Registrace | Přihlášení


Právo

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Právo obchodních korporací

Autor: Stanislava Černá

publisher: Wolters Kluwer

4.3 / 5
19 % Novinka
Předkládané druhé, doplněné a aktualizované vydání učebnice Právo obchodních korporací reaguje na významné změny úpravy korporačního práva, které přinesl s účinností od 1. 1. 2021 zákon č. 33/2020 Sb., jímž se mění nejen zákon o obchodních korporacích, ale i další související zákony. Změnu do úpravy družstev dále přinesla i novela občanského zákoníku provedená zákonem č. 163/2020 Sb. s účinností

Sleva 19 % z běžně ceny 1 089 Kč

Naše cena: 882 Kč

Skladem u dodavatele

Politologie nejen pro právníky

Autor: Jiří Kroupa

publisher: Wolters Kluwer

5 / 5
19 %
Druhé, aktualizované vydání vysokoškolské učebnice Politologie nejen pro právníky je zaměřeno na vymezení základních pojmů používaných v politologii, systém politických stran v České republice a rekapitulaci jednotlivých volebních období od roku 1989. Ve druhé části učebnice autor srozumitelným způsobem seznamuje studenty se systémy stran v moderních demokraciích jako je Německo, Francie,

Sleva 19 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 279 Kč

Skladem u dodavatele

Mužské právo - Jsou právní pravidla neutrální?

Autor: Kateřina Šimáčková

publisher: Wolters Kluwer

5 / 5
19 %
Měří současný právní řád stejně ženám a mužům? Tím se zabývá kniha Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální? širokého autorského kolektivu pod vedením Kateřiny Šimáčkové, Barbary Havelkové a Pavly Špondrové. Na začátku každého příspěvku najdete jeden životní příběh, s jehož pomocí se autoři a autorky snaží upozornit na konkrétní problémy ve společnosti týkající se postavení žen. Témata jsou

Sleva 19 % z běžně ceny 800 Kč

Naše cena: 648 Kč

Skladem

Vybraná judikatura z oblasti uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení s komentářem

publisher: Wolters Kluwer

5 / 5
19 %
Publikace je koncipována jako průvodce uplatňováním pohledávek v insolvenčním řízení. Proto byla jednotlivá soudní rozhodnutí vybírána tak, aby byla pokryta pokud možno celá tato materie – jde o rozhodnutí aktuální a pro praxi významná. Přidanou hodnotou publikace je komentář, o nějž je každý judikát doplněn – tento komentář zasazuje otázky řešené v jednotlivých rozhodnutích do širšího kontextu,

Sleva 19 % z běžně ceny 600 Kč

Naše cena: 486 Kč

Skladem u dodavatele

Trestní právo procesní

Autor: Jaroslav Fenyk

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
19 %
Sedmé vydání učebnice Trestní právo procesní reaguje na nejnovější legislativu a judikaturu v oblasti trestního práva, reflektuje i úpravu mimo trestní řád a trestní zákoník, zejména v reakci na přijetí zákona o mezinárodní justiční spolupráci, zákona o obětech trestných činů a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Výklad reaguje i na aktuální vývoj v oblasti tzv. europeizace trestního

Sleva 19 % z běžně ceny 1 100 Kč

Naše cena: 891 Kč

Skladem u dodavatele

Kriminologie

Autor: Tomáš Gřivna

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
19 %
Učebnice pojednává o základních kriminologických otázkách, jako je charakterizace pachatele a oběti trestného činu, zabývá se strukturou a stavem kriminality v ČR a její prevencí, představuje čtenářům hlavní kriminologické směry a školy a nejdůležitější zásady kriminologického výzkumu a zmiňuje také význam kriminologie pro legislativu a další právní odvětví. V pátém, aktualizovaném vydání

Sleva 19 % z běžně ceny 735 Kč

Naše cena: 595 Kč

Skladem u dodavatele

Obecné správní právo

Autor: Vladimír Sládeček

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
19 %
Čtvrté, aktualizované vydání učebnice reaguje na změny, ke kterým došlo v uplynulém období v oblasti správního práva a jež bylo třeba (někdy i kriticky) reflektovat. V knize je uvedena také nová judikatura, zvláště rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, stejně jako v mezidobí publikovaná odborná literatura. Kniha je určena zejména posluchačům právnických fakult, ale může posloužit také praxi

Sleva 19 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 559 Kč

Skladem u dodavatele

Občanské právo hmotné 4: Dědické právo

Autor: Jan Dvořák

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
19 %
Čtvrtý svazek základní vysokoškolské učebnice obsahuje výklad dědického práva podle hlavy III části třetí občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Kniha navazuje na první tři svazky, které čtenáře provedly obecnou a rodinnou částí a obecným výkladem k věcným právům. Dědické právo po přijetí občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. doznalo ve srovnání s jinými částmi občanského práva hmotného největších

Sleva 19 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 267 Kč

Skladem

Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky - Komentář

Autor: Kolektiv autorů - Miroslav Mareš,Daniel Novák

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
19 %
Komentář k ústavnímu zákonu č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, uznávaných autorů prof. JUDr. PhDr. Miroslava Mareše, Ph.D. a JUDr. Mgr. Daniela Nováka, Ph.D., není pouze výkladem k jednotlivým ustanovením, protože samotný zákon je z legislativně-technického hlediska právní předpis s poměrně krátkým textem (13 článků). Autoři zasazují ústavní zákon o bezpečnosti ČR do komplexního

Sleva 19 % z běžně ceny 695 Kč

Naše cena: 563 Kč

Skladem

Kriminologické možnosti riešenia domáceho násilia

Autor: Petr Polák

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
19 %
V monografii sú skúmané jednotlivé parciálne kriminologické aspekty tohto negatívneho spoločenského javu. Pozornosť je venovaná najmä pojmovému vymedzeniu domáceho násilia, jeho charakteristickým črtám, ako aj chápaniu tohto javu v relevantných medzinárodných úpravách. Skúmaná je aj fenomenológia domáceho násilia v jeho rôznych prejavoch a podobách. Významná časť monografie sa zaoberá aj

Sleva 19 % z běžně ceny 396 Kč

Naše cena: 321 Kč

Skladem

Zákon o právu na informace o životním prostředí - Praktický komentář

Autor: Kolektiv autorů - Jitka Jelínková,Miloš Tuháček

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
19 %
Praktický komentář k zákonu č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, seznamuje pomocí příkladů především neprávníky s postupy zpřístupňování informací o životním prostředí. Součástí komentáře jsou i vzory, které budou především v praxi čtenářům nápomocné. S ochranou životního prostředí je úzce spjato základní ústavní právo na informace o životním prostředí, které je zaručeno

Sleva 19 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 323 Kč

Skladem

Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II

Autor: Jaromír Jirsa

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
19 %
Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání. V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, tedy zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, a zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Komentář je zpracován širokým autorským kolektivem pod vedením soudce Ústavního

Sleva 19 % z běžně ceny 1 200 Kč

Naše cena: 972 Kč

Skladem u dodavatele

Jak vyjednávat o odměně aneb Nejsme si všichni rovni

Autor: Daniela Kovářová

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
19 %
Začínáte s advokacií nebo hledáte odpověď na to, co děláte v dosavadní praxi špatně? Série čtivých příruček „Jak (ne)dělat advokacii“ obsahuje rady, které vám nikdy nikdo neřekl, na které vás možná nenapadlo se zeptat, ale kdyby napadlo, byl by pravděpodobně váš profesní život ještě úspěšnější. První kniha této série je zaměřena na jeden z nejpalčivějších problémů každého (nejen začínajícího)

Sleva 19 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 161 Kč

Skladem

Přiměřenost peněžité sankce k majetku pachatele

Autor: Jakub Drápal

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
19 %
Publikace se zabývá otázkou, zda má být peněžitá sankce přiměřená k majetku pachatele. Úvodní kapitola se věnuje jak filozofickým aspektům této otázky, tak různými řešeními, která nabízí např. směr právo a ekonomie. Detailně je pak rozebírána koncepce Pata O’Malleyho, který dělí pokuty na trestní a regulatorní. Z tohoto rozdělení pak vychází teoretické odlišení toho, zda má být peněžitá sankce

Sleva 19 % z běžně ceny 255 Kč

Naše cena: 207 Kč

Skladem

Komentovaná judikatura k a. s. 2019

Autor: Kolektiv autorů - Ivan Chalupa,David Reiterman

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
19 %
Komentovaná judikatura k a. s. 2019 navazuje na Komentovanou judikaturu k s. r. o. stejné autorské dvojice, která čtenářům opětovně nabízí řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí, tentokráte ve vztahu k akciové společnosti. Kniha je členěna na základní tematické oblasti (např. založení a. s., obchodní rejstřík, jednání za a. s., akcie a jiné cenné papíry

Sleva 19 % z běžně ceny 699 Kč

Naše cena: 566 Kč

Skladem

Vybraná judikatura z oblasti doménových sporů

Autor: Kolektiv autorů - Martin Husovec,Martin Loučka

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
19 %
Kniha je sbírkou a výběrem judikatury českých soudů a Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v oblasti sporů o domény. Sleduje poslední dvě desetiletí praxe, která prošla poměrně turbulentním vývojem, a umožňuje čtenáři nahlédnout na několik fází vývoje ve způsobu rozhodování doménových sporů. Cílem knihy je sesbírat a přiblížit známá i méně známá rozhodnutí českých soudů

Sleva 19 % z běžně ceny 600 Kč

Naše cena: 486 Kč

Skladem

Zákon o integrovaném záchranném systému (239/2000 Sb.) - Komentář

Autor: Aleš Zpěvák

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
19 %
Komentář k zákonu č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, seznamuje čtenáře se systémem spolupráce a koordinace základních složek integrovaného záchranného systému, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech včetně havárií a živelních pohrom. Komentář je určen jak představitelům

Sleva 19 % z běžně ceny 378 Kč

Naše cena: 306 Kč

Skladem

Zákon o veřejném ochránci práv (zák. č. 349/1999 Sb.) - Komentář

Autor: Kolektiv autorů - Anna Chamráthová, kolektiv autorů

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
19 %
Komentář, který vznikl při záštitě veřejné ochránkyně práv Mgr. Anny Šabatové, Ph.D. a dalších pracovníků Kanceláře veřejného ochránce práv, obsahuje podrobný výklad všech ustanovení zákona o veřejném ochránci práv, včetně informací o postupu přijetí zákona, přes konkrétní jeho novelizace. Zaměřuje se na rozsah působností, které byly ochránci svěřeny (a to i nad rámec výkladu ke komentovanému

Sleva 19 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 478 Kč

Skladem

Veterinární zákon. Praktický komentář (č. 166/1999 Sb.)

Autor: Marcela Skřivánková

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
19 %
Praktický komentář k zákonu č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) se věnuje zdraví zvířat a jeho ochraně včetně souvisejících povinností chovatelů, dopravců, obchodníků a veterinárních lékařů, zdravotní nezávadnosti živočišných produktů, veterinárním podmínkám obchodování se zvířaty a živočišnými produkty s jejich dovozu a tranzitu z

Sleva 19 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 721 Kč

Skladem

Soudní řád správní - Komentář

Autor: Kolektiv autorů - Zdeněk kolektiv autorů, Kühn

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
19 %
Soudní řád správní (zákon č. 150/2002 Sb.) je základním předpisem pro správní soudnictví a jeho komentář od autorského kolektivu pod vedením prof. Zdeňka Kühna a dr. Tomáše Kocourka je výjimečný nejen svou strukturou, ale především i svým věcným a praktickým obsahem. Komentář zohledňuje aktuální judikaturu a podává ji srozumitelnou formou zapracovanou přímo v textu komentáře. Samotná struktura

Sleva 19 % z běžně ceny 2 200 Kč

Naše cena: 1 782 Kč

SklademPrůzkum pro novou prodejnu

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí