Registrace | Přihlášení


Stavební a bytové právo

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Bytové spoluvlastvictví

Autor: Zbyněk Pražák

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %
Komentář obsahuje podrobný výklad nové právní úpravy bytového spoluvlastnictví podle nového občanského zákoníku. Autor, který se problematikou vlastnického bydlení dlouhodobě zabývá, své závěry odůvodňuje z hlediska svých praktických zkušeností i z hlediska základních, obecně platných zásad nové právní úpravy. Vysvětluje nové právní pojmy, rozebírá právní aspekty vzniku bytového spoluvlastnictví

Sleva 18 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem

Katastr nemovitostí Meritum

Autor: kolektiv autorů

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
12 %

Sleva 12 % z běžně ceny 555 Kč

Naše cena: 488 Kč

Skladem

Věcná břemena s veřejnoprávním prvkem

Autor: Jaroslav Truneček

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %

Sleva 18 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 230 Kč

Skladem

Legalizace staveb + CD

Autor: Michal Lalík

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Publikace nabízí svému čtenáři kompletní informace z oblasti legalizace staveb. V knize jsou obsaženy veškeré právní prameny, které se legalizace stavby týkají, včetně výkladu, jak se má v praxi při legalizaci staveb postupovat. Mimo legalizaci staveb se kniha zároveň věnuje i řízení o odstranění stavby, jeho právním aspektům a využitelnosti institutu v praxi. Kromě staveb pozemních ( rodinné

Naše cena: 590 Kč

Skladem u dodavatele

Sousedské spory dle stavebního zákona a jejich řešení v praxi

Autor: Michal Lalík

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Každý jistě ví, jak je sousedské soužití složité a jak nesnadné je řešení možných konfliktů v sousedské sféře. Je potřeba si vždy uvědomit a mít na zřeteli, že sousedské spory i jejich řešení jsou zcela specifické. To platí i pro sousedské spory ve stavební oblasti. Publikace věnována právě této oblasti je rozdělena na tři hlavní části. První je věnována tzv. stěžovateli. Stěžoval je osoba,

Naše cena: 590 Kč

Skladem u dodavatele

Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku. Komentář

Autor: Eva Kabelková

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Leden 2014 přinese řadu změn i v oblasti bytového spoluvlastnictví; dosavadní samostatná úprava vlastnictví bytů v zákoně č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, byla začleněna do nového občanského zákoníku. Změny se hlavně týkají úpravy dílčích otázek (např. prohlášení vlastníka nelze po zápisu vlastnického práva k jednotkám do veřejného seznamu prohlásit za neplatné; společenství vlastníků jednotek

Naše cena: 790 Kč

Skladem

Stavební zákon. Komentář

Autor: Aleš Roztočil a kolektiv

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Komentář vychází z on-line podoby komentáře, který zpracovali právníci s delší praxí na Nejvyšším správním soudě, tedy instituci, která současnou podobu stavebního práva velmi ovlivnila. Tyto zkušenosti autorů a jejich perspektiva předurčily i nyní publikovaný výsledek. Text komentářů k jednotlivým ustanovením nemá ambici být vyčerpávajícím teoretickým rozborem, ani technickou příručkou. Usiluje

Naše cena: 1 290 Kč

Skladem u dodavatele

Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. § 2201-2357

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Nový občanský zákoník přináší podrobnou právní úpravu institutu pachtu, jehož typickým znakem, který jej odlišuje od nájmu, je přenechání nejen užívacích, ale též požívacích práv. Při pachtu je věc obhospodařována, vynáší určitý výnos a tento výnos náleží pachtýři. Jako zvláštní typy pachtu je upraven pacht obchodního závodu a pacht zemědělský. Pacht obchodního závodu nahrazuje předchozí právní

Naše cena: 890 Kč

Skladem u dodavatele

Výpověď z nájmu bytu a jiné způsoby skončení nájmu bytu, přechod nájmu bytu podle nov. obč. z. 2014

Autor: Jan Bajura

publisher: Anag

0 / 5
12 %
V této knize z produkce nakladatelství ANAG jsou podrobně rozebrány problematika výpovědi z nájmu bytu a další možné způsoby zániku nájmu bytu. Pozornost je věnována i otázce přechodu nájmu bytu jako jednoho z možných důsledků úmrtí nájemce. Komplexní soubor informací Téma je autorem komplexně a vyčerpávajícím způsobem shrnuto z pohledu soudní praxe i právní vědy. Nechybí rozbory konkrétních

Sleva 12 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 307 Kč

Skladem

Nabytí nemovitosti (zapsané v katastru nemovitostí) od nevlastníka

Autor: Pavel Vrcha

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %
Publikace se zabývá problematikou nabytí nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí od nevlastníka podle předchozí civilní úpravy i podle nového občanského zákoníku. Předchozí občanský zákoník č. 40/1964 Sb. neupravoval – vyjma stanovených případů (např. vydržení) – nabytí nemovitosti od nevlastníka, přičemž prakticky po celou dobu jeho platnosti byla právní (soudní) prací respektována zásada,

Sleva 18 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem

Právo stavby

Autor: Petr Zima

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Právo stavby je ojedinělou publikací, která zkoumá stejnojmenný právní institut znovu zavedený novým občanským zákoníkem. Cílem publikace je upozornit na to, že se jedná o v zahraničí intenzívně používaný instrument umožňující zřizování nejrůznějších staveb bez nutnosti kupovat pozemek, přičemž má rovněž všechny výhody věcného práva. Hlavní pozornost je věnována definici různých prvků práva

Naše cena: 490 Kč

Skladem u dodavatele

Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva. Komentář

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Publikace podává aktuální komentář k právním předpisům v oblasti bytového spoluvlastnictví a bytového družstevnictví. Autoři komentáře zhodnotili dosavadní vývoj právních názorů za uplynulé dva roky od účinnosti občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Výklad k bytovému spoluvlastnictví zahrnuje přijetí katastrální vyhlášky, pokynů ČÚZK č. 44, a nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o

Naše cena: 990 Kč

Skladem u dodavatele

Družstvo v novém soukromém právu a právní praxi

Autor: Čáp Jiří, Machala Miroslav Čáp Zdeněk,

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
17 %
Současná právní úprava družstva, jejíž základ je zahrnut v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), účinném od 1. ledna 2014, přinesla (spolu s novým základem právní úpravy právnických osob v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) řadu změn majících nutně svůj odraz jak v samotné praxi družstev, tak v právní teorii a praxi. Snahou autorů

Sleva 17 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 540 Kč

Skladem

Nájemní a družstevní bydlení podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporací (2.…

Autor: Stanislav Křeček

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %

Sleva 18 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 361 Kč

Skladem

Zákon o zeměměřictví: Komentář

Autor: Miloslav Müller

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
17 %
Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, patří mezi úzce specializované normy veřejného práva. Cílem tohoto komentáře je poskytnout odborné veřejnosti podrobnější pohled na právní úpravu zeměměřických činností a s nimi související práva a povinnosti, které jsou v úzkém vztahu k dalším oblastem práva, jako jsou např. právní vztahy k nemovitostem nebo právní vztahy vznikající v rámci investiční

Sleva 17 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 365 Kč

Skladem

Nové právo k povrchu

Autor: Pavel Petr

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Středobodem zájmu autora je problematika věcněprávních změn souvisejících se znovuzavedením superficiální zásady, jež byla v našem právním řádu známa do doby účinnosti středního kodexu. Autor se snaží nalézt odpověď, zda renesanci superficiální zásady lze označit za změnu k lepšímu nebo ne. Odborná veřejnost totiž není jednotná v otázce sympatií k návratu superficiálního principu. Problematika

Naše cena: 190 Kč

Skladem u dodavatele

Bytové družstevnictví

Autor: Kolektiv autorů - Tomáš Dvořák,Tomáš Dvořák

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Publikace se zabývá aktuální problematikou bytového družstevnictví v kontextu celého jeho novodobého vývoje. Meritum práce spočívá v rozboru platné právní úpravy, výklad však pojednává i o vzniku a historii bytového družstevnictví v českých zemích. Práce podrobně analyzuje jednak právní úpravu bytového družstva v zákoně o obchodních korporacích, jednak právní úpravu povinných a dobrovolných

Naše cena: 590 Kč

Skladem u dodavatele

Smluvní podmínky FIDIC

Autor: Lukáš Klee

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
17 %
Předkládaná monografie je druhým, aktualizovaným a doplněným vydáním publikace z roku 2011. Autor v deseti kapitolách představuje vzorové dokumenty FIDIC a zabývá se jejich užíváním v České republice, často v porovnání se zahraničím. Zaměřuje se na správce stavby, alokaci rizik, cenu díla, dobu pro dokončení díla a změny díla. Věnuje se rovněž uplatňování claimů a řešení sporů z nich

Sleva 17 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 456 Kč

Skladem

Vlastnictví bytů – kondominium

Autor: Pavel Petr

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Bydlení představuje jednu ze základních lidských potřeb a její uspokojování má zcela klíčový význam pro formování člověka a jeho osobnosti. Právo bydlení, jakožto součást práva na ochranu přiměřené životní úrovně, je dokonce základním lidským právem. Bytový fond České republiky čítá dle Sčítání lidu, domů a bytů (2011) téměř 4,8 milionu bytů. Z toho se téměř dva miliony bytů nachází ve formě tzv.

Naše cena: 290 Kč

Skladem u dodavatele

BIM pro veřejné zadavatele

Autor: Kolektiv autorů - Zdeněk Dufek,Pavel Koukal,Josef Remeš,Rudolf Vyhnálek

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %
Publikace stručnou formou seznamuje zadavatele veřejných zakázek s problematikou informačního modelování staveb (BIM), tedy se systémem pro správu životního cyklu stavebních objektů. Záměrem autorů je především vysvětlit principy, přínosy a náležitosti, které je nutné v souvislosti s touto tématikou řešit, tak aby investor splnil požadavky zákona o zadávání veřejných zakázek. Příručka obsahuje

Sleva 18 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 279 Kč

SklademAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí