Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Dějiny a teorie

Úvod do systematické filosofie. Obecná metafyzika, 2. vydání

Autor: Špůr Josef

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Systematická filosofie představuje souborný výklad tradičního pojetí filosofie jako obecné teorie světa a jejích jednotlivých disciplin ve vnitřní skladbě. V rámci všeobecné metafyziky je to ontologie, gnoseologie a axiologie, ve speciální metafyzice pak filosofie přírody, člověka a dějin. Jádrem moderně pojaté ontologie je spor mezi Hartmannovou kosmologicky orientovanou koncepcí bytí jsoucna a

Sleva 5 % z běžně ceny 185 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem u dodavatele

Beckett: filosofie a literatura

Autor: Kolektiv autorů - Karel Císař,Petr Koťátko

publisher: Filosofia

0 / 5
18 %
Kniha přináší původní i překladové stati, jež se pokoušejí z pozic filosofie, estetiky a literární vědy interpretovat dílo Samuela Becketta.

Sleva 18 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 155 Kč

Skladem u dodavatele

Filosofie a kultura v evropských dějinách

Autor: Jiří Vaněk

publisher: Professional Publishing

0 / 5
15 %
Kniha - učebnice, doplněná řadou fotografií, provází čtenáře vývojem filosofického a kulturního myšlení Evropy od vzniku řecké filosofie až po současnost

Sleva 15 % z běžně ceny 288 Kč

Naše cena: 245 Kč

Skladem

Causa efficiens - Příčina účinná a princip kauzality mezi realismem a redukcionismem

Autor: Tomáš Machula

publisher: Jihočeská univerzita v Českých

0 / 5
18 %
Kniha se snaží prozkoumat a srovnat základní rysy diskuse o kauzalitě, jež se rozvinula mezi dvěma velkými - a v minulosti do značné míry znepřátelenými - filosofickými proudy 20. století, novotomismem a analytickou filosofií. Oba tyto směry prošly v průběhu 20. století výraznou proměnou. Novotomismus, který byl dominantní od poloviny 19. do poloviny 20. století především v seminářích a na

Sleva 18 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 123 Kč

Skladem u dodavatele

Co je fenomén? - Husserl a fenomenologie ve Francii

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
24 %
Fenomenologie se po druhé světové válce "přestěhovala" z Německa do Francie, kde si vydobyla a uchovává status živého a aktuálního myšlení. Cílem antologie je ukázat rozmanitost tamějších fenomenologických projektů posledních padesáti let prizmatem problematiky jednoho ústředního pojmu, kterým je fenomenalita, povaha jevení jako takového. Tato problematika se dostala do centra fenomenologického

Sleva 24 % z běžně ceny 389 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem

Dějiny filosofie I. - Řecko a Řím

Autor: Frederick Charles Copleston

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
15 %
Rozsáhlý mnohaletý redakční počin zamýšlí v českém prostředí zpřístupnit zásadní dílo nadčasového rázu. Jezuita Frederick Charles Copleston v sobě nezapře kus anglické kultury: harmonické vtipné slovo, odpovídající dlouhodobé praxi vyučujícího na světových univerzitách. Početné recenze, i napříč rozličnými filosofickými východisky, hovoří o „poctivém metafyzikovi, s otevřenou vnímavostí vůči

Sleva 15 % z běžně ceny 630 Kč

Naše cena: 536 Kč

Skladem u dodavatele

Slavjanofilství a slavjanofilské paradigma - Příspěvek ke studiu ruské filosofie 19. století

Autor: Hanuš Nykl

publisher: Slovanský ústav

0 / 5
18 %
Slavjanofilství je klíčovým hnutím, bez něhož nelze pochopit vývoj ruské kultury v 19. a 20. století ani řadu jevů současného ruského života. Přesto nebo snad právě proto se v literatuře málokde setkáme s jeho konkrétnějším vymezením. Kniha si klade za cíl specifikovat klasické ruské slavjanofilství, upřesnit jeho postavení v dějinách ruské kultury a ukázat jeho vliv na další vývoj ruského

Sleva 18 % z běžně ceny 348 Kč

Naše cena: 285 Kč

Skladem u dodavatele

Filozofické poradenstvo/kritika

Autor: Otakar Horák

publisher: Univerzita Palackého

0 / 5
18 %
Práca sa zaoberá problematikou filozofického poradenstva, pomáhajúcej profesie, ktorá nadväzuje na antické poňatie filozofie ako praktického nástroja určeného na zaobchádzanie s ľudským utrpením a kultiváciu našej mysle, respektíve správania.

Sleva 18 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem u dodavatele

Acta Comeniana 29 - International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

publisher: Filosofia

0 / 5
18 %
Další svazek přináší šest studií, které se převážně zabývají tématy z intelektuálních dějin a dějin filosofie 16. – 17. století. Sandra Bihlmaier se zabývá relevancí platónské a novoplatónské tradice pro Melanchthonovo a Ramovo pojetí logiky, i jejím vlivem na filiporamistické učebnice 16. století. Jan Čížek srovnává koncepci nenásilí s ideou univerzální tolerance v dílech Petra Chelčického a

Sleva 18 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem u dodavatele

Bůh ve filosofii Charlese Hartshorna

Autor: Petr Macek

publisher: Oikoymenh

0 / 5
15 %
Charles Hartshorne (1897-2000) je vedle Alfreda N. Whiteheada nesporně nejvýznamnějším procesuálním filosofem dvacátého století. Jeho zájmem byl především filosofický pojem Boha, který by byl filosoficky konzistentní a zároveň odpovídal obecné náboženské intuici. Kriticky domýšlel i Anselmův ontologický argument pro boží existenci a pokoušel se o dialog s theologií. Česky vyšla jeho Přirozená

Sleva 15 % z běžně ceny 288 Kč

Naše cena: 245 Kč

Skladem u dodavatele

Stopy pragmatismu

Autor: Petr A. Bílek , Ondřej Dadejík , Martin Kaplický , Vladimír Papoušek , David Skalický , Jan Staněk

publisher: EPISTEME

0 / 5
18 %
Tato kolektivní monografie se zaměřuje na jeden z nejvýznamnějších filosofických proudů dvacátého století – pragmatismus. Kniha sleduje jeho recepci v českém prostředí ve dvacátých a třicátých letech, a to v dílech tak různých autorů, jako byli Karel Čapek, Karel Vorovka, Emanuel Rádl, F. X. Šalda či Bedřich Václavek. Autoři se obracejí k pragmatismu jako k myšlenkovému proudu, který svým

Sleva 18 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 164 Kč

Skladem u dodavatele

Pojem vědomí: Jeho jednota a rozmanitost

Autor: James Hill , Jindřich Karásek

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Rozdíl mezi starověkou a středověkou filosofií a filosofií po Descartovi bývá obvykle spatřován v tom, že ve starověké a středověké filosofii nenajdeme pojem, který by přesně odpovídal našemu pojmu vědomí. Tento náhled je ovšem správný jen částečně. Jednak se totiž interpreti a komentátoři starověkých autorů nerozpakují používat termín vědomí v rámci svých výkladů, jednak je pojem vědomí zatížen

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Eseje o politické filosofii I

Autor: Leo Strauss

publisher: Oikoymenh

0 / 5
18 %
První díl dvousvazkového výboru nejvýznamnějších esejů L. Strausse, tvůrce svébytného pojetí politické filosofie a zakladatele vlivné školy politického myšlení. Výbor je koncipován tak, aby čtenáře seznámil s oběma pilíři Straussovy koncepce, v níž systematická zkoumání jsou vždy opřena o výsledky bádání v oblasti dějin politického myšlení. První svazek obsahuje texty zkoumající pojmy politické

Sleva 18 % z běžně ceny 348 Kč

Naše cena: 285 Kč

Skladem

Mílétská filosofie jako aristotelská konstrukce - Studie o základních pojmech a představách

Autor: Pavel Hobza

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
24 %
Vše, co se nám dochovalo od tří mílétských myslitelů (Thaléta, Anaximandra a Anaximena), jsou pouhá nepřímá svědectví, která pocházejí především ze dvou zdrojů: od Aristotela a jeho žáka Theofrasta. Kvůli nedostatku jiných zpráv jsou dochované informace většinou považovány za věrohodné. Pavel Hobza je naproti tomu přesvědčen, že jsou často značně zkreslené a že míru jejich zkreslení lze posoudit

Sleva 24 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 303 Kč

Skladem

Guido List - Poeta vates der österreichischen Alldeutschen

Autor: Petr Pytlík

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Ein Beitrag über die literarische Produktion des Völkisch gesinnten Schriftstellers, Dichters und Denkers Guido List Název v češtině: Guido List – poeta vates rakouských všeněmců. Příspěvek o literární tvorbě všeněmeckého spisovatele, básníka a myslitele Guida Lista Práce analyzuje rané dílo spisovatele a zakladatele ariosofie Guida Lista (1848–1919). Guido List je v ní představen jako zvláštní

Sleva 24 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem

Opium intelektuálů

Autor: Raymond Aron

publisher: Academia

0 / 5
18 %
Kniha renomovaného francouzského filozofa, sociologa a politologa, jedné z největších postav sociálních věd 20. století, představuje vrchol autorova kritického zkoumání podstaty komunistických systémů a způsobů myšlení spojených s fenoménem komunismu. Je stále aktuální nesmlouvavou kritikou ještě nedávno přímo posvátných pojmů, jako jsou „levice“, „revoluce“ a „proletariát“, a ideologického

Sleva 18 % z běžně ceny 425 Kč

Naše cena: 348 Kč

Skladem u dodavatele

Teorie lexikální sémantiky

Autor: Dirk Geeaerst

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Geeraertsova kniha nabízí vyčerpávající přehled hlavních tradic lingvistického bádání o významu slov od poloviny devatenáctého století do současnosti. Představuje nejdůležitější myšlenky, klíčové práce a dominantní postavy pěti lingvistických směrů: historicko-filologické sémantiky, strukturalistické sémantiky, generativní sémantiky, neostrukturalistické sémantiky a kognitivní sémantiky, přičemž

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem u dodavatele

Chymická svatba Christiana Rosenkreutze a rosenkruciánské manifesty – prameny a studie

Autor: Johann Valentin Andreae

publisher: Malvern

0 / 5
18 %
Sborník obsahuje nové překlady Chymické svatby i slavných rosenkruciánských manifestů ze 17. století a tři novodobé vědecké studie (R. Edighoffera, C. Gillyho a J. Ritmana) zabývající se nejen problémem jejich autorství, nýbrž i širším kontextem historického dění, všudypřítomnou symbolikou a vkladem či inspirací jednotlivých osobností, které se snažily, jak říká R. Edighoffer, o „přemostění

Sleva 18 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 262 Kč

Skladem u dodavatele

Kořeny teosofického myšlení - Poetická metafyzika Jakuba Böhma

Autor: Martin Žemla

publisher: Malvern

0 / 5
18 %
Kniha je zamyšlením nad dílem pozoruhodného a mimořádně vlivného teosofa a mystika Jakuba Böhma (1575–1624). Nesnaží se shrnout jeho učení, ale spíš poukázat v širokém záběru na myšlenkové cesty, které jsou skrytě přítomny v jeho slavném pojmu Ungrund – „Bezedno“. Rozplétá klubko filosoficko-metafyzických postupů, alchymických představ, mystiky a teosofie. V první části knihy usiluje o to,

Sleva 18 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Opera omnia 26/I.

Autor: Komenský Jan Ámos

publisher: Academia

0 / 5
24 %
První svazek kritické edice Komenského korespondence zahrnuje 71 listů odeslaných a obdržených od roku 1628 do prosince 1638. Jedná se o dopisy z prvého lešenského pobytu, kdy Komenský navázal kontakty s předními představiteli dobové republiky učenců. Nejvýznamnějšími centry Komenského korespondenční sítě, kde byly dopisy z tohoto období psány či kam směřovaly, byly Lešno, Londýn, Gdaňsk a

Sleva 24 % z běžně ceny 485 Kč

Naše cena: 369 Kč

Skladem

Sün-c’ tradičně Sün Kchuang

Autor: Zádrapa Lukáš

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Kniha Sün-c’ (3. stol. př. n. l.) se řadí k nejvýznamnějším dílům klasické čínské filozofie. Myslitel, po němž je pojmenována a kterému je její autorství připisováno, je po Konfuciovi a Menciovi třetím velkým konfuciánským učitelem starověku, ačkoli byl pozdější ortodoxií odmítnut pro své některé názory blízké legistům. Patřil mezi nejvlivnější intelektuální osobnosti staré doby, byl mj. učitelem

Sleva 24 % z běžně ceny 595 Kč

Naše cena: 452 Kč

SklademNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele