Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Odborná literatura - Schelle Karel

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Základy správního práva a veřejné správy

publisher: KEY Publishing

4.5 / 5
Publikace je určena pro studenty vysokých škol neprávního směru. Přináší i cenné poznatky všem další zájemcům o hlubší studium činnosti ve veřejné správě. Klade za cíl zejména podat rozsáhlý výklad o třech pilířích veřejné správy a jejich vzájemné propojenosti; o činnosti veřejné správy, organizaci veřejné správy a lidech. Zvláštní důraz je kladen na organizaci vnitřní bezpečnosti státu.

Sleva 6 % z běžně ceny 382 Kč

Naše cena: 359 Kč

Skladem u dodavatele

Právo - Velké dějiny zemí Koruny české

Autor: Karel Schelle

publisher: Paseka

4.2 / 5
20 %
Jak to bylo s právem útrpným, co obnášel boží soud a jak se justiční systém vyrovnával s čarodějnickými procesy. Svazek Právo, který je součástí tematické řady Velkých dějin zemí Koruny české, navazuje na pojednání tématu Státu od téhož autorského týmu. Populární formou přibližuje vývoj práva na našem území od raného středověku po současnost, vykresluje dobové rozdíly v pojetí práva a jejich

Sleva 20 % z běžně ceny 790 Kč

Naše cena: 632 Kč

Skladem u dodavatele

Podíl českých zemí na integračních a unifikačních snahách v Evropě

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Myšlenka evropské integrace a mnohdy na to navazující unifikace práva v Evropě se na první pohled jeví jako záležitost zcela novodobá. Pokud se o ní hovoří, tak nejspíše v řádech desetiletí, maximálně s ohledem na změnu letopočtu jako o problematice minulého století. Kořeny integrace Evropy však nepochybně nacházíme již mnohem dříve; a to v době, kdy římská říše po řadu století formovala nejen

Sleva 6 % z běžně ceny 341 Kč

Naše cena: 321 Kč

Skladem

Pojištění odpovědnosti za škodu (historie a současnost)

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Tato publikace se v co nejširších souvislostech zabývá komplexním posouzením pojištění odpovědnosti za škodu, jež úpis rizika (v návaznosti na vznik a správu pojištění, včetně případné likvidace pojistných událostí) zcela zásadním způsobem ovlivňují, neboť žádné jiné pojištění neklade tak vysoké nároky na znalosti právní a znalosti ze všech možných souvisejících i nesouvisejících oborů. Aby se

Sleva 6 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny českého ústavního práva

publisher: KEY Publishing

0 / 5
V roce 2010 uplynulo 90 let od vydání nesporně nejvýznamnější ústavy, která zásadně ovlivnila nejen demokratický charakter meziválečné Československé republiky, ale stala se rozhodujícím inspiračním zdrojem i pro tvůrce současné české ústavy. To byl jeden z řady impulzů proč sestavit přehled vývoje ústavního práva na území České republiky. Vzhledem k významu je pochopitelně hlavní důraz položen

Sleva 6 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 263 Kč

Skladem u dodavatele

Vývoj konkursního práva

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Autoři publikace se snaží co nejpodrobnějším způsobem představit vývoj konkursního práva na českém území, a to od nejstarších dob do současnosti. Logicky je však položen důraz na formování moderního konkursního práva. Nebylo však možné nezdůraznit i zdroje, z nichž moderní konkursní právo vzešlo. Proto sem byla zařazena úvodní kapitola o římském pojetí řešení úpadku

Sleva 6 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 159 Kč

Skladem u dodavatele

Právo pro ekonomy 2.vyd.

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Publikace je určena pro studenty ekonomických věd, kteří se chtějí seznámit se základy práva. Kromě základních pojmů zde najdou organizaci veřejné správy a základy správního práva. Seznámí se s organizací soudnictví, státního zastupitelství a právní služby. Nahlédnou také do občanského práva, práva obchodního a pracovního.

Sleva 6 % z běžně ceny 419 Kč

Naše cena: 394 Kč

Skladem u dodavatele

Právní archeologie

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Právní archeologie je vědní obor, jehož předmětem zkoumání jsou hmotné právní památky, je součástí právní historie a lze ji považovat za pomocnou vědu historickou. Právní archeologie má bohatou tradici, na kterou v současné době se jen velmi skromně navazuje. Prvními záblesky oživení této vědy byly dvě konference pořádané katedrou dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Sleva 6 % z běžně ceny 177 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem u dodavatele

Vývoj trestního řízení

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Publikace obsahuje podrobný přehled vývoje trestního řízení od nejstarších dob do současnosti. V úvodu jsou zpracovány počátky trestního soudnictví a trestního řízení v nejstarších evropských státech. Další části jsou již věnovány jen českému právnímu prostředí. Čtenář se zde seznámí se středověkými důkazními prostředky jako byly ordály a tortura. V dalších částech jsou přiblíženy počátky

Sleva 6 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 179 Kč

Skladem u dodavatele

Repetitorium českých právních dějiny do roku 1945

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Publikace obsahuje stručný přehled českých právních dějin od nejstarších dob do roku 1945. Výklad je rozdělen do šesti částí. První část pojednává o vývoji státu a práva na území českého státu v období středověku (do roku 1620). Navazuje výklad o státoprávních a právních změnách v období habsburského absolutismu (1620–1848). Zbývající tři kapitoly jsou věnovány vývoji moderního státu a práva v

Sleva 6 % z běžně ceny 446 Kč

Naše cena: 419 Kč

Skladem u dodavatele

Vývoj české veřejné správy

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Publikace obsahuje podrobný výklad historie české veřejné správy od roku 1848 do zrušení národních výborů. Hlavní důraz je položen na formování demokratické veřejné správy především v meziválečném Československu. Autor kromě vývoje státní správy a samosprávy věnuje samostatnou pozornost i některých speciálním odvětvím správy jako je zejména finanční správa a vojenské správy. Problematika veřejné

Sleva 6 % z běžně ceny 465 Kč

Naše cena: 437 Kč

Skladem u dodavatele

Právní a ekonomické problémy současnosti VII.

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Řada sborníků obsahujících příspěvky právníků a ekonomů reagujících na aktuální problémy v našem státě i v okolních zemích Evropské unie. Sborník vychází 4x ročně.

Sleva 6 % z běžně ceny 258 Kč

Naše cena: 243 Kč

Skladem u dodavatele

Meziválečné Československo a Evropa

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Publikace v případových studiích pojednává o vlivu evropských záležitostí na meziválečné Československo a naopak československých poměrů na Evropu. Po obecném, úvodu, který nastiňuje klíčové problémy, s nimiž se musela potýkat československá diplomacie, následuje stať o vzniku, uspořádání a fungování Malé dohody, která dokládá československou účast na evropském dění. Třetí kapitola přibližuje

Sleva 6 % z běžně ceny 243 Kč

Naše cena: 228 Kč

Skladem u dodavatele

Význam roku 1848 pro vytvoření moderního státního aparátu

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Publikace je věnována významu revolučních změn, které s sebou přinesly události roku 1848 v habsburské monarchii, pro formování moderního státního mechanismu na našem území. V publikaci je postupně sledován vývoj v oblasti ústavního prává, organizace veřejné správy, organizace soudnictví a veřejné žaloby. Samostatná pozornost je věnována vývoji českých státoprávních koncepcí v druhé polovině 19.

Sleva 6 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem u dodavatele

Základy občanského práva - 4. vydání

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Publikace je určena zejména pro neprávníky, kteří se chtějí seznámit se základními občansko-právními instituty. Kromě vysvětlení základních občansko-právních pojmů se čtenář seznámí se základy obligačního práva, práva dědického a samozřejmě s právy věcnými. Opomenuta nezůstala ani historie občanského práva.

Sleva 6 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 338 Kč

Skladem u dodavatele

Praktikum z ústavního práva - 6. vydání

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Základním cílem publikace je přispět u čtenářů ke komplexnímu pochopení obsahu složitého systému právních předpisů ústavního práva České republiky. Praktikum obsahuje metodické listy k tematickým textům, vybraná ustanovení z historických právních textů, soubor testových otázek s řešením, hodnocení výsledků testů a stručný slovník právní a latinské terminologie. Praktikum je zejména určeno

Sleva 6 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem

Základy ústavního práva - 5. vydání

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Základním cílem publikace je přispět u čtenářů ke komplexnímu pochopení složité matérie ústavního práva České republiky, aby ji uměli správně interpretovat a uskutečňovat v míře potřebné pro jejich praxi. Publikace je členěna do čtrnácti kapitol, ve kterých najdeme srozumitelně popsány všechny základní instituty ústavního práva České republiky. Publikace je určena studujícím i učitelům středních,

Sleva 6 % z běžně ceny 410 Kč

Naše cena: 385 Kč

Skladem

Vznik Československé republiky 1918

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Publikace je věnována 90. výročí vzniku Československé republiky. Populární formou popisuje nejprve nejdůležitější události, které předcházely vyhlášení samostatnosti. Hlavní pozornost je samozřejmě věnována státoprávním problémům, které bylo třeba řešit po 28. říjnu 1918. Popisuje se zde struktura vzniklých nejvyšších státních orgánů a samostatná pozornost je věnována organizaci veřejné správy v

Sleva 6 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem u dodavatele

Vznik Velkého Brna

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Publikace Vznik Velkého Brna zachycuje jeden z nejdůležitějších okamžiků správy města Brna, tedy okolnosti rozšíření města o 23 předměstských obcí v roce 1919. Nikdy předtím ani potom už město nerostlo v takovém rozsahu. Autoři srovnávají tento akt s rozšířením dalších měst Československa v období první republiky. Zabývají se především otázkou vlivu národnostní situace v období těsně po vzniku

Sleva 6 % z běžně ceny 196 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem u dodavatele

Občanské zákoníky

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Dvacetiletý vývoj českého právního řádu po roce 1989 znamenal zásadní změny ve směru jeho demokratizace. Vrchol tohoto vývoje představuje rekodifikace občanského práva. Autoři zákoníku vycházeli v podstatě z historických dokumentů, jakými byl návrh občanského zákoníku z roku 1937, ale zejména Obecný zákoník občanský (ABGB) z roku 1811. V některých částech šli autoři kodifikace evidentně ještě

Sleva 6 % z běžně ceny 1 100 Kč

Naše cena: 1 034 Kč

Skladem u dodavateleAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí