Registrace | Přihlášení


Právo - Schelle Karel

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Základy správního práva a veřejné správy

Autor: Karel Schelle

publisher: KEY Publishing

3.3 / 5
Publikace je určena pro studenty vysokých škol neprávního směru. Přináší i cenné poznatky všem další zájemcům o hlubší studium činnosti ve veřejné správě. Klade za cíl zejména podat rozsáhlý výklad o třech pilířích veřejné správy a jejich vzájemné propojenosti; o činnosti veřejné správy, organizaci veřejné správy a lidech. Zvláštní důraz je kladen na organizaci vnitřní bezpečnosti státu.

Sleva 4 % z běžně ceny 382 Kč

Naše cena: 367 Kč

Skladem u dodavatele

Praktikum českých právních dějin, 3. vydání

Autor: Karel Schelle

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Publikace je doplňující učební pomůckou zejména pro studenty právnických fakult. Publikaci tvoří ukázky právních dokumentů přehledně ilustrující vývoj práva na našem území od dob feudalismu do roku 1948 a k nim se vztahující otázky a úkoly. Jednotlivá témata jsou zaměřena na základní historickoprávní problémy českých právních dějin: - Sociální struktura feudální společnosti; - Panovník, stát,

Sleva 5 % z běžně ceny 310 Kč

Naše cena: 294 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny českého ústavního práva

Autor: Karel Schelle

publisher: KEY Publishing

0 / 5
V roce 2010 uplynulo 90 let od vydání nesporně nejvýznamnější ústavy, která zásadně ovlivnila nejen demokratický charakter meziválečné Československé republiky, ale stala se rozhodujícím inspiračním zdrojem i pro tvůrce současné české ústavy. To byl jeden z řady impulzů proč sestavit přehled vývoje ústavního práva na území České republiky. Vzhledem k významu je pochopitelně hlavní důraz položen

Sleva 4 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 269 Kč

Skladem u dodavatele

Vývoj konkursního práva

Autor: Karel Schelle

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Autoři publikace se snaží co nejpodrobnějším způsobem představit vývoj konkursního práva na českém území, a to od nejstarších dob do současnosti. Logicky je však položen důraz na formování moderního konkursního práva. Nebylo však možné nezdůraznit i zdroje, z nichž moderní konkursní právo vzešlo. Proto sem byla zařazena úvodní kapitola o římském pojetí řešení úpadku

Sleva 4 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem u dodavatele

Právo pro ekonomy 2.vyd.

Autor: Karel Schelle

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Publikace je určena pro studenty ekonomických věd, kteří se chtějí seznámit se základy práva. Kromě základních pojmů zde najdou organizaci veřejné správy a základy správního práva. Seznámí se s organizací soudnictví, státního zastupitelství a právní služby. Nahlédnou také do občanského práva, práva obchodního a pracovního.

Sleva 4 % z běžně ceny 419 Kč

Naše cena: 402 Kč

Skladem u dodavatele

Právní archeologie

Autor: Karel Schelle

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Právní archeologie je vědní obor, jehož předmětem zkoumání jsou hmotné právní památky, je součástí právní historie a lze ji považovat za pomocnou vědu historickou. Právní archeologie má bohatou tradici, na kterou v současné době se jen velmi skromně navazuje. Prvními záblesky oživení této vědy byly dvě konference pořádané katedrou dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Sleva 4 % z běžně ceny 177 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem u dodavatele

Vývoj trestního řízení

Autor: Karel Schelle

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Publikace obsahuje podrobný přehled vývoje trestního řízení od nejstarších dob do současnosti. V úvodu jsou zpracovány počátky trestního soudnictví a trestního řízení v nejstarších evropských státech. Další části jsou již věnovány jen českému právnímu prostředí. Čtenář se zde seznámí se středověkými důkazními prostředky jako byly ordály a tortura. V dalších částech jsou přiblíženy počátky

Sleva 4 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem u dodavatele

Praktikum z civilního řízení

Autor: Karel Schelle

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Praktikum obsahuje vzory podání a rozhodnutí, dále příklady petitů, plných mocí, žalob a různých podání k soudu, předvolání a dalších právních úkonů. Praktikum je rozděleno do dvou částí: Nalézací řízení a exekuční řízení.

Sleva 4 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem u dodavatele

Vývoj české veřejné správy

Autor: Karel Schelle

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Publikace obsahuje podrobný výklad historie české veřejné správy od roku 1848 do zrušení národních výborů. Hlavní důraz je položen na formování demokratické veřejné správy především v meziválečném Československu. Autor kromě vývoje státní správy a samosprávy věnuje samostatnou pozornost i některých speciálním odvětvím správy jako je zejména finanční správa a vojenské správy. Problematika veřejné

Sleva 4 % z běžně ceny 465 Kč

Naše cena: 446 Kč

Skladem u dodavatele

Právní a ekonomické problémy současnosti VII.

Autor: Karel Schelle

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Řada sborníků obsahujících příspěvky právníků a ekonomů reagujících na aktuální problémy v našem státě i v okolních zemích Evropské unie. Sborník vychází 4x ročně.

Sleva 4 % z běžně ceny 258 Kč

Naše cena: 248 Kč

Skladem u dodavatele

Význam roku 1848 pro vytvoření moderního státního aparátu

Autor: Karel Schelle

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Publikace je věnována významu revolučních změn, které s sebou přinesly události roku 1848 v habsburské monarchii, pro formování moderního státního mechanismu na našem území. V publikaci je postupně sledován vývoj v oblasti ústavního prává, organizace veřejné správy, organizace soudnictví a veřejné žaloby. Samostatná pozornost je věnována vývoji českých státoprávních koncepcí v druhé polovině 19.

Sleva 4 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem u dodavatele

Korupce - včera a dnes

Autor: Karel Schelle

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Korupce je fenomén, který lidstvo sužuje již od nepaměti. Zejména v poslední době se stala v České republice snad tím nejaktuálnějším tématem, které neustále naplňuje stránky sdělovacích prostředků. Z toho důvodu se členové právněhistorické společnosti rozhodli uspořádat na toto téma vědecké kolokvium. Kolokvium bylo zaměřeno na postihnutí jednotlivých etap boje proti korupci, a to od

Sleva 4 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 355 Kč

Skladem u dodavatele

Právní dějiny a brněnská právnická fakulta (1919-2009)

Autor: Karel Schelle

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Právní historie patřila k těm oborům, s nimiž byly spojeny první pedagogické kroky nejen na brněnské právnické fakultě, ale na celé Masarykově univerzitě. Počátky výuky právní historie a jí blízkých disciplín se totiž váží přímo k jejímu založení zákonem č. 50/1919 Sb. z 28. ledna 1919, jímž se úspěšně završil padesátiletý boj o obnovení univerzity na Moravě a pětadvacetiletý boj za zřízení druhé

Sleva 4 % z běžně ceny 346 Kč

Naše cena: 332 Kč

Skladem

Praktikum z ústavního práva, 7. vydání

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Základním cílem publikace je přispět u čtenářů ke komplexnímu pochopení složité matérie ústavního práva České republiky, aby ji uměli správně interpretovat a uskutečňovat v míře potřebné v jejich praxi. Publikace obsahuje metodické listy, včetně otázek a úkolů, vybraná ustanovení z historických ústavních textů ke komparativnímu studiu, soubor testových otázek s řešením, stupnici pro hodnocení

Sleva 4 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 230 Kč

Skladem u dodavatele

Oděv v právu

Autor: Karel Schelle

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Právní archeologie je jednou z pomocných věd historických, jejímž předmětem zkoumání jsou hmotné právní památky. Tvoří součást právní historie, avšak až do nedávné doby se jednalo o disciplínu téměř zapomenutou. Její oživení je spojeno s Katedrou dějin státu a práva brněnské právnické fakulty. Když v roce 2009 vznikla Evropská společnost pro právní dějiny (The European Society for History of

Sleva 4 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 278 Kč

Skladem u dodavatele

Základy ústavního práva, 6. vydání

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Základním cílem publikace je přispět u čtenářů ke komplexnímu pochopení složité matérie ústavního práva České republiky, aby ji uměli správně interpretovat a uskutečňovat v míře potřebné v jejich praxi. Publikace je členěna do čtrnácti kapitol, ve kterých najdeme srozumitelně popsány všechny základní instituty ústavního práva České republiky. Publikace je určena studujícím i učitelům středních,

Sleva 4 % z běžně ceny 410 Kč

Naše cena: 394 Kč

Skladem u dodavatele

Organizace veřejné správy na Moravě a ve Slezsku v letech 1848 - 1948

Autor: Karel Schelle

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Problematika postavení Moravy v českém státě se v posledních dvaceti letech stala velmi diskutovanou. Zároveň vznikla řada nepravd, které pohled na moravskou historii zcela znehodnocují. Proto se publikace snaží předložit nejširší veřejnosti řadu odpovědí na nejnovější moravské dějiny z pohledu organizace veřejné správy. Ukazuje na to, jak Morava a Slezsko si nejen za feudalismu, ale i po roce

Sleva 4 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 336 Kč

Skladem u dodavatele

Vybrané problémy právních dějin 1

Autor: Karel Schelle

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Sborník příspěvků

Sleva 4 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 211 Kč

Skladem u dodavatele

Vybrané problémy právních dějin 2

Autor: Karel Schelle

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Sborník příspěvků.

Sleva 4 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem u dodavatele

Vývoj ústavního práva v dokumentech

Autor: Karel Schelle

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Soubor ústavních dokumentů upravujících ústavní vývoj v Československu a České republice je osmou sbírkou v řadě komentovaných monotematických sbírek pramenů práva. Od předchozích sbírek se však liší ve dvou směrech. Jednak nemapuje celé ústavní dějiny na území České republiky, ale zahrnuje dokumenty až od vzniku samostatného Československa, tedy od roku 1918. Druhý rozdíl spočívá v tom, že

Sleva 4 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 235 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí