Registrace | Přihlášení


Učebnice a skripta

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

New Introduction to Legal English I. Revised Edition

Autor: Marta Chromá

publisher: Karolinum

4.7 / 5
20 %
Rozdělení práva na právo soukromé, veřejné a mezinárodní atd. Jednotlivé lekce přinášejí praktická cvičení opatřená klíčem a slovníkem nových termínů, součástí jsou i užitečné přílohy Jak psát životopis a Přehled anglických právních slovníků. Učebnice je určena nejen studentům právnických fakult a translatologie, ale i praktikujícím právníkům, soudcům a státním zástupcům.

Sleva 20 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 292 Kč

Skladem u dodavatele

Kriminalistika: Teorie, metodologie a metody kriminalistické techniky

Autor: Straus Jiří, Suchánek Jaroslav, Konrád Zdeněk, Porada Viktor,

publisher: Aleš Čeněk

4 / 5
Učebnice se snaží zachytit současný stav kriminalistického poznání, je určena širokému okruhu čtenářů – studentům právnických fakult, Policejní akademie ČR, Vysoké školy Karlovy Vary, Vysoké školy finanční a správní, Vysoké školy chemicko-technologické, ale i policistům, vyšetřovatelům, státním zástupcům, soudcům, advokátům. Poznatky z ní mohou čerpat také pracovníci bezpečnostních

Sleva 3 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 378 Kč

Skladem u dodavatele

Základní práva

publisher: Nakladatelství Leges

4.6 / 5
18 %
Publikace je komplexním zpracováním problematiky základních, resp. lidských práv. Po uvedení do teorie základních práv, tedy do otázek týkajících se terminologie, původu těchto práv, jejich obsahových specifik, forem působení, i subjektů oprávněných a povinných, se práce dále zabývá interpretačními a aplikačními specifiky základních práv, zejm. otázkami souvisejícími s omezováním těchto práv a

Sleva 18 % z běžně ceny 750 Kč

Naše cena: 615 Kč

Skladem

Gaius: Učebnice práva ve čtyřech knihách

Autor: Jaromír Kincl

publisher: Aleš Čeněk

5 / 5
Gaiovo dílo Institutionum commentarii quattuor, neboli Učebnice práva ve čtyřech knihách, napsané v posledních 2. století n. l., patří mezi klasické texty římského práva. Již v době svého vzniku bylo toto dílo zamýšleno jako učebnice práva a díky tomu je jeho výklad nejen systematický, ale také srozumitelný. Poskytuje nám komplexní informace o římském soukromém právu té doby, stejně jako vzor při

Sleva 3 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 378 Kč

Skladem

Praktikum českého ústavního práva - 3. vydání

Autor: Karel Klíma

publisher: Aleš Čeněk

4.8 / 5
Publikace vybírá stěžejní aplikační tématiku vycházející z Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod. Problematika ústavního práva se zejména v souvislosti s jurisdikční činností Ústavního soudu ČR stala materií, která má dopad na aplikační praxi nejen související s doktrínou vlastního oboru (ústavního práva), ale promítající se i do oborů odvětvových. Výrazné to je zejména v souvislosti s

Sleva 2 % z běžně ceny 373 Kč

Naše cena: 366 Kč

Skladem u dodavatele

Rukověť k dějinám římského práva a jeho institucí, 3. vydání

Autor: Stanislav Balík

publisher: Aleš Čeněk

5 / 5
Publikace podává nástin systému soukromého práva římského a zároveň přibližuje jeho nejdůležitější instituty upravující práva osob, věcí a závazků, včetně práva dědického. Nabízí také exkurz zaměřený na římský civilní proces. Kromě výkladu o institutech římského práva přináší i obecnější výklad o římském státu a pramenech římského práva. Kniha je určena především studentům právnických fakult k

Sleva 3 % z běžně ceny 206 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Trestní právo procesní, 5. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1. 3. 2018

Autor: Jiří Jelínek

publisher: Nakladatelství Leges

4.5 / 5
18 %
Základní učebnice trestního práva procesního vychází již v pátém vydání. Je aktualizována podle právního stavu k 1. březnu 2018 a doplněna o novou judikaturu.

Sleva 18 % z běžně ceny 1 050 Kč

Naše cena: 861 Kč

Skladem

Římské právo

Autor: Jaromír Kincl

publisher: C. H. Beck

3.6 / 5
Dotisk nového, podstatně přepracovaného a doplněného vydání úspěšné učebnice římského práva z roku 1995. Úvodní část podává úplný výklad o dějinách římského státního zřízení a o pramenech práva. Následuje podrobný rozbor práv soukromých, tj. práva rodinného a majetkového. Nově je zařazena partie o římském právu trestním. Příloha obsahuje rozsáhlý výběr latinských právních pravidel, definic a

Naše cena: 490 Kč

Skladem

Dějiny českého a československého práva do r. 1945

Autor: Karel Malý

publisher: Nakladatelství Leges

3.8 / 5
18 %

Sleva 18 % z běžně ceny 680 Kč

Naše cena: 558 Kč

Skladem

Právo - Občanský a společenskovědní základ

Autor: Kolektiv autorů - Jaroslav kolektiv autorů, Zlámal

publisher: Computer Media

2.8 / 5
27 %
Titul z edice Občanského a společenskovědního základu se zaměřením na právo. Titul pokrývá tato témata: - Právo a jeho historický vývoj - Právní normy - Ústavní právo - Občanské právo - Rodinné právo - Pracovní právo - Obchodní právo - Živnostenské právo - Trestní právo - Lidská práva a svobody - Moje právní povědomí Publikace je celobarevná, učivo témat doplněno množstvím infografiky,

Sleva 27 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 161 Kč

Skladem

Nové jevy v právu na počátku 21. století - sv. 3 - Proměny veřejného práva

Autor: Pavel Šturma

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Třetí svazek připravované pětidílné monografie Nové jevy v právu na počátku 21. století, jejíž autorský kolektiv vede profesor Michal Tomášek a hlavními redaktory jednotlivých dílů jsou vědečtí pracovníci Právnické fakulty UK, je věnován impulsům, které působí na proměny současného systému veřejného práva. Autoři se zaměřili zejména na hlediska, která jsou podle posledních výzkumů nejvýraznějšími

Sleva 20 % z běžně ceny 285 Kč

Naše cena: 228 Kč

Skladem u dodavatele

Učebnice pandekt I.-III. díl/komplet

Autor: Carl Ludwig Arndts

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
17 %
Záhy po rozdělení tehdejší Karlo-Ferdinandovy univerzity na českou a německou část se jednota právnická rozhodla vydat svým nákladem učebnici pandektního práva v českém jazyce. Volba padla na vynikající učebnici Arndtsovu, která již v zé době dosáhla desátého vydání. Český překlad z roku 1886 představuje dodnes jediný domácí pramen k poznání práva pandektního, které tato učebnice charakterizuje

Sleva 17 % z běžně ceny 2 500 Kč

Naše cena: 2 075 Kč

Skladem

Učebnice soukromého práva římského 1-2 díl/komplet

Autor: Otakar Sommer

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
17 %
Římské právo je základem a východiskem práva současného. Otakar Sommer se ve své učebnici zaměřil na římské právo prvých tří století našeho letopočtu. Při popisu činnosti římských právníků, která je základem klasického římského práva, používá pojmy a kategorie současné vědy občanského práva, čímž přibližuje myšlení římských právníků modernímu pojetí práva. Hlavním kladem učebnice je část věnovaná

Sleva 17 % z běžně ceny 1 540 Kč

Naše cena: 1 278 Kč

Skladem

Angličtina pro veřejnou správu

Autor: Alena Lukáčová

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Jazyková učebnice je zaměřena na problematiku veřejné správy, a to z pohledu uživatele anglického jazyka a jeho potřeby získat jazykové kompetence v příslušném oboru. Ačkoli nebyla publikace zpracována s vizí vyučovat systém veřejné správy v daném jazyce, autorkám se přesto podařilo sestavit dostatečně obsáhlý a relevantní studijní materiál a vytvořit tak důležitý zdroj nové terminologie a

Sleva 3 % z běžně ceny 520 Kč

Naše cena: 504 Kč

Skladem

Praktikum teorie práva

Autor: Aleš Gerloch

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Nové vydání osvědčené publikace určené studentům práva přibližuje teoretické základy práva bezprostředně na praktických příkladech, textech právních předpisů a judikátů. Oproti vydáním předchozím je aktualizováno a doplněno o řadu nových příkladů, jinde byl naopak zbytečně rozsáhlý text krácen. Kniha je prostředkem k pochopení a procvičení teoretických pojmů a principů vyložených v učebnicích

Sleva 3 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 281 Kč

Skladem

Praktikum českých právních dějin, 3. vydání

Autor: Karel Schelle

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Publikace je doplňující učební pomůckou zejména pro studenty právnických fakult. Publikaci tvoří ukázky právních dokumentů přehledně ilustrující vývoj práva na našem území od dob feudalismu do roku 1948 a k nim se vztahující otázky a úkoly. Jednotlivá témata jsou zaměřena na základní historickoprávní problémy českých právních dějin: - Sociální struktura feudální společnosti; - Panovník, stát,

Sleva 3 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 242 Kč

Skladem u dodavatele

Základy finančního a daňového práva

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Finanční právo, které svými normami reguluje právní vztahy v oblasti oběhu peněz, je nezbytným studijním oborem pro posluchače vysokých škol, které svým studentům poskytují vzdělávání v oboru práva a managementu. Znalost základních pojmů a institutů finančního a daňového práva patří k nezbytné výbavě jak pracovníků veřejné správy, tak podnikatelů. Tato publikace má za cíl zprostředkovat základní

Sleva 4 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 47 Kč

Skladem u dodavatele

Prameny k dějinám práva v českých zemích - 2. vydání

Autor: Soukup Ladislav, Adamová Karolina,

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Studijní příručka obsahuje výběr dokumentů z historie státu a vývoje práva v českých zemích od kořenů domácí státnosti do konce 19. století. Výběr sleduje hlavní změny, které proběhly v organizaci státních útvarů na našem území, politické dění, stavovské uspořádání, formy vlády v procesu vývoje českého státu, jeho mezinárodního postavení, rozvoj a úpadek. Přináší výběr zejména starších i

Sleva 3 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 242 Kč

Skladem u dodavatele

Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Zvláštní část

Autor: Josef Kuchta

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Předkládaná publikace zevrubně rozebírá materii zvláštní části trestního práva hmotného v návaznosti na nový trestní zákoník (zák. č. 40/2009 Sb.) a navazuje tak na učebnici trestního práva hmotného-obecnou část. Učebnice je přehledně rozdělena do třinácti hlav a úvodu, jednotlivé kapitoly sledují nové členění zvláštní části nového trestního zákona, a jsou zařazeny podle systému, který tvoří

Naše cena: 640 Kč

Skladem u dodavatele

Praktikum z trestního práva hmotného. Zvláštní část podle nového Trestního zákoníku

Autor: Hulmáková Polák,

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Příručka je určena především pro seminární výuku trestního práva ve studiu magisterském a bakalářském. Jejím cílem je pomoci studentům pochopit pojmy a instituty zvláštní části trestního práva hmotného na řešení praktických příkladů a doplnit tak jejich teoretické poznatky o dovednost aplikace trestního práva. Podstatou práce s tímto textem je postupné osvojení si schopnosti správně interpretovat

Naše cena: 420 Kč

Skladem u dodavateleAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí