Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Slovenské právní předpisy

Nejprodávanější v této kategorii

Ústavné právo Slovenskej republiky, 3. vydanie

Autor: Kolektiv autorů - Bröstl Alexander,Príbelský Patrik,Berdisová Lucia,Kolíková Mária,Trnkócy Slavomír

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Publikácia nie je obmedzená výlučne na ústavné právo Slovenskej republiky – má oveľa širší záber. Výklad zvolený v tejto príručke vychádza z pojmu a klasifikácie ústav a pokračuje stručným a orientačným prehľadom základných línií ústavného vývoja na území Slovenskej republiky za ostatných stopäťdesiat rokov. Rozsiahla časť je venovaná základným právam a slobodám v následnosti, ktorá sa riadi

Naše cena: 460 Kč

Skladem u dodavatele

Základy správneho práva (3. vydanie)

Autor: Kolektiv autorů - Hašanová Janka,Dudor Ladislav

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Znalosť problematiky správneho práva a verejnej správy tvorí základný a neodmysliteľný rámec vedomostí, ktoré si musí osvojiť každý jednotlivec, uvažujúci nad pôsobením v štruktúrach verejného sektora. Autori, vedomí si tejto skutočnosti, sa pokúsili vytvoriť relatívne komplexné spracovanie základných inštitútov správneho práva a verejnej správy. Publikácia má osobitné účelové určenie. Je určená

Naše cena: 520 Kč

Skladem u dodavatele

Osoby so zdravotným postihnutím v práve Slovenskej republiky a Českej republiky

Autor: Kolektiv autorů - Barancová Helena,Dilongová Ľubica (eds.)

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Zlepšenie postavenia osôb so zdravotným postihnutím patrí k dôležitým úlohám každej spoločnosti. Starostlivosť o chorých a starých občanov je vizitkou každej spoločnosti. Jej humánnosť sa posudzuje hlavne podľa toho, ako sa vie postarať o tých, ktorí túto pomoc najviac potrebujú. Postavenie osôb so zdravotným postihnutím na Slovensku nie je ľahké. Prax ukazuje, že osoby so zdravotným postihnutím

Naše cena: 390 Kč

Skladem u dodavatele

Odhaľovanie daňových únikov a daňovej trestnej činnosti

Autor: Stieranka Jozef

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Čitateľom sa dostáva do rúk v poradí už druhý zborník vedeckých príspevkov vydaný v rámci riešenia vedeckovýskumnej úlohy „Odhaľovanie daňových únikov a daňovej trestnej činnosti“, evidovanej na Akadémii Policajného zboru v Bratislave pod číslom VÝSK. 164. Téma medzinárodnej konferencie je totožná s názvom vedeckovýskumnej úlohy, ktorej projekt bol schválený po oponentskom konaní v máji roku 2011

Naše cena: 250 Kč

Skladem

Poriadková polícia

Autor: Kolektiv autorů - Kočan Štefan,Löffler Boris,Zámek David

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Problematika ochrany verejného poriadku a vnútornej bezpečnosti v sebe zahŕňa široké spektrum úloh, ktorých zabezpečenie si vyžaduje dôkladnú špecializáciu činnosti zo strany realizátora. Na zabezpečení požadovanej úrovne ochrany verejného poriadku a vnútornej bezpečnosti v Slovenskej republike sa podieľa množstvo orgánov ochrany verejného poriadku medzi ktorými má dominantné postavenie Policajný

Naše cena: 450 Kč

Skladem u dodavatele

Dokazovanie v trestnom konaní

Autor: Kolektiv autorů - Záhora Jozef,Kolektiv

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
15 %
Jak bylo již mnohokrát uvedeno, základem správného, zákonného a spravedlivého rozhodnutí v každé jednotlivé trestní věci je náležité zjištění skutkového stavu. Zjišťování skutkového stavu probíhá v trestním řízení prostřednictvím zvláštního postupu – dokazováním, důkazním řízením. Nepřekvapuje proto, že dokazování tvoří podstatnou část práce orgánů činných v trestním řízení i dalších osob

Sleva 15 % z běžně ceny 596 Kč

Naše cena: 507 Kč

Skladem u dodavatele

Bezpečnosť štátu a občana: Energetická bezpečnosť

Autor: Kolektiv autorů - Radoslav Ivančík, Miroslav Kelemen

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Európska únia zatiaľ nie je schopná garantovať energetickú bezpečnosť jej členských štátov. V danej situácii je teda na členských štátoch EÚ, vrátane Slovenskej republiky, aby sústredili pozornosť na vypracovanie a realizáciu celého súboru legislatívnych, ekonomických, bezpečnostných, organizačných a ďalších inštitucionálnych opatrení zameraných na zaistenie ich energetickej i celkovej

Naše cena: 190 Kč

Skladem u dodavatele

Kontrolný systém a jeho subsystémy vo verejnej správe (základy teórie)

Autor: Kolektiv autorů - Jozef Králik, Jan Kútik

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
V súlade s cieľmi, ktoré sleduje publikácia určená širšiemu okruhu čitateľov a ktorá má napriek svojmu monografickému charakteru súčasne poslúžiť aj ako základná študijná pomôcka adresovaná všetkým záujemcom o problematiku verejnej správy, je nevyhnutné upriamiť pozornosť na analýzu a syntézu známych, málo známych i úplne neznámych poznatkov predovšetkým o inštitúte kontroly, o inštitúte verejnej

Naše cena: 399 Kč

Skladem u dodavatele

Trestné právo procesné (2. vydanie)

Autor: Kolektiv autorů - Šimovček Ivan,Kolektiv

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Publikácia je 2. rozšíreným vydaním učebnice trestného práva procesného z roku 2011. V jej jednotlivých kapitolách sú rozpracované základné pojmy a inštitúty trestného práva procesného, ako sú zásady a subjekty trestného konania, zaisťovacie úkony, dokazovanie a rozhodnutia v trestnom konaní. V publikácii sú tiež rozpracované jednotlivé štádia trestného konania s dôrazom na konanie pred súdom,

Naše cena: 490 Kč

Skladem u dodavatele

Obchodné právo

Autor: Kolektiv autorů - Kubíček Pavol,Škrinár Alexander,Nevolná Zuzana,Kolkusová Radka,Ďuricaj Milan

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Kniha obsahuje výklad Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov, ktoré sú predmetom výučby obchodného práva, a zachytáva právny stav vydaných právnych predpisov, z ktorých niektoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2017. Autori reagovali na viaceré novelizácie Obchodného zákonníka, ktoré sa uskutočnili v rokoch 2015 a 2016. K zmenám došlo v súvislosti so zavedením pojmu spoločnosť v kríze

Naše cena: 550 Kč

Skladem u dodavatele

Trestné právo hmotné. Osobitná časť, 2. vydanie

Autor: Kolektiv autorů - Korgo Dušan,Kolektiv

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Publikácia predstavuje 2. aktualizované a doplnené vydanie z oblasti osobitnej časti trestného práva hmotného. V jednotlivých kapitolách, ktoré sú nazvané a číslované rovnako ako jednotlivé hlavy osobitnej časti Trestného zákona, sú rozpracované a podrobne vysvetlené všetky znaky skutkových podstát trestných činov proti životu, proti zdraviu, proti slobode a ľudskej dôstojnosti, proti rodine a

Naše cena: 550 Kč

Skladem u dodavatele

Organizácia súdov a prokuratúry SR - Štruktúra, postavenie a úlohy orgánov ochrany práva

Autor: Čollák Jaroslav

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Ochrana práva. Základná myšlienka ktoréhokoľvek člena našej spoločnosti v prípade, ak sa ocitne v stave ohrozenia, alebo porušenia svojho práva, či akejkoľvek inej právnej pozície. Čo však musí každý z nás podstúpiť a absolvovať pri snahe o nápravu právne nesúladného stavu? Aké subjekty vstupujú do procesu ochrany práv? Čo má spoločné právny poriadok, štát, štátne orgány a pozícia jednotlivca ako

Naše cena: 390 Kč

Skladem u dodavatele

Slovenské právní dějiny

Autor: Kolektiv autorů - Vojáček Ladislav,Schelle Karel

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Publikace dvou vysokoškolských pedagogů z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně podává podrobný výklad právních dějin na území dnešní Slovenské republiky od počátku státního vývoje až po začátek 90. let minulého století. V jednotlivých částech (vývoj do roku 1848, léta 1948–1918 a 1918–1992) autoři nejdříve podávají charakteristiku daného období a jeho jednotlivých fází.

Naše cena: 520 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o ochraně hospodářské soutěže (Komentář)

Autor: Kolektiv autorů - David Raus, Andrea Oršulová

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
Autoři s dlouholetou praktickou zkušeností s aplikací českého a slovenského zákona o ochraně hospodářské soutěže, soudce David Raus a advokátka Andrea Oršulová, se rozhodli zpracovat takovou formu komentáře, která si nebude klást za cíl kategoricky vyřešit všechny problémy, jež se mnohdy při aplikaci soutěžního práva nemusí v praxi vůbec objevovat, ani se naopak před každým problémem,

Sleva 15 % z běžně ceny 1 550 Kč

Naše cena: 1 318 Kč

Skladem

Prípadové štúdie z trestného práva procesného

Autor: Kolektiv autorů - Jalč Adrián,Kolektiv

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Prípadové štúdie z trestného práva procesného ako vysokoškolské učebné texty završujú kompletnú zbierku základných publikácií z predmetu Trestné právo procesné na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Snahou autorov bolo poskytnúť študentom a odbornej verejnosti precízne, zrozumiteľné a jasne spracované prípady, poskytnúť adekvátnu a aktuálnu judikatúru ku každej kapitole a uviesť kontrolné

Naše cena: 290 Kč

Skladem u dodavatele

Prípadové štúdie z trestného práva hmotného

Autor: Kolektiv autorů - Strémy Tomáš,Kolektiv

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Prípadové štúdie z trestného práva hmotného predstavujú učebný text, primárne určený poslucháčom právnických fakúlt, ktorého cieľom je osvojenie pojmov a inštitútov zo všeobecnej ako aj osobitnej časti trestného práva hmotného. Podstatou práce s textom je správna aplikácia ustanovení zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a postupné získavanie právnických vedomostí a zručností pri

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Práva zamestnanca a skončenie pracovného pomeru

Autor: Kolektiv autorů - Barancová Helena,Olšovská Andrea

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
V českej aj slovenskej verejnosti odbornej právnickej komunite známi autori pracovného práva sa zaoberajú aktuálnymi otázkami skončenia pracovného pomeru z pohľadu právnej teórie a právnej praxe. V skúmanom problémovom okruhu skončenia pracovného pomeru je predmetom skúmania aj aktuálna normotvorba Medzinárodnej organizácie práce v nadväznosti na vývoj pracovného práva Rady Európy a vývoj

Naše cena: 260 Kč

Skladem u dodavatele

Pracovné právo pre neprávnikov

Autor: Kolektiv autorů - Križan Viktor,Žofčinová Vladimíra

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Pracovné právo vždy bolo a je právnym odvetvím s najdôležitejším sociálnym významom a ochranným poslaním, pretože jeho základnou úlohou je optimalizácia vzťahu medzi prácou a kapitálom tak, aby tento vzťah zodpovedal potrebám kapitálu a zároveň nebol v rozpore s ľudskou dôstojnosťou zamestnancov. Právne predpisy regulujúce jednotlivé odvetvia práva často prinášajú rozsahom veľmi bohatú, neraz aj

Naše cena: 240 Kč

Skladem u dodavatele

Teoretické problémy pracovného práva

Autor: Helena Barancová

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Skúsenosti z ostatných rokov ukazujú, že pri mnohých čiastkových legislatívnych zmenách pracovnoprávnych predpisov odchýlenie sa od základných funkcií pracovného práva má závažné sociálnoprávne dôsledky nielen pre účastníkov pracovnoprávnych vzťahov, ale aj pre ďalší rozvoj pracovného práva. Nedodržanie potrebných teoretických a vecných väzieb medzi jednotlivými pracovnoprávnymi

Naše cena: 490 Kč

Skladem u dodavatele

Komunitárne a slovenské legislatívne piliere ochrany spotrebiteľa

Autor: Sekera Milan

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
Z hľadiska aplikačnej praxe predstavuje súčasné komunitárne právo novú, komplexnejšiu a kvalitatívne vyššiu formu právnej ochrany spotrebiteľa v priestore Európskej únie. Takáto výraznejšia ochrana spotrebiteľa vychádza z naliehavej požiadavky dnešnej vyspelej spoločnosti, v ktorej je spotrebiteľ neustále konfrontovaný s novými podnikateľskými stratégiami a technikami, často krát aj s agresívnymi

Sleva 15 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 298 Kč

Skladem

Európsky platobný rozkaz

Autor: Olexová Zuzana

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
Cieľom práce je skúmanie v roku 2006 zavedeného inštitútu EPR ako nástroja medzinárodného vymáhania pohľadávok na trhu EU z hľadiska jeho efektívnosti a tým zlepšenia podnikateľského prostredia v členských štátoch. Tento inštitút sa stal prelomový tým, že ako prvý zaviedol nové, samostatné, alternatívne popri vnútroštátnym prostriedkom právnej ochrany voliteľné európske konanie a vytýčil tak smer

Sleva 15 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem u dodavatele

Zákony 2012 II.

publisher: Poradce s.r.o.

0 / 5
27 %
obchodní zákoník občanský zákoník občanský soudní řád exekuční řád trestní právo správní právo ochrana spotřebitele zákon o bankách

Sleva 27 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem u dodavatele

Vzory zmlúv a podaní pre občanov - IV. aktualizované a doplnené vydanie

Autor: Milada Illášová

publisher: Nová práca, spol. s r.o.

0 / 5
27 %
Publikácia obsahuje základné vzory zmlúv, dohôd a písomných podaní súdu a iným subjektom. Jednotlivé vzory sú priradené k príslušným vybraným ustanoveniam Občianskeho zákonníka, či Občianskeho súdneho poriadku. Cieľom tejto publikácie je, aby sa stala praktickou príručkou širokej právnickej i neprávnickej verejnosti, ktorá pomôže spísať podanie v odvetví občianskeho práva, a tým umožní, aby si aj

Sleva 27 % z běžně ceny 688 Kč

Naše cena: 502 Kč

Skladem u dodavatele

Exekučný poriadok Komentár - Procesný postup exekútora Procesný postup exekučného súdu

Autor: Jaroslav Krajčo

publisher: Jozef Beňo - Ikarus.sk

0 / 5
27 %

Sleva 27 % z běžně ceny 1 321 Kč

Naše cena: 964 Kč

Skladem u dodavatelebooktook sky
Booktook sky

Přihlášení uživatele