Registrace | Přihlášení


Právo životního prostředí, pozemkové právo

Zobrazují se veškeré produkty včetně nedostupných.

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

Autor: Dominik Židek

publisher: Wolters Kluwer

5 / 5
17 %
Jsou výsledky procesů veřejného stavebního práva vždy alespoň byť i nepřímo ovlivněny předpisy práva životního prostředí? Přijde vám současná právní úprava týkající se environmentálních aktů v procesech veřejného stavebního práva komplikovaná, často až nesrozumitelná a nepřehledná? Tato kniha se pokouší provést čtenáře komplikovanou spletí vzájemných vazeb mezi veřejným stavebním právem a právem

Sleva 17 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 320 Kč

Nedostupné

ÚZ č. 1277: Životní prostředí

publisher: Nakladatelství Sagit

2.5 / 5
22 %
Publikace obsahuje aktuální znění 28 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: obecně závazné právní předpisy (zákon o životním prostředí, o právu na informace, o inspekci); vodní hospodářství; ochrana ovzduší, přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního fondu a horninového prostředí; odpadové hospodářství a obaly; posuzování vlivů na životní prostředí; nakládání s chemickými látkami a s

Sleva 22 % z běžně ceny 327 Kč

Naše cena: 255 Kč

Nedostupné

PU67 Právo životního prostředí 2.př.vyd.

Autor: Dramohorský a kolektiv

publisher: C. H. Beck

0 / 5

Naše cena: 790 Kč

Nedostupné

Přehled judikatury z oblasti životního prostředí

Autor: Veronika Langrová

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
17 %
Publikace přináší správní a soudní judikaturu významnou pro aplikaci práva životního prostředí z období let 1990 až 2006. V Přehledu jsou zahrnuty i výklady právních předpisů v působnosti Ministerstva životního prostředí, jež byly publikovány ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.Při zpracování byl kladen důraz na použitelnost vyslovených právních názorů v rámci platné právní úpravy

Sleva 17 % z běžně ceny 410 Kč

Naše cena: 340 Kč

Nedostupné

Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí

Autor: Milan Damohorský

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
17 %

Sleva 17 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 208 Kč

Nedostupné

Právo životního prostředí, 3. vydání

Autor: Milan Damohorský

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Třetí aktualizované vydání učebnice Právo životního prostředí zaznamenává změny, které se za uplynulé tři roky v oblasti životního prostředí rozvinuly jak na úrovní mezinárodní, unijní, tak i české, a to jak co do kvantity, tak i co do kvality. Přelomem, i z pohledu českého práva, bylo nabytí účinnosti tzv. Lisabonské smlouvy na počátku prosince 2009. Tento krok znamenal i další harmonizaci a

Naše cena: 860 Kč

Nedostupné

Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě s komentářem, souvisícími předpisy a s úvodem…

Autor: Vícha O. Stejskal V.,

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %

Sleva 18 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 369 Kč

Nedostupné

Příklady a judikatura z práva životního prostředí

Autor: kolektiv autorů

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %

Sleva 18 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 221 Kč

Nedostupné

Konfiskace, pozemkové reformy a vyvlastění v československých dějinách 20. století

Autor: Jan Kuklík

publisher: Auditorium

0 / 5
27 %
Monografie věnovaná historii státních zásahů do vlastnického práva na území Československa. Kniha je členěná podle jednotlivých období československých dějin, od první československé republiky do roku 1989. Zařazena je i kapitola ze starších dějin českého státu, z období po Bílé hoře.

Sleva 27 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 168 Kč

Nedostupné

Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního prostředí

Autor: Tomáš Kocourek

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %

Sleva 18 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 344 Kč

Skladem

Pozemkové právo

Autor: Jana Dudová

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Učebnice pozemkového práva je zaměřena na některé základní instituty pozemkového práva. Obsahuje zejména komentář k problematice územního plánování a rozhodování dle nového stavebního zákona. Autorka se dále zabývá právními aspekty vyvlastnění, zápisy do katastru nemovitostí, účelovou kategorizací pozemků, pozemkovými úpravami apod., a to včetně příslušných rozhodovacích procesů. V učebnici je

Sleva 2 % z běžně ceny 383 Kč

Naše cena: 375 Kč

Skladem u dodavatele

Zvířecí práva

Autor: Georges Chapouthier

publisher: Triton

0 / 5
27 %
Úvahy o tom, že by člověk měl ostatním živočichům projevovat úctu a chránit je, jsou staré jako lidstvo samo a provázejí ho v průběhu celé jeho historie. V 19. století, zejména díky myslitelům jako Bentham a Schopenhauer, postupně přecházejí v myšlenku zvířecích práv, která je filozoficky rozvíjena v průběhu celého 20. století (práce Henryho Salta, Andrého Gérauda, Petera Singera aj.). Na prahu

Sleva 27 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem

Zákon o ochraně ovzduší. Komentář

publisher: C. H. Beck

0 / 5
* Nový zákon z roku 2012 stanoví řadu právních a ekonomických nástrojů k předcházení znečištění ovzduší a řešení již existujícího znečištění. * Regulace se dotýká stovek tisíc zdrojů znečišťování ovzduší, z nichž většinu tvoří menší stacionární zdroje. * Komentář uvádí do souvislostí jednotlivé nástroje, práva a povinnostmi osob a pravomoci orgánů veřejné správy. * Autoři též upozorňují na

Naše cena: 990 Kč

Nedostupné

Praktikum z práva životního prostředí

Autor: Kolektiv autorů - Veronika Tomoszková, Ondřej Vícha, Magdaléna Vopařilová

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %
Praktikum představuje komplexní učební pomůcku pro studium a výuku práva životního prostředí. Ve čtrnácti jednotně strukturovaných kapitolách jsou zpracována témata obecné i zvláštní části práva životního prostředí. Praktikum vychází ze základního cíle připravit studenty na řešení praktických případů z oblasti práva životního prostředí a procvičit přitom nejen znalosti z oboru práva životního

Sleva 18 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 230 Kč

Nedostupné

Občan, spolek, obec a úřad v ochraně životního prostředí - Praktický průvodce

Autor: Jitka Jelínková

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Kniha poskytuje právně přesné a přitom prakticky jednoduché návody, jak uplatňovat práva občanů, spolků a obcí na úseku životního prostředí (formou podnětů, stížností, žádostí o informace, využitím práv účastníků řízení a dalších podání). Úředníkům poskytne adresné rady, jak v souladu s právem vyřizovat nejrůznější podání občanů, včetně postupu v případě šikanózních podání. K tématice životního

Sleva 15 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem

Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář

Autor: kolektiv autorů

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Komentář poskytuje celistvý pohled na obecnou i zvláštní územní a druhovou ochranu včetně hodnocení vlivů na oblasti v soustavě Natura 2000. Vychází přitom zejména ze závěrů rozsáhlé judikatury českých soudů a také Soudního dvora EU. Zvláštní pozornost je věnována návaznosti na řízení podle stavebního zákona a podmínkám účasti veřejnosti v řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany

Naše cena: 1 290 Kč

Skladem

Zákon o ochraně ovzduší: Komentář

Autor: Pavla Bejčková

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
17 %
Znečištění ovzduší se dotýká každého jedince. Více než čtvrtina obyvatel České republiky žije v oblastech, kde jsou pravidelně překračovány nejvýše přípustné koncentrace prachových částic v ovzduší. Dlouhodobé vystavení znečištěnému ovzduší vede k onemocněním srdce, cév, nemocím dýchacího ústrojí a ke zvýšené nemocnosti u dětí. Hlavním nástrojem regulace znečišťujících látek vypouštěných do

Sleva 17 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 540 Kč

Skladem

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí: Komentář

Autor: Libor Dvořák

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
17 %
2. vydání komentáře reaguje na zásadní novely zákona provedené zákonem č. 225/2017 Sb. a zákonem č. 326/2017 Sb. Právní stav komentáře je k 1. 1. 2018. Posuzování vlivů na životní prostředí je jedním z nejdůležitějších nástrojů ochrany životního prostředí. Základním předpisem upravujícím v ČR tuto složitou problematiku je zákon č. 100/2001 Sb. Cílem této knihy je poskytnout čtenáři podrobné

Sleva 17 % z běžně ceny 680 Kč

Naše cena: 564 Kč

Skladem

Zákon o pomoci v hmotné nouzi: Komentář

Autor: Peter Beck

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
17 %
„Nový“, resp. aktualizovaný komentář k zákonu o pomoci v hmotné nouzi a k zákonu o životním a existenčním minimu přináší navíc podrobný výklad všech změn, které od roku 2016 v této oblasti nastaly. Především rok 2017 byl pro systém pomoci v hmotné nouzi náročný, protože v něm začaly být účinné rovnou dvě novely. Jedna z novel navrátila do systému hodnocení vlastní aktivity příjemce dávek, a to i

Sleva 17 % z běžně ceny 520 Kč

Naše cena: 432 Kč

Nedostupné

Zákon o právu na informace o životním prostředí - Praktický komentář

Autor: Kolektiv autorů - Jitka Jelínková,Miloš Tuháček

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
17 %
Praktický komentář k zákonu č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, seznamuje pomocí příkladů především neprávníky s postupy zpřístupňování informací o životním prostředí. Součástí komentáře jsou i vzory, které budou především v praxi čtenářům nápomocné. S ochranou životního prostředí je úzce spjato základní ústavní právo na informace o životním prostředí, které je zaručeno

Sleva 17 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 331 Kč

SklademPředprodej knihy Karla Gotta

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí