Registrace | Přihlášení


Správní právo

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Zákon o Veřejném ochránci práv. Komentář, 2. vydání

Autor: Vladimír Sládeček

publisher: C. H. Beck

4 / 5
Od vydání komentáře k zákonu o Veřejném ochránci práv (r. 2000), který předcházel faktickému zřízení instituce, uplynulo více než deset let, a není proto divu, že se mnoho věcí změnilo. Především byl zvolen historicky první český ombudsman, kterým se stal JUDr. Otakar Motejl, záhy byla ustanovena jeho zástupkyně, Mgr. Anna Šabatová. Po uplynutí šestiletého funkčního období byl znovu zvolen JUDr.

Naše cena: 570 Kč

Skladem u dodavatele

Základy odpovědnosti za správní delikty

Autor: Helena Prášková

publisher: C. H. Beck

5 / 5
Publikace obsahuje podrobnou analýzu problémů uplatňování odpovědnosti za správní delikty, která dosud v novější literatuře na současném trhu chyběla. Jsou zde uvedeny základní prameny právní úpravy a výklad a řešení otázek časové, místní a osobní působnosti zákonů upravujících správní delikty. Detailně jsou rozebrány znaky přestupků, správních deliktů právnických osob a podnikajících fyzických

Naše cena: 690 Kč

Skladem u dodavatele

Soudní řád správní - Komentář

Autor: Kolektiv autorů - Vojtěch kolektiv autorů, Šimíček

publisher: Nakladatelství Leges

5 / 5
18 %
Soudní řád správní je důležitý nejen pro organizaci a fungování správního soudnictví, ale představuje i jeden ze základních kamenů demokratického právního státu a nezbytný díl pestré mozaiky ochrany subjektivních práv a kontroly veřejné správy. Komentář je dílem širšího kolektivu autorů, kteří se dlouhodobě podílejí na činnosti správních soudů a působí také v akademické sféře. I proto kniha nemá

Sleva 18 % z běžně ceny 1 490 Kč

Naše cena: 1 222 Kč

Skladem

Správní věda: Teorie veřejné správy

Autor: Hendrych Dušan

publisher: Wolters Kluwer ČR

4.5 / 5
17 %
Oblíbená vysokoškolská učebnice Správní věda vychází již ve čtvrtém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kniha systematicky vysvětluje základní instituty veřejné správy, historii jejího studia, charakter úkolů veřejné správy a zásady jejich transformace do organizačních struktur, rozhodovací procesy ve veřejné správě, organizaci a principy výstavby veřejné správy, personální zabezpečení výkonu

Sleva 17 % z běžně ceny 411 Kč

Naše cena: 341 Kč

Skladem

Nové přestupkové právo

Autor: Helena Prášková

publisher: Nakladatelství Leges

5 / 5
18 %
Dnem 1. července 2017 nabyly účinnosti zákony představující zcela novou úpravu přestupkového práva. Je to především zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a dále zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích a zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých

Sleva 18 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 484 Kč

Skladem

Základy správního práva trestního, 7. vydání

Autor: Pavel Mates

publisher: C. H. Beck

4.5 / 5
Učebnice Základy správního práva trestního obsahuje jako jediná publikace v této oblasti komplexní přehled správního trestání, a to včetně nástinu historického vývoje a ústavních dimenzí této problematiky a evropského správního práva trestního. Čtenáři se v ní mohou seznámit kromě platné úpravy přestupkového práva a jiných správních deliktů, a to jak části hmotněprávní, tak procesní, také s

Naše cena: 550 Kč

Skladem u dodavatele

Správní právo hmotné - Obecná část

Autor: Kolektiv autorů - Zdeněk Fiala,Eva Horzinková

publisher: Nakladatelství Leges

4.5 / 5
18 %
Třetí vydání učebnice reaguje na změny, které přinesla nová právní úprava správního trestání (zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích) a vývoj soudní judikatury. Kniha seznamuje se základními pojmy a instituty obecné části správního práva, a zároveň přibližuje aplikaci těchto pojmů při řešení praktických situací. Jejím studiem získá čtenář orientaci v

Sleva 18 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem

Správní právo - Obecná část (9. vydání)

Autor: Hendrych Dušan

publisher: C. H. Beck

3.1 / 5
Základní studijní pomůcka obecné části správního práva obsahuje systematický výklad jednotlivých institutů a zásad správního práva. Učebnice reaguje mj. na změny v právním řádu ČR i v evropském správním právu, jakož i na aktuální judikaturu soudů českých i evropských. Je určena především studentům právnických fakult a také odborníkům, kteří se správním právem a činností ve veřejné správě

Naše cena: 990 Kč

Skladem u dodavatele

Průvodce novým přestupkovým zákonem pro správní praxi

Autor: Kolektiv autorů - Barbora Gonsiorová,Michal Márton

publisher: Nakladatelství Leges

3.8 / 5
18 %
Praktická příručka přehledně vykládá jednotlivé instituty nového zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Nová právní úprava především ruší dualismus přestupků a jiných správních deliktů a zavádí mnoho nových, v oblasti přestupkové agendy dosud neznámých institutů. Hmotněprávní část příručky obsahuje výklad části první a druhé nového přestupkového zákona. Na ni navazuje procesní část,

Sleva 18 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 320 Kč

Skladem

Základy správního práva a veřejné správy

Autor: Karel Schelle

publisher: KEY Publishing

3.3 / 5
Publikace je určena pro studenty vysokých škol neprávního směru. Přináší i cenné poznatky všem další zájemcům o hlubší studium činnosti ve veřejné správě. Klade za cíl zejména podat rozsáhlý výklad o třech pilířích veřejné správy a jejich vzájemné propojenosti; o činnosti veřejné správy, organizaci veřejné správy a lidech. Zvláštní důraz je kladen na organizaci vnitřní bezpečnosti státu.

Sleva 2 % z běžně ceny 382 Kč

Naše cena: 374 Kč

Skladem u dodavatele

Rozpočtové právo

Autor: Hana Marková

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Publikace je prvním uceleným zpracováním českého rozpočtového práva v knižní podobě. Rozpočtové právo je v publikaci členěno na část obecnou a část zvláštní s tím, že v rámci obecné části se publikace zabývá základními otázkami rozpočtového práva jako součásti finančního práva. Pozornost je především zaměřena na rozpočtověprávní vztahy a rozpočtověprávní instituty. Otázky rozebírané v části

Naše cena: 610 Kč

Skladem u dodavatele

Místní poplatky

Autor: Vladimír Pelc

publisher: Linde Praha, a.s.

0 / 5
Kniha v praktickém, již třetím poznámkovém vydání seznamuje čtenáře se všemi potřebnými informacemi o místních poplatcích. Kromě aktuálního znění zákona o místních poplatcích a vysvětlujících poznámek obsahuje publikace především rozsáhlou judikaturu, jež se k místním poplatků vztahuje, a poukazuje na související předpisy a ustanovení. Knihu ocení především pracovníci územních samosprávných

Sleva 3 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 262 Kč

Skladem

Soustava veřejných rozpočtů

Autor: Miroslav Červenka

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %
Publikace je přehledně a srozumitelně napsanou učebnicí rozpočtového práva, která čtenáři poskytne potřebnou orientaci v oblasti veřejných rozpočtů v České republice.Text je uspořádán do 20 kapitol; v úvodu je popsán vývoj rozpočtového hospodaření a současná legislativa. Důraz je kladen na rozpočtovou terminologii, která je přehledně zpracována formou slovníku definic. Stěžejní část je věnována

Sleva 18 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem

Věcná břemena s veřejnoprávním prvkem

Autor: Jaroslav Truneček

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %

Sleva 18 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 230 Kč

Skladem

Pohřbívání a hřbitovy

Autor: Šejvl Jaroslav, Stejskal David,

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
17 %
V této unikátní knize — první svého druhu v EU — je téma pohřbívání pojednáno ve vyčerpávající šíři. Pod vedením editora Jaroslava Šejvla se sešel více jak dvacetičlenný autorský kolektiv předních odborníků z nejrůznějších oblastí: od lékařské vědy a antropologie přes zahradní architekturu až po religionistiku. Cenné jsou rovněž kapitoly vycházející z praktické správy hřbitova — ať už ze

Sleva 17 % z běžně ceny 725 Kč

Naše cena: 602 Kč

Skladem

Zákon o střetu zájmů. Komentář, 2. vydání

Autor: Jan Vedral

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Druhé vydání komentáře k zákonu o střetu zájmů přináší aktualizovaný podrobný výklad jednotlivých ustanovení zákona. Co přináší komentář k zákonu o střetu zájmů? Druhé vydání komentáře přináší aktualizovaný podrobný výklad jednotlivých ustanovení zákona, který slouží jednak jako pomůcka pro aplikaci právní úpravy, ale současně také zasazuje právní úpravu do širších souvislostí v rámci právního

Naše cena: 590 Kč

Skladem u dodavatele

Koncesní zákon. Komentář, 2. vydání

Autor: Tomáš Kruták

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Právní úprava koncesí, stejně jako úzce související zákon o veřejných zakázkách, doznala od okamžiku přijetí zákona v roce 2006 řadu zásadních změn. Druhé vydání komentáře ke koncesnímu zákonu, který byl v mezidobí šestkrát novelizován, vychází nejenom z aktuálního legislativního vývoje, ale současně také z praktických zkušeností autorů. Některé části zákona, úzce propojené se zákonem o veřejných

Naše cena: 690 Kč

Skladem

Koncepce strategického controllingu ve Vězeňské službě ČR

Autor: Michal Ptáček

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Publikace se zabývá aplikací teorie New Public Managementu na velmi specifickou organizaci státní správy - Vězeňskou službu České republiky a klade si za cíl navrhnout systém strategického controllingu v této oblasti. Zvláštní pozornost je věnována Balanced Scorecard, identifikaci a dekompozici nákladů ve vězeňství a srovnávání systémů strategického řízení vězeňské služby v České republice a ve

Sleva 2 % z běžně ceny 196 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem u dodavatele

Vývoj české veřejné správy

Autor: Karel Schelle

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Publikace obsahuje podrobný výklad historie české veřejné správy od roku 1848 do zrušení národních výborů. Hlavní důraz je položen na formování demokratické veřejné správy především v meziválečném Československu. Autor kromě vývoje státní správy a samosprávy věnuje samostatnou pozornost i některých speciálním odvětvím správy jako je zejména finanční správa a vojenské správy. Problematika veřejné

Sleva 2 % z běžně ceny 465 Kč

Naše cena: 456 Kč

Skladem u dodavatele

Obecní samospráva v České republice - Praktická příručka s judikaturou - Praktická příručka s…

Autor: Roman Kočí

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %

Sleva 18 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 320 Kč

SklademAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí