Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Teorie práva

Právní teorie

Autor: Kolektiv autorů - Harvánek Jaromír,Kolektiv

publisher: Aleš Čeněk

4.7 / 5
Publikace reprezentuje snahu o postižení fundamentálních otázek obecné právní teorie, Smyslem je přiblížení role a funkcí právních norem, institutů, právních zásad a principů jako jednotících prvků, na jejichž základě je možné rozčlenění a soustavné poznávání pozitivního práva. Vedle tohoto dogmatického aspektu obecné právní teorie jsou sledovány syntetické přístupy, především v realizaci

Sleva 9 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 500 Kč

Skladem u dodavatele

Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace, 2. vydání

Autor: Filip Melzer

publisher: C. H. Beck

3.3 / 5
Předložená publikace systematicky rozebírá, jaké argumenty praktický právník může a musí zohlednit, když z právního předpisu odvozuje řešení konkrétního případu. Aby nalézání práva nebylo nepředvídatelnou hříčkou, musí být založeno na racionální metodě – právní metodologii. Publikace se zabývá podmínkami a způsoby obou podob nalézání práva, tj. jeho výkladem a dotvářením práva soudcem. Stranou

Sleva 9 % z běžně ceny 630 Kč

Naše cena: 573 Kč

Skladem u dodavatele

Právní propedeutika, 2. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Gerloch Aleš,Knapp Viktor

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Právní propedeutika je určena studentům práv jak tradičního univerzálního studijního programu, tak i právních specializací. Může dobře sloužit též uchazečům o studium práva a všem, kdož se o právo zajímají. Má vést čtenáře k osvojení základní právní terminologie, seznámit je se základními instituty ústavněprávní problematiky, přiblížit jim legislativní proces a naučit je základům práce se zákony

Sleva 9 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 82 Kč

Skladem u dodavatele

Judikatura a právní argumentace

Autor: Kolektiv autorů - Michal Bobek,Zdeněk Kühn

publisher: Auditorium

0 / 5
32 %
Velmi úspěšná kniha, věnovaná právním i teoretickým aspektům práce s judikaturou. Skupina expertů z právnických fakult i justice podává ucelený výklad o roli judikatury při formování práva, a to zejména v České republice, ale také v evropském měřítku a v komparaci se systémem common law.

Sleva 32 % z běžně ceny 570 Kč

Naše cena: 388 Kč

Skladem

Slabikář obecné teorie práva

Autor: Ignác Antonín Hrdina

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Slabikář přináší základy teorie práva; jeho přednostní je přehlednost a maximální možná stručnost textu. Text je po úvodním vymezení pojmu práva zaměřen především na analýzu právní normy a její realizaci, a v té souvislosti i na prezentaci základního pojmového aparátu právní vědy . Heslovitě se zabývá otázkami, jež jsou předmětem právní antropologie, právní sociologie, právní axiologie apod.,

Sleva 24 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem

Úvahy o veřejném právu

Autor: Petr Kolman

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Publikace je dílem převážně právně-teoretickým, ovšem se značnou ambicí být i praktickým rádcem osobám, které se potýkají s některým úskalím vyplývajícím ze současného veřejného práva. Kniha se věnuje zejména problematice správního práva procesního (vybraným problémům správního řízení), právu na informace ve vztahu k veřejné správě, správnímu právu trestnímu a též otázkám plynoucím z oblasti

Sleva 24 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem

Teoretické problémy práva na prahu 21. století

Autor: Gerloch Aleš

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Kniha vychází u příležitosti životního jubilea prof. Jiřího Boguszaka. Obsahuje dvacet příspěvků věnovaných vybraným právněteoretickým tématům. Autory jednotlivých studií jsou bývalí kolegové a žáci Jiřího Boguszaka z různých generačních vrstev.

Sleva 20 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem

Brněnská škola právní teorie (normativní teorie)

Autor: Kolektiv autorů - Kubeš Vladimír,Weinberger Ota

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Český překlad původní německé publikace věnované brněnské škole normativní právní teorie. Kniha obsahuje odborné stati zejména duchovního otce brněnského normativismu Františka Weyra, ale i odborná pojednání např. od Karla Engliše, Jaroslava Kallaba, Vladimíra Kubeše, Zdeňka Neubauera či Oty Weinbergera. Kniha tak představuje názory významných právních teoretiků, kteří zásadním způsobem ovlivnili

Sleva 20 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 308 Kč

Skladem u dodavatele

Praktikum teorie práva

Autor: Beran Karel

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Nové vydání osvědčené publikace určené studentům práva přibližuje teoretické základy práva bezprostředně na praktických příkladech, textech právních předpisů a judikátů. Oproti vydáním předchozím je aktualizováno a doplněno o řadu nových příkladů, jinde byl naopak zbytečně rozsáhlý text krácen. Kniha je prostředkem k pochopení a procvičení teoretických pojmů a principů vyložených v učebnicích

Sleva 9 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 264 Kč

Skladem u dodavatele

Teorie a realita právní interpretace

Autor: Hlouch Lukáš

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Publikace je dalším vstupem do teoretické diskuse probíhající v posledních letech o problematice právní interpretace a právní argumentace. Přináší teoretickou analýzu některých stěžejních otázek souvisejících s problémem poznávání práva, přičemž zároveň směřuje k praktickému užití těchto teoretických úvah v prostředí aplikace práva (soudního a správního rozhodování). Jednotícím myšlenkovým

Sleva 9 % z běžně ceny 373 Kč

Naše cena: 339 Kč

Skladem u dodavatele

Právní aspekty humoru

Autor: Šalamoun Michal

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Publikace Právní aspekty humoru se zabývá humorem v jeho nejrůznějších formách jakožto určitým prvkem významným v právních vztazích. Obecně lze říci, že v těchto souvislostech má humor a legrace význam tehdy, když s existencí tohoto jevu právo spojuje určité právní následky. Problémem však je, že pozitivní právo o humoru a legraci zpravidla neuvažuje.Z povahy věci je patrné, že tematické okruhy,

Sleva 9 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 382 Kč

Skladem u dodavatele

Chrestomatie ke studiu filosofie práva

Autor: Kolektiv autorů - Hrdina Antonín Ignác,Masopust Zdeněk

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Antologie právně filosofických textů je určena ke studiu filosofie a teorie práva.Obsahuje české překlady textů významných právních filosofů od antiky až po současnost. Texty jsou řazeny chronologicky a pro přehlednost i dle názorové blízkosti jejich autorů, která je přiblížena v úvodu každé z kapitol. Záměrem autorů bylo, aby publikace napomohla k poznání, případně pochopení názorů a způsobu

Sleva 24 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 342 Kč

Skladem

Pojem práva

Autor: H. L. A. Hart

publisher: Prostor

0 / 5
23 %
Herbert Lionel Adolphus Hart (1907-1992), někdejší profesor právní teorie Oxfordské univerzity, patří mezi nejvýznamnější postavy právní filozofie 20. století a jeho kniha Pojem práva radikálním způsobem změnila tradiční pohledy na právo a jeho vztah k morálce i politice, na pojem přirozeného práva a spravedlnosti i na právní metodologii.

Sleva 23 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 384 Kč

Skladem u dodavatele

Filosofie práva, 2. vydání

Autor: Holländer Pavel

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Publikace reflektuje klasickou systematiku filosofie. Mezi ontologické otázky práva řadí zejména problematiku důvodu platnosti práva čili napětí mezi právem přirozeným a pozitivním, dále zkoumání jeho účelů, jakož i základních stavebních kamenů utvářejících jeho strukturu (tj. právních norem a právních principů). K otázkám noetickým řadí vztah normy a pravdivosti, vztah pravdy a dokazování,

Sleva 9 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 446 Kč

Skladem u dodavatele

Pojem osoby v právu Osoba, morální osoba, právnická osoba

Autor: Karel Beran

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Kniha popisuje vývoj pojmu osoby v právu od jeho starověkých počátků až do současnosti. Z hlediska geneze abstraktního pojmu osoby v právním smyslu považuje autor za velmi důležitý pojem osoby morální. Ta podle něj představuje klíč, s jehož pomocí lze pochopit vývoj pojmu osoby, respektive vývoj, ve kterém se od pojmu osoby přirozené oddělil pojem osoby morální, aby byl následně nahrazen pojmem

Sleva 24 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 243 Kč

Skladem u dodavatele

Teorie práva v příkladech (3., aktualizované vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Miloš Večeřa, kol.

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
23 %
Již třetí, aktualizované a doplněné vydání úspěšné cvičebnice Teorie práva v příkladech reflektuje nejen rekodifikaci soukromého práva, doplněné a aktualizované jsou i teoretické výklady v úvodu kapitol a příklady a úkoly k procvičování odborné látky. Stejně jako vydání předchozí představuje praktickou studijní pomůcku, pomocí níž si student na konkrétní materii uvědomí, procvičí, a zejména

Sleva 23 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 381 Kč

Skladem

Podstatné náležitosti demokratického právního státu

Autor: Maxim Tomoszek

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Publikace vymezuje kritéria, podle nichž lze identifikovat podstatné náležitosti demokratického právního státu, a jejich uplatněním vymezuje obsah tohoto pojmu. Kniha se dělí do tří hlavních částí.

Sleva 24 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 228 Kč

Skladem

Legal Theory

Autor: Petr Osina

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
The aim of the textbook is to provide students with a guide to the basic theoretical questions of law. It is up to legal theory to reveal common principles and traditions beyond local particularisms. A bridge should be built between the study of positive law and the study of legal theory. Too often these fields are studied separately as if opposed to each other. But practice without theory is

Sleva 24 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 167 Kč

Skladem

Teorie práva, 7. vydání

Autor: Gerloch Aleš

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Nové vydání učebnice Teorie práva je aktualizovanou verzí vydání předchozího, které se osvědčilo. Proto se jeho základní struktura, rozsah a způsob výkladu nezměnily. Bylo však nutno reflektovat zvláště rekodifikaci soukromého práva, a to především z hlediska právní terminologie. Vycházel jsem přitom z jedné strany z toho, že obecná teorie práva není jen teorií soukromého práva, a tím méně

Sleva 9 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 382 Kč

Skladem u dodavatele

Kritika právní odpovědnosti

Autor: Václav Janeček

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
23 %
Co je to odpovědnost? Na této „velké“ otázce si v posledních 60 letech vylámal zuby nejeden český právní teoretik. Dominujícím přístupem k odpovědnosti je u nás v současnosti tzv. teorie sankce, podle které je odpovědnost sekundární sankční povinností, která nastupuje jako sankce za nedodržení povinnosti primární. Zároveň bývá ale paradoxně odpovědnost koncipována jako tzv. aktivní odpovědnost,

Sleva 23 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 377 Kč

SklademPřihlášení uživatele