Registrace | Přihlášení


Právo - Šubrt Jiří

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Kolektivní paměť - K teoretickým otázkám

Autor: Kolektiv autorů - Maslowski Nicolas,Šubrt Jiří

publisher: Karolinum

5 / 5
24 %
Během posledních tří desetiletí jsme svědky toho, že se problematika paměti stává jedním z dominantních témat sociálních a humanitních věd. Někteří autoři dokonce v této souvislosti hovoří o novém paradigmatu. Teoretických koncepcí, které se vážou na téma paměti, je dnes relativně mnoho, vzájemně se proplétají a ovlivňují ve svém vývoji. Vzniká tak situace, která není úplně přehledná, ba

Sleva 24 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 265 Kč

Skladem u dodavatele

Člověk v teoretické perspektivě společenských věd

Autor: Kolektiv autorů - Šubrt Jiří,Mlynář Jakub,Paulíček Miroslav

publisher: Karolinum

0 / 5
23 %
Jaký obraz člověka nabízejí současné společenské a humanitní vědy? Tato otázka je středobodem zájmu autorského kolektivu, v němž má své zastoupení sociologie, antropologie, filosofie, historiografie, andragogika, psychologie i evoluční biologie. Ač je publikace jako celek svým zaměřením především teoretická, v jednotlivých kapitolách nalezneme množství konkrétních příkladů z reálného světa: od

Sleva 23 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 223 Kč

Skladem u dodavatele

Jedinec a společnost - Úvahy nad konceptem homo sociologicus

Autor: Kolektiv autorů - Šubrt Jiří,Německý Marek

publisher: Slon

0 / 5
15 %
Kniha se vrací k některým otázkám, které před více jak půl stoletím formuloval Ralf Dahrendorf. Ten tehdy v práci Homo sociologicus konstatoval, že v základu jednotlivých sociálních věd je vždy obsažena (často jako zamlčený předpoklad) určitá zjednodušená představa o tom, co je člověk. V sociologii spojil Dahrendorf tuto představu s konceptem sociální role, který podrobil rozsáhlé kritice. V

Sleva 15 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem u dodavatele

Historicko-sociologické reflexe

Autor: Šubrt Jiří

publisher: Karolinum

0 / 5
31 %
Kniha, která vychází k životnímu jubileu sociologa Jiřího Šubrta, představuje odbornou práci tohoto autora v její mnohotvárné šíři a specifických podobách. Na stránkách publikace dostávají prostor články příležitostné povahy, vzpomínky, recenze, rozsáhlé přehledové stati i krátké texty publikované v různých dobách a souvislostech. Kniha je formálně rozčleněna do třech částí: první obsahuje

Sleva 31 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 222 Kč

Skladem u dodavatele

Talcott parsons a jeho přínos soudobé sociologické teorii

Autor: Šubrt Jiří

publisher: Karolinum

0 / 5
26 %
Talcott Parsons (1902 – 1979) je nepřehlédnutelnou postavou dějin světové sociologie 20. století, o jejímž významu a přínosu se již po několik desetiletí vedou spory. Zatímco pro jedny je Parsons tím, kdo zásadním způsobem pozvedl sociologickou teorii na kvalitativně novou úroveň, pro druhé je naopak tvůrcem spekulativních a na problematických základech vykonstruovaných textů. Třetí skupina

Sleva 26 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem u dodavatele

Soudobá sociologie I.: Teoretické koncepce a jejich autoři

Autor: Šubrt Jiří

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Publikace mapuje významné teoretické trendy, jež ovlivňují charakter sociologie na počátku 21. století. Je určena studentům, kteří mají tuto problematiku ve svých studijních osnovách, i všem ostatním zájemcům z řad odborné i širší veřejnosti. Jednotlivé kapitoly referují o klíčových postavách soudobé sociologie, jakými jsou Immanuel Wallerstein, Zygmunt Bauman, Alvin Toffler, Niklas Luhmann,

Sleva 21 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 234 Kč

Skladem u dodavatele

Postparsonsovské teorie sociálních systémů

Autor: Šubrt Jiří

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Publikace je věnována přístupům, které v rámci soudobé sociologie rozvíjí systémová teorie. Představy o sociálních systémech prošly v dějinách sociologického myšlení několika fázemi. Počátky jsou spojeny s pojmem sociální organismus (H. Spencer) a s paradigmatem části a celku (E. Durkheim). V další fázi byla Talcottem Parsonsem vyzvednuta jako klíčová diference systému a okolí. V 70. letech 20.

Sleva 21 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem u dodavatele

Soudobá sociologie II

Autor: Šubrt Jiří

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Série učebních textů je zaměřena na aktuální otázky soudobé sociologie; druhý díl se tematicky orientuje na problematiku sociálního jednání a sociální struktury. Komplikovaný a nejednoznačný vztah mezi těmito dvěma klíčovými pojmy představuje už po mnoho desítek let pro teoreticky orientovanou sociologii intelektuální výzvu. Publikace zahrnuje rozmanité, v celku dosud nezpracované spektrum

Sleva 21 % z běžně ceny 305 Kč

Naše cena: 241 Kč

Skladem u dodavatele

Soudobá sociologie III.: Diagnózy soudobých společností

Autor: Šubrt Jiří

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Třetí svazek učebních textů ze soudobé sociologie přináší stati, jejichž společným jmenovatelem je problematika aktuálních procesů probíhajících v soudobých společnostech. Publikace obsahuje texty zabývající se sociální změnou, teorií postindustriální společnosti a společnosti vědění, dále ekologickou problematikou, koncepty práce a kvality života, sociálním státem či koncepcí společnosti

Sleva 21 % z běžně ceny 305 Kč

Naše cena: 241 Kč

Skladem u dodavatele

Historická sociologie

Autor: Šubrt Jiří

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
Historická sociologie je hraniční disciplínou, která dnes prožívá v sociálních vědách svoji renesanci. Z jejího tematicky velmi bohatého obsahu byla pro účely této kolektivní práce zvolena jako klíčová problematika koncepcí usilujících odhalit, charakterizovat a vysvětlit povahu a směr dlouhodobých sociálních procesů.

Sleva 3 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 476 Kč

Skladem u dodavatele

Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu

Autor: Kolektiv autorů - Šubrt Jiří,Vinopal Jiří

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Kniha otevírá nový pohled na zkoumání vztahu lidí k dějinám a jejich představ o minulosti. Historické vědomí je zde sociologickou perspektivou prezentováno nejen jako látka pro teoretické uvažování, ale především pro empirický výzkum. Klíčovou linií knihy je, že historické vědomí není invariantní entitou, nýbrž má samo historicky proměnlivý charakter a je odrazem obecných společensko-politických

Sleva 21 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 214 Kč

Skladem u dodavatele

Soudobá sociologie V. - Teorie sociální změny

Autor: Šubrt Jiří

publisher: Karolinum

0 / 5
Pátý svazek Soudobé sociologie je věnován rozmanitým teoretickým přístupům k problematice sociální změny. V protikladu ke všemu, co je statické, znamená sociální změna dynamiku a diskontinuitu. Týká se sociálních struktur, kulturních vzorců, společností, jejich subsystémů, organizací, institucí a skupin. Kniha se zabývá problematikou evoluční teorie, sociokulturní změny, moci, revoluce,

Sleva 10 % z běžně ceny 375 Kč

Naše cena: 336 Kč

Skladem u dodavatele

Soudobá sociologie VI. - Oblasti a specializace

Autor: Šubrt Jiří

publisher: Karolinum

0 / 5
26 %
Tímto šestým svazkem se uzavírá série knižních publikací, které pod označením Soudobá sociologie začaly vycházet v roce 2006. Cílem celého projektu bylo zprostředkovat českému čtenáři informace o základních trendech soudobé světové sociologie. Poslední svazek řady obsahuje kapitoly, které jsou věnovány jednotlivým oblastem a specializacím sociologického bádání, tj. sociologii rodiny, města,

Sleva 26 % z běžně ceny 375 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem u dodavatele

Individualismus a holismus v sociologii - Jak překonat teoretické dilema?

Autor: Šubrt Jiří

publisher: Slon

0 / 5
22 %
Kniha, která patří tematicky do oblasti sociologické teorie, se zabývá jedním ze základních dilemat soudobé sociologické teorie. Individualismus a holismus představují dva principiálně odlišné přístupy k rozvoji sociálněvědního myšlení. První vychází z předpokladu, že klíč k pochopení sociální reality poskytuje analýza jednání lidského individua; druhý naproti tomu vyzvedá nutnost uvažovat o

Sleva 22 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí