Registrace | Přihlášení


Výchova a pedagogika

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Chtějí zůstat nebo odejít?: Začínající učitelé v českých základních školách

Autor: kolektiv autorů

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Jedním z faktorů ovlivňujících kvalitu vzdělávání je nedostatek učitelů, k němuž přispívá i tzv. drop-out, tedy odchody kvalifikovaných učitelů ze školy či ze školství. Nejohroženější profesní skupinou jsou přitom začínající učitelé. Kniha přináší výsledky výzkumného šetření na českých základních školách, které se zaměřilo na procesy socializace začínajících učitelů a jejich objektivních

Sleva 25 % z běžně ceny 598 Kč

Naše cena: 448 Kč

Skladem

Seminář ze středoškolské matematiky

Autor: Jiří Herman

publisher: Muni Press

0 / 5
Text je rozdělen do deseti tematických kapitol a oddílu výsledků a návodů. V úvodu každé kapitoly jsou nejprve stručně shrnuty základní pojmy a poznatky vztahující se k danému tématu, pak následují zadání příkladů určených k procvičení příslušné látky. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány racionálním funkcím, rovnicím a nerovnicím s odmocninami, exponenciálním, logaritmickým a goniometrickým

Sleva 4 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 66 Kč

Skladem

Kultura školy: Příspěvek k výzkumu a rozvoji

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Publikace je zaměřena na téma kultura školy. V úvodní části autoři prezentují výsledky svého detailního výzkumu kultury českých škol, který provedli v letech 2001–2003 na základních školách v České republice mezi žáky ve věku 6–15 let. Je vysvětlen vývoj pojmu kultura školy, nabídnuto zhodnocení cílů studia kultury školy a popsána zjištění o fungování významných oblastí školního života na českých

Sleva 25 % z běžně ceny 310 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem

Lekce pro život: Drama a integrované kurikulum

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Překlad knihy Lekce pro život se dostává pedagogům do rukou v době, kdy všechny školy v České republice aplikují do praxe své školní vzdělávací programy (ŠVP), které si „ušily na míru“. Při jejich tvorbě vycházely z obecných zásad uvedených v RVP ZV, školy však měly možnost do nich zakomponovat svá specifika, kterými se navzájem odlišují a prezentují na veřejnosti. Čtenáři tedy nabízíme knihu,

Sleva 25 % z běžně ceny 283 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem

První pomoc a jak ji učit

Autor: kolektiv autorů

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Publikace vznikla na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity, kde je jako povinný předmět první pomoc vyučována od roku 2004. První vydání publikace mělo za cíl podpořit včleňování první pomoci v souladu s RVP na gymnázia. Příručka vznikla za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví v rámci projektu „Pomoz, ale mysli na sebe!“ Ukázalo se však, že publikace má daleko širší uplatnění,

Sleva 25 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 188 Kč

Skladem

Pracoviště jako prostor k učení

Autor: Petr Novotný

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Sborník je extraktem podnětných vstupů ze semináře Decoding working places as learning spaces, Pracoviště jako místo k učení organizovaného Ústavem pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 21. až 23. června 2007 v Brně s podporou Rakouské kanceláře pro vědu a výzkum v Brně. Z vystoupení na semináři byly pro tento sborník vybrány ty příspěvky, které se vyznačují důrazem na

Sleva 25 % z běžně ceny 262 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem

Sebepojetí dětí a dospívajících v kontextu školy

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Publikace vznikala v průběhu několika let jako výsledek výzkumného zájmu autorů o problematiku sebepojetí v různých souvislostech školního prostředí. I když jde tradičně o složitou problematiku psychologie jáství, navíc značně komplikovanou terminologickou nejednotností a problematickým převodem anglických termínů do češtiny, pokusili se autoři o vytvoření přehledové publikace, která by

Sleva 25 % z běžně ceny 215 Kč

Naše cena: 161 Kč

Skladem

Učení pro pracoviště: Prostor pro uplatnění konceptu workplace learning v českém prostředí

Autor: Petr Novotný

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Tato kniha předkládá čtenáři teoretickou i empirickou analýzu k tématu workplace learning. Toto označení je zde pro neexistenci lepšího vyjádření do české jazyka překládáno jako "učení pro pracoviště". Text se odvíjí od dvou, v principu jednoduchých, tezí: První teze říká, že pracoviště je učebním prostředím a místem, které zpravidla spoludefinuje komunitu, v níž probíhá učení. A přestože je

Sleva 25 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

O mezigeneračním učení

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Publikace pojednává o mezigeneračním učení převážně v souvislostech rodiny, ale také v souvislostech různých kurzů neformálního vzdělávání, jež mohou být pro mezigenerační učení podnětným prostředím.

Sleva 25 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 165 Kč

Skladem

Když se školy učí

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Publikace pojednává o empirickém výzkumu na základních školách v České republice, během kterého se podařilo získat řadu významných poznatků o procesech organizačního učení a jejich vedení a řízení.

Sleva 25 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 210 Kč

Skladem

Edukace osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Monografie se zabývá edukací osob s těžkým zdravotním postižením a souběžným postižením více vadami. Sleduje nové pohledy a přístupy k cílové skupině v kontextu profesionální edukace.

Sleva 25 % z běžně ceny 247 Kč

Naše cena: 185 Kč

Skladem

Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Vzdělávání jedinců s postižením je jedním z důležitých témat. Je třeba říci, že stále více odborníků u nás i v zahraničí je přesvědčeno, že žáci s postižením potřebují stupňovitý systém pedagogické podpory. Hlavním tématem monografie je provedení komplexní analýzy problematiky edukace žáků s potížemi v učení – žáků s lehkým mentálním postižením v rámci inkluzivního vzdělávání. V teoretických

Sleva 25 % z běžně ceny 268 Kč

Naše cena: 201 Kč

Skladem

Dramatická výchova ve službách dějepisu: Vzdělávací potenciál tematické kooperativní výuky

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Kniha se vztahuje k oblasti didaktiky dějepisu a zabývá se vzdělávacími možnostmi autorských programů tematické kooperativní výuky, což představuje propojení práce s historickými texty (narativními a ikonickými) a aktivizačních výukových metod, zejména výukové techniky živých obrazů. Jádrem práce je kvalitativní výzkumné šetření zahrnující analýzu slovní reflexe žáků a fotografií živých obrazů,

Sleva 25 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 330 Kč

Skladem

Interdisciplinární přístup v rané logopedické intervenci

Autor: Ilona Bytešníková

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Monografie se zabývá vysoce aktuální problematikou rané logopedické intervence v širších souvislostech. Publikace reflektuje na současný trend užívaný především v  zahraničí, který se snažíme prosadit i v našich podmínkách – včasný záchyt dětí s opožděným/narušeným vývojem řeči, identifikaci deficitů ve vývoji komunikační schopnosti a včasné zahájení stimulace vývoje řeči a jazykových schopností.

Sleva 25 % z běžně ceny 950 Kč

Naše cena: 712 Kč

Skladem

Fenomén odborného technického vzdělávání na středních školách

Autor: Pavel Pecina

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Předložená teoreticko-empirická studie je věnována vybraným otázkám technického vzdělávání na středních školách. Její využití je však širší, s přesahem do základního i vysokoškolského technického vzdělávání. První část je věnována vymezení techniky a strukturaci technických věd a systému technického vzdělávání na základních a středních školách. V další části je pozornost zaměřena na didaktiku

Sleva 25 % z běžně ceny 560 Kč

Naše cena: 420 Kč

Skladem

Společné vzdělávání orientované na posílení kompetencí učitelů a žáků v inkluzivním prostředí školy

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Výzkumná monografie se zabývá vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivní třídě. Jejím cílem je hlouběji se věnovat tématům inkluzivního vzdělávání, vyučování a inkluzivní didaktiky se zaměřením na inkluzivní třídu, identifikaci potřeb žáků se SVP, koncept včasné intervence v heterogenní třídě a na volbu metod a strategií při výuce. Cílem výzkumného šetření je analyzovat

Sleva 25 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 202 Kč

Skladem

Mnohojazyčnost ve výuce němčiny jako dalšího cizího jazyka

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Tématem této knihy je rozvoj mnohojazyčnosti ve výuce němčiny jako druhého cizího jazyka po angličtině. Prezentovaný výzkum se zaměřuje na to, jak jsou ve výuce německého jazyka organizovány interakce v situacích, ve kterých je patrný vliv angličtiny. Z výsledků vyplývá, že v analyzovaných situacích dominuje struktura: iniciace – odpověď – zpětná vazba (tzv. IRF) v různých variacích a že anglický

Sleva 25 % z běžně ceny 396 Kč

Naše cena: 297 Kč

Skladem

Motivace k učení se němčině v kontextu výuky cizího odborného a akademického jazyka

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Kniha se zabývá tématem motivace k učení se němčině, které je zasazeno do kontextu výuky cizího odborného a akademického jazyka. Teoreticky se práce opírá zejména o Gardnerovu teorii motivace, teorii sebeurčení a atribuční teorii. Výzkum proběhl v prostředí výuky cizího odborného a akademického jazyka na Masarykově univerzitě v Brně, kde jsou studenti všech nefilologických oborů povinni složit v

Sleva 25 % z běžně ceny 396 Kč

Naše cena: 297 Kč

Skladem

E-learning jako prostředek pro rozvoj cizojazyčného akademického psaní v anglickém jazyce

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Odborná kniha se věnuje oblasti využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) v cizojazyčném terciálním vzdělávání. Její vznik byl motivován třemi faktory, a to současným akcentem na internacionalizaci českého vysokého školství, hledáním příležitostí k rozvíjení dovednosti cizojazyčného akademického psaní mimo kontaktní výuku a v neposlední řadě potenciálem, který je spojován

Sleva 25 % z běžně ceny 462 Kč

Naše cena: 346 Kč

Skladem

Pedagogicko-psychologické otázky online vzdělávání

Autor: Kolektiv autorů - Michal Černý,Michal Černý

publisher: Muni Press

0 / 5
25 %
Kniha sleduje otázky online vzdělávání v jejich pedagogicko-psychologické podobě, s tím, že vychází z konceptu jistého novočtení kybergogické koncepce online učení. V prvé části se zaměřuje na novou interpretaci a využití Bloomovy taxonomie. V druhé se věnuje jednotlivým tématům, které s online vzděláváním specificky souvisejí – od sebehodnocení či motivace, až po práci s pamětí nebo gamifikaci.

Sleva 25 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 188 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí