Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Výchova a pedagogika

Nejprodávanější v této kategorii

Kultura školy: Příspěvek k výzkumu a rozvoji

Autor: Milan Pol

publisher: Muni Press

0 / 5
28 % Novinka
Publikace je zaměřena na téma kultura školy. V úvodní části autoři prezentují výsledky svého detailního výzkumu kultury českých škol, který provedli v letech 2001–2003 na základních školách v České republice mezi žáky ve věku 6–15 let. Je vysvětlen vývoj pojmu kultura školy, nabídnuto zhodnocení cílů studia kultury školy a popsána zjištění o fungování významných oblastí školního života na českých

Sleva 28 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem u dodavatele

Demokracie ve škole

Autor: Petr Novotný

publisher: Muni Press

0 / 5
28 % Novinka
Monografie nahlíží téma demokracie ve škole z několika úhlů. Nejdříve ji představuje jako specifické téma pedagogické teorie, praxe i výzkumu. Poté se zaměřuje na situaci v českém školství a dále řeší některá specifická témata: vedení a správa škol, žákovská participace, vztah školy a vnějšího prostředí a další.

Sleva 28 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem u dodavatele

Škola v proměnách

Autor: Milan Pol

publisher: Muni Press

0 / 5
28 % Novinka
Publikace je zaměřena na klíčové otázky rozvoje školy. Všímá si hlavních procesů (vedení, řízení, správy), upozorňuje na institucionální, organizační a pospolitý ráz školy, na řadu pořadavků vztahovaných na školy (práce s daty, práce s grantovými finančními zdroji, ukazuje na procesy organizačního učení i na specifika činnosti vedoucích pracovníků škol.

Sleva 28 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 230 Kč

Skladem u dodavatele

Lekce pro život: Drama a integrované kurikulum

Autor: Jim Clark

publisher: Muni Press

0 / 5
28 % Novinka
Překlad knihy Lekce pro život se dostává pedagogům do rukou v době, kdy všechny školy v České republice aplikují do praxe své školní vzdělávací programy (ŠVP), které si „ušily na míru“. Při jejich tvorbě vycházely z obecných zásad uvedených v RVP ZV, školy však měly možnost do nich zakomponovat svá specifika, kterými se navzájem odlišují a prezentují na veřejnosti. Čtenáři tedy nabízíme knihu,

Sleva 28 % z běžně ceny 283 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem u dodavatele

Matematika, fyzika a školství: Sborník z XIII. semináře o filosofických otázkách matematiky a…

Autor: Novotný Jan

publisher: Muni Press

0 / 5
28 % Novinka
Sborník obsahuje texty přednášek, kreré autoři přednesli na XIII. semináři o filosofických otázkách matematiky a fyziky v roce 2006 (Symetrie v mikrosvětě, Hrabě Buquoy a jeho úlohy, Gödelův vesmír, Statistika v živém těle,…). Do sborníku byly zařazeny i texty o školství od J. Bečváře a P. Piťhy.

Sleva 28 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem u dodavatele

První pomoc a jak ji učit

Autor: kolektiv autorů

publisher: Muni Press

0 / 5
28 % Novinka
Publikace vznikla na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity, kde je jako povinný předmět první pomoc vyučována od roku 2004. První vydání publikace mělo za cíl podpořit včleňování první pomoci v souladu s RVP na gymnázia. Příručka vznikla za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví v rámci projektu „Pomoz, ale mysli na sebe!“ Ukázalo se však, že publikace má daleko širší uplatnění,

Sleva 28 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 180 Kč

Skladem u dodavatele

Pracoviště jako prostor k učení

Autor: Petr Novotný

publisher: Muni Press

0 / 5
28 % Novinka
Sborník je extraktem podnětných vstupů ze semináře Decoding working places as learning spaces, Pracoviště jako místo k učení organizovaného Ústavem pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 21. až 23. června 2007 v Brně s podporou Rakouské kanceláře pro vědu a výzkum v Brně. Z vystoupení na semináři byly pro tento sborník vybrány ty příspěvky, které se vyznačují důrazem na

Sleva 28 % z běžně ceny 262 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem u dodavatele

Sebepojetí dětí a dospívajících v kontextu školy

Autor: Ivana Poledňová

publisher: Muni Press

0 / 5
28 % Novinka
Publikace vznikala v průběhu několika let jako výsledek výzkumného zájmu autorů o problematiku sebepojetí v různých souvislostech školního prostředí. I když jde tradičně o složitou problematiku psychologie jáství, navíc značně komplikovanou terminologickou nejednotností a problematickým převodem anglických termínů do češtiny, pokusili se autoři o vytvoření přehledové publikace, která by

Sleva 28 % z běžně ceny 215 Kč

Naše cena: 155 Kč

Skladem u dodavatele

Učení pro pracoviště: Prostor pro uplatnění konceptu workplace learning v českém prostředí

Autor: Petr Novotný

publisher: Muni Press

0 / 5
28 % Novinka
Tato kniha předkládá čtenáři teoretickou i empirickou analýzu k tématu workplace learning. Toto označení je zde pro neexistenci lepšího vyjádření do české jazyka překládáno jako "učení pro pracoviště". Text se odvíjí od dvou, v principu jednoduchých, tezí: První teze říká, že pracoviště je učebním prostředím a místem, které zpravidla spoludefinuje komunitu, v níž probíhá učení. A přestože je

Sleva 28 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem u dodavatele

E-learning – jedna z podob učení v moderní společnosti

Autor: Jiří Zounek

publisher: Muni Press

0 / 5
28 % Novinka
Publikace se komplexně věnuje aktuálnímu pedagogickému tématu, kterým je využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) ve vzdělávání. V knize je popsána role ICT v současné společnosti, je vymezena problematika e-learningu, ale také blended learningu či jeho vztahu k distančnímu vzdělávání. Jádrem knihy jsou kapitoly zaměřené na role e-learningu v celoživotním učení,

Sleva 28 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 202 Kč

Skladem u dodavatele

Sebepojetí a sebehodnocení rozumově nadaných dětí

Autor: Věra Konečná

publisher: Muni Press

0 / 5
28 % Novinka
Tato práce vznikala v kontextu rozvíjející se péče o nadané děti v České republice a zvyšujícího se zájmu odborné i laické veřejnosti o tuto problematiku i vzhledem k neoddiskutovatelnému významu sebehodnocení nejen pro kvalitu podávaného výkonu člověka, ale také pro jeho značný vliv na celkovou úroveň psychosociálního přizpůsobení i kvalitu života. Hlavním cílem našeho zkoumání

Sleva 28 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 143 Kč

Skladem u dodavatele

O mezigeneračním učení

Autor: Lenka Kamanová

publisher: Muni Press

0 / 5
28 % Novinka
Publikace pojednává o mezigeneračním učení převážně v souvislostech rodiny, ale také v souvislostech různých kurzů neformálního vzdělávání, jež mohou být pro mezigenerační učení podnětným prostředím.

Sleva 28 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny předškolní pedagogiky

Autor: Marie Pavlovská

publisher: Muni Press

0 / 5
28 % Novinka
Text Dějiny předškolní pedagogiky poskytuje stručný vhled do vývoje předškolního vzdělávání jednak v českých zemích, jednak v některých zemích Evropské unie. Je zde zachycen historický kontext pojetí dětství od pravěku do konce 20. století, dále jsou zde uvedeni významní myslitelé, kteří se zabývali dítětem a obdobím předškolního věku. Část textu je věnována tzv. reformnímu hnutí a alternativním

Sleva 28 % z běžně ceny 177 Kč

Naše cena: 127 Kč

Skladem u dodavatele

Když se školy učí

Autor: Lenka Hloušková

publisher: Muni Press

0 / 5
28 % Novinka
Publikace pojednává o empirickém výzkumu na základních školách v České republice, během kterého se podařilo získat řadu významných poznatků o procesech organizačního učení a jejich vedení a řízení.

Sleva 28 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 202 Kč

Skladem u dodavatele

Edukace osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami

Autor: Dagmar Opatřilová

publisher: Muni Press

0 / 5
28 % Novinka
Monografie se zabývá edukací osob s těžkým zdravotním postižením a souběžným postižením více vadami. Sleduje nové pohledy a přístupy k cílové skupině v kontextu profesionální edukace.

Sleva 28 % z běžně ceny 247 Kč

Naše cena: 178 Kč

Skladem u dodavatele

Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením

Autor: Miroslava Bartoňová

publisher: Muni Press

0 / 5
28 % Novinka
Vzdělávání jedinců s postižením je jedním z důležitých témat. Je třeba říci, že stále více odborníků u nás i v zahraničí je přesvědčeno, že žáci s postižením potřebují stupňovitý systém pedagogické podpory. Hlavním tématem monografie je provedení komplexní analýzy problematiky edukace žáků s potížemi v učení – žáků s lehkým mentálním postižením v rámci inkluzivního vzdělávání. V teoretických

Sleva 28 % z běžně ceny 268 Kč

Naše cena: 193 Kč

Skladem

Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími…

Autor: Miroslava Bartoňová

publisher: Muni Press

0 / 5
28 % Novinka
Odborná publikace „Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu“ je dílem akademických pracovníků Masarykovy univerzity pod vedením Miroslavy Bartoňové a Marie Vítkové, kteří intenzivně řeší v letech 2013–2015 problematiku mezioborového výzkumného projektu MUNI/M/0012/2013 na téma Inkluze ve škole jako

Sleva 28 % z běžně ceny 266 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem

Texty k základům elementární geometrie: Pro studium učitelství 1. stupni základní školy

Autor: Marta Francová

publisher: Muni Press

0 / 5
28 % Novinka
Tento učební text je určen studentům oboru učitelství pro první stupeň základní školy jako učební pomůcka při studiu elementární geometrie. Při jeho zpracování vycházeli autoři z obsahu výuky geometrie na prvním stupni základní školy. V textu se v prvé řadě opakují a upřesňují mnohé pojmy, se kterými se studenti seznámili na základní a střední škole. Dále je přiblížena podstata axiomatické

Sleva 28 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem u dodavatele

Postupy při vzdělávání žáků se specificky narušeným vývojem řeči

Autor: Barbora Bočková

publisher: Muni Press

0 / 5
28 % Novinka
Publikace je zaměřena na problematiku specificky narušeného vývoje řeči (vývojové dysfázie) a možné postupy ve vzdělávání a rozvoji komunikační schopnosti žáků s touto formou narušené komunikační schopnosti. V rámci dílčího výzkumného šetření se oslovení speciální pedagogové, kteří působí na prvním stupni v základních školách logopedických v České republice, vyjadřovali k možnostem využití

Sleva 28 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 173 Kč

Skladem u dodavatele

Interdisciplinární přístup v rané logopedické intervenci

Autor: Ilona Bytešníková

publisher: Muni Press

0 / 5
28 % Novinka
Monografie se zabývá vysoce aktuální problematikou rané logopedické intervence v širších souvislostech. Publikace reflektuje na současný trend užívaný především v zahraničí, který se snažíme prosadit i v našich podmínkách – včasný záchyt dětí s opožděným/narušeným vývojem řeči, identifikaci deficitů ve vývoji komunikační schopnosti a včasné zahájení stimulace vývoje řeči a jazykových schopností.

Sleva 28 % z běžně ceny 950 Kč

Naše cena: 684 Kč

Skladem u dodavatele

Fenomén odborného technického vzdělávání na středních školách

Autor: Pavel Pecina

publisher: Muni Press

0 / 5
28 % Novinka
Předložená teoreticko-empirická studie je věnována vybraným otázkám technického vzdělávání na středních školách. Její využití je však širší, s přesahem do základního i vysokoškolského technického vzdělávání. První část je věnována vymezení techniky a strukturaci technických věd a systému technického vzdělávání na základních a středních školách. V další části je pozornost zaměřena na

Sleva 28 % z běžně ceny 560 Kč

Naše cena: 403 Kč

Skladem u dodavatele

Společné vzdělávání orientované na posílení kompetencí učitelů a žáků v inkluzivním prostředí školy

Autor: Miroslava Bartoňová

publisher: Muni Press

0 / 5
28 % Novinka
Výzkumná monografie se zabývá vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivní třídě. Jejím cílem je hlouběji se věnovat tématům inkluzivního vzdělávání, vyučování a inkluzivní didaktiky se zaměřením na inkluzivní třídu, identifikaci potřeb žáků se SVP, koncept včasné intervence v heterogenní třídě a na volbu metod a strategií při výuce. Cílem výzkumného šetření je analyzovat

Sleva 28 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 194 Kč

Skladem

Mnohojazyčnost ve výuce němčiny jako dalšího cizího jazyka

Autor: Miroslav Janík

publisher: Muni Press

0 / 5
28 % Novinka
Tématem této knihy je rozvoj mnohojazyčnosti ve výuce němčiny jako druhého cizího jazyka po angličtině. Prezentovaný výzkum se zaměřuje na to, jak jsou ve výuce německého jazyka organizovány interakce v situacích, ve kterých je patrný vliv angličtiny. Z výsledků vyplývá, že v analyzovaných situacích dominuje struktura: iniciace – odpověď – zpětná vazba (tzv. IRF) v různých variacích a že anglický

Sleva 28 % z běžně ceny 396 Kč

Naše cena: 285 Kč

Skladem

Motivace k učení se němčině v kontextu výuky cizího odborného a akademického jazyka

Autor: Eliška Dunowski

publisher: Muni Press

0 / 5
28 % Novinka
Kniha se zabývá tématem motivace k učení se němčině, které je zasazeno do kontextu výuky cizího odborného a akademického jazyka. Teoreticky se práce opírá zejména o Gardnerovu teorii motivace, teorii sebeurčení a atribuční teorii. Výzkum proběhl v prostředí výuky cizího odborného a akademického jazyka na Masarykově univerzitě v Brně, kde jsou studenti všech nefilologických oborů povinni složit v

Sleva 28 % z běžně ceny 396 Kč

Naše cena: 285 Kč

SklademPřihlášení uživatele