Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Literatura faktu

Kapitoly z dějin brněnských časopisů

Autor: Bronislava Gabrielová

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Kapitoly z dějin brněnských časopisů představují přehledně koncipovanou studii věnovanou dějinám nejvýznamnějších titulů brněnské časopisecké produkce od poloviny 19. století do konce 60. let století následujícího s přesahy do polistopadového vývoje. Zvláštní pozornost je věnována období první republiky a poté časopisecké produkci spjaté s fenoménem 60. let 20. století. Historie časopisů a

Sleva 24 % z běžně ceny 70 Kč

Naše cena: 53 Kč

Skladem u dodavatele

50 let archeologických výzkumů Masarykovy univerzity na Znojemsku. 50 Jahre archäologischer…

Autor: Vladimír Podborský

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Sborník referátů z konferece k 80. výročí založení Masarykovy univerzity pořádané v Kravsku u Znojma.

Sleva 24 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 228 Kč

Skladem

Kapitoly z dějin brněnských časopisů II

Autor: Bronislava Gabrielová

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Druhý svazek kapitol z dějin brněnských časopisů je věnován několika brněnským iniciativám, které mohou aspirovat na označení kvalitní periodikum. Cílem je předložit čtenáři mozaiku českého tisku v Brně, v jehož žurnalistické mnohosti se rodily nejlepší tradice moderních českých novin. Publikace nesleduje systematické dějiny brněnských časopisů, ale hledá hodnoty, které jsou dodnes aktuální a

Sleva 24 % z běžně ceny 70 Kč

Naše cena: 53 Kč

Skladem u dodavatele

Zeměpanské konfirmační a konsensní listiny z lucemburské doby pro moravské příjemce

Autor: Lenka Martínková

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Kniha zprostředkovává analytický výzkum pramenného materiálu z doby moravských Lucemburků, vývoje markraběcí kanceláře a jejího složení.

Sleva 24 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem u dodavatele

Moravskoslezská škola doktorských studií: Seminář 1

Autor: Jan Klápště

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Sborník je výběrem z příspěvků odpřednášených na doktorandských seminářích pořádaných v rámci grantového projektu GAČR: Moravskoslezská škola doktorských studií. Autoři článků jsou posluchači doktorského studijního programu vědních oborů archeologie a antropologie na Masarykově univerzitě. V úvodu sborníku prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., jako řešitel projektu, krátce charakterizuje jeho vývoj,

Sleva 24 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 262 Kč

Skladem u dodavatele

Machiavelli kontra Samuelson a jiné texty k dějinám veřejné ekonomie

Autor: Kolektiv autorů - Svoboda František,Kolektiv

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Z historie známe různé způsoby sbližování společenských cílů a cílů ekonomických aktivit, a různé podoby konvergence společenských a ekonomických institucí. Tato kniha se zaměřuje na evoluční a institucionální rozměr veřejného sektoru a klade důraz na konkrétní kapitoly z dějin oboru, díky kterým může čtenář nahlížet veřejný sektor z odlišné perspektivy. V této knize jsou některé z těchto kapitol

Sleva 24 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem u dodavatele

Československé město včera a dnes: Každodennost – reprezentace – výzkum

Autor: Slavomíra Ferenčuhová

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Kniha obsahuje devět textů, jejichž tématem je společenská změna sledovaná skrze studium městského prostoru, proměn jeho organizace, mechanismů jeho utváření i forem správy. Vedle témat městské mobility či diferenciace a segregace urbánního prostoru řeší především problematiku významů vkládaných do míst jejich uživateli. Proměny významů, jež jsou prostorům přisuzovány v průběhu každodenních

Sleva 24 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem u dodavatele

Moravskoslezská škola doktorských studií: Seminář 2

Autor: Jan Klápště

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
V dalším Supplementu řady Dissertationes Archaeologicae Brunensis/Pragensesque předkládáme příspěvky doktorských studentů oborů antropologie, archeologie, etnologie a geologické vědy, které představují jeden z výstupů grantu Moravskoslezská škola doktorských studií II. Všechny příspěvky vznikaly v rámci disertačních prací autorů a byly prezentovány na pravidelně konaném doktorském semináři v Brně.

Sleva 24 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Počátky středověké kolonizace české části Českomoravské vrchoviny

Autor: Petr Hejhal

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Práce se zabývá doklady osídlení převážně české části Českomoravské vrchoviny v době před objevem polymetalických rud na konci třicátých let 13. století. První část práce představuje katalog nálezů zemědělského pravěku na okresech Pelhřimov a Jihlava. Nejčetněji jsou zastoupeny artefakty neolitické a eneolitické, v řádově menším množství jsou známy nálezy z mladšího pravěku. Interpretace nálezů

Sleva 24 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 114 Kč

Skladem

Jaroslav Palliardi (20. 2. 1861 – 12. 3. 1922): Pokrokový kulturní činitel jihozápadní Moravy a…

Autor: Jaromír Kovárník

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Kniha vychází v edici Postavy moravské archeologie, sv. 3, a tím je dán také její charakter. V rámci životopisu Palliardiho je poukázáno na advokátskou a kulturně-politickou činnost v jeho hlavních působištích (Znojmo, Moravské Budějovice), na jeho osobnostní charakteristiku a zejména na jeho vědeckou práci v oboru archeologie. Již za svého pobytu ve Znojmě zkoumal stratigrafické poměry

Sleva 24 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 114 Kč

Skladem u dodavatele

Bosna v chorvatských národně-integračních ideologiích 19. století

Autor: Petr Stehlík

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Práce z historické perspektivy a na základě komparativního rozboru dobových pramenů politické a literární povahy souhrnně charakterizuje a vyhodnocuje postavení a úlohu Bosny v chorvatských národně-integračních ideologiích, které udávaly ráz utváření moderního chorvatského národa v 19. století (ilyrismus, jihoslovanství, pravašství). Ačkoliv byla Bosna objektem zájmu prakticky všech generací

Sleva 24 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Fridrich Bridelius: Jesličky. Staré nové písničky

Autor: Pavel Kosek

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Edičně připravili, průvodní studie a ediční a transkripční poznámku napsali, vysvětlivky a diferenční slovník sestavili Pavel Kosek, Tomáš Slavický a Marie Škarpová.

Sleva 24 % z běžně ceny 389 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem u dodavatele

Posteneolitická štípaná industrie na Moravě

Autor: Ludmila Kaňáková

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Publikace přispívá k poznání charakteru kamenné štípané industrie v mladším pravěku. Větší část práce shrnuje poznatky o štípané industrii prvních kultur doby bronzové a věnuje se jejímu zakotvení v ekonomických, sociálních i religiózních strukturách těchto zaniklých populací. Pozornost je však věnována i štípané industrii mladších období, která byla dosud badatelsky opomíjena. Práce je

Sleva 24 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 228 Kč

Skladem u dodavatele

S domovem v srdci

Autor: Ivan Dorovský

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
„Byl jsem jedním z tisíců dětí evakuovaných v rámci první a největší emigrační vlny, kterou vyvolala Řecká občanská válka (1946–1949). Tomuto tématu věnuji úvodní text své vzpomínkové knihy, která se skládá ze tří částí. Ve druhé části si připomínám jednotlivé události dětství, především příběhy z těžkých a strastiplných válečných let, jež jsem jako malý chlapec prožil. Třetí část mé knihy

Sleva 24 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem u dodavatele

Paleolit východních svahů Drahanské vrchoviny

Autor: Ondřej Mlejnek

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Práce se zabývá paleolitickým osídlením východních svahů

Sleva 24 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 228 Kč

Skladem u dodavatele

Workshopy ke středověké a novověké keramice: Panská Lhota 2015

Autor: kolektiv autorů

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Hlavním tématem třetího supplementa ediční řady Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque je výzkum vrcholně až pozdně středověké keramiky, ale zahrnuje i studie věnované starším i mladším chronologickým obdobím. Společným jmenovatelem jsou otázky metodických postupů výzkumu keramiky. Sborník obsahuje především příspěvky týkající se experimentální výroby keramiky, aplikace deskripčních

Sleva 24 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem u dodavatele

České dějiny raného novověku I.: Doba předbělohorská (1526–1620)

Autor: Vařeka Marek

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
České dějiny raného novověku jsou rozděleny do dvou období: od nástupu Habsburků po bitvu na Bílé hoře a pobělohorské období až zhruba do poloviny 18. století. Publikace mapuje první fázi raně novověké éry. Celé 16. století je klíčovým obdobím v oblastech ekonomiky, kultury, náboženství a politiky. V té době nastává dynamický rozvoj české společnosti a její přerod od středověku do moderní doby.

Sleva 24 % z běžně ceny 158 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem u dodavatele

Pravé, věrné a křesťanské příměřie…: Dohody o příměří mezi husity a stranou markraběte Albrechta na…

Autor: Petr Elbel

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Monografie se obrací k doposud opomíjenému fenoménu dějin husitských válek – dohodám o příměří mezi válečnými stranami. Zaměřuje se na jižní Moravu, kde se zachoval zajímavý korpus těchto dohod z let 1427–1433. Pozornost je nejprve věnována listinnému formuláři dohod, které jsou následně zasazeny do širšího kontextu dějin husitství nejen v regionu. Rozbor dohod o příměří v souhrnu obohacuje

Sleva 24 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem

Břeclav-Pohansko VIII.: Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti centra?

Autor: Petr Dresler

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Studie vychází z projektu „Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti zázemí centra?“ Grantové agentury ČR, který byl zaměřen na poznání nejbližšího okolí a zázemí velkomoravského opevněného centra na Pohansku u Břeclavi. Pomocí povrchové prospekce, mikrosondáží i archeologického výzkumu byla zkoumána a analyzována sídelní struktura v okolí lidnatého centra a její vývoj od

Sleva 24 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 266 Kč

Skladem

Na hranicích impéria. Extra fines imperii: Jaroslavu Tejralovi k 80. narozeninám

Autor: Jarmila Bednaříková

publisher: Muni Press

0 / 5
Sborník přináší příspěvky, které autoři z mnoha evropských zemí (kromě ČR a Slovenska především z Polska, Ruska, Rakouska, Ukrajiny, Německa a Maďarska) věnovali jednomu z nejvýznamnějších badatelů v oblasti archeologie doby římské, doc. PhDr. Jaroslavu Tejralovi, DrSc. Za úvodní gratulace se řadí oslavencův životopis a také přehledně zpracovaná bibliografie, čítající desítky titulů především v

Sleva 10 % z běžně ceny 600 Kč

Naše cena: 540 Kč

Skladem

Interdisciplinarité et nouvelles approches dans les recherches sur l’âge du Fer

Autor: Anna Cannot

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Publikace prezentuje příspěvky z mezinárodní doktorandské vědecké konference „Interdisciplinarity and New Approaches in the Research on The Iron Age“, která proběhla v roce 2015 na keltském oppidu Bibracte (Francie) za spoluúčasti organizátorů z Masarykovy univerzity (Brno), Université de Bourgogne (Dijon) a Université François-Rabelais (Tours). Setkání, jehož se účastnilo více než 60 mladých

Sleva 24 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 228 Kč

Skladem u dodavatele

Obecné dějiny novověku I. (16. století)

Autor: Kamil Štěpánek

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Vybrané kapitoly ze světových dějin 16. století pro posluchače historie a další zájemce. Zaměřují se na jevy, které pomohly rozbít středověké pojetí universa a položit základy novověkého světa a člověka: zámořské objevy, renesanci, humanismus a reformaci. Na klíčové kapitoly navazuje postižení hlavních tendencí vývoje evropských mocností. V nezbytných případech výklad vybočuje za rámec

Sleva 24 % z běžně ceny 126 Kč

Naše cena: 96 Kč

Skladem

Hoštice I za Hanou: Výsledky antropologické analýzy pohřebiště lidu kultury zvoncovitých pohárů

Autor: kolektiv autorů

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
V létě roku 2002 bylo na lokalitě Hoštice I objeveno pravděpodobně největší pohřebiště lidu kultury zvoncových pohárů v ČR. Bylo vyzvednuto 139 kostrových hrobů a 4 hroby žárové. Kniha obsahuje výsledky komplexní antropologické analýzy pohřebiště zahrnující demografickou analýzu, metrickou analýzu, paleopatologickou analýzu, analýzu stravy, analýzu krevních skupin, rekonstrukci podoby podle lebky

Sleva 24 % z běžně ceny 423 Kč

Naše cena: 321 Kč

Skladem u dodavateleNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele