Registrace | Přihlášení


Společenské vědy

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Základní práva

publisher: Nakladatelství Leges

4.6 / 5
30 %
Publikace je komplexním zpracováním problematiky základních, resp. lidských práv. Po uvedení do teorie základních práv, tedy do otázek týkajících se terminologie, původu těchto práv, jejich obsahových specifik, forem působení, i subjektů oprávněných a povinných, se práce dále zabývá interpretačními a aplikačními specifiky základních práv, zejm. otázkami souvisejícími s omezováním těchto práv a

Sleva 30 % z běžně ceny 750 Kč

Naše cena: 528 Kč

Skladem

Zbrojní průkaz - 6. aktualizované vydání k 1. 9. 2017

Autor: Záruba Jiří

publisher: Nakladatelství Leges

3.8 / 5
25 %
Šesté vydání oblíbené příručky přináší žadatelům o zbrojní průkaz ucelený souhrn všech právních norem, jejichž znalost je nutná k úspěšnému vykonání teoretické části zkoušky odborné způsobilosti. Kniha dále popisuje základní bezpečnostní opatření a zásady bezpečné manipulace se zbraní, jakož i pravidla chování na střelnici. Tyto znalosti jsou jednou z podmínek úspěšného složení zkoušky odborné

Sleva 25 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 286 Kč

Skladem

Soudní řád správní - Komentář

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Šimíček Vojtěch

publisher: Nakladatelství Leges

5 / 5
18 %
Soudní řád správní je důležitý nejen pro organizaci a fungování správního soudnictví, ale představuje i jeden ze základních kamenů demokratického právního státu a nezbytný díl pestré mozaiky ochrany subjektivních práv a kontroly veřejné správy. Komentář je dílem širšího kolektivu autorů, kteří se dlouhodobě podílejí na činnosti správních soudů a působí také v akademické sféře. I proto kniha nemá

Sleva 18 % z běžně ceny 1 490 Kč

Naše cena: 1 222 Kč

Skladem u dodavatele

Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče

Autor: Valuš Antonín

publisher: Nakladatelství Leges

4.2 / 5
30 %
Kniha se podrobně zabývá vztahem mezi lékařem a pacientem z hlediska jejich vzájemných práv a povinností při poskytování zdravotní péče a zejména následky, které přináší jejich porušení. Text vychází z nového občanského zákoníku, a reflektuje tak hodnotový posun občanského práva, který se promítá i ve vztahu lékaře a pacienta. Autor pojednává o smlouvě jako základním důvodu vzniku vztahu

Sleva 30 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 253 Kč

Skladem

Právo Evropské unie

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Tomášek Michal

publisher: Nakladatelství Leges

4.3 / 5

Naše cena: 660 Kč

Skladem

Věrní Přemyslovci a barbarští Čechové - Česko-říšské vztahy v raném a vrcholném středověku

Autor: Razim Jakub

publisher: Nakladatelství Leges

5 / 5
20 %
Publikace je věnována jednomu z „velkých“ témat českých právních dějin, poměru středověkých Čech a říše, které se v našich končinách těší letité akademické tradici a jehož potenciál nebyl dosud ani zdaleka vyčerpán. Výklad se snaží ukázat, že stávající diskuse o soužití obou sousedních národů málo reaguje na posun, kterým prošly společenské vědy na Západě ve druhé polovině 20. století a který

Sleva 20 % z běžně ceny 520 Kč

Naše cena: 416 Kč

Skladem

Nové přestupkové právo

Autor: Prášková Helena

publisher: Nakladatelství Leges

5 / 5
29 %
Dnem 1. července 2017 nabyly účinnosti zákony představující zcela novou úpravu přestupkového práva. Je to především zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a dále zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích a zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých

Sleva 29 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 416 Kč

Skladem

Karuselové podvody

Autor: Šefčík Michael

publisher: Nakladatelství Leges

5 / 5
27 %
Monografie se věnuje karuselovým podvodům z hlediska teorie i aplikační praxe. V úvodu autor uvádí zařazení karuselových podvodů do systému podvodů na DPH a následně podrobně popisuje princip, na kterém karuselové podvody fungují. Výklad je pro snazší pochopení problematiky vhodně doplněn přehlednými schématy. Dále autor hodnotí současný stav boje s karuselovými podvody. Dále autor hodnotí

Sleva 27 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 139 Kč

Skladem

Psychologie pro právníky

Autor: Hlavinka Pavel

publisher: Nakladatelství Leges

5 / 5
30 %
Učebnice představuje ucelenou studijní oporu ke všem základním psychologickým disciplínám především pro studenty práv. Vedle originální úvodní kapitoly mapující vývoj pohledu na lidskou duši se čtenář může těšit na výklad obecné psychologie, psychologie osobnosti, vývojové i sociální psychologie, která představí vybrané teorie se zaměřením na sociální interakci a komunikaci. Další kapitola

Sleva 30 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem

Civilní právo procesní: Část druhá - Řízení vykonávací, řízení insolvenční

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Macková Alena,Winterová Alena

publisher: Nakladatelství Leges

5 / 5
27 %
Druhá část učebnice civilního práva procesního obsahuje výklad řízení vykonávacího a insolvenčního. Vykonávací řízení je pojednáno nejprve obecně, včetně řízení s cizím prvkem, a následně konkrétně jako soudní výkon rozhodnutí, exekuční řízení vedené podle exekučního řádu a jednotlivé způsoby výkonu rozhodnutí. Část věnovaná insolvenčnímu řízení je doplněna výkladem mezinárodního a

Sleva 27 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 359 Kč

Skladem

Obrana politiky II. - Přednášky z let 1994-2018

Autor: Pithart Petr

publisher: Nakladatelství Leges

5 / 5
Autor, významný český politik a politolog, přednáší od roku 1994 na pražské právnické fakultě o historických souvislostech konkrétních politických jevů a ovšem také o tom, co zakusil ve skutečné politice – na vrcholech moci výkonné a pak i zákonodárné. Čtenář nechť v těchto skriptech (zapsaných přednáškách) nehledá kompletní politologickou učebnici, nýbrž soustředěnou, zaujatou argumentaci –

Sleva 10 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 225 Kč

Skladem

Správní právo hmotné - Obecná část

Autor: Kolektiv autorů - Horzinková Eva,Fiala Zdeněk

publisher: Nakladatelství Leges

4 / 5
21 %
Třetí vydání učebnice reaguje na změny, které přinesla nová právní úprava správního trestání (zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích) a vývoj soudní judikatury. Kniha seznamuje se základními pojmy a instituty obecné části správního práva, a zároveň přibližuje aplikaci těchto pojmů při řešení praktických situací. Jejím studiem získá čtenář orientaci v

Sleva 21 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 299 Kč

Skladem

Zákon o realitním zprostředkování - Praktický komentář ve znění zákona č. 190/2020 Sb. s účinností…

publisher: Nakladatelství Leges

5 / 5
21 %
Nový komentář k zákonu o realitním zprostředkování přináší praktický a zasvěcený výklad jednotlivých ustanovení s přesahy do související právní úpravy. Předkládá východiska nejasností a nepřesností zákona o realitním zprostředkování: Co je součástí služeb realitního zprostředkovatele? Jaký je právní režim rezervační zálohy? Kdy jsou peníze převzaté realitním zprostředkovatelem úschovou? Kdo, jak

Sleva 21 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 386 Kč

Skladem

Ústavní právo a státověda II. díl - Ústavní právo České republiky

Autor: Pavlíček Václav

publisher: Nakladatelství Leges

5 / 5
21 %
Druhý díl učebnice od autorů z katedry ústavního práva Právnické fakulty UK v Praze spojuje v jednom svazku celou ústavněprávní materii. Vedle kapitol o vývoji československé státnosti obsahuje zejména výklad jednotlivých institutů platného ústavního práva. Hlavním tématem je Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod. Jádro práce tvoří rozbor všech ústavních orgánů s důrazem na

Sleva 21 % z běžně ceny 1 270 Kč

Naše cena: 1 002 Kč

Skladem

Základy závazkového práva 1. díl

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Tintěra Tomáš

publisher: Nakladatelství Leges

5 / 5
Učebnice přehledně a srozumitelně představuje stěžejní instituty závazkového práva po rekodifikaci ve vzájemných souvislostech, včetně vybraných procesních aspektů. Ve druhém vydání byla aktualizována v souvislosti s vývojem právní nauky i judikatury. První díl přináší shrnutí a vysvětlení nejdůležitějších pojmů a všeobecných ustanovení, týkajících se závazků. Učebnice pojednává o smlouvách

Sleva 10 % z běžně ceny 480 Kč

Naše cena: 430 Kč

Skladem

Metoda proporcionality v praxi Ústavního soudu

Autor: Červínek Zdeněk

publisher: Nakladatelství Leges

4.6 / 5
21 %
Metoda (test) proporcionality v současnosti představuje základní metodologický přístup k přezkumu ústavnosti omezení základních práv, který aplikují soudy po celém světě. Tato doktrína současně významnou měrou formuje způsob, jakým o základních právech přemýšlíme, jak o nich mluvíme a jak jimi také v konkrétních případech argumentujeme. Monografie mapuje vývoj této základní ústavněprávní

Sleva 21 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 331 Kč

Skladem

Průvodce novým přestupkovým zákonem pro správní praxi

Autor: Kolektiv autorů - Márton Michal,Gonsiorová Barbora

publisher: Nakladatelství Leges

3.8 / 5
27 %
Praktická příručka přehledně vykládá jednotlivé instituty nového zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Nová právní úprava především ruší dualismus přestupků a jiných správních deliktů a zavádí mnoho nových, v oblasti přestupkové agendy dosud neznámých institutů. Hmotněprávní část příručky obsahuje výklad části první a druhé nového přestupkového zákona. Na ni navazuje procesní

Sleva 27 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 285 Kč

Skladem

Občanský zákoník IX. svazek, § 2894-3081 Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů

Autor: Kolektiv autorů - Melzel Filip,Tégl Petr

publisher: Nakladatelství Leges

3.8 / 5
29 %
Devátý svazek obsahuje komentář k závazkům z deliktů a jiných právních úkonů a k souvisejícím společným a přechodným ustanovením. Autoři nabízí přesvědčivá řešení aplikačních nejasností.

Sleva 29 % z běžně ceny 2 690 Kč

Naše cena: 1 897 Kč

Skladem

Dějiny českého a československého práva do r. 1945

Autor: Malý Karel

publisher: Nakladatelství Leges

3.8 / 5
21 %

Sleva 21 % z běžně ceny 680 Kč

Naše cena: 536 Kč

Skladem

Oceňování nemovitostí

Autor: neuveden

publisher: Nakladatelství Leges

2.6 / 5
15 %

Sleva 15 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 289 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí