Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Společenské vědy

Valdštejn - Životopis mocnáře - Životopis mocnáře

Autor: Robert Rebitsch

publisher: Veduta

3.3 / 5
21 %
Rakouský historik Robert Rebitsch již českému čtenáři jistě není zcela neznámý - po překladu Matyáše Gallase nyní, v roce valdštejnského výročí, na trh přichází jeho další kniha spojená nejúžeji s českou historií, a to biografie císařského generalissima Albrechta z Valdštejna. Populárně koncipovaný životopis, vydaný v originále prestižním nakladatelstvím Böhlau, se nesnaží podat vyčerpávající

Sleva 21 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 300 Kč

Skladem u dodavatele

Matyáš Korvín (1443-1490) - Uherský a český král

Autor: Antonín Kalous

publisher: Veduta

0 / 5
21 %
Česká historiografie se ještě donedávna řídila mnoha stereotypy vytvořenými v 19. století. Jedním z nich je vidění Matyáše Korvína jako (slovy Palackého) "nejkrutějšího škůdce českého národa". Kniha Antonína Kalouse je pokusem o konečné odpoutání se od této interpretace české minulosti: v konfrontaci s maďarskou historickou tvorbou zpracovává životopis Matyáše Korvína (či správněji Hunyadiho) v

Sleva 21 % z běžně ceny 680 Kč

Naše cena: 537 Kč

Skladem u dodavatele

Poutní místa Soběslavska a Třeboňska - Místopisné obrazy, sochy a místa zvláštní zbožnosti

Autor: Jiří Černý

publisher: Veduta

0 / 5
21 %
Kniha podrobně zpracovává poutní místa v jihočeských regionech bývalých okresů Tábor a Jindřichův Hradec. V přídavné části si orientačně všímá též sousední oblasti Dolních Rakous. Podobně jako v autorových předchozích titulech text vychází především z historického a uměleckohistorického studia a je uspořádán encyklopedicky podle jednotlivých lokalit s bohatou obrazovou dokumentací. Pozornost je

Sleva 21 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 95 Kč

Skladem u dodavatele

Česká středověká paleografie

Autor: Hana Pátková

publisher: Veduta

0 / 5
21 %
Paleografie je věda, která se zabývá dějinami písma, tato práce je věnována vývoji středověkého latinského písma do konce středověku zhruba do přelomu 15. a 16. století.

Sleva 21 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavatele

Stopy zapomenutého lidu - Obraz dějin Polabských Slovanů v historiografii

Autor: Libuše Hrabová

publisher: Veduta

0 / 5
21 %
Dějiny Slovanů v povodí řek Labe a Sály a u Baltického moře. Od jejich příchodů do oblasti až po zánik jejich politické i národností existence. Poslední kapitola je věnovaná dodnes existujícímu národu Lužických Srbů. Černobílá vyobrazení, mapy, rodokmeny, rejstříky a resumé v němčině a lužicko-srbštině.

Sleva 21 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 308 Kč

Skladem u dodavatele

Boleslavský landfrýd 1440-1453 - Krajský landfrýdní spolek v pohusitských Čechách - Krajský…

Autor: Zdeněk Beran

publisher: Veduta

0 / 5
21 %
Boleslavský landfrýd je knihou tematicky situovanou na pomezí politických, právních a regionálních dějin. V centru její pozornosti stojí instituce založená v neklidné době polipanského bezvládí k ochraně míru na teritoriu historického Boleslavska. Součástí knihy je množství dílčích sond sledujících utváření mocensko-politické situace v boleslavském landfrýdu a kraji, přičemž nezůstává opomenut

Sleva 21 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem u dodavatele

Československý exil ve Švédsku v letech 1945- 1989

Autor: Jiří Štěpán

publisher: Veduta

0 / 5
21 %
Publikace představuje činnost československého exilu ve Švédském království mezi lety 1945-1989. Přibližuje aktivity československého exilu v politické, spolkové a kulturní oblasti a dotýká se i významných osobností, které v této severské zemi žily a žijí. Švédské království se stalo novou zemí pro mnoho Čechoslováků, kteří svoji vlast opustili po událostech v letech 1948 a 1968 a úspěšně se zde

Sleva 21 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem u dodavatele

Uherská šlechta v nových časech

Autor: Pavel Koblasa

publisher: Veduta

0 / 5
21 %
Publikace přináší základní informace o podobě, vývoji, struktuře a majetkové držbě uherské šlechty především na přelomu 19. a 20. století. V úvodu se věnuje celkovému popisu osudů šlechty v Uhrách a charakteru jejího společenského postavení a úlohy ve společnosti, politice či hospodářství. Knihu doplňují též vybrané kapitoly zabývající se rody Esterházy, Zichy či Csáky. Zajímavou část pro českého

Sleva 21 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem u dodavatele

Smil z Lichtenburka - Příběh velmože bouřlivého věku - Příběh velmože bouřlivého věku

Autor: Tomáš Somer

publisher: Veduta

0 / 5
21 %
Smil z Lichtenburka († 1269) patřil bezesporu mezi nejmocnější české velmože 13. věku. Původem byl vysoce urozený, patřil do mocného rodového společenství Ronovců, jehož příslušníci ve svém erbu nosili dvě zkřížené černé ostrve na zlatém poli. Smil z Lichtenburka byl přímým účastníkem mnoha bitev a to jak ve službách krále Václava I., tak i jeho syna Přemysla Otakara II. a dokonce se účastnil i

Sleva 21 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem u dodavatele

Militia est vita hominis - Sedm smrtelných hříchů a sedm skutků milosrdenství v literárních a…

Autor: Kolektiv autorů - Jana Grollová,Daniela Rywiková

publisher: Veduta

0 / 5
21 %
Knihu tvoří dvě samostatné studie pojednávající o naukách o sedmi smrtelných hříších a sedmi skutcích milosrdenství a jejich reflexi v písemných pramenech a v umění českého středověku. První z nich je věnována počátkům nauk ve starověku a následně srovnání pojednání o neřestech s učenímo ctnostech, na němž lze demonstrovat východiska pro formování učení o sedmi skutcích milosrdenství, hrajících

Sleva 21 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 308 Kč

Skladem u dodavatele

Historie o starých norských králích - Středověké Norsko a Skandinávie v kronice mnicha Theodorika -…

Autor: Vladimir P. Polach

publisher: Veduta

0 / 5
21 %
Kniha Historie o starých norských králích přináší komentovaný překlad kroniky prvního známého norského historika, mnicha Theodorika, který se v ní vrací k norským dějinám od dob krále Haralda Krásnovlasého († 930) po rok 1130 — doznívající vikingská éra a nástup a šíření křesťanství.

Sleva 21 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem

Boleslav II.

Autor: Joanna Aleksandra Sobiesiak

publisher: Veduta

0 / 5
21 %
Kniha věnovaná Boleslavu II. (práce polské historičky Joanny Sobieśak) je tradiční biografií. Pro nedostatek informací o sledované osobě jsou představeny i dějiny daného období (druhá polovina 10. století), v prostoru českého státu a jeho blízkého okolí. Z těchto důvodů nelze nabídnout překvapivá řešení. Kniha přináší mnoho podrobností a některé pohledy a závěry jsou odlišné od těch, na které je

Sleva 21 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem u dodavatele

Ferdinand III. (1608–1657) - Mírový císař proti vůli - Mírový císař proti vůli

Autor: Lothar Höbelt

publisher: Veduta

0 / 5
21 %
Císař Ferdinand III. (1608–1657) se narodil v období, kdy vrcholil tzv. habsburský bratrský rozkol (mezi Rudolfem II. a Matyášem), a dospěl za třicetileté války, během níž se stal jako „generalissimus" nástupcem Albrechta z Valdštejna ve velení císařské armády. Jeho vítězství u Nördlingenu v roce 1634 vedlo o rok později k pražskému míru, ke smíření se Saskem a německými luterány. Jako císař (od

Sleva 21 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem u dodavatele

Ladislav Pohrobek (1440–1457) - Uherský a český král - Uherský a český král

Autor: David Papajík

publisher: Veduta

0 / 5
21 %
O osobnosti uherského a českého krále Ladislava Pohrobka (1440–1457) dosud nevyšla žádná ucelená monografie (česky ani v jiném jazyce). Práce D. Papajíka je prvním pokusem o celkové zachycení jeho životní cesty. I když král zemřel v mladém věku, prožil velice dramatický život plný mnoha zákrut, zápletek a intrik v neklidné střední Evropě poloviny 15. století. Král se musel v Čechách potýkat s

Sleva 21 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 237 Kč

Skladem u dodavatele

Konec zimního království a poslední ohniska odporu - a poslední ohniska odporu

Autor: Radek Fukala

publisher: Veduta

0 / 5
21 %
Bitva na Bílé hoře 8. listopadu 1620 je bezesporu jedním z klíčových momentů třicetileté války a neblahým dnem českých dějin. Širší veřejností je často vnímána za národní tragédii s dalekosáhlými následky. Přesto prohraná bitva nemusila ještě znamenat zhroucení veškerého branného odporu v zemích Koruny české, protože existovali stoupenci zvoleného českého krále Fridricha V. Falckého, kteří boří

Sleva 21 % z běžně ceny 599 Kč

Naše cena: 473 Kč

Skladem u dodavatele

Býti šlechticem - Šlechtické nobilitace v letech 1627–1657 v českých a rakouských dědičných zemích…

Autor: Ivana Austová

publisher: Veduta

0 / 5
21 %
Stěžejními tématy této práce jsou změny v titulatuře, podoba nobilitačního procesu, a v neposlední řadě také zásluhy, díky kterým bylo možné stát se v pobělohorském období, resp. v letech 1627–1657, šlechticem. V této době bylo v českých a rakouských dědičných zemích nastoleno mnoho legislativních změn, které ovlivnily mimo jiné nižší šlechtu. Právě v tomto období lze vysledovat počátky tzv.

Sleva 21 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem u dodavatele

Jakoubek z Vřesovic († 1462) - Cesta chudého moravského rytíře k vládě nad severozápadními Čechami…

Autor: Jan Boukal

publisher: Veduta

0 / 5
21 %
Kniha zaměří svou pozornost na životní osudy známého husitského hejtmana Jakoubka z Vřesovic. Tento původem moravský šlechtic se poprvé objevil v pramenech teprve roku 1426 jako hejtman v Bílině a jeho aktivity v předchozím období mohou být pouze tušené. Na sklonku husitských válek se coby vůdce lounsko-žateckého svazu vypracoval mezi přední husitské hejtmany, leč nehodlal následovat osudu

Sleva 21 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 269 Kč

Skladem u dodavatele

Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná - O ženské práci - O ženské práci

Autor: Kolektiv autorů - Marie Bahenská,Libuše Heczková,Dana Musilová

publisher: Veduta

0 / 5
21 %
Kniha představuje formy a proměny ženské práce v 19. a 20. století. Přibližuje dobové diskuse a reflektování ženské práce, její vývoj a determinaci genderem, třídou, náboženstvím nebo regionem. Zabývá se otázkou, kam sahají počátky placené ženské práce, jak a kdy vznikaly specificky ženské profese, za jakých okolností a s jakými výsledky se ženy domáhaly vstupu do tzv. mužských povolání a rovného

Sleva 21 % z běžně ceny 379 Kč

Naše cena: 299 Kč

Skladem u dodavatele

Třicetiletá válka I. díl 1618-1648 - Pod vítězným praporem habsburské moci - I. Díl 1618-1629

Autor: Radek Fukala

publisher: Veduta

0 / 5
21 %
Třicetiletá válka byla událostí, která s větší, či menší intenzitou zasáhla nejen regiony evropského kontinentu, ale měla ohlas i v zámoří. Základním problémem vojenské konfrontace bylo mocensko-politické střetnutí proti habsburskému univerzalismu a jeho tendencím na ovládnutí evropského kontinentu, a to s prvky absolutismu, centralismu a ideologické unifikace podle španělského vzoru. První díl

Sleva 21 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 315 Kč

Skladem u dodavatele

Třicetiletá válka II. díl 1618-1648 - Pod taktovkou kardinála Richelieu - II. díl 1630-1648

publisher: Veduta

0 / 5
21 %
Druhý díl sleduje švédský nástup, začínající pohromy císaře v říšské politice a v neposlední řadě francouzské pojímání válečného dění, jež mu vtisklo širší mezinárodně-politický charakter. Toto bouřlivé období je úzce propojeno také s českou minulostí, protože v konečném výsledku, ve Vestfálském míru, bylo neblaze rozhodnuto v neprospěch české otázky a pobělohorského exilu. Předložená publikace

Sleva 21 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 315 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí