Registrace | Přihlášení


Příroda a přírodní vědy

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Úvod do evropského práva 5. vydání

Autor: Svoboda Pavel

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Již páté vydání úspěšné publikace má čtenáři posloužit jako první elementární souhrnná informace o právu Evropské unie. Tato publikace: * Na relativně malém prostoru nastiňuje základní prvky a principy fungování tohoto právního systému a je tak východiskem pro jeho následné hlubší studium * Obsahuje přehledně strukturovaný a graficky přitažlivý vlastní text, neopomíjí ani odkazy na četnou

Naše cena: 650 Kč

Skladem u dodavatele

Kompendium korporačního práva

Autor: Lasák Jan

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Korporační právo se dá učit různě - můžeme memorovat učebnice, srovnávat judikaturu, či jen obyčejně číst. Autoři této knihy nabízejí poslední z variant - možnost číst myšlenky jiných, zamýšlet se nad nimi, analyzovat je, nesouhlasit s nimi, kritizovat je, či je naopak verifikovat. Kniha proto přináší výběr článků a dalších textů, které v posledních letech ovlivnily český diskurs o korporačním

Naše cena: 420 Kč

Skladem u dodavatele

Evropské správní právo

publisher: C. H. Beck

0 / 5
V návaznosti na nové vydání učebnice Správní právo – Obecná část publikace podrobněji zpracovává problematiku evropského správního práva. Tato publikace : * Přibližuje působení správního práva, které překračuje hranice národních států, se zvláštním zřetelem k právu Evropské unie * Vysvětluje, co znamená evropský správní prostor jako výchozí pojem pro analýzu evropského správního

Naše cena: 390 Kč

Skladem

Dějiny veřejného práva ve střední Evropě: Přehled vybraných otázek

Autor: Adamová Karolina

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Publikace je po desetiletích prvním stručným a přehledným pohledem na otázku veřejného práva střední Evropy od počátků státnosti až do roku 1945. Autorka věnuje pozornost především právním institutům, které měly význam pro vývoj práva v této oblasti a sleduje rysy, které jsou jim společné. Ve třech tematických celcích se seznámíte s vývojem státního práva, vývojem mezinárodního a diplomatického

Naše cena: 440 Kč

Skladem u dodavatele

Právo vnějších vztahů EU

Autor: Svoboda Pavel

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Evropská unie je jedním z největších hybatelů mezinárodního života, zejména v oblasti obchodní politiky nebo rozvojové spolupráce. Napětí mezi členskými státy EU a jejich ústavním vztahem k EU je zjevné především na mezinárodním poli, kde si státy chtějí zachovat svůj status plných subjektů mezinárodního práva. Právě v oblasti mezinárodních vztahů a jejich právní úpravy na sebe narážejí dva

Naše cena: 570 Kč

Skladem u dodavatele

Makroekonomie: Středně pokročilý kurz, 3. vydání

Autor: Holman Robert

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Makroekonomie je obtížná disciplína. Zachycuje a spojuje velký počet ekonomických vztahů, které nelze pochopit bez použití poměrně abstraktních teoretických modelů. Proniknete-li však do její hloubky, budete odměněni – je to disciplína krásná a v praxi užitečná. Pracujete-li s úrokovými sazbami nebo s měnovými kurzy, neobejdete se bez znalosti makroekonomických souvislostí. Čím více do nich

Naše cena: 690 Kč

Skladem u dodavatele

Kapitoly z moderní ekonomie trhů práce

publisher: C. H. Beck

0 / 5
„Tato monografie představuje v českém prostředí jedinečnou odbornou publikaci. Fundované teoretické základy ekonomie trhů práce vystavěné na principech neoklasické ekonomie doplňují statistická data uspořádaná do tabulek a názorných grafů. Ozvláštněním textu jsou úryvky odborných článků renomovaných světových autorů, jakož i poukazy na vlastní původní výzkumy autorky, které diskutovanou

Naše cena: 490 Kč

Skladem u dodavatele

Mezinárodní právo veřejné, 2. vydání

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Nové vydání učebnice renomovaných autorů zachycuje aktuální vývoj mezinárodního práva. V tomto právním oboru došlo jak k dalšímu pozitivnímu vývoji, včetně jeho kodifikace a progresivního rozvoje v některých oblastech, tak k setrvalému stavu či neúspěšným návrhům v oblastech jiných. Dochází však také k problémům, které vedou někdy ke zpochybňování mezinárodního práva, jeho autority a přednosti

Naše cena: 890 Kč

Skladem u dodavatele

Makroekonomie: středně pokročilý kurz: sbírka řešených otázek a příkladů 2. vydání

Autor: Holman Robert

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Nové vydání Sbírky řešených otázek a příkladů k učebnici Makroekonomie profesora Roberta Holmana slouží studentům k procvičení probírané látky a tím i k jejímu důkladnějšímu pochopení. Je tedy vhodnou studijní pomůckou k přípravě na zkoušku. Otázky a příklady jsou zaměřeny na aplikování ekonomické teorie na situace, s nimiž se studenti mohou v ekonomické praxi běžně setkat. Učebnice

Naše cena: 220 Kč

Skladem u dodavatele

Medicínské právo. 2. vydání

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Učebnice medicínského práva podává systematický přehled, ale i výklad základních právních institutů a právních vztahů regulujících poskytování zdravotních služeb, resp. zdravotní péče v České republice. Zaměřuje se především na oblast autonomie pacienta a její limitace při poskytování zdravotní péče, informovaný souhlas a odmítnutí péče, vedení zdravotnické dokumentace a nakládání s ní, ochranu

Naše cena: 890 Kč

Skladem u dodavatele

Základy kriminologie a trestní politiky

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Publikace přehlednou a srozumitelnou formou zprostředkovává širokému okruhu čtenářů kriminologické poznatky o kriminalitě, jejích tradičních i zcela nových formách, o pachatelích i obětech trestné činnosti a o způsobech, jak jí lze předcházet. Zaměřena je i na oblast trestní politiky, která v zájmu účinné a ekonomicky udržitelné regulace kriminality musí umět s kriminologickými poznatky

Naše cena: 890 Kč

Skladem u dodavatele

WTO a právo mezinárodního obchodu

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Účelem knihy je podat výklad základů práva WTO (Světová obchodní organizace) zasazený do kontextu obchodních a politických vztahů mezi státy. Publikace vhodným způsobem doplňuje částečně mezeru, která v dané oblasti existuje v právnické odborné literatuře. Právo WTO reguluje práva a povinnosti států v souvislosti s mezinárodním obchodem se zbožím a se službami, jakož i obchodní aspekty využívání

Naše cena: 490 Kč

Skladem u dodavatele

Základy práva pro střední a vyšší odborné školy 16. vydání

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Šestnácté vydání učebnice Základy práva pro střední a vyšší odborné školy svědčí o popularitě, kterou si po řadě let vydobyla nejen mezi studenty středních škol, ale i mezi širokou laickou veřejností. V přiměřeném rozsahu a velmi srozumitelnou formou poskytuje přehled a výklad společenských vztahů a tomu odpovídajících právních institutů ze všech významných oblastí práva, věnujíc přirozeně

Naše cena: 620 Kč

Skladem

Obecné mezinárodní právo v dokumentech, 4., doplněné vydání

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Čtvrté, doplněné vydání obecných dokumentů ke studiu mezinárodního práva veřejného obsahuje výběr nejvýznamnějších mnohostranných mezinárodních smluv uzavřených na celosvětové úrovni mezi státy. Dále obsahuje další dokumenty, zejména deklarace a rezoluce OSN, které často obsahují pravidla obecného mezinárodního práva nebo slouží k jejich výkladu. Jsou zde zahrnuty i některé významné soubory

Naše cena: 690 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí