Registrace | Přihlášení


Správní právo

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Správní právo hmotné - Obecná část

Autor: Kolektiv autorů - Horzinková Eva,Fiala Zdeněk

publisher: Nakladatelství Leges

4 / 5
13 %
Třetí vydání učebnice reaguje na změny, které přinesla nová právní úprava správního trestání (zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích) a vývoj soudní judikatury. Kniha seznamuje se základními pojmy a instituty obecné části správního práva, a zároveň přibližuje aplikaci těchto pojmů při řešení praktických situací. Jejím studiem získá čtenář orientaci v

Sleva 13 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 331 Kč

Skladem

Základy správního práva trestního, 7. vydání

publisher: C. H. Beck

4.5 / 5
Učebnice Základy správního práva trestního obsahuje jako jediná publikace v této oblasti komplexní přehled správního trestání, a to včetně nástinu historického vývoje a ústavních dimenzí této problematiky a evropského správního práva trestního. Čtenáři se v ní mohou seznámit kromě platné úpravy přestupkového práva a jiných správních deliktů, a to jak části hmotněprávní, tak procesní, také s

Naše cena: 550 Kč

Skladem

Nové přestupkové právo

Autor: Prášková Helena

publisher: Nakladatelství Leges

5 / 5
18 %
Dnem 1. července 2017 nabyly účinnosti zákony představující zcela novou úpravu přestupkového práva. Je to především zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a dále zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích a zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých

Sleva 18 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 483 Kč

Skladem

Správní věda: Teorie veřejné správy

publisher: Wolters Kluwer

4.3 / 5
17 % Sleva
Oblíbená vysokoškolská učebnice Správní věda vychází již ve čtvrtém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kniha systematicky vysvětluje základní instituty veřejné správy, historii jejího studia, charakter úkolů veřejné správy a zásady jejich transformace do organizačních struktur, rozhodovací procesy ve veřejné správě, organizaci a principy výstavby veřejné správy, personální zabezpečení výkonu

Sleva 17 % z běžně ceny 411 Kč

Naše cena: 341 Kč

Skladem u dodavatele

Soudní řád správní - Komentář

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Šimíček Vojtěch

publisher: Nakladatelství Leges

5 / 5
19 %
Soudní řád správní je důležitý nejen pro organizaci a fungování správního soudnictví, ale představuje i jeden ze základních kamenů demokratického právního státu a nezbytný díl pestré mozaiky ochrany subjektivních práv a kontroly veřejné správy. Komentář je dílem širšího kolektivu autorů, kteří se dlouhodobě podílejí na činnosti správních soudů a působí také v akademické sféře. I proto kniha nemá

Sleva 19 % z běžně ceny 1 490 Kč

Naše cena: 1 209 Kč

Skladem

Základy odpovědnosti za správní delikty

publisher: C. H. Beck

5 / 5
Publikace obsahuje podrobnou analýzu problémů uplatňování odpovědnosti za správní delikty, která dosud v novější literatuře na současném trhu chyběla. Jsou zde uvedeny základní prameny právní úpravy a výklad a řešení otázek časové, místní a osobní působnosti zákonů upravujících správní delikty. Detailně jsou rozebrány znaky přestupků, správních deliktů právnických osob a podnikajících fyzických

Naše cena: 690 Kč

Skladem u dodavatele

Správní právo - Obecná část (9. vydání)

publisher: C. H. Beck

3.1 / 5
Základní studijní pomůcka obecné části správního práva obsahuje systematický výklad jednotlivých institutů a zásad správního práva. Učebnice reaguje mj. na změny v právním řádu ČR i v evropském správním právu, jakož i na aktuální judikaturu soudů českých i evropských. Je určena především studentům právnických fakult a také odborníkům, kteří se správním právem a činností ve veřejné správě

Naše cena: 990 Kč

Skladem

Průvodce novým přestupkovým zákonem pro správní praxi

Autor: Kolektiv autorů - Márton Michal,Gonsiorová Barbora

publisher: Nakladatelství Leges

3.8 / 5
18 %
Praktická příručka přehledně vykládá jednotlivé instituty nového zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Nová právní úprava především ruší dualismus přestupků a jiných správních deliktů a zavádí mnoho nových, v oblasti přestupkové agendy dosud neznámých institutů. Hmotněprávní část příručky obsahuje výklad části první a druhé nového přestupkového zákona. Na ni navazuje procesní

Sleva 18 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem

Základy správního práva a veřejné správy

Autor: Schelle Karel

publisher: KEY Publishing

3.3 / 5
Publikace je určena pro studenty vysokých škol neprávního směru. Přináší i cenné poznatky všem další zájemcům o hlubší studium činnosti ve veřejné správě. Klade za cíl zejména podat rozsáhlý výklad o třech pilířích veřejné správy a jejich vzájemné propojenosti; o činnosti veřejné správy, organizaci veřejné správy a lidech. Zvláštní důraz je kladen na organizaci vnitřní bezpečnosti státu.

Sleva 2 % z běžně ceny 382 Kč

Naše cena: 374 Kč

Skladem u dodavatele

AKTUALIZACE V/3 - Úplné znění po novele: Zákon o krajích (krajské zřízení)

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
23 %
Publikace obsahuje aktuální znění zákonů po poslední novele. Změny v zákonech jsou sestaveny renomovanými autory a přehledně vyznačeny v textu tučným písmem. Úplné znění zákona po poslední novele k 30. 6. 2019 Zákon o krajích (krajské zřízení)

Sleva 23 % z běžně ceny 39 Kč

Naše cena: 30 Kč

Skladem

AKTUALIZACE II/3 - Úplné znění po novele: Správní poplatky, Rejstřík, Osvědčení, Technická prohlídka

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
15 %
Publikace obsahuje aktuální znění Zákonů o správních poplatcích po poslední novele k 19.6. 2019. Změny v zákonech jsou sestaveny renomovanými autory a přehledně vyznačeny v textu tučným písmem. Novela stanoví zpoplatnění i prodloužení platnosti osvědčení plavidla. Navržená úprava dále respektuje vymezení malého plavidla v § 9 odst. 4 písm. b) zákona, jímž je plavidlo, jehož délka trupu je

Sleva 15 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 50 Kč

Skladem

Správní řád s poznámkami a judikaturou (4. aktualizované a doplněné vydání podle právního stavu k…

Autor: Průcha Petr

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %
Čtvrté aktualizované a doplněné vydání publikace je zpracováno podle právního stavu k 1. 7. 2019. Reflektuje novelizace správního řádu (naposledy zákonem č. 176/2018 Sb.) a uvádí novou judikaturu, která byla rozšířena či obohacena o další zajímavé právní názory. Jednotlivá ustanovení zákona jsou opatřena podrobnými výkladovými poznámkami a tam, kde je to instruktivní, jsou doplněna i důvodovou

Sleva 18 % z běžně ceny 780 Kč

Naše cena: 638 Kč

Skladem

Správní právo – obecná část

publisher: Armex Publishing

0 / 5
11 % Sleva
Předkládaný učební text představuje základ správního práva pro studenty středních a vyšších odborných škol, jakož i pro další zájemce o správní právo z řad nejširší veřejnosti. Přehlednou a srozumitelnou formou pojednává o pojmu správního práva, pramenech, subjektech a vztazích, dále se zabývá veřejné správou, jejích úkolech, funkcích a organizaci. Následující části objasňují činnost veřejné

Sleva 11 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 178 Kč

Skladem

Soudcokraté, zachránci a byrokrati - Soudy a soudci v USA, Izraeli a České republice

Autor: Píša Radek

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
17 %
Role soudů je nejen v českém prostředí často předmětem mimořádně ostrých debat. Za svá rozhodnutí jsou celé soudy či jednotliví soudci někdy haněni, jindy zase nekriticky vyzdvihováni. Odborná i populární debata tak často připomíná popisné sumáře judikatury, ať už s kladným, či záporným znaménkem. Tato kniha se sumáři judikatury snaží vyhnout, a představuje úplnější pohled na roli soudů ve třech

Sleva 17 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 241 Kč

Skladem

Přehled judikatury z oblasti samosprávy /územní a

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
12 %

Sleva 12 % z běžně ceny 715 Kč

Naše cena: 626 Kč

Skladem u dodavatele

Hospodaření a nakládání se státním majetkem

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Autoři se zaměřují na hospodaření a nakládání s majetkem státu v tom nejširším smyslu platné právní úpravy. Jedná se o první publikaci po zásadní a rozsáhlé novele zákona o majetku České republiky z 1. 3. 2016, kterou přinesl zákon č. 51/2016 Sb. Kniha pojednává mimo jiné o právních jednáních státu při úplatných a bezúplatných převodech majetku státu, restitucích a privatizaci státního majetku,

Naše cena: 490 Kč

Skladem u dodavatele

Katalog prací ve veřejných službách a správě; Katalog správních činností – zařazování zaměstnanců a…

publisher: Anag

0 / 5
Poskytování veřejných služeb a výkon státní správy a samosprávy se neustále vyvíjí. Podle nových a měnících se působností, organizačních podmínek, pokroku v informačních a komunikačních technologiích a také podle rozvoje technických podmínek a vývoje v dalších oblastech se mění a rozvíjí náročnost, obsah a způsob výkonu prací a činností, které jsou pro správné fungování této sféry

Sleva 10 % z běžně ceny 519 Kč

Naše cena: 465 Kč

Skladem

Československé správní právo:Část všeobecná

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
17 %
V ediční řadě Klasických právnických děl poprvé dostal prostor obor správního práva, a to v reprintované učebnici profesora pražské právnické fakulty Jiřího Hoetzela Československé správní právo. Část všeobecná z roku 1934. Profesor Jiří Hoetzel patřil ve své době k nejvýznamnějším představitelům československého veřejného práva. Kromě výuky mnoha generací studentů na pražské právnické fakultě se

Sleva 17 % z běžně ceny 995 Kč

Naše cena: 826 Kč

Skladem u dodavatele

Svěřenské fondy: Příležitosti a rizika

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Materie svěřenských fondů je mladá, v českém právním řádu je používána teprve od nabytí účinnosti občanského zákoníku v lednu 2014. Proto se autoři rozhodli zúročit své zkušenosti z praxe a podělit se o své vědomosti se čtenáři. Publikace odpovídá na základní otázky ohledně svěřenských fondů. Poutavý výklad doplňují také příklady z praxe. Kniha je určena zejména těm, kdo začínají uvažovat o

Naše cena: 350 Kč

Skladem

Praktikum z obecného správního práva 2. část

Autor: Kolektiv autorů - Frumarová Kateřina,Madleňáková Lucia,Pouperová Olga

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %
Praktikum je určeno k procvičování znalostí témat obecného správního práva, která nejsou obsažena v části první. Každá kapitola obsahuje různé druhy cvičení a příkladů, v závěru pak kontrolní otázky. Ve druhém vydání bylo praktikum aktualizováno a podstatně přepracováno. Účelem praktika není jen usnadnit průběžnou přípravu na semináře a závěrečnou zkoušku, nýbrž také usnadnit studentům vstup

Sleva 18 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 172 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele