Registrace | Přihlášení


Společenské vědy

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Občanské právo hmotné 1: Obecná část 

Autor: Dvořák Jan

publisher: Wolters Kluwer

4 / 5
21 %
Aktualizované a doplněné vydání prvního svazku učebnice občanského práva hmotného, který získal ocenění za nejlepší právnickou publikaci a za nejlepší vysokoškolskou učebnici roku 2013. Kniha je dílem našich předních civilistů, kteří působí v akademické sféře i právní praxi. Zahrnuje výklad týkající se obecné části nového českého soukromého práva.

Sleva 21 % z běžně ceny 560 Kč

Naše cena: 442 Kč

Skladem

Politický a právní rámec evropské integrace

Autor: Šlosarčík Ivo

publisher: Wolters Kluwer

5 / 5
17 %
Publikace představuje evropskou integraci z pohledu právního a politologického době po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Studenti politologie a zájemci o politický rozměr evropské integrace se dozvědí o právním rámci, studenti práv se dozvědí o politickém rozměru evropské integrace. Tomuto dvojímu pohledu na evropskou integraci odpovídá vhodně zvolený název, který není zaměnitelný s jinými

Sleva 17 % z běžně ceny 655 Kč

Naše cena: 544 Kč

Skladem u dodavatele

Neziskové organizace - vybrané problémy ekonomiky

Autor: Stejskal Jan

publisher: Wolters Kluwer

4 / 5
17 %
Nová monografie „Neziskové organizace – vybrané problémy ekonomiky" má ambici poskytnout čtenáři podrobné vysvětlení významu a funkcí neziskových organizací, zodpovědět i mnohé související institucionální otázky. Publikace přináší zcela ojedinělý pohled na vývoj ekonomických teorií zkoumající nestátní neziskový sektor a z něj vyplývající zkušenosti a poznatky. Podstatnou částí je i podrobné

Sleva 17 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem u dodavatele

Bankovní obchody

Autor: Liška Petr

publisher: Wolters Kluwer

5 / 5
17 %
Učebnice Bankovní obchody umožňuje podrobnější pochopení právní úpravy bank a jimi uskutečňovaných obchodů. Sleduje právní úpravu bankovního sektoru z hlediska práva soukromého, zejména s ohledem na občanský zákoník č. 89/2012 Sb., ale i regulaci činnosti bank a bankovních obchodů v české i zahraniční právní úpravě včetně práva Evropské unie. Stěžejními tématy jsou zejména ochrana slabší

Sleva 17 % z běžně ceny 377 Kč

Naše cena: 313 Kč

Skladem u dodavatele

Správní věda: Teorie veřejné správy

publisher: Wolters Kluwer

4.4 / 5
17 %
Oblíbená vysokoškolská učebnice Správní věda vychází již ve čtvrtém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kniha systematicky vysvětluje základní instituty veřejné správy, historii jejího studia, charakter úkolů veřejné správy a zásady jejich transformace do organizačních struktur, rozhodovací procesy ve veřejné správě, organizaci a principy výstavby veřejné správy, personální zabezpečení výkonu

Sleva 17 % z běžně ceny 411 Kč

Naše cena: 342 Kč

Skladem u dodavatele

Mediace a probace v kontextu sociální andragogiky

Autor: Veteška Jaroslav

publisher: Wolters Kluwer

4.5 / 5
17 %
Cílem monografie je představit v teoretické a praktické rovině mediaci a probaci a možnosti jejich aktuálního využití v různých společenských oblastech (rodina, obchod, pracovní právo, školství, zdravotnictví, výkon trestu odnětí svobody, podmíněné propuštění, alternativní trestání aj.). Protože tematika publikace leží na hranici řady oborů, konkrétně sociální práce, psychologie, sociologie,

Sleva 17 % z běžně ceny 325 Kč

Naše cena: 270 Kč

Skladem u dodavatele

Teorie práva

Autor: Weyr František

publisher: Wolters Kluwer

5 / 5
17 %
Jako další z řady klasických právnických děl vychází Teorie práva od prof. Františka Weyra z roku 1936. Osobnost a dílo Františka Weyra jsou neodmyslitelně spjaty s meziválečným Brnem. František Weyr se významně zasloužil o založení Masarykovy univerzity v Brně a v jejím rámci zejména o založení a rozvoj právnické fakulty, na níž přednášel ústavní právo a teorii práva a jejímž prvním děkanem se

Sleva 17 % z běžně ceny 850 Kč

Naše cena: 706 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o místních poplatcích: Komentář

publisher: Wolters Kluwer

5 / 5
17 %
Správa místních poplatků je v současné době jednou z nejnáročnějších činností, kterou může zaměstnanec ve veřejné správě v rámci pracovněprávního poměru vykonávat, a to jednak z důvodu množství poplatníků a také z důvodu nedokonalosti právní úpravy. Přes tuto náročnost a nedokonalost právní úpravy není mnoho odborných publikací, které by se tématem místních poplatků zabývaly. Dosavadní publikace

Sleva 17 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 374 Kč

Skladem

Trestní řád (č. 141/1961 Sb.): Komentář I.+II. díl/komplet

publisher: Wolters Kluwer

5 / 5
21 %
Rozsáhlé dvousvazkové dílo přináší podrobný komentář k zákonu č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). Jednotná přehledná struktura výkladu umožňuje snadnou a rychlou orientaci v textu. Na výklad konkrétního ustanovení, popřípadě jednotlivých odstavců či písmen, navazuje relevantní judikatura, dále související předpisy a přehled nejvýznamnější literatury. Ve výkladu jsou

Sleva 21 % z běžně ceny 4 990 Kč

Naše cena: 3 960 Kč

Skladem

Leasingy podle IFRS - IFRS 16 Leasingy, Praktické aplikace, Příklady

Autor: Krupová Lenka

publisher: Wolters Kluwer

4 / 5
17 %
V lednu 2016 byl vydán nový standard IFRS 16 Leasingy, který výrazným způsobem mění účtování a vykazování leasingů, konkrétně u nájemce. Standard nahrazuje stávající úpravu leasingů podle IAS 17 Leasingy a bude v účinnosti od 1. ledna 2019. Tato publikace přibližuje čtenářům požadavky nového standardu, včetně mnoha řešených příkladů. Publikaci lze doporučit všem společnostem, které sestavují

Sleva 17 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem u dodavatele

Katastr nemovitostí

Autor: Šustrová Daniela

publisher: Wolters Kluwer

5 / 5
20 %
Přinášíme vám druhé, doplněné a upravené vydání úspěšné publikace, která čtenáři přibližuje přehlednou a srozumitelnou formou problematiku katastru nemovitostí a umožňuje snadnou orientaci v oblasti právních vztahů k nemovitostem po rekodifikaci soukromého práva.

Sleva 20 % z běžně ceny 510 Kč

Naše cena: 408 Kč

Skladem

Oceňování služebností: Teorie a praxe

Autor: Hanák Jakub

publisher: Wolters Kluwer

5 / 5
17 %
Přinášíme vám ucelenou publikaci zabývající se otázkou ocenění služebností, která byla vždy velmi citlivou záležitostí a na kterou existuje mnoho názorů a pohledů. Snahou autorů je poskytnout všem subjektům (zejména pracovníkům územně samosprávných celků, organizačních složek státu a energetických společností), kteří budou uzavírat smlouvu o zřízení služebnosti, vodítka pro určení náhrady,

Sleva 17 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem u dodavatele

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III.

Autor: Poláček Bohumil

publisher: Wolters Kluwer

4 / 5
21 %
Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III (E. Silniční právo, F. Multimodální právo) tvoří třetí a poslední část trilogie, která navazuje na část první s názvem Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo) a část druhou, nazvanou Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II (C. Železniční právo, D. Námořní právo). Mezinárodní dopravní právo můžeme subsumovat

Sleva 21 % z běžně ceny 880 Kč

Naše cena: 694 Kč

Skladem

Teorie finančního práva a finanční vědy

publisher: Wolters Kluwer

4.5 / 5
17 %
Kniha zahrnuje teoretické informace ze všech oborů finančního práva a představuje základní zdroj informací studentů předmětu finanční právo a dalších souvisejících předmětů na právnických fakultách. Monografie je rozčleněna na tři části. První z nich se zabývá základy finančního práva a finanční vědy včetně dozoru, kontroly a dohledu. Druhá část se věnuje základům podoborů finančního práva, jako

Sleva 17 % z běžně ceny 634 Kč

Naše cena: 527 Kč

Nedostupné

Školení bezpečnosti práce, požární ochrany a motivační školení k prevenci rizik

Autor: Neugebauer Tomáš

publisher: Wolters Kluwer

5 / 5
17 %
Publikace je určena nejen těm, jež si školení BOZP a PO chtějí provádět sami. Důležité informace zde najdou i ti, kteří si jejich provedení chtějí objednat u firmy poskytující služby v těchto oblastech. Dozvědí se zde, co od této firmy požadovat, aby při kontrole státním kontrolním orgánem nebylo konstatováno, že nejsou splněny všechny požadavky na seznámení zaměstnanců s danou problematikou.

Sleva 17 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem u dodavatele

Živnostenský zákon: Praktický komentář

Autor: Horzinková Eva

publisher: Wolters Kluwer

5 / 5
11 %
Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. je základní veřejnoprávní normou upravující vztahy mezi podnikateli a státem. Živnostenský zákon je koncipován jako obecná právní norma upravující především základní podmínky podnikání. U některých druhů živností se vedle obecných podmínek vyžaduje ještě splnění odborné způsobilosti a další podmínky. Za celou dobu své účinnosti byl zákon mnohokrát novelizován.

Sleva 11 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 340 Kč

Skladem

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

Autor: Židek Dominik

publisher: Wolters Kluwer

5 / 5
Jsou výsledky procesů veřejného stavebního práva vždy alespoň byť i nepřímo ovlivněny předpisy práva životního prostředí? Přijde vám současná právní úprava týkající se environmentálních aktů v procesech veřejného stavebního práva komplikovaná, často až nesrozumitelná a nepřehledná? Tato kniha se pokouší provést čtenáře komplikovanou spletí vzájemných vazeb mezi veřejným stavebním právem a

Naše cena: 384 Kč

Skladem

Právní interpretace - mezi vysvětlováním a rozuměním

Autor: Žák Krzyžanková Katarzyna

publisher: Wolters Kluwer

5 / 5
17 %
Co je to právní interpretace? Spočívá v rekonstrukci významu určitého normativního textu, anebo jde spíše o jedinečný tvůrčí proces, který stejnou měrou ovlivňuje autor i čtenář? Usiluje pouze o vysvětlení nejasných míst, nebo jde o nezbytný předpoklad jakékoliv práce s textem? Proč normotvůrce svazuje interpretační procesy svými výkladovými pravidly? Lze vskutku hovořit o ustálenosti metod

Sleva 17 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 457 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o platebním styku. Komentář

Autor: Beran Jiří

publisher: Wolters Kluwer

5 / 5
17 %
Komentář zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, jímž byla do českého právního řádu transponována druhá směrnice o platebních službách, je prvním komentářem úpravy účinné od ledna 2018 na trhu. Komentář přináší vysvětlení nových institutů, které předchozí právní úprava neznala a zároveň odpovědi na otázky vyvolané úpravou druhé směrnice o platebních službách, která byla výsledkem složitě

Sleva 17 % z běžně ceny 2 550 Kč

Naše cena: 2 104 Kč

Skladem

Vybraná judikatura z oblasti uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení s komentářem

publisher: Wolters Kluwer

5 / 5
17 %
Publikace je koncipována jako průvodce uplatňováním pohledávek v insolvenčním řízení. Proto byla jednotlivá soudní rozhodnutí vybírána tak, aby byla pokryta pokud možno celá tato materie – jde o rozhodnutí aktuální a pro praxi významná. Přidanou hodnotou publikace je komentář, o nějž je každý judikát doplněn – tento komentář zasazuje otázky řešené v jednotlivých rozhodnutích do širšího

Sleva 17 % z běžně ceny 600 Kč

Naše cena: 498 Kč

NedostupnéPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí