Registrace | Přihlášení


Procesní právo

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Nové přestupkové právo

Autor: Prášková Helena

publisher: Nakladatelství Leges

5 / 5
18 %
Dnem 1. července 2017 nabyly účinnosti zákony představující zcela novou úpravu přestupkového práva. Je to především zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a dále zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích a zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých

Sleva 18 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 483 Kč

Skladem

Civilní proces. Řízení exekuční, insolvenční a podle části páté OSŘ

publisher: C. H. Beck

5 / 5
Publikace představuje komplexní zpracování problematiky exekučního řízení a řízení insolvenčního jako součástí civilního procesu. Zabývá se exekučním právem v jeho obecné podobě, jakož i konkrétními právními normami upravujícími v současné době v České republice nucenou realizaci výkonu práv v části šesté zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a v zákonu č. 120/2001 Sb., exekuční řád.

Naše cena: 590 Kč

Skladem

Trestní právo procesní 4. vydání

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Šámal Petr

publisher: C. H. Beck

4 / 5
Sleva
Již čtvrté vydání vysokoškolské učebnice přináší reakci na poslední legislativní vývoj v oblasti trestního procesu. Čtvrté vydání: * Zohledňuje změny týkající se vazeb – zejména nové úpravy vazebního zasedání * Pojednává o sjednávání dohody o vině a trestu a o řízení o schválení dohody o vině a trestu * Přináší podrobné zpracování problematiky zvláštního typu řízení proti právnickým

Naše cena: 1 590 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář, 3. vydání

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Šámal Petr

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Sleva
Autoři komentáře přistoupili k přípravě již třetího vydání, neboť v mezidobí došlo nejen k několika novelizacím samotného zákona o soudnictví ve věcech mládeže, ale byl přijat i nový trestní zákoník a novelizován trestní řád. Komentář k jednotlivým ustanovením bylo proto třeba podstatně doplnit a zčásti i přepracovat. Reflektován je také vývoj názorů praxe i teorie zabývající se trestním právem

Naše cena: 1 880 Kč

Skladem u dodavatele

Nové instituty českého civilního procesu

Autor: Svoboda Karel

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
17 %

Sleva 17 % z běžně ceny 429 Kč

Naše cena: 356 Kč

Skladem u dodavatele

Přehled judikatury ve věcech soudních poplatků

Autor: Polišenská Petra

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
17 %

Sleva 17 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 274 Kč

Skladem u dodavatele

Odklony v trestním řízení

Autor: Tibitanzlová Alena

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %
Odklony v trestním řízení jsou v této monografii chápány jako jeden z projevů restorativní justice a alternativního řešení trestních věcí, kdy je v popředí zájmu trestního práva poškozený, respektive oběť trestného činu, a efektivní působení na pachatele trestného činu. Autorka v této monografii považuje za odklony v trestním řízení podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání, podmíněné

Sleva 18 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 368 Kč

Skladem

Řízení v prvním stupni: Civilní proces z pohledu účastníka

Autor: Svoboda Karel

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Kniha přináší výklad základních pravidel, kterými se řídí civilní řízení před soudem prvního stupně. Konkrétně rozebírá, jak má účastník postupovat, aby napsal projednatelnou žalobu, a co má udělat předtím, než ji podá. Podrobně popisuje, jak má žalovaný zareagovat, jestliže mu přijde platební rozkaz, tzv. kvalifikovaná výzva k vyjádření nebo jiný přípis od soudu. Srozumitelně vysvětluje, co a

Naše cena: 1 090 Kč

Skladem

Insolvenční řízení, 2. vydání

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Je nepochybné, že právní úprava insolvenčního práva zahrnuje vyvíjející se oblast, která se snaží nastavit pravidla pro optimální řešení krize a vymanění se z bludného kruhu chudoby. Druhé vydání publikace Insolvenční řízení, zabývající se právní úpravou řešení úpadku v insolvenčním řízení, reaguje na všechny novely, kterými byl insolvenční zákon v průběhu doby dotčen. Mezi nejvýznamnější patří

Naše cena: 590 Kč

Skladem u dodavatele

Vnitrostátní a mezinárodní rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při HK ČR A AK ČR

Autor: Kolektiv autorů - Růžička Květoslav,Frintová Dita

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
Publikace je věnována problematice rozhodování majetkových sporů v rozhodčím řízení, jak vnitrostátnímu, tak i mezinárodnímu. Rozhodčí řízení má oproti řízení před obecnými soudy řadu výhod, je rychlejší, neformální, strany si mohou zvolit za rozhodce osoby, které považují za odborníky v daném oboru, je již 60 let vyřešena otázka uznání a výkonu tuzemských rozhodčích nálezů v zahraničí. Základní

Sleva 3 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 272 Kč

Skladem u dodavatele

Poškodený v predsúdnom konaní

Autor: Jurišová Kristína

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
15 %
Monografia má za cieľ poskytnúť komplexný prehľad o právnej úprave jednotlivých práv a povinností poškodeného počas trestného konania vo fáze predsúdneho konania v podmienkach Slovenskej republiky. Autorka poukazuje na existenciu aplikačných problémov v postupe pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní, ktoré sa pri používaní konkrétnych inštitútov prejavujú najmarkantnejšie a

Sleva 15 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem

Civilní právo procesní - 3. vydání

Autor: Zahradníková Radka

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
Třetí vydání publikace Civilní právo procesní reaguje na novelizace nejenom občanského soudního řádu a zákona o zvláštních řízeních soudních, ale i dalších právních předpisů upravujících civilní proces provedené zákony vydanými v mezidobí od 2. vydání. Některé z těchto novelizací představují implementaci nařízení EU, resp. transpozici směrnic EU, např. v souvislosti s přijetím zákona č. 297/2016

Sleva 3 % z běžně ceny 700 Kč

Naše cena: 679 Kč

Skladem

Legislativa. Teoretická východiska a problémy

Autor: Kolektiv autorů - Novák František,Cvrček František

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
Sleva
Je veřejným tajemstvím, že český právní řád není ve stavu, na který bychom mohli být pyšní. Ruku v ruce s extrémní nadprodukcí novelizací, která nemá v historii ČR obdoby, jde i úpadek tvorby právních předpisů. Nacházíme se v paradoxní situaci, kdy máme k dispozici informatické a analytické nástroje k podpoře racionální legislativy, o nichž se nám před 20 lety ani nesnilo a přitom nejsme schopni

Sleva 3 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 310 Kč

Skladem u dodavatele

Důkazní břemeno v civilním řízení soudním

Autor: Lavický Petr

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %
Kniha podává komplexní rozbor důkazního břemena v civilním řízení soudním. Věnuje se všem podobám důkazního břemena, tedy objektivnímu a subjektivnímu nebo abstraktnímu a konkrétnímu důkaznímu břemenu, a rovněž úzce souvisejícímu břemenu tvrzení. Zabývá se tím, jak vlastně má soudce překlenout stav non liquet a rozhodnout, i když některá z rozhodných skutečností zůstala

Sleva 18 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 401 Kč

Skladem

Pojmové znaky civilního procesu

Autor: Zahradníková Radka

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
Sleva
Monografie si klade za cíl provést teoretický rozbor základních stavebních kamenů civilního procesu, a to tzv. pojmových znaků civilního procesu a vysvětlení jejich postavení v rámci především sporného civilního řízení. Zkoumání těchto pojmových znaků civilního procesu nabývá na významu v souvislosti s rekodifikací civilního práva procesního, která již proběhla na Slovensku, avšak v České

Sleva 3 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 330 Kč

Skladem

Civilní proces. Řízení nesporné, rozhodčí a s mezinárodním prvkem

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Publikace přináší podrobné pojednání o nesporném soudnictví v České republice, a to jak o jeho teoretickoprávních východiscích, tak o jeho konkrétní aktuálně platné a účinné právní regulaci. Rozsáhlé a komplexní zpracování jednotlivých řízení, která jsou v současné době upravena v zákonu č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, je pro přehlednost sestaveno do jednotné struktury výkladu

Naše cena: 590 Kč

Skladem u dodavatele

Trestní právo procesní - 3. vydání

publisher: Armex Publishing

0 / 5
Sleva
Publikace pojednává o důležitých institutech trestního procesního práva. Mimo jiné se zabývá zásadami trestního řízení, jeho subjekty (soudce, státní zástupce, obžalovaný apod.), dokazováním, stádii trestního řízení, hlavním líčením, odvoláním, vykonávacím řízením atp.

Sleva 10 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 214 Kč

Skladem

Trestní právo procesní (stav k 1.11.2015)

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Učebnice vymezuje základní principy trestního práva procesního takovým způsobem, aby si studenti osvojili jeho základní teoretické instituty a to ve spojitosti s ním bezprostředně souvisejících právních odvětvích, na které normy trestního práva odkazují a ze kterých vycházejí problémy aplikační praxe. Díky tomu budou po prostudování tohoto textu disponovat znalostmi o celkové koncepci

Sleva 2 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 431 Kč

Skladem u dodavatele

Pracovněprávní spory

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Publikace se primárně věnuje procesnímu právu v pracovněprávních sporech a souvislostem s právem hmotným. Pracuje se stěžejními závěry judikatury a nabízí řešení sporných situací. Autor vysvětluje současnou problematiku pracovněprávních sporů, která v občanském soudním řádu není uceleně řešena, upozorňuje na jejich procesní specifika a poukazuje na zásadní změny a aktuální témata. Kniha je

Naše cena: 390 Kč

Skladem u dodavatele

Přehled judikatury ve věcech nákladů řízení

Autor: Polišenská Petra

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
17 %

Sleva 17 % z běžně ceny 308 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem u dodavatele50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele