Registrace | Přihlášení


Teorie práva

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Pojem práva

Autor: H. L. A. Hart

publisher: Prostor

5 / 5
17 %
Herbert Lionel Adolphus Hart (1907-1992), někdejší profesor právní teorie Oxfordské univerzity, patří mezi nejvýznamnější postavy právní filozofie 20. století a jeho kniha Pojem práva radikálním způsobem změnila tradiční pohledy na právo a jeho vztah k morálce i politice, na pojem přirozeného práva a spravedlnosti i na právní metodologii. Kromě pražského rodáka Hanse Kelsena bychom asi stěží

Sleva 17 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 414 Kč

Skladem u dodavatele

Interakce ekonomiky a práva

Autor: Adam Ptašnik

publisher: KEY Publishing

5 / 5
Prolínání ekonomiky a práva je téma, se kterým se katedra práva Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava každodenně potýká. Proto na její půdě vznikl záměr vytvořit monografii, která by toto téma zpracovala z různých pohledů několika odborníků. Tato publikace tedy přináší různé zajímavé pohledy expertů na obory, ve kterých se ekonomika a právo silně prolínají. Nemůže

Sleva 2 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem u dodavatele

Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace, 2. vydání

Autor: Filip Melzer

publisher: C. H. Beck

3.5 / 5
Předložená publikace systematicky rozebírá, jaké argumenty praktický právník může a musí zohlednit, když z právního předpisu odvozuje řešení konkrétního případu. Aby nalézání práva nebylo nepředvídatelnou hříčkou, musí být založeno na racionální metodě – právní metodologii. Publikace se zabývá podmínkami a způsoby obou podob nalézání práva, tj. jeho výkladem a dotvářením práva soudcem. Stranou

Naše cena: 630 Kč

Skladem u dodavatele

Teoretické problémy práva na prahu 21. století

Autor: Aleš Gerloch

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Kniha vychází u příležitosti životního jubilea prof. Jiřího Boguszaka. Obsahuje dvacet příspěvků věnovaných vybraným právněteoretickým tématům. Autory jednotlivých studií jsou bývalí kolegové a žáci Jiřího Boguszaka z různých generačních vrstev.

Sleva 20 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem u dodavatele

Brněnská škola právní teorie (normativní teorie)

Autor: Jan Kosek

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Český překlad původní německé publikace věnované brněnské škole normativní právní teorie. Kniha obsahuje odborné stati zejména duchovního otce brněnského normativismu Františka Weyra, ale i odborná pojednání např. od Karla Engliše, Jaroslava Kallaba, Vladimíra Kubeše, Zdeňka Neubauera či Oty Weinbergera. Kniha tak představuje názory významných právních teoretiků, kteří zásadním způsobem ovlivnili

Sleva 20 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 308 Kč

Skladem u dodavatele

Teorie státu a státní právo v myšlení T. G. Masaryka

Autor: Radan Hain

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace přináší nový pohled na T. G. Masaryka ze státoprávního hlediska. V úvodu představuje Masarykův život, klíčové kapitoly se zabývají pojetím státu, vývojem Masarykových názorů schvalujících či odmítajících revoluci jako náhlou a násilnou cestu ke změně ústavního pořádku a zkoumají myšlenkové vlivy, které na Masaryka působily. Dále se věnuje otázkám republikanismu, parlamentarismu a

Sleva 20 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem u dodavatele

Nové jevy v právu na počátku 21. století II.: Teoretické a ústavní impulzy

Autor: Aleš Gerloch

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Autoři tohoto svazku vymezují podstatné náležitosti demokratického právního státu a analyzují současné modely vázanosti soudů právem. V této souvislosti poukazují na to, že rozsah i obsah "podstatných náležitostí demokratického právního státu" není určitý. Není ústavně definován a lze jej vyvodit srovnáním konkrétních forem demokratického právního státu v podobě jeho proměnlivých projevů.

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Praktikum teorie práva

Autor: Aleš Gerloch

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Nové vydání osvědčené publikace určené studentům práva přibližuje teoretické základy práva bezprostředně na praktických příkladech, textech právních předpisů a judikátů. Oproti vydáním předchozím je aktualizováno a doplněno o řadu nových příkladů, jinde byl naopak zbytečně rozsáhlý text krácen. Kniha je prostředkem k pochopení a procvičení teoretických pojmů a principů vyložených v učebnicích

Sleva 3 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 281 Kč

Skladem

Právní aspekty humoru

Autor: Šalomoun Michal

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Publikace Právní aspekty humoru se zabývá humorem v jeho nejrůznějších formách jakožto určitým prvkem významným v právních vztazích. Obecně lze říci, že v těchto souvislostech má humor a legrace význam tehdy, když s existencí tohoto jevu právo spojuje určité právní následky. Problémem však je, že pozitivní právo o humoru a legraci zpravidla neuvažuje. Z povahy věci je patrné, že tematické okruhy,

Naše cena: 420 Kč

Skladem u dodavatele

O společenské smlouvě

Autor: Jean-Jacques Rousseau

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. k této knize napsal: Není mnoho filozofů, jako byl francouzský myslitel Jean Jacques Rousseau, kteří již za svého života výrazně ovlivnili myšlení a chování lidí, není mnoho prací, nevelkých rozsahem, jako je jeho spis O společenské smlouvě neboli o zásadách státního práva, které měly nejen značný dobový význam, ale staly se zároveň díly nadčasovými. Především touto

Sleva 3 % z běžně ceny 215 Kč

Naše cena: 209 Kč

Skladem u dodavatele

Právní myšlení - Kritika moralismu

Autor: Tomáš Sobek

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Publikace se orientuje na význam etiky v právním myšlení. Autor obhajuje morální pluralismus, který reflektuje fenomén tzv. rozumné morální neshody, tedy neústupné názorové neshody v morálních záležitostech mezi rozumnými a dobře informovanými osobami. Jestliže existuje pluralita rozumných koncepcí morálky, která z nich je právně relevantní? Má právník morálně myslet v pojmech kantovské etiky,

Sleva 3 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 669 Kč

Skladem u dodavatele

Právní propedeutika - 2. vydání

Autor: Aleš Gerloch

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Právní propedeutika je určena studentům práv jak tradičního univerzálního studijního programu, tak i právních specializací. Může dobře sloužit též uchazečům o studium práva a všem, kdož se o právo zajímají. Má vést čtenáře k osvojení základní právní terminologie, seznámit je se základními instituty ústavněprávní problematiky, přiblížit jim legislativní proces a naučit je základům práce se zákony

Sleva 4 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 86 Kč

Skladem

Srovnávací právo. Právní kultury

Autor: Pavel Hungr

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Tato učebnice je určena studentům právních disciplín či obecně humanitních oborů v rámci veřejných i soukromých vysokých škol, může však poskytnout užitečné poznatky i právníkům, manažerům, žurnalistům, politikům či sociálním pracovníkům v praxi.Globální prolínání a paralelní působení právních kultur v rámci konkrétního teritoria či oblasti je soudobým jevem s významnými civilizačními důsledky. V

Sleva 2 % z běžně ceny 326 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem u dodavatele

Právní a ekonomické problémy současnosti VII.

Autor: Karel Schelle

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Řada sborníků obsahujících příspěvky právníků a ekonomů reagujících na aktuální problémy v našem státě i v okolních zemích Evropské unie. Sborník vychází 4x ročně.

Sleva 2 % z běžně ceny 258 Kč

Naše cena: 253 Kč

Skladem u dodavatele

Úvahy o veřejném právu

Autor: Kolman

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %

Sleva 18 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem

Legal Theory

Autor: Petr Osina

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %
The aim of the textbook is to provide students with a guide to the basic theoretical questions of law. It is up to legal theory to reveal common principles and traditions beyond local particularisms. A bridge should be built between the study of positive law and the study of legal theory. Too often these fields are studied separately as if opposed to each other. But practice without theory is

Sleva 18 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 180 Kč

Skladem

Praktikum teorie práva, 2. upravené vydání

Autor: Aleš Gerloch

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Druhým vydáním Praktika teorie práva navazuje katedra teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy na Seminární praktikum z teorie práva z let 2004 a 2006 a na první vydání Praktika teorie práva z roku 2009. Tato učební pomůcka se nám osvědčila jako nástroj přibližování teoretických základů práva studentům na praktických příkladech, textech právních předpisů a judikátů. Po

Sleva 3 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 310 Kč

Skladem u dodavatele

Kritika právní odpovědnosti

Autor: Václav Janeček

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
17 %
Kniha získala významné ocenění - Bolzanovu cenu, udělovanou rektorem Univerzity Karlovy za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem. Autorovi blahopřejeme! Co je to odpovědnost? Na této „velké“ otázce si v posledních 60 letech vylámal zuby nejeden český právní teoretik. Dominujícím přístupem k odpovědnosti je u nás v současnosti

Sleva 17 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 407 Kč

Skladem u dodavatele

Péče o dobré jméno země

Autor: Dana Peterková

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Cílem publikace je uvést přesvědčivé argumenty pro začlenění péče o dobré jméno země do dlouhodobých cílů a priorit státní politiky. Kniha se zaměřuje na představení péče o dobré jméno země jako zásadní a nepominutelné součásti tvorby a udržování pozice státu v mezinárodním společenství. Jejím dalším cílem je prozkoumat současný teoretický pohled i aplikovanou praxi péče o pověst země se

Sleva 3 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 272 Kč

Skladem u dodavatele

Nezávislost a nestrannost rozhodce

Autor: Lukáš Ryšavý

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Rozhodčí řízení je specifickým druhem mimosoudního způsobu řešení sporů, ve kterém se kloubí soudní principy se zájmy stran, důvěrnost s transparentností, autonomie vůle stran s nezávislostí a nestranností atd. Aby mohlo rozhodčí řízení správně plnit svou funkci, je nezbytné rozumět jeho základní charakteristice a pochopit možnosti a úlohu rozhodce. Teprve tehdy, budeme-li správně chápat význam

Naše cena: 390 Kč

Skladem u dodavateleOtevíráme

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí