Registrace | Přihlášení


Trestní právo

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Základy správního práva trestního, 7. vydání

publisher: C. H. Beck

4.5 / 5
Učebnice Základy správního práva trestního obsahuje jako jediná publikace v této oblasti komplexní přehled správního trestání, a to včetně nástinu historického vývoje a ústavních dimenzí této problematiky a evropského správního práva trestního. Čtenáři se v ní mohou seznámit kromě platné úpravy přestupkového práva a jiných správních deliktů, a to jak části hmotněprávní, tak procesní, také s

Naše cena: 550 Kč

Skladem

Nové přestupkové právo

Autor: Prášková Helena

publisher: Nakladatelství Leges

5 / 5
Dnem 1. července 2017 nabyly účinnosti zákony představující zcela novou úpravu přestupkového práva. Je to především zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a dále zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích a zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých

Sleva 8 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 545 Kč

Skladem

Tři studie o trestním právu v českých zemích v 17. a v první polovině 18. století

Autor: Malý Karel

publisher: Karolinum

5 / 5
21 % Sleva
Trestní právo není jen soubor právních předpisů stanovujících, co je trestný čin a jakými tresty má být pachatel postižen. Trestní zákoníky podávají současně také obraz společnosti a její kultury, vypovídají o tom, co je z hlediska zákonodárce předmětem zasluhujícím zvláštní ochranu, a rovněž nám sdělují, jak zákonodárce a společnost chápe právní odpovědnost a jak se vyrovnává s intenzitou

Sleva 21 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavatele

Trestní právo procesní 4. vydání

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Šámal Petr

publisher: C. H. Beck

4 / 5
Sleva
Již čtvrté vydání vysokoškolské učebnice přináší reakci na poslední legislativní vývoj v oblasti trestního procesu. Čtvrté vydání: * Zohledňuje změny týkající se vazeb – zejména nové úpravy vazebního zasedání * Pojednává o sjednávání dohody o vině a trestu a o řízení o schválení dohody o vině a trestu * Přináší podrobné zpracování problematiky zvláštního typu řízení proti právnickým

Naše cena: 1 590 Kč

Skladem u dodavatele

Trestní právo hmotné: Obecná část

Autor: Kratochvíl Vladimír

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Druhé vydání publikace navazuje na jedno z prvních učebnicových zpracování materie obecné části trestního práva hmotného obsažené v novém trestním zákoníku, aktuálně pak i na zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Druhé vydání : * Zohledňuje novely trestního zákoníku účinné po 1. lednu 2010 a odpovídá právnímu stavu k 1. dubnu 2012 * Zahrnuje obecné výklady o

Naše cena: 1 210 Kč

Skladem u dodavatele

Právo na obhajobu v jednotlivých štádiách trestného konania

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %
Monografia ponúka prehľad možností uplatňovania práva na obhajobu v jednotlivých štádiách trestného konania. Zaoberá sa teda najmä osobou podozrivou, obvinenou a obžalovanou, pričom dôraz kladie na možnosti účinne uplatniť jej zákonom priznané právo na obhajobu. Rovnako rieši otázku subjektov, ktoré právo na obhajobu v trestnom konaní realizujú. Monografia taktiež rozoberá jednotlivé

Sleva 18 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 123 Kč

Skladem

Deset let od přijetí českého trestního zákoníku

Autor: Jelínek Jiří

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
Kolektivní monografie „Deset let od přijetí českého trestního zákoníku“ připomíná, že rok 2019 je rokem desátého výročí přijetí zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, který po čtyřiceti osmi letech nahradil starý, ještě původně československý trestní zákon (zák. č. 140/1961 Sb.). Desáté výročí přijetí nového českého trestního kodexu se stalo příležitostí pro řadu českých a slovenských

Sleva 10 % z běžně ceny 790 Kč

Naše cena: 711 Kč

Skladem

Opomenutí v trestním právu

Autor: Kučera Pavel

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
17 %
Předkládaná monografie je relativně uceleným a vzhledem k současnému stavu tuzemské trestněprávní teorie i vcelku komplexním zpracováním otázek týkajících se fenoménu opomenutí v trestním právu. V textu jsou řešeny z pohledu autora všechny významné problémy, které s trestní odpovědností za omisivní jednání souvisejí. Největší pozornost je však věnována novějšímu přístupu k trestní odpovědnosti

Sleva 17 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 320 Kč

Skladem u dodavatele

Trestní odpovědnost právnických osob v České republice - problémy a perspektivy

Autor: Jelínek Jiří

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
Monografie pojednává o fenoménu trestní odpovědnosti právnických osob, který je jednou z mimořádně kontroverzních otázek trestněprávní teorie. Autor provádí rozbor vybraných problematických témat a otázek právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob v České republice, jejich sankcionování i řízení proti nim, zasazuje problematiku do evropského kontextu vývoje kontinentálního typu

Naše cena: 690 Kč

Skladem

Princíp nullum crimen sine culpa podľa Trestného zákona

Autor: Boroš Milan

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %
Publikácia sa zaoberá kardinálnym princípom slovenského trestného práva hmotného – nullum crimen sine culpa. V historickom priereze približuje jeho vývoj v jednotlivých prameňoch trestného práva, no nosná časť publikácie je zameraná na jeho premietnutie v rámci aktuálne platného a účinného Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Podrobne sú analyzované ustanovenia de

Sleva 18 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 320 Kč

Skladem

Právnická osoba jako pachatel trestného činu

Autor: Šelleng Dalibor

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
11 %
Od účinnosti zákona o trestní odpovědnosti právnických osob uplynulo již více než 7 let, přesto však současná právní úprava stále nabízí mnoho klíčových otázek k řešení. Monografie podává ucelený výklad právní úpravy podmínek vzniku trestní odpovědnosti právnických osob a v rámci tohoto výkladu upozorňuje na některé její zvláštnosti, nedostatky či výkladové nejasnosti. Dále se zabývá obecnými

Sleva 11 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 349 Kč

Skladem

Právní postavení nezletilého uprchlíka

Autor: Jílek Dalibor

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
11 %
Monografie zkoumá vybrané složky mezinárodněprávního postavení dítěte v uprchlické situaci. Středem rozboru je dítě, které vyhledává mezinárodní ochranu společně s rodiči, příbuznými nebo dospělými, nebo bez nich. Kniha se soustředí zejména na dvě nejzranitelnější skupiny: na děti odloučené a bez doprovodu. Podrobně analyzuje jejich hmotněprávní i procesní postavení, zejména pak úpravu přístupu

Sleva 11 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 313 Kč

Skladem

Praktika z trestního práva hmotného a trestního práva procesního, 2. aktualizované vydání

Autor: Novotný František

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
Sleva
Tato didaktická pomůcka pružně reaguje na aktuální problematické otázky praxe orgánů činných v trestním řízení, zejména policejního orgánu a státního zástupce v rámci přípravného řízení trestního. Oproti předchozímu vydání je tato publikace aktualizována z hlediska současné právní úpravy a dále obsahuje nové praktické příklady zaměřené na zvláštní část trestního zákoníku, na nichž může student

Sleva 3 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 272 Kč

Skladem u dodavatele

Trestní odpovědnost právnických osob

Autor: Šámal Pavel

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Od prvního vydání komentáře TOPO uplynulo 6 let. V průběhu této doby došlo k 9 novelizacím zákona a značnému rozvoji judikatury. Dílo ve své aktuální podobě je tak značně přepracované a doplněné. Jde nejenom o aktualizace zákona samého, ale i o změny výkladu k jednotlivým jeho ustanovením. Podstatně je upraven výklad týkající se nové úpravy vymezení trestných činů, kterých se může

Naše cena: 1 890 Kč

Skladem

Superior Responsibility in International Criminal Law

Autor: Svaček Ondřej

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
11 %
The book analyzes traditional form of responsibility applicable in proceedings before the international criminal courts and tribunals according to which commander/superior is held responsible for failure to prevent or repress crimes under international law committed by his/her subordinates. In chronological order, the book addresses controversial origins of this doctrine and relevant case-law

Sleva 11 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 322 Kč

Skladem

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Praktický komentář k zákonu č. 250/2016 Sb.…

Autor: Kolektiv autorů - Ondrušová Marta,Ondruš Radek,Vytopil Petr

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
11 %
Pro nový přestupkový řád (zákon č. 250/2016 Sb.) je charakteristický odklon od tradičního pojetí správního trestání jako ryze správního řízení, kdy zákonodárce nově přebírá do správního trestání tradiční instituty trestního práva. Současně nová právní úprava zaznamenává výraznou formalizaci správního trestání po stránce procesní. To přináší zvýšené nároky na odbornost úředních osob, které budou

Sleva 11 % z běžně ceny 980 Kč

Naše cena: 877 Kč

Skladem

Trestní odpovědnost v územní samosprávě. Komentovaná soudní rozhodnutí

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Jde o první a jedinou sbírku soudních rozhodnutí tohoto zaměření na českém trhu. Odborné i laické veřejnosti představuje celkem 57 rozhodnutí Nejvyššího soudu, která se týkají trestné činnosti související s územní samosprávou. Vedle stručného popisu skutkového stavu, z něhož rozhodnutí vycházejí, a právních závěrů v nich učiněných, autoři u každého případu zpracovali vývoj kauzy. Unikátnost

Naše cena: 490 Kč

Skladem u dodavatele

Trestní právo procesní - Minulost a budoucnost

Autor: Jelínek Jiří

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
11 %

Sleva 11 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 528 Kč

Skladem

Praktikum z trestního práva

Autor: Jelínek Jiří

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %
Příručka přináší aktualizovaný výběr klauzurních prací z trestního práva hmotného a trestního práva procesního zpracovaných na Právnické fakultě UK v Praze a Právnické fakultě UP v Olomouci, které byly v minulých letech posluchačům zadány. Každá práce obsahuje popis skutkového děje, otázky k němu a jejich úplné řešení. S ohledem na legislativní změny bylo nutné u starších klauzurních prací při

Sleva 18 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem

Trestné právo procesné - 2. vydanie

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
Sleva
Publikácia je 2. rozšíreným vydaním učebnice trestného práva procesného z roku 2011. V jej jednotlivých kapitolách sú rozpracované základné pojmy a inštitúty trestného práva procesného, ako sú zásady a subjekty trestného konania, zaisťovacie úkony, dokazovanie a rozhodnutia v trestnom konaní. V publikácii sú tiež rozpracované jednotlivé štádia trestného konania s dôrazom na konanie pred súdom,

Sleva 3 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 475 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele