Registrace | Přihlášení


Procesní právo

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Organizace justičního systému

Autor: Radka Zahradníková

publisher: Aleš Čeněk

5 / 5
Publikace je obecným výkladem organizace soudnictví, notářství, advokacie a dalších souvisejících oborů, včetně evropského soudnictví. Organizace justice je sice pouze pedagogickou disciplínou a nikoli samostatným odvětvím práva, nicméně může velmi dobře sloužit k lepšímu pochopení občanského, trestního a správního práva procesního. Autorka rozdělila publikaci do devíti přehledných kapitol. V

Sleva 4 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 47 Kč

Skladem u dodavatele

Trestní právo procesní 4. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Petr kolektiv autorů, Šámal

publisher: C. H. Beck

4 / 5
Již čtvrté vydání vysokoškolské učebnice přináší reakci na poslední legislativní vývoj v oblasti trestního procesu. Čtvrté vydání: * Zohledňuje změny týkající se vazeb – zejména nové úpravy vazebního zasedání * Pojednává o sjednávání dohody o vině a trestu a o řízení o schválení dohody o vině a trestu * Přináší podrobné zpracování problematiky zvláštního typu řízení proti právnickým osobám

Naše cena: 1 590 Kč

Skladem

Nové přestupkové právo

Autor: Helena Prášková

publisher: Nakladatelství Leges

5 / 5
18 %
Dnem 1. července 2017 nabyly účinnosti zákony představující zcela novou úpravu přestupkového práva. Je to především zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a dále zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích a zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých

Sleva 18 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 484 Kč

Skladem

Civilní právo procesní: Část druhá - Řízení vykonávací, řízení insolvenční - 2. aktualizované vydání

Autor: Kolektiv autorů - Alena kolektiv autorů,Alena Macková, Winterová

publisher: Nakladatelství Leges

5 / 5
18 %
Druhá část učebnice civilního práva procesního obsahuje výklad řízení vykonávacího a insolvenčního. Vykonávací řízení je pojednáno nejprve obecně, včetně řízení s cizím prvkem, a následně konkrétně jako soudní výkon rozhodnutí, exekuční řízení vedené podle exekučního řádu a jednotlivé způsoby výkonu rozhodnutí. Část věnovaná insolvenčnímu řízení je doplněna výkladem mezinárodního a evropského

Sleva 18 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 402 Kč

Skladem

Civilní proces. Řízení exekuční, insolvenční a podle části páté OSŘ

Autor: Renáta Šínová

publisher: C. H. Beck

5 / 5
Publikace představuje komplexní zpracování problematiky exekučního řízení a řízení insolvenčního jako součástí civilního procesu. Zabývá se exekučním právem v jeho obecné podobě, jakož i konkrétními právními normami upravujícími v současné době v České republice nucenou realizaci výkonu práv v části šesté zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a v zákonu č. 120/2001 Sb., exekuční řád.

Naše cena: 590 Kč

Skladem

Trestní právo procesní - 2. vydání

Autor: František a kolektiv Novotný

publisher: Aleš Čeněk

3.2 / 5
Publikace je určena především studentům Policejní akademie České republiky v Praze. Je však využitelná i pro studenty jiných vysokých škol s obdobným studijním zaměřením, stejně tak je určena široké odborné veřejnosti. Publikace je zaměřena na tyto instituty trestního práva procesního: prameny trestního práva procesního, působnost trestního řádu, základní zásady trestního řízení, úkony trestního

Sleva 3 % z běžně ceny 520 Kč

Naše cena: 504 Kč

Skladem u dodavatele

Poškozený a adhezní řízení v České republice

Autor: František Púry

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Publikace představuje ucelené zpracování vybraných otázek vztahujících se k problematice postavení poškozeného v českém trestním procesu ? tj. v rámci předsoudního stadia trestního procesu a stadia projednání trestní věci v řízení před soudem. Zaměřuje se na vývoj právní úpravy, na jednotlivé teoretické otázky a rovněž na ústavněprávní aspekty postavení poškozeného. Samozřejmě neopomíjí ani

Naše cena: 1 260 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář, 3. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Petr kolektiv autorů, Šámal

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Autoři komentáře přistoupili k přípravě již třetího vydání, neboť v mezidobí došlo nejen k několika novelizacím samotného zákona o soudnictví ve věcech mládeže, ale byl přijat i nový trestní zákoník a novelizován trestní řád. Komentář k jednotlivým ustanovením bylo proto třeba podstatně doplnit a zčásti i přepracovat. Reflektován je také vývoj názorů praxe i teorie zabývající se trestním právem

Naše cena: 1 880 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o soudních poplatcích. Komentář, 2. vydání

Autor: Robert Waltr

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Komentář vysvětluje, která řízení a úkony podléhají placení soudních poplatků, kdo je poplatníkem, které soudy jsou příslušné k rozhodování o poplatcích, kdy vzniká poplatková povinnost, jak se stanoví výše poplatků, jakým způsobem se platí, jaké jsou následky jejich nezaplacení, která řízení a osoby jsou od poplatků osvobozeny, kdy zaniká povinnost zaplatit poplatek. - V publikaci jsou zařazeny

Naše cena: 530 Kč

Skladem

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vydání

Autor: Alexander J. Bělohlávek

publisher: C. H. Beck

0 / 5
- Komentář reaguje na nejrozsáhlejší novelu zákona o rozhodčím řízení účinnou od 1. dubna 2012. - Přehledná tabulka uvádí rozdíly mezi původním a novelizovaným zněním zákona. - Titul zpracovává rostoucí množství judikatury a rozhodnutí jsou podrobně rozebrána a provázána s pohledem rozhodovací praxe. - Publikace jako první přináší nový Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a

Naše cena: 2 010 Kč

Skladem u dodavatele

Základy občanského práva procesního

Autor: Ilona Schelleová

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Publikace podává informace o průběhu řízení před civilními soudy. V úvodu je vymezeno postavení civilních soudů, jejich pravomoc, příslušnost a organizace. Dále je podrobně popsána činnost soudů v rámci nalézacího a odvolacího řízení. Popsány jsou i mimořádné opravné prostředky. Hlavní důraz je kladen na řešení sporů v oblasti tzv. obchodního soudnictví. V dalších částech se čtenáři seznámí s

Sleva 2 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 382 Kč

Skladem u dodavatele

Praktikum z občanského práva procesního

Autor: Ilona Schelleová

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Praktikum obsahuje vzory podání a rozhodnutí, dále příklady prtitů, plných mocí, žalob a různých podání k soudu, předvolání a dalších právních úkonů. Praktikum je rozděleno do tří částí: nalézací řízení, exekuční řízení a konkurzní řízení.

Sleva 2 % z běžně ceny 303 Kč

Naše cena: 297 Kč

Skladem u dodavatele

Organizace justice a právní služby

Autor: Ilona Schelleová

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Kniha obsahuje komplexní pohled na problematiku organizace soudnictví, státního zastupitelství a právní služby, což uvítají nejen studenti, ale i odborníci z právní praxe. Z oblasti právní služby se podrobně věnuje samozřejmě advokacii a notářství, ale nalezneme zde i informace o tom, jaké služby poskytují patentoví zástupci, daňoví poradci i soudní exekutoři. Kniha je psána přehledně se všemi

Sleva 2 % z běžně ceny 378 Kč

Naše cena: 370 Kč

Skladem u dodavatele

Praktikum z civilního řízení

Autor: Karel Schelle

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Praktikum obsahuje vzory podání a rozhodnutí, dále příklady petitů, plných mocí, žalob a různých podání k soudu, předvolání a dalších právních úkonů. Praktikum je rozděleno do dvou částí: Nalézací řízení a exekuční řízení.

Sleva 2 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem u dodavatele

Soustavný úvod ve studiu nového řízení soudního

Autor: Emil Ott

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
17 %
Lze bez nadsázky tvrdit, že Emil Ott, který stál před více než sto lety u kolébky moderní české procesualistiky, určil svým Soustavným úvodem její směr a natrvalo ovlivnil její další osudy. Ottova kniha je dílem nadčasovým, v němž čtenář nalezne zasvěcený výklad procesních institutů, které jaksi samozřejmě užívá ve své každodenní právní praxi. Namátkou lze zmínit úpravu žaloby a jejích druhů,

Sleva 17 % z běžně ceny 2 412 Kč

Naše cena: 2 002 Kč

Skladem

Na hranicích práva. Soudcovské eseje

Autor: David Ludvík

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %

Sleva 18 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 262 Kč

Skladem

Poučovací povinnost v civilním procesu

Autor: Miroslav Hromada

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Publikace vysvětluje podstatu poučovací povinnosti a její roli v civilním procesu sporném. Po teoretickém vymezení poučovací povinnosti představuje její historické souvislosti a následně rozebírá současnou právní úpravu, přičemž komplikované situace popisuje na příkladech z praxe. Inspiraci hledá též v sousedních zemích. Kniha je proto určena jak pro právníky z praxe, tak pro studium civilního

Naše cena: 290 Kč

Skladem u dodavatele

Soudní řád správní. Komentář.

Autor: kolektiv autorů

publisher: C. H. Beck

0 / 5

Naše cena: 1 590 Kč

Skladem

Úvahy o veřejném právu

Autor: Kolman

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %

Sleva 18 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem

Legislativa. Teoretická východiska a problémy

Autor: Kolektiv autorů - František Cvrček,František Novák

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Je veřejným tajemstvím, že český právní řád není ve stavu, na který bychom mohli být pyšní. Ruku v ruce s extrémní nadprodukcí novelizací, která nemá v historii ČR obdoby, jde i úpadek tvorby právních předpisů. Nacházíme se v paradoxní situaci, kdy máme k dispozici informatické a analytické nástroje k podpoře racionální legislativy, o nichž se nám před 20 lety ani nesnilo a přitom nejsme schopni

Sleva 3 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 310 Kč

Skladem u dodavateleAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí