Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Výchova a pedagogika

Nejprodávanější v této kategorii

E-learning – jedna z podob učení v moderní společnosti

Autor: Jiří Zounek

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Publikace se komplexně věnuje aktuálnímu pedagogickému tématu, kterým je využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) ve vzdělávání. V knize je popsána role ICT v současné společnosti, je vymezena problematika e-learningu, ale také blended learningu či jeho vztahu k distančnímu vzdělávání. Jádrem knihy jsou kapitoly zaměřené na role e-learningu v celoživotním učení, aktéry

Sleva 24 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem u dodavatele

Sebepojetí a sebehodnocení rozumově nadaných dětí

Autor: Věra Konečná

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Tato práce vznikala v kontextu rozvíjející se péče o nadané děti v České republice a zvyšujícího se zájmu odborné i laické veřejnosti o tuto problematiku i vzhledem k neoddiskutovatelnému významu sebehodnocení nejen pro kvalitu podávaného výkonu člověka, ale také pro jeho značný vliv na celkovou úroveň psychosociálního přizpůsobení i kvalitu života. Hlavním cílem našeho zkoumání bylo

Sleva 24 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem

O mezigeneračním učení

Autor: Lenka Kamanová

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Publikace pojednává o mezigeneračním učení převážně v souvislostech rodiny, ale také v souvislostech různých kurzů neformálního vzdělávání, jež mohou být pro mezigenerační učení podnětným prostředím.

Sleva 24 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 167 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny předškolní pedagogiky

Autor: Marie Pavlovská

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Text Dějiny předškolní pedagogiky poskytuje stručný vhled do vývoje předškolního vzdělávání jednak v českých zemích, jednak v některých zemích Evropské unie. Je zde zachycen historický kontext pojetí dětství od pravěku do konce 20. století, dále jsou zde uvedeni významní myslitelé, kteří se zabývali dítětem a obdobím předškolního věku. Část textu je věnována tzv. reformnímu hnutí a alternativním

Sleva 24 % z běžně ceny 177 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem

Když se školy učí

Autor: Lenka Hloušková

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Publikace pojednává o empirickém výzkumu na základních školách v České republice, během kterého se podařilo získat řadu významných poznatků o procesech organizačního učení a jejich vedení a řízení.

Sleva 24 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem u dodavatele

Edukace osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami

Autor: Dagmar Opatřilová

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Monografie se zabývá edukací osob s těžkým zdravotním postižením a souběžným postižením více vadami. Sleduje nové pohledy a přístupy k cílové skupině v kontextu profesionální edukace.

Sleva 24 % z běžně ceny 247 Kč

Naše cena: 188 Kč

Skladem u dodavatele

Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením

Autor: Miroslava Bartoňová

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Vzdělávání jedinců s postižením je jedním z důležitých témat. Je třeba říci, že stále více odborníků u nás i v zahraničí je přesvědčeno, že žáci s postižením potřebují stupňovitý systém pedagogické podpory. Hlavním tématem monografie je provedení komplexní analýzy problematiky edukace žáků s potížemi v učení – žáků s lehkým mentálním postižením v rámci inkluzivního vzdělávání. V teoretických

Sleva 24 % z běžně ceny 268 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem

Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími…

Autor: Miroslava Bartoňová

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Odborná publikace „Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu“ je dílem akademických pracovníků Masarykovy univerzity pod vedením Miroslavy Bartoňové a Marie Vítkové, kteří intenzivně řeší v letech 2013–2015 problematiku mezioborového výzkumného projektu MUNI/M/0012/2013 na téma Inkluze ve škole jako

Sleva 24 % z běžně ceny 266 Kč

Naše cena: 202 Kč

Skladem

Dramatická výchova ve službách dějepisu: Vzdělávací potenciál tematické kooperativní výuky

Autor: Veronika Rodová

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Kniha se vztahuje k oblasti didaktiky dějepisu a zabývá se vzdělávacími možnostmi autorských programů tematické kooperativní výuky, což představuje propojení práce s historickými texty (narativními a ikonickými) a aktivizačních výukových metod, zejména výukové techniky živých obrazů. Jádrem práce je kvalitativní výzkumné šetření zahrnující analýzu slovní reflexe žáků a fotografií živých obrazů,

Sleva 24 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 334 Kč

Skladem

Texty k základům elementární geometrie: Pro studium učitelství 1. stupni základní školy

Autor: Marta Francová

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Tento učební text je určen studentům oboru učitelství pro první stupeň základní školy jako učební pomůcka při studiu elementární geometrie. Při jeho zpracování vycházeli autoři z obsahu výuky geometrie na prvním stupni základní školy. V textu se v prvé řadě opakují a upřesňují mnohé pojmy, se kterými se studenti seznámili na základní a střední škole. Dále je přiblížena podstata axiomatické

Sleva 24 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Postupy při vzdělávání žáků se specificky narušeným vývojem řeči

Autor: Barbora Bočková

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Publikace je zaměřena na problematiku specificky narušeného vývoje řeči (vývojové dysfázie) a možné postupy ve vzdělávání a rozvoji komunikační schopnosti žáků s touto formou narušené komunikační schopnosti. V rámci dílčího výzkumného šetření se oslovení speciální pedagogové, kteří působí na prvním stupni v základních školách logopedických v České republice, vyjadřovali k možnostem využití

Sleva 24 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem

Interdisciplinární přístup v rané logopedické intervenci

Autor: Ilona Bytešníková

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Monografie se zabývá vysoce aktuální problematikou rané logopedické intervence v širších souvislostech. Publikace reflektuje na současný trend užívaný především v zahraničí, který se snažíme prosadit i v našich podmínkách – včasný záchyt dětí s opožděným/narušeným vývojem řeči, identifikaci deficitů ve vývoji komunikační schopnosti a včasné zahájení stimulace vývoje řeči a jazykových schopností.

Sleva 24 % z běžně ceny 950 Kč

Naše cena: 722 Kč

Skladem

Fenomén odborného technického vzdělávání na středních školách

Autor: Pavel Pecina

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Předložená teoreticko-empirická studie je věnována vybraným otázkám technického vzdělávání na středních školách. Její využití je však širší, s přesahem do základního i vysokoškolského technického vzdělávání. První část je věnována vymezení techniky a strukturaci technických věd a systému technického vzdělávání na základních a středních školách. V další části je pozornost zaměřena na didaktiku

Sleva 24 % z běžně ceny 560 Kč

Naše cena: 426 Kč

Skladem u dodavatele

Společné vzdělávání orientované na posílení kompetencí učitelů a žáků v inkluzivním prostředí školy

Autor: Miroslava Bartoňová

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Výzkumná monografie se zabývá vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivní třídě. Jejím cílem je hlouběji se věnovat tématům inkluzivního vzdělávání, vyučování a inkluzivní didaktiky se zaměřením na inkluzivní třídu, identifikaci potřeb žáků se SVP, koncept včasné intervence v heterogenní třídě a na volbu metod a strategií při výuce. Cílem výzkumného šetření je analyzovat

Sleva 24 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem u dodavatele

Mnohojazyčnost ve výuce němčiny jako dalšího cizího jazyka

Autor: Miroslav Janík

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Tématem této knihy je rozvoj mnohojazyčnosti ve výuce němčiny jako druhého cizího jazyka po angličtině. Prezentovaný výzkum se zaměřuje na to, jak jsou ve výuce německého jazyka organizovány interakce v situacích, ve kterých je patrný vliv angličtiny. Z výsledků vyplývá, že v analyzovaných situacích dominuje struktura: iniciace – odpověď – zpětná vazba (tzv. IRF) v různých variacích a že anglický

Sleva 24 % z běžně ceny 396 Kč

Naše cena: 301 Kč

Skladem

Motivace k učení se němčině v kontextu výuky cizího odborného a akademického jazyka

Autor: Eliška Dunowski

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Kniha se zabývá tématem motivace k učení se němčině, které je zasazeno do kontextu výuky cizího odborného a akademického jazyka. Teoreticky se práce opírá zejména o Gardnerovu teorii motivace, teorii sebeurčení a atribuční teorii. Výzkum proběhl v prostředí výuky cizího odborného a akademického jazyka na Masarykově univerzitě v Brně, kde jsou studenti všech nefilologických oborů povinni složit v

Sleva 24 % z běžně ceny 396 Kč

Naše cena: 301 Kč

Skladem

E-learning jako prostředek pro rozvoj cizojazyčného akademického psaní v anglickém jazyce

Autor: Gabriela Hublová

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Odborná kniha se věnuje oblasti využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) v cizojazyčném terciálním vzdělávání. Její vznik byl motivován třemi faktory, a to současným akcentem na internacionalizaci českého vysokého školství, hledáním příležitostí k rozvíjení dovednosti cizojazyčného akademického psaní mimo kontaktní výuku a v neposlední řadě potenciálem, který je spojován s

Sleva 24 % z běžně ceny 462 Kč

Naše cena: 351 Kč

Skladem

Pedagogicko-psychologické otázky online vzdělávání

Autor: Černý Michal

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Kniha sleduje otázky online vzdělávání v jejich pedagogicko-psychologické podobě, s tím, že vychází z konceptu jistého novočtení kybergogické koncepce online učení. V prvé části se zaměřuje na novou interpretaci a využití Bloomovy taxonomie. V druhé se věnuje jednotlivým tématům, které s online vzděláváním specificky souvisejí – od sebehodnocení či motivace, až po práci s pamětí nebo gamifikaci.

Sleva 24 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem

Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice: Historicko-analytický pohled na přípravu…

Autor: Jan Tupý

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Publikace mapuje tvorbu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v České republice od roku 1989 do konce roku 2017 a usiluje o zobecnění uvedených postupů a zkušeností. Snaží se popsat a zhodnotit vše podstatné, co se při tvorbě kurikulárních dokumentů a standardů dařilo, případně nedařilo. K tomu využívá myšlenky a ukázky z koncepčních a legislativních dokumentů, z oficiálních materiálů

Sleva 24 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem

Matematické schopnosti: Teoretický přehled a jejich měření

Autor: Hynek Cígler

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Kniha se primárně zaměřuje na psychologický pohled na matematické znalosti a dovednosti s důrazem na možnosti jejich měření. Podrobně rozebírá matematické myšlení z psychometrického, kognitivního, kulturního i vzdělávacího hlediska. Zaměřuje se například na rozdíly mezi muži a ženami, příčiny chybných řešení, neuropsychologické procesy zodpovídající za zpracování číselných informací a jejich

Sleva 24 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 258 Kč

Skladem

Poruchy matematických schopností žáků s dyskalkulií a jejich vliv na řešení učebních úloh ve fyzice…

Autor: Lenka Pavlíčková

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Publikace je věnována poruchám matematických schopností u žáků s dyskalkulií a jejich vlivu na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice. Specifická porucha počítání se rozvíjí na základě kombinace deficitů různých dílčích funkcí, které se určitým způsobem podílejí na rozvoji matematických schopností a jsou potřebné pro učení se nejen počítání, ale i čtení a psaní. Monografie je rozdělena na

Sleva 24 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 251 Kč

Skladem

Intuitivní pedagogika: Rozhovory s Iris

Autor: Thomas Pedroli

publisher: Universum

0 / 5
20 %
Když na počátku devadesátých let vtrhly do domácností počítače, jen málokdo z vědců si uvědomoval, k jakým změnám dochází. Již brzy si však odborníci všimli posunů v komunikaci s dětmi a s dospívajícími. Změna byla natolik závažná, že se začalo dokonce mluvit o novém rozměru komunikace, takzvané čtvrté komunikační dimenzi.

Sleva 20 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 159 Kč

Skladem

Počítání soba Boba - 1. díl - Cvičení pro rozvoj matematických schopností a logického myšlení pro…

Autor: Jiřina Bednářová

publisher: EDIKA

0 / 5
24 %
Publikace Počítání soba Boba – 1. díl obsahuje: 1) náměty pro rozvoj matematických schopností pro děti ve věku od 3 do 5 let, pomocí kterých se rozvine: – používání výrazů, jež vedou k porovnávání, srovnávání, vytvoření matematických představ a pojmů – myšlení, logické uvažování – prostorové vnímání 2) metodiku rozvoje matematických schopností pro rodiče a učitele, která – upozorňuje na

Sleva 24 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 113 Kč

Skladem

Rozvíjíme pohybovou koordinaci dětí

Autor: Zdeňka Engelthalerová

publisher: Raabe

0 / 5
18 %
Publikace se zaměřuje na rozvoj koordinace a pohybových schopností dětí předškolního věku. Předkládá množství zábavných aktivit a konkrétních pohybových činností, zároveň vychází z možností a praxe mateřských škol. Díky metodickým doporučením a ukázkám z praxe je kniha komplexním a praktickým pomocníkem pro pedagogy mateřských škol, kterého využijí každý den.Obsah:

Sleva 18 % z běžně ceny 359 Kč

Naše cena: 294 Kč

SklademPřihlášení uživatele