Registrace | Přihlášení


Římské právo

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Gaius: Učebnice práva ve čtyřech knihách

Autor: Jaromír Kincl

publisher: Aleš Čeněk

5 / 5
Gaiovo dílo Institutionum commentarii quattuor, neboli Učebnice práva ve čtyřech knihách, napsané v posledních 2. století n. l., patří mezi klasické texty římského práva. Již v době svého vzniku bylo toto dílo zamýšleno jako učebnice práva a díky tomu je jeho výklad nejen systematický, ale také srozumitelný. Poskytuje nám komplexní informace o římském soukromém právu té doby, stejně jako vzor při

Sleva 3 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 378 Kč

Skladem

Rukověť k dějinám římského práva a jeho institucí, 3. vydání

Autor: Stanislav Balík

publisher: Aleš Čeněk

5 / 5
Publikace podává nástin systému soukromého práva římského a zároveň přibližuje jeho nejdůležitější instituty upravující práva osob, věcí a závazků, včetně práva dědického. Nabízí také exkurz zaměřený na římský civilní proces. Kromě výkladu o institutech římského práva přináší i obecnější výklad o římském státu a pramenech římského práva. Kniha je určena především studentům právnických fakult k

Sleva 3 % z běžně ceny 206 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Římské právo

Autor: Jaromír Kincl

publisher: C. H. Beck

3.6 / 5
Dotisk nového, podstatně přepracovaného a doplněného vydání úspěšné učebnice římského práva z roku 1995. Úvodní část podává úplný výklad o dějinách římského státního zřízení a o pramenech práva. Následuje podrobný rozbor práv soukromých, tj. práva rodinného a majetkového. Nově je zařazena partie o římském právu trestním. Příloha obsahuje rozsáhlý výběr latinských právních pravidel, definic a

Naše cena: 490 Kč

Skladem

Učebnice soukromého práva římského 1-2 díl/komplet

Autor: Otakar Sommer

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
17 %
Římské právo je základem a východiskem práva současného. Otakar Sommer se ve své učebnici zaměřil na římské právo prvých tří století našeho letopočtu. Při popisu činnosti římských právníků, která je základem klasického římského práva, používá pojmy a kategorie současné vědy občanského práva, čímž přibližuje myšlení římských právníků modernímu pojetí práva. Hlavním kladem učebnice je část věnovaná

Sleva 17 % z běžně ceny 1 540 Kč

Naše cena: 1 278 Kč

Skladem

Sylabus římského práva soukromého

Autor: Antonín Hrdina

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
Tato učební pomůcka je užitečná pro studenty právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni pro přípravu ke státní souborné zkoušce z římského práva soukromého. Je to doprovodná publikace k předepsané povinné literatuře, a tak je i koncipována: heslovitě, schématicky a s maximálním použitím latinské terminologie. Za tabulkovou částí je připojen slovník latinských výrazů spolu s odkazem na

Sleva 4 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 85 Kč

Skladem u dodavatele

Bibliographia Iuris Romani Criminalis

Autor: Skřejpek Michal

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Publikace představuje souhrn výsledků vědecké práce mnoha generací odborníků z celého světa, věnujících se otázkám spojeným s trestním právem ve starověkém Římě. Obsahuje více než 8 000 bibliografických položek zachycujících nejen knižní zpracování této problematiky, ale také články v odborných časopisech, konferenční sborníky, pocty věnované významným představitelům právní romanistiky, hesla ve

Naše cena: 1 040 Kč

Skladem

Praktická cvičení z římského práva

Autor: Miroslav Frýdek

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Doplňkový studijní materiál „Praktická cvičení z římského práva“ je určen posluchačům právnických fakult jako doplňkový studijní materiál pro semináře v předmětu římské právo. Římské právo, tak jak je obsaženo v této učební pomůcce, je upraveno jako propedeutický základ pro výuku pozitivních předmětů, tedy obsahem jsou praktické případy a práce s ius scriptum – psaným právem. Všechny zde uvedené

Sleva 2 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 195 Kč

Skladem u dodavatele

Kurs římského práva

Autor: Miroslav Frýdek

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Římské právo představuje pro začínající studenty práv nelehký obor, neboť se jeho prostřednictvím poprvé seznamují se systémem soukromého práva i jeho institucemi. Učebnice je přizpůsobena předmětu Římské právo a navazuje a doplňuje autorovo skriptum Praktická cvičení z římského práva, vydané v roce 2010 u nakladatelství KEY Publishing s.r.o. Cílem autora byla snaha o vytvoření učebního textu,

Sleva 2 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 314 Kč

Skladem u dodavatele

Rodina a její význam v římském právu

Autor: Ivana Stará

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Předložená publikace je rozdělena na dvě části. V první části se autorka zaměřuje na rod a s tím spojené vlastnosti náležející každému rodu. Rod byl založen na pokrevním příbuzenství a k průlomu pokrevního pouta dochází zavedením majetkového rozdělení obyvatelstva. V této chvíli můžeme již hledat náznaky patriarchální rodiny. Právě naznačený přechod společnosti od rodového zřízení a vývoj rodiny

Sleva 2 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem u dodavatele

Přehled římského práva soukromého ke státní souborné zkoušce - 2. vydání

Autor: Ignác Antonín Hrdina

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Porozumění římskému právu je důležitým předpokladem pro studium současného práva soukromého, jehož tradice právě z práva římského vychází. Předkládaná publikace přehledně shrnuje informace získané na přednáškách a seminářích i z učebnic římského práva, které vhodně doplňuje. První kapitola přináší úvodní seznámení s periodizací římského práva, s jeho prameny, seznamuje se vztahem Římanů k právu a

Sleva 3 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem u dodavatele

Nařízení Řím II: Komentář

Autor: Luboš Tichý

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Tato publikace je na českém právnickém trhu poněkud ojedinělým úkazem. Jde o komentář k nařízení o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (nařízení č. 864/2007 označované jako nařízení Řím II, dále „nařízení“). Především je tomu tak proto, že pokud je autoru známo, u nás bylo komentováno pouze jediné unijní nařízení. Účelem komentáře je provést výklad komentovaných předpisů, a to

Naše cena: 990 Kč

Skladem u dodavatele

Rímsky štát a právo za vlády cisára Augusta

Autor: Martin Gregor

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %
Vedecká monografia predstavuje ucelenú právnu analýzu jedného z najdôležitejších období rímskych dejín. V jeho rámci došlo k prechodu od republikánskeho Ríma k cisárskej ríši. Autor do detailov popisuje, akými ústavnými postupmi sa Augustovi podarilo to, na čo krvavo doplatil Gaius Iulius Caesar. Zároveň poukazuje na Augustove reformy, ktoré navždy ovplyvnili právo starých Rimanov Monografia

Sleva 18 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 295 Kč

Skladem

Condictiones: Ke kořenům bezdůvodného obohacení

Autor: Petr Dostalík

publisher: Auditorium

0 / 5
21 %
Kniha se zabývá problematikou bezdůvodného obohacení. Mapuje případy, ve kterým římští právníci poskytovali žaloby z bezdůvodného obohacení (kondikce) a ukazuje, jakými zásadami byli vedeni při jejich posuzování. Práce nachází značné rozdíly mezi řešením případů bezdůvodného obohacení klasickými právníky a řešeními, ke kterým se přiklonil císař Justinián ve své slavné sbírce Corpus iuris civilis

Sleva 21 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem

Recepce římského práva

Autor: David Falada

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Publikace je učebním textem, přibližujícím postupné pronikání římskoprávní kultury do právního myšlení v kontinentální Evropě. Jde o proces, který v Evropě probíhal především v období od 11. až do konce 19. století. Učební text ale zasazuje proces recepce do kontextu. Obsahuje tudíž na jedné straně též informace o vývoji práva mezi pádem Západořímské říše a nástupem vlastní recepce (v souvislosti

Sleva 3 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem u dodavatele

Texty ke studiu římského práva soukromého - 2. vydání

Autor: Petr Dostalík

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Publikace představuje soubor přeložených fragmentů z nejvýznamnější památky římského práva Digest, která jsou součástí rozsáhlé kodifikace převážně soukromého práva východořímského císaře Justiniána z 6. století po Kr. Každý z fragmentů představuje jeden konkrétní případ – popis skutkového děje, položení právní otázky, řešení jednoho nebo více klasických římských právníků s ukázkami jejich

Sleva 3 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 272 Kč

Skladem u dodavatele

Římské soukromé právo - Systém a instituce, 2. upravené vydání

Autor: Skřejpek Michal

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Publikace nabízí ucelený přehled římského soukromého práva umožňující snadnější uchopení této obsáhlé a komplikované materie. Neklade si za cíl postihnout římské soukromé právo do všech detailů a již vůbec ne v jeho vývojové a historické dimenzi. Nicméně pro plné pochopení konstrukce jednotlivých institutů, zejména v kontextu fungování celého právního řádu starověké Římské říše, nezbytně

Sleva 3 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 436 Kč

SklademAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí