Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Učebnice - 2. stupeň ZŠ

Zvládáš českou mluvnici?

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
Doplňovací cvičení pro 8.–9. ročník jsou založena na zajímavých ukázkách z krásné literatury přiměřených danému věku tak, aby více zaujala. Každé cvičení je doplněno o větný rozbor a otázky všeobecného přehledu. Vytvořeno jako příprava k přijímacím zkouškám.

Sleva 10 % z běžně ceny 20 Kč

Naše cena: 18 Kč

Skladem

Geometrie 8, učebnice

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
12 %
Obsahuje kapitoly: Pythagorova věta a její užití v praxi; Kruh, kružnice, válec; Konstrukční úlohy. Důraz se klade na rozvoj představivosti a tvořivosti žáků, pochopení učiva a jeho propojení s látkou předchozích ročníků. Pozornost je věnována i mezipředmětovým vztahům. Na závěr navštíví žáci tepelnou elektrárnu, kde u projektů a staveb využívají svých poznatků z geometrie v praxi.

Sleva 12 % z běžně ceny 65 Kč

Naše cena: 57 Kč

Skladem

Vyzkoušej svůj důvtip 6

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
13 %
V pracovním sešitě pro bystré žáky se nachází úlohy ze soutěží, časopisů a matematických olympiád.

Sleva 13 % z běžně ceny 30 Kč

Naše cena: 26 Kč

Skladem u dodavatele

Chvilky s algebrou

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
11 %
Matematické rozcvičky k procvičení učiva: numerické výkony s mnohočleny, rozklady mnohočlenů na součin, úpravy lomených výrazů a početní výkony s nimi.

Sleva 11 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 31 Kč

Skladem

Počtářské chvilky 8

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
13 %
Matematické rozcvičky k upevnění učiva: druhá mocnina a odmocnina, početní výkony s mocninami s přirozeným exponentem, určování hodnot číselných výrazů, sčítání, odčítání a násobení mnohočlenů.

Sleva 13 % z běžně ceny 32 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem

Geometrie 6, pracovní sešit

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
13 %
Pracovní sešit zahrnuje geometrické úkoly k procvičení učiva z učebnice Geometrie 6, rýsování.

Sleva 13 % z běžně ceny 32 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem u dodavatele

Český jazyk 6, Čtení s porozuměním

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
Novinka
Moderní učebnice zpracovaná v souladu s RVP ZV. Učebnice je zpracována přehledně a srozumitelně. Obsahuje klasické učivo probírané v 6. ročníku. S ohledem na přijímací zkoušky jsou zařazeny prozaické texty rozčleněné na úseky, které žáci na základě porozumění textu skládají ve správném pořadí. Doplněny jsou i otázky na upevnění čtenářské gramotnosti i gramatické úkoly. Zařazeny jsou úkoly

Naše cena: 149 Kč

Skladem

Procvičujeme češtinu v 6. ročníku - Pracovní sešit, Čtení s porozuměním

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
Novinka
Pracovní sešit k procvičení učiva z učebnice, a to zábavnou formou s využitím metod činnostního učení. Najdete zde čtyřsměrky, doplňovačky, rébusy, hry a úkoly s obrázky k vybarvení. Uprostřed sešitu jsou všity návrhy čtvrtletních prací. (Učitel je může ze sešitu vyjmout a zadat žákům k vypracování.) Z opačné strany (vzhůra nohama) je zahrnut klíč ke všem cvičením.

Sleva 7 % z běžně ceny 75 Kč

Naše cena: 70 Kč

Skladem

Čítanka pro 8. ročník - Čtení s porozuměním (tvrdá vazba)

Autor: Kolektiv autorů - Zita Janáčková, Marie Jandová

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
Čítanka je sestavena tak, aby byla pro žáky co nejčtivější. Literární ukázky jsou doplněny otázkami a úkoly na podporu čtenářské gramotnosti. Seznamuje žáky s dalšími literárními pojmy, jako je kramářská píseň, ohlasová literatura, román, drama, životopis, metafora, metonymie apod. Zařazeny jsou ukázky z titulů oblíbených u dospívajících čtenářů (např. témata fantasy, bestseller, detektivka a

Sleva 6 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem

Čítanka 9, Čtení s porozuměním

Autor: Kolektiv autorů - Zita Janáčková, Marie Francová

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
Novinka
Tato čítanka je závěrečnou částí řady pro 6.–9. ročník. Byla sestavena pro potřeby výuky v souladu s požadavky RVP ZV. Seznamuje žáky s českou i světovou literaturou od konce 1. světové války až po současnost. Vybrané texty jsme seřadili do tematických kapitol. Každý článek doplňují otázky pro podporu čtenářské gramotnosti. Zařazeny jsou definice pojmů z literární teorie, které nebyly doposud

Sleva 6 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem

Přírodopis 6: Úvod do přírodopisu - Učebnice pro 6. ročník ZŠ

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
V úvodní části si žáci rozšíří znalosti o Zemi a vývoji života na Zemi. Na tyto poznatky o makrokosmu navazuje učivo o mikrokosmu. Žáci se obeznámí se základní jednotkou organizmů – s buňkou – a s nebuněčnými mikroorganizmy – viry. Na základě znalostí o stavbě rostlinné a živočišné buňky se jim představí skupina jednobuněčných organizmů od bakterií přes některé druhy hub a lišejníků až k prvokům.

Sleva 6 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 131 Kč

Skladem

Geometrie 9, pracovní sešit

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
11 %
Zahrnuje úlohy procvičující učivo podobnosti rovinných obrazců, mnoho úloh z praxe na užití goniometrických funkcí sinus a tangens. V sešitě se procvičuje a shrnuje problematika výpočtů obsahu a obvodu obrazců, objemu a povrchu těles.

Sleva 11 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 31 Kč

Skladem

Geometrie 6, učebnice

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
12 %
Přináší učivo učebních plánů vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA, a to pojmy úhel, jeho velikost, osová souměrnost, trojúhelník, objem a povrch kvádru, krychle aj.

Sleva 12 % z běžně ceny 65 Kč

Naše cena: 57 Kč

Skladem

Jak je lehká geometrie – pracovní sešit pro 5.ročník

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
13 %
Rýsování kolmic a rovnoběžek (libovolných i daných bodem) - náčrty a rýsování čtverců, obdélníků a trojúhelníků (ze 3 stran) - obvod obdélníka čtverce, přehled zákl. učiva geometrie.

Sleva 13 % z běžně ceny 32 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem

Aritmetika 6, pracovní sešit

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
13 %
Početní příklady a slovní úlohy zábavnější formou procvičují a prohlubují učivo. Zaměřuje se na příklady spojené s pojmem dělitelnost (znaky dělitelnosti, určování násobků a dělitelů, prvočísla atd.) a desetinná čísla.

Sleva 13 % z běžně ceny 32 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem

Algebra 8 , učebnice

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
12 %
Zpracována důsledně podle vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Zařazeny jsou kapitoly: Druhá mocnina a odmocnina; Mocniny s přirozeným mocnitelem; Výrazy; Lineární rovnice a slovní úlohy; Základy statistiky. Převládá činnostní ráz učení, přináší mnoho příkladů z praxe, rozvíjí logické usuzování.

Sleva 12 % z běžně ceny 65 Kč

Naše cena: 57 Kč

Skladem

Aritmetika 6 , učebnice

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
12 %
Učebnice klade důraz na činnostní učení. Zahrnuje souhrnné opakování učiva 1. stupně a učivo předepsané osnovami vzděl. programu základní škola (rozšíření pojmu desetinná čísla, dělitelnost přirozených čísel...).

Sleva 12 % z běžně ceny 65 Kč

Naše cena: 57 Kč

Skladem

Aritmetika 7 , učebnice

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
12 %
Učebnice je důsledně založena na vzdělávacím programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA, postupně jsou zařazeny kapitoly: Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr, Přímá a nepřímá úměrnost, Procenta a úroky. Počítání z praxe. Výsledky příkladů jsou uvedeny v závěru. Nechybí ani vhodné náměty pro motivaci a činnostní učení.

Sleva 12 % z běžně ceny 65 Kč

Naše cena: 57 Kč

Skladem

Zeměpis 6: Planeta Země - Učebnice pro 6. ročník ZŠ

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
Nová učebnice zeměpisu pro 6. ročník je vytvořena v souladu s moderními trendy výuky zeměpisu. Důraz je kladen na názornost, srozumitelnost, logické souvislosti a mezipředmětové vztahy. Učebnicové texty jsou systematicky a přehledně členěny do tematických kapitol. Každá kapitola začíná vždy na nové straně. Hlavní učební text je psán přehledně a jednoduše s ohledem na věk žáků. Součástí učebnice

Sleva 6 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 131 Kč

Skladem

Počtářské chvilky 7

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
13 %
Matematické rozcvičky, počítání se zlomky, celými a racionálními čísly.

Sleva 13 % z běžně ceny 32 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem

Počtářské chvilky - Matematika 6 ročník(přirozená a desetinná čísla) - pracovní sešit

Autor: Zdena Rosecká

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
13 %
Matematické rozcvičky v oboru přirozených a desetinných čísel.

Sleva 13 % z běžně ceny 32 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem

Geometrie 8 - učebnice

Autor: Zdena Rosecká

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
12 %
Obsahuje kapitoly: Pythagorova věta a její užití v praxi; Kruh, kružnice, válec; Konstrukční úlohy. Důraz se klade na rozvoj představivosti a tvořivosti žáků, pochopení učiva a jeho propojení s látkou předchozích ročníků. Pozornost je věnována i mezipředmětovým vztahům. Na závěr navštíví žáci tepelnou elektrárnu, kde u projektů a staveb využívají svých poznatků z geometrie v praxi. NOVA820

Sleva 12 % z běžně ceny 65 Kč

Naše cena: 57 Kč

Skladem

Geometrie 7, pracovní sešit (čtyřúhelníky, hranoly)

Autor: Zdena Rosecká

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
13 %
Procvičuje učivo: čtyřúhelníky, hranoly, konstrukce pravidelných mnohoúhelníků, povrchy a objemy těles, práce se sítěmi různých hranolů, ze kterých jsou potom odvozovány jejich povrchy a objemy.

Sleva 13 % z běžně ceny 32 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem

Geometrie 7 – učebnice

Autor: Zdena Rosecká

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
12 %
Zahrnuje kapitoly: Shodnost a středová souměrnost, Čtyřúhelníky, Hranoly... Učebnice je vhodná k opakovanému použití.

Sleva 12 % z běžně ceny 65 Kč

Naše cena: 57 Kč

SklademPřihlášení uživatele