Registrace | Přihlášení


Stavební a bytové právo

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Přehled judikatury ve věcech katastru nemovitostí

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
17 %

Sleva 17 % z běžně ceny 750 Kč

Naše cena: 623 Kč

Skladem u dodavatele

Stavební zákon s komentářem a souvisejícími předpisy

Autor: Blažek Jiří

publisher: Anag

0 / 5
21 %
Publikace je koncipována z hlediska potřeb žadatelů o umístění a povolení staveb, zařízení, terénních úprav a udržovacích prací. Výklad jednotlivých ustanovení v této čtenářsky oblíbené příručce uvádí jak zrušená, tak nově nahrazovaná znění a především rozhodné související předpisy – vybraná znění správního řádu, katastru nemovitostí, seznam předpisů vymezujících dotčené orgány, nemovitosti a

Sleva 21 % z běžně ceny 429 Kč

Naše cena: 339 Kč

Skladem

Veřejné stavební investice

Autor: kolektiv autorů

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
27 %
Publikace přehledným způsobem shrnuje témata, kterými se musí zabývat osoby podílející se na realizaci veřejných stavebních investic. Obsahuje poznatky a doporučení z hlediska projektového řízení, hodnocení projektů, managementu rizik, výběru dodavatelů, smluvních vztahů, sestavování časových harmonogramů, rozpočtů, energetiky budov, diagnostiky konstrukcí a bezpečnosti stavebních objektů. Jedná

Sleva 27 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 356 Kč

Skladem

Stavební zákon - Komentář (3. vydání)

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Velká novela stavebního zákona byla důvodem sepsání dalšího 3. vydání komentáře, který komplexně a v jednotlivých návaznostech a souvislostech vysvětluje právní úpravu na úseku územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu, s důrazem na změny, které novela přinesla, především pak na zcela nové postupy a instituty, které byly nově zavedeny. Významné procesní změny, které jsou novelou

Naše cena: 1 990 Kč

Skladem

BIM pro veřejné zadavatele

Autor: Kolektiv autorů - Koukal Pavel,Remeš Josef,Dufek Zdeněk,Vyhnálek Rudolf

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
27 %
Publikace stručnou formou seznamuje zadavatele veřejných zakázek s problematikou informačního modelování staveb (BIM), tedy se systémem pro správu životního cyklu stavebních objektů. Záměrem autorů je především vysvětlit principy, přínosy a náležitosti, které je nutné v souvislosti s touto tématikou řešit, tak aby investor splnil požadavky zákona o zadávání veřejných zakázek. Příručka obsahuje

Sleva 27 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 247 Kč

Skladem

Vlastnictví bytů – kondominium

Autor: Petr Pavel

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Bydlení představuje jednu ze základních lidských potřeb a její uspokojování má zcela klíčový význam pro formování člověka a jeho osobnosti. Právo bydlení, jakožto součást práva na ochranu přiměřené životní úrovně, je dokonce základním lidským právem. Bytový fond České republiky čítá dle Sčítání lidu, domů a bytů (2011) téměř 4,8 milionu bytů. Z toho se téměř dva miliony bytů nachází ve formě

Naše cena: 290 Kč

Skladem u dodavatele

Bytové družstevnictví

Autor: Kolektiv autorů - Dvořák Tomáš,Dvořák Tomáš

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Publikace se zabývá aktuální problematikou bytového družstevnictví v kontextu celého jeho novodobého vývoje. Meritum práce spočívá v rozboru platné právní úpravy, výklad však pojednává i o vzniku a historii bytového družstevnictví v českých zemích. Práce podrobně analyzuje jednak právní úpravu bytového družstva v zákoně o obchodních korporacích, jednak právní úpravu povinných a dobrovolných

Naše cena: 590 Kč

Skladem u dodavatele

Nové právo k povrchu

Autor: Petr Pavel

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Středobodem zájmu autora je problematika věcněprávních změn souvisejících se znovuzavedením superficiální zásady, jež byla v našem právním řádu známa do doby účinnosti středního kodexu. Autor se snaží nalézt odpověď, zda renesanci superficiální zásady lze označit za změnu k lepšímu nebo ne. Odborná veřejnost totiž není jednotná v otázce sympatií k návratu superficiálního principu. Problematika

Naše cena: 190 Kč

Skladem u dodavatele

Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva. Komentář

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Publikace podává aktuální komentář k právním předpisům v oblasti bytového spoluvlastnictví a bytového družstevnictví. Autoři komentáře zhodnotili dosavadní vývoj právních názorů za uplynulé dva roky od účinnosti občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Výklad k bytovému spoluvlastnictví zahrnuje přijetí katastrální vyhlášky, pokynů ČÚZK č. 44, a nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o

Naše cena: 990 Kč

Skladem u dodavatele

Nájem bytu a domu po rekodifikaci soukromého práva

Autor: Selucká Markéta

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
17 %
Monografie M. Selucké a L. Hadamčíka se zaměřuje na jeden z tradičních soukromoprávních institutů sloužících k uspokojování potřeby bydlení, a tím je nájem bytu a domu. Snahou této prakticky zaměřené monografie je přinášet odpovědi na otázky, které s účinností nového kodexu soukromého práva vyvstaly stran aplikace a interpretace ustanovení vážících se k nájmu bytu a domu. Musí se po nabytí

Sleva 17 % z běžně ceny 475 Kč

Naše cena: 394 Kč

Skladem u dodavatele

Právo stavby

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Právo stavby je ojedinělou publikací, která zkoumá stejnojmenný právní institut znovu zavedený novým občanským zákoníkem. Cílem publikace je upozornit na to, že se jedná o v zahraničí intenzívně používaný instrument umožňující zřizování nejrůznějších staveb bez nutnosti kupovat pozemek, přičemž má rovněž všechny výhody věcného práva. Hlavní pozornost je věnována definici různých prvků práva

Naše cena: 490 Kč

Skladem u dodavatele

Výpověď z nájmu bytu a jiné způsoby skončení nájmu bytu, přechod nájmu bytu podle nov. obč. z. 2014

publisher: Anag

0 / 5
12 %
V této knize z produkce nakladatelství ANAG jsou podrobně rozebrány problematika výpovědi z nájmu bytu a další možné způsoby zániku nájmu bytu. Pozornost je věnována i otázce přechodu nájmu bytu jako jednoho z možných důsledků úmrtí nájemce. Komplexní soubor informací Téma je autorem komplexně a vyčerpávajícím způsobem shrnuto z pohledu soudní praxe i právní vědy. Nechybí rozbory konkrétních

Sleva 12 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 307 Kč

Skladem

Přehled judikatury ve věcech nájmu bytu 2.akt.vyd.

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
17 %

Sleva 17 % z běžně ceny 935 Kč

Naše cena: 776 Kč

Skladem u dodavatele

Katastr nemovitostí Meritum

Autor: kolektiv autorů

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
17 % Sleva

Sleva 17 % z běžně ceny 555 Kč

Naše cena: 461 Kč

Skladem

Bytové spoluvlastvictví

Autor: Pražák Zbyněk

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
27 % Sleva
Komentář obsahuje podrobný výklad nové právní úpravy bytového spoluvlastnictví podle nového občanského zákoníku. Autor, který se problematikou vlastnického bydlení dlouhodobě zabývá, své závěry odůvodňuje z hlediska svých praktických zkušeností i z hlediska základních, obecně platných zásad nové právní úpravy. Vysvětluje nové právní pojmy, rozebírá právní aspekty vzniku bytového spoluvlastnictví

Sleva 27 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem

Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. § 2201-2357

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Nový občanský zákoník přináší podrobnou právní úpravu institutu pachtu, jehož typickým znakem, který jej odlišuje od nájmu, je přenechání nejen užívacích, ale též požívacích práv. Při pachtu je věc obhospodařována, vynáší určitý výnos a tento výnos náleží pachtýři. Jako zvláštní typy pachtu je upraven pacht obchodního závodu a pacht zemědělský. Pacht obchodního závodu nahrazuje předchozí právní

Naše cena: 890 Kč

Skladem u dodavatele

Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku. Komentář

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Leden 2014 přinese řadu změn i v oblasti bytového spoluvlastnictví; dosavadní samostatná úprava vlastnictví bytů v zákoně č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, byla začleněna do nového občanského zákoníku. Změny se hlavně týkají úpravy dílčích otázek (např. prohlášení vlastníka nelze po zápisu vlastnického práva k jednotkám do veřejného seznamu prohlásit za neplatné; společenství vlastníků jednotek

Naše cena: 790 Kč

Skladem

Sousedské spory dle stavebního zákona a jejich řešení v praxi

Autor: Lalík Michal

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Každý jistě ví, jak je sousedské soužití složité a jak nesnadné je řešení možných konfliktů v sousedské sféře. Je potřeba si vždy uvědomit a mít na zřeteli, že sousedské spory i jejich řešení jsou zcela specifické. To platí i pro sousedské spory ve stavební oblasti. Publikace věnována právě této oblasti je rozdělena na tři hlavní části. První je věnována tzv. stěžovateli. Stěžoval je osoba,

Naše cena: 590 Kč

Skladem u dodavatele

Legalizace staveb + CD

Autor: Lalík Michal

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Publikace nabízí svému čtenáři kompletní informace z oblasti legalizace staveb. V knize jsou obsaženy veškeré právní prameny, které se legalizace stavby týkají, včetně výkladu, jak se má v praxi při legalizaci staveb postupovat. Mimo legalizaci staveb se kniha zároveň věnuje i řízení o odstranění stavby, jeho právním aspektům a využitelnosti institutu v praxi. Kromě staveb pozemních ( rodinné

Naše cena: 590 Kč

Skladem u dodavatele50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele