech účinnosti nedošlo ani k zapracování judikaturních výdobytků do textu zákona, ani k doktrinálnímu reflektování zásadních teoretických otázek, k nimž tento zákon vybízel a vybízí. Předkládaný komentář zkoumá zákon o veřejných dražbách pod zorným úhlem

Naše cena: 1 190 Kč

Skladem u dodavatele

Pojišťovací právo, 2. přepracované vydání

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
14 %
Publikace poskytuje základní přehled právní úpravy soukromého pojištění. Výklad problematiky je podán nejen z pohledu naší právní úpravy, ale i v kontextu unijního práva. Publikace popisuje základní podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti, včetně tvorby technických rezerv, finančního umístění a solventnosti. Další část publikace je věnována problematice dohledu v

Sleva 14 % z běžně ceny 520 Kč

Naše cena: 449 Kč

Skladem

Církevní právo

Autor: Kolektiv autorů - Tretera Jiří Rajmund,Horák Záboj

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %
Předmětem církevního práva je právní řád církví, vytvořený církevním zákonodárcem. Publikace se ve své úvodní části zabývá základními pojmy církevního práva všech církví, jejich vzájemným srovnáním a vztahem ke světským právním předpisům, zejména k českému právu. Její druhá část je věnována právnímu řádu katolické církve neboli kanonickému právu. Soustřeďuje se na platné právo latinské

Sleva 18 % z běžně ceny 520 Kč

Naše cena: 426 Kč

Skladem

Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
12 %

Sleva 12 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem

Bezkontaktní čipy a ochrana soukromí

Autor: Fialová Eva

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %
Bezkontaktní čipy RFID (Radio Frequency Identification) slouží k jedinečné identifikaci objektů na základě rádiových frekvencí, bezkontaktně a na dálku. Monografie se zabývá ochranou soukromí v aplikacích RFID. Autorka podrobně popisuje technologii RFID, podává výklad pojmu soukromí a ochrany osobních údajů. Z mnoha existujících aplikací bezkontaktní technologie RFID obsahuje kniha tři

Sleva 18 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem

Farmaceutické právo

Autor: Král Jakub

publisher: Erudikum

0 / 5
15 %
Publikace je zaměřena na problematiku farmaceutického práva. Obsahuje především důkladnou analýzu problematických oblastí regulace léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, a to jak z hlediska legislativního, tak interpretačního a následně i aplikačního. U většiny takto identifikovaných problémů autor přichází s návrhy na jejich řešení de lege ferenda, popř. polemizuje s alternativními

Sleva 15 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 417 Kč

Skladem u dodavatele

Konfesní právo

Autor: Kolektiv autorů - Tretera Jiří Rajmund,Horák Záboj

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
14 %
Předmětem konfesního práva je právní úprava postavení jednotlivců, pokud jde o vyznávání čili konfesi náboženské víry, a také právní úprava postavení jejich náboženských kolektivů neboli konfesí. Konfesní právo je součástí právních řádů jednotlivých států a mezinárodního společenství; je tedy jedním z odvětví světského práva. Tím se liší od práva církevního, které pojednává o vnitřním právním

Sleva 14 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 475 Kč

Skladem

Prolomení majetkové samostatnosti kapitálových společností

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Publikace představuje doktrínu angloamerického původu nazývanou nejčastěji jako „piercing the corporate veil“. Ta za určitých okolností umožňuje prolomit majetkovou samostatnost kapitálové společnosti a odpovědnost za její závazky přenést přímo na společníka. Snaží se tím čelit nespravedlivým nebo absurdním důsledkům, ke kterým by jinak dogmatické setrvávání na majetkové samostatnosti mohlo v

Naše cena: 390 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o církvích a náboženských společnostech - komentář

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), je svoji povahou průřezový právní předpis. Provádí ústavní garance svobody náboženského vyznání, a to jak v individuálním tak kolektivním rozměru, upravuje postavení registrovaných církví a náboženských společností coby

Naše cena: 730 Kč

Skladem u dodavatele

Školský zákon. Komentář

Autor: Rigel Filip

publisher: C. H. Beck

0 / 5
• školský zákon představuje veřejnoprávní regulaci regionálního (tj. mateřského, základního, středního a vyššího odborného) školství • četnost stížností, žádostí, odvolání, rozkladů a nakonec i žalob v oblasti školského práva rok od roku stoupá; školské právo v soudní interpretaci se značně vzdálilo od školského práva, jak je zamýšlel zákonodárce • komentář vysvětluje výkladové problémy

Naše cena: 1 390 Kč

Skladem

Kanonické právo

Autor: Hrdina Ignác Antonín

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
Cílem publikace je seznámit své čtenáře se základy kanonického práva. V první části je pojednáno o dějinách kanonického práva se zaměřením na historii pramenů kanonického práva. Druhá část podává základy teorie kanonického práva, seznamuje se základními pojmy a principy kanonického práva, s jeho systémem, prameny a způsoby jeho realizace a aplikace. Třetí část se zabývá platným kanonickým právem,

Sleva 3 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 340 Kč

Skladem u dodavatele

Hodnotový systém práva a náboženstva v medzikultúrnej perspektíve

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %

Sleva 18 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 369 Kč

Skladem

Oděv v právu

Autor: Schelle Karel

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Právní archeologie je jednou z pomocných věd historických, jejímž předmětem zkoumání jsou hmotné právní památky. Tvoří součást právní historie, avšak až do nedávné doby se jednalo o disciplínu téměř zapomenutou. Její oživení je spojeno s Katedrou dějin státu a práva brněnské právnické fakulty. Když v roce 2009 vznikla Evropská společnost pro právní dějiny (The European Society for History of

Sleva 2 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 284 Kč

Skladem u dodavatele

Vývoj právní úpravy lesů

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Sleva
Autor, absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, se snaží přiblížit historický vývoj lesnické legislativy na našem území. Autor věří, že lze nalézt inspiraci v historických právních předpisech pro současnost. Publikace si, mimo jiné, klade za cíl popularizovat historickou lesnickou legislativu. V historii se lesnická legislativa vyznačovala vysokou odborností odpovídající poznání

Sleva 2 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem u dodavatele

Sportovní právo

Autor: neuveden

publisher: Auditorium

0 / 5
21 % Sleva
Kniha se snaží přispět k etablování tohoto mladého právního odvětví u nás. Vybraní odborníci v ní získali prostor vyjádřit svá stanoviska k nejpalčivějším problémům soudobého sportu, jakými jsou doping, ovlivňování zápasů, vztah národního a evropského práva, právní odpovědnost vyplývající ze sportovní činnosti, smluvní vztahy profesionálních hráčů s kluby, právní povaha sportovních pravidel a

Sleva 21 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 261 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele