Registrace | Přihlášení


Právo

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Demografie (nejen) pro demografy

publisher: Slon

0 / 5
24 %
Smyslem této publikace je poskytnout začínajícím studentům (nejen) demografie výchozí, stručné informace (nejen) o demografii a odrostlejším a pokročilejším absolventům nejrůznějších oborů umožnit rychlou orientaci v pojmech, problémech a souvislostech oboru demografie. Co a jak měří, o čem vypovídají ukazatele porodnosti, úmrtnosti, sňatečnosti, rozvodovosti - nebo třeba naděje dožití? A jak

Sleva 24 % z běžně ceny 215 Kč

Naše cena: 164 Kč

Skladem u dodavatele

Historicko-sociologické eseje

publisher: Slon

0 / 5
30 %
Kniha obsahuje texty o sociální teorii a historické sociologii, napsané od konce 80. let do roku 2005. Týkají se tří tematických okruhů. Ve dvou textech se autor zabývá otázkami sociologické teorie a ukazuje, že zanedbané nebo málo známé přístupy ke stěžejním problémům - v daných případech koncepce jednání v neomarxistické filosofii praxe a úvahy o moci v díle Eliase Canettiho - mohou mít velký

Sleva 30 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 231 Kč

Skladem u dodavatele

Internet jako cesta pomoci. Internetové poradenství pro pomáhající profese

Autor: Horská Bohuslava

publisher: Slon

0 / 5
25 %
Kniha je dělena do dvou částí. První je věnována obecným tématům internetového poradenství: definice, pojetí a vymezení služby internetového poradenství, stav internetového poradenství u nás i v zahraničí. Druhá část se zaměřuje na specifika internetového poradenství v kontextu linek důvěry a reáliím jeho poskytování. Je orientována na jeho nejrozšířenější formu - práci s e-mailovou komunikací.

Sleva 25 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem u dodavatele

Matky kuráže - Lesbické rodiny v pozdně moderní společnosti

Autor: Nedbálková Kateřina

publisher: Slon

0 / 5
20 %
Kniha se zabývá tématem gay a lesbických rodin. Nabízí kritický přehled vybraných sociologických teorií zabývajících se rodinou a sexualitou. Shrnuje také zjištění zahraničních výzkumů, které se rodičovstvím gayů a leseb zabývaly již od 60. let minulého století. Jádrem knihy je čtyřletý etnografický výzkum opírající se o rozhovory a pozorování v lesbických rodinách v České republice. Výklad se

Sleva 20 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem u dodavatele

Jací můžeme být?

Autor: Přibáň Jiří

publisher: Slon

0 / 5
Tato kniha je souborem kritických reflexí na téma multikulturalismu, který autor chápe jako společenský fakt, nikoli normu, do níž bychom měli vtěsnat naši morálku a politické chování. Multikulturní situace je důsledkem otevřenosti moderních společností, která znamená nutnost přemýšlet o identitě současně jako o problému totožnosti a jinakosti. V multikulturním soužití mnohem naléhavěji vnímáme

Sleva 10 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 143 Kč

Skladem

Jednání, diskurs, kritika

Autor: Nohejl M.

publisher: Slon

0 / 5
21 %
Tato kniha je příspěvkem k teoretickému sociologickému myšlení, k pochopení možnosti fungování společnosti jako takové. Společnost jako abstraktní celek je přiblížena na základě souhry tří struktur: jednání, diskursu a kritiky. Ve třech částech jsou pomocí vybraných teoretických přístupů postupně konkretizovány jak základní obrysy tří zkoumaných struktur, tak jejich vzájemná interakce a význam

Sleva 21 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem u dodavatele

Sociologická imaginace

Autor: Mills Charles Wright

publisher: Slon

0 / 5
26 %
Autor se v této knize, která už dnes patří k reprezentativním textům americké verze tzv. kritické sociologie, zabývá třemi základními problémy: vztahem biografie a historie, nezbytností základních strukturálních společenských přeměn jako předpokladu humanizace lidských osudů a faktem, že většina sociologických bádání se zabývá věcmi nepodstatnými.

Sleva 26 % z běžně ceny 288 Kč

Naše cena: 214 Kč

Skladem u dodavatele

Spříznění volbou?

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Katrňák Tomáš

publisher: Slon

0 / 5
29 %
Anotace Kniha analyzuje uzavřené sňatky v české společnosti s ohledem na sociální charakteristiky snoubenců. Jejím cílem je ukázat, že sňatek a manželství jsou součástí sociálně stratifikačního procesu - jedním z konstitutivních prvků sociální páteře české společnosti.

Sleva 29 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem

Úvod do sociohistorie

Autor: Noiriel Gérard

publisher: Slon

0 / 5
22 %
Kniha stručně představuje přístup a metodu kombinující sociologii a historii. Autor nastiňuje zvláštnosti obou disciplín, charakterizuje jejich stěžejní osobnosti a díla a poté vybírá klíčová východiska, se kterými může sociohistorik pracovat. Pečlivě sbírá a syntetizuje badatelské výsledky obou disciplín, přebírá východiska, postupy i závěry a přetavuje je prostřednictvím pečlivé argumentace do

Sleva 22 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem u dodavatele

Sociologie v USA - Historické kontextualizace

Autor: Balon Jan

publisher: Slon

0 / 5
29 %
Kniha sestává ze čtyř kapitol, jež se pokoušejí o historickou analýzu čtyř formativních období vývoje sociologie v USA: jejích počátků, meziválečného období, období takzvané "zlaté éry" a důsledků radikální kritiky z přelomu šedesátých a sedmdesátých let 20. století pro současnou fragmentaci oboru. Nejde o vyčerpávající shrnutí dějin americké sociologie, nýbrž o historické kontextualizace

Sleva 29 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 195 Kč

Skladem u dodavatele

České sociální vědy v exilu

Autor: Petrusek Miroslav

publisher: Slon

0 / 5
15 %
České sociální vědy prošly, podobně jako jiné vědní obory, třemi exilovými vlnami - po okupaci Československa v roce 1939, po nástupu komunistického režimu v roce 1948 a po ustavení tzv. normalizace jako důsledku vojenské intervence do obrodného procesu v roce 1968. V knize jsou zastoupeny jen dvě exilové vlny - poúnorová a "normalizační". Kniha ukazuje na základě osobních rozhovorů, případně

Sleva 15 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem u dodavatele

Revolta stylem

Autor: Kolářová Marta

publisher: Slon

0 / 5
21 %
Kniha Revolta stylem se zabývá hudebními subkulturami mládeže v současné České republice. Představuje tradiční i současné teorie a přístupy ke studiu subkultur, a to jak v zahraničí, tak i v českém a postsocialistickém kontextu. Věnuje se především otázkám hodnot a politizace subkultur, vztahu k mainstreamové kultuře, vnitřní diferenciaci subkultur a alternativnímu životnímu stylu. Pro empirický

Sleva 21 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 307 Kč

Skladem

Kultura individualismu

Autor: Jacyno Małgorzata

publisher: Slon

0 / 5
11 %
Autorka se v této knize zabývá každodenním životem ve světle tzv. kritické sociologie (zejména P. Bourdieua). Ústředními tematickými motivy práce jsou transformace vkusu, tzv. kulturní narcismus, vztah životního stylu a tržní ekonomiky a "medikalizace" našich životů (zdraví jako předmět osobní péče a současně objekt "tržní kultury") apod. Autorka kriticky promýšlí fenomén kultu úspěchu, který

Sleva 11 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem u dodavatele

Cesty městem - O racionalitě každodenního cestování

Autor: Braun Kohlová Markéta

publisher: Slon

0 / 5
15 %
Autorka se ve své knize zabývá otázkou volby dopravního prostředku, kterou považuje za zásadní v rámci studia mobility. Nachází dva důvody, proč se zabývat každodenním cestováním. Tím prvním je, že jednotlivci žijící v současné době ve velkých západních městech stráví cestováním velké množství času a vynaloží na ně mnoho finančních prostředků. Druhým důvodem jsou negativní dopady dopravy v podobě

Sleva 15 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 237 Kč

Skladem u dodavatele

Príspevok Alfreda Schütza k sociologickej teórii

Autor: neuveden

publisher: Slon

0 / 5
11 %
Kniha poprvé u nás ve větším rozsahu představuje dílo významného sociologa 20. století Alfreda Schütze a přináší první překlady jeho textů. První část knihy Schützove sociologické inšpirácie pre dnešok tvoří autorské příspěvky zaměřené na analýzu teoretického obsahu a potenciálu fenomenologické sociologie a na její případnou reflexi v tehdejší a dnešní sociologii (D. Alieva, I. Šrubař a I.

Sleva 11 % z běžně ceny 567 Kč

Naše cena: 507 Kč

Skladem u dodavatele

Cesty k datům - Zdroje a management sociálněvědních dat v České republice

Autor: Kolektiv autorů - Krejčí Jindřich,Leontiyeva Yana

publisher: Slon

0 / 5
22 %
Prostředí pro vědeckou práci v socialních vědach prochází překotným vývojem. Jedním z důvodů je také rostoucí objem dat, která jsou k dispozici pro socialní analýzy. Využívání nových možností i zpřístupňování vlastních databází bývá podmínkou pro plnohodnotné zapojení do života mezinarodní vědecké komunity a pro dosahování vysledků s uznávaným vědeckým impaktem. Efektivní práce s daty však

Sleva 22 % z běžně ceny 540 Kč

Naše cena: 421 Kč

Skladem u dodavatele

Nejisté vyhlídky - Proměny vědecké profese z genderové perspektivy

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Linková Marcela

publisher: Slon

0 / 5
15 %
Kniha zkoumá genderové aspekty profesních plánů vědců a vědkyň, akademické mobility, kombinace vědecké profese a rodičovství, obrazu vědy v médiích a politiky genderové rovnosti ve vědě. Využívá k tomu koncept epistemických životních prostorů Ulrike Felt. Úvodní kapitola odkrývá kontext současného měnícího se světa vědy a jeho genderové aspekty, představuje základní stereotypní představy o

Sleva 15 % z běžně ceny 325 Kč

Naše cena: 277 Kč

Skladem u dodavatele

Živitelé a živitelky - Reflexe (a) praxe

Autor: Maříková Hana

publisher: Slon

0 / 5
15 %
Živitelství představuje historicky a sociálně proměnlivý jev, který může nabývat podoby výhradního živitelství anebo spoluživitelství. Kniha se zaměřuje na praxi živitelství (ale i pečovatelství) a její vymezení z perspektivy rodičů. Autorky publikace zajímá reflexe vztahu mezi živitelstvím a péčí a vnímání důsledků určitého uspořádání rodičovských rolí pro seberealizaci a možnosti uplatnění

Sleva 15 % z běžně ceny 310 Kč

Naše cena: 264 Kč

Skladem u dodavatele

Au-pair

Autor: Kolektiv autorů - Búriková Zuzana,Miller Daniel

publisher: Slon

0 / 5
21 %
Kniha pojednává o různých aspektech života slovenských au-pair v britských rodinách – o rozhodnutí stát se au-pair, o tom, jak je člověk vnímán jako au-pair, o samotné práci au-pair a o dalších vztazích souvisejících s pobyty au-pair, o tom, jak au-pair tráví volný čas, jaké kontakty mají s domovem i mezi sebou navzájem apod. Základem knihy byl etnografický výzkum využívající standardní

Sleva 21 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 309 Kč

Skladem u dodavatele

Mezi konfliktem a kooperací - Jednotná teorie konfliktu a kooperace

Autor: Znebejánek František

publisher: Slon

0 / 5
22 %
Věda se ve svých abstrakcích někdy velmi vzdaluje každodennímu životu lidí. Staví na specifických východiscích tam, kde se život zcela nedůsledně a bez problému žádných „prvních principů“ nedrží. Konflikt a kooperace reprezentují vědecké pojmy, které – stavěny do protikladu – vyjadřují život společnosti, avšak v jednostranné formě. Společenský život je ale jednáním lidí, kteří jsou ve svém vědomí

Sleva 22 % z běžně ceny 379 Kč

Naše cena: 295 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí