Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Výchova a pedagogika

Chtějí zůstat nebo odejít?

Autor: kolektiv autorů

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Jedním z faktorů ovlivňujících kvalitu vzdělávání je nedostatek učitelů, k němuž přispívá i tzv. drop-out, tedy odchody kvalifikovaných učitelů ze školy či ze školství. Nejohroženější profesní skupinou jsou přitom začínající učitelé. Kniha přináší výsledky výzkumného šetření na českých základních školách, které se zaměřilo na procesy socializace začínajících učitelů a jejich objektivních

Sleva 29 % z běžně ceny 598 Kč

Naše cena: 425 Kč

Skladem

Seminář ze středoškolské matematiky

Autor: Jiří Herman

publisher: Muni Press

0 / 5
Text je rozdělen do deseti tematických kapitol a oddílu výsledků a návodů. V úvodu každé kapitoly jsou nejprve stručně shrnuty základní pojmy a poznatky vztahující se k danému tématu, pak následují zadání příkladů určených k procvičení příslušné látky. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány racionálním funkcím, rovnicím a nerovnicím s odmocninami, exponenciálním, logaritmickým a goniometrickým

Sleva 6 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 65 Kč

Skladem

Kultura školy: Příspěvek k výzkumu a rozvoji

Autor: Milan Pol

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Publikace je zaměřena na téma kultura školy. V úvodní části autoři prezentují výsledky svého detailního výzkumu kultury českých škol, který provedli v letech 2001–2003 na základních školách v České republice mezi žáky ve věku 6–15 let. Je vysvětlen vývoj pojmu kultura školy, nabídnuto zhodnocení cílů studia kultury školy a popsána zjištění o fungování významných oblastí školního života na českých

Sleva 29 % z běžně ceny 310 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem u dodavatele

Škola v proměnách

Autor: Milan Pol

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Publikace je zaměřena na klíčové otázky rozvoje školy. Všímá si hlavních procesů (vedení, řízení, správy), upozorňuje na institucionální, organizační a pospolitý ráz školy, na řadu pořadavků vztahovaných na školy (práce s daty, práce s grantovými finančními zdroji, ukazuje na procesy organizačního učení i na specifika činnosti vedoucích pracovníků škol.

Sleva 29 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 227 Kč

Skladem

Lekce pro život: Drama a integrované kurikulum

Autor: Jim Clark

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Překlad knihy Lekce pro život se dostává pedagogům do rukou v době, kdy všechny školy v České republice aplikují do praxe své školní vzdělávací programy (ŠVP), které si „ušily na míru“. Při jejich tvorbě vycházely z obecných zásad uvedených v RVP ZV, školy však měly možnost do nich zakomponovat svá specifika, kterými se navzájem odlišují a prezentují na veřejnosti. Čtenáři tedy nabízíme knihu,

Sleva 29 % z běžně ceny 283 Kč

Naše cena: 201 Kč

Skladem

Matematika, fyzika a školství: Sborník z XIII. semináře o filosofických otázkách matematiky a…

Autor: Novotný Jan

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Sborník obsahuje texty přednášek, kreré autoři přednesli na XIII. semináři o filosofických otázkách matematiky a fyziky v roce 2006 (Symetrie v mikrosvětě, Hrabě Buquoy a jeho úlohy, Gödelův vesmír, Statistika v živém těle,…). Do sborníku byly zařazeny i texty o školství od J. Bečváře a P. Piťhy.

Sleva 29 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 71 Kč

Skladem u dodavatele

První pomoc a jak ji učit

Autor: kolektiv autorů

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Publikace vznikla na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity, kde je jako povinný předmět první pomoc vyučována od roku 2004. První vydání publikace mělo za cíl podpořit včleňování první pomoci v souladu s RVP na gymnázia. Příručka vznikla za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví v rámci projektu „Pomoz, ale mysli na sebe!“ Ukázalo se však, že publikace má daleko širší uplatnění,

Sleva 29 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 178 Kč

Skladem

Pracoviště jako prostor k učení

Autor: Petr Novotný

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Sborník je extraktem podnětných vstupů ze semináře Decoding working places as learning spaces, Pracoviště jako místo k učení organizovaného Ústavem pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 21. až 23. června 2007 v Brně s podporou Rakouské kanceláře pro vědu a výzkum v Brně. Z vystoupení na semináři byly pro tento sborník vybrány ty příspěvky, které se vyznačují důrazem na

Sleva 29 % z běžně ceny 262 Kč

Naše cena: 186 Kč

Skladem u dodavatele

Sebepojetí dětí a dospívajících v kontextu školy

Autor: Ivana Poledňová

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Publikace vznikala v průběhu několika let jako výsledek výzkumného zájmu autorů o problematiku sebepojetí v různých souvislostech školního prostředí. I když jde tradičně o složitou problematiku psychologie jáství, navíc značně komplikovanou terminologickou nejednotností a problematickým převodem anglických termínů do češtiny, pokusili se autoři o vytvoření přehledové publikace, která by

Sleva 29 % z běžně ceny 215 Kč

Naše cena: 153 Kč

Skladem

Učení pro pracoviště: Prostor pro uplatnění konceptu workplace learning v českém prostředí

Autor: Petr Novotný

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Tato kniha předkládá čtenáři teoretickou i empirickou analýzu k tématu workplace learning. Toto označení je zde pro neexistenci lepšího vyjádření do české jazyka překládáno jako "učení pro pracoviště". Text se odvíjí od dvou, v principu jednoduchých, tezí: První teze říká, že pracoviště je učebním prostředím a místem, které zpravidla spoludefinuje komunitu, v níž probíhá učení. A přestože je

Sleva 29 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Sebepojetí a sebehodnocení rozumově nadaných dětí

Autor: Věra Konečná

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Tato práce vznikala v kontextu rozvíjející se péče o nadané děti v České republice a zvyšujícího se zájmu odborné i laické veřejnosti o tuto problematiku i vzhledem k neoddiskutovatelnému významu sebehodnocení nejen pro kvalitu podávaného výkonu člověka, ale také pro jeho značný vliv na celkovou úroveň psychosociálního přizpůsobení i kvalitu života. Hlavním cílem našeho zkoumání bylo

Sleva 29 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 141 Kč

Skladem

O mezigeneračním učení

Autor: Lenka Kamanová

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Publikace pojednává o mezigeneračním učení převážně v souvislostech rodiny, ale také v souvislostech různých kurzů neformálního vzdělávání, jež mohou být pro mezigenerační učení podnětným prostředím.

Sleva 29 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem u dodavatele

Když se školy učí

Autor: Lenka Hloušková

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Publikace pojednává o empirickém výzkumu na základních školách v České republice, během kterého se podařilo získat řadu významných poznatků o procesech organizačního učení a jejich vedení a řízení.

Sleva 29 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem u dodavatele

Edukace osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami

Autor: Dagmar Opatřilová

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Monografie se zabývá edukací osob s těžkým zdravotním postižením a souběžným postižením více vadami. Sleduje nové pohledy a přístupy k cílové skupině v kontextu profesionální edukace.

Sleva 29 % z běžně ceny 247 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem

Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením

Autor: Miroslava Bartoňová

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Vzdělávání jedinců s postižením je jedním z důležitých témat. Je třeba říci, že stále více odborníků u nás i v zahraničí je přesvědčeno, že žáci s postižením potřebují stupňovitý systém pedagogické podpory. Hlavním tématem monografie je provedení komplexní analýzy problematiky edukace žáků s potížemi v učení – žáků s lehkým mentálním postižením v rámci inkluzivního vzdělávání. V teoretických

Sleva 29 % z běžně ceny 268 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem

Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími…

Autor: Miroslava Bartoňová

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Odborná publikace „Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu“ je dílem akademických pracovníků Masarykovy univerzity pod vedením Miroslavy Bartoňové a Marie Vítkové, kteří intenzivně řeší v letech 2013–2015 problematiku mezioborového výzkumného projektu MUNI/M/0012/2013 na téma Inkluze ve škole jako

Sleva 29 % z běžně ceny 266 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem u dodavatele

Dramatická výchova ve službách dějepisu: Vzdělávací potenciál tematické kooperativní výuky

Autor: Veronika Rodová

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Kniha se vztahuje k oblasti didaktiky dějepisu a zabývá se vzdělávacími možnostmi autorských programů tematické kooperativní výuky, což představuje propojení práce s historickými texty (narativními a ikonickými) a aktivizačních výukových metod, zejména výukové techniky živých obrazů. Jádrem práce je kvalitativní výzkumné šetření zahrnující analýzu slovní reflexe žáků a fotografií živých obrazů,

Sleva 29 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem

Postupy při vzdělávání žáků se specificky narušeným vývojem řeči

Autor: Barbora Bočková

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Publikace je zaměřena na problematiku specificky narušeného vývoje řeči (vývojové dysfázie) a možné postupy ve vzdělávání a rozvoji komunikační schopnosti žáků s touto formou narušené komunikační schopnosti. V rámci dílčího výzkumného šetření se oslovení speciální pedagogové, kteří působí na prvním stupni v základních školách logopedických v České republice, vyjadřovali k možnostem využití

Sleva 29 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem

Interdisciplinární přístup v rané logopedické intervenci

Autor: Ilona Bytešníková

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Monografie se zabývá vysoce aktuální problematikou rané logopedické intervence v širších souvislostech. Publikace reflektuje na současný trend užívaný především v zahraničí, který se snažíme prosadit i v našich podmínkách – včasný záchyt dětí s opožděným/narušeným vývojem řeči, identifikaci deficitů ve vývoji komunikační schopnosti a včasné zahájení stimulace vývoje řeči a jazykových schopností.

Sleva 29 % z běžně ceny 950 Kč

Naše cena: 674 Kč

Skladem

Fenomén odborného technického vzdělávání na středních školách

Autor: Pavel Pecina

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Předložená teoreticko-empirická studie je věnována vybraným otázkám technického vzdělávání na středních školách. Její využití je však širší, s přesahem do základního i vysokoškolského technického vzdělávání. První část je věnována vymezení techniky a strukturaci technických věd a systému technického vzdělávání na základních a středních školách. V další části je pozornost zaměřena na didaktiku

Sleva 29 % z běžně ceny 560 Kč

Naše cena: 398 Kč

Skladem u dodavateleNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele