Registrace | Přihlášení


Edice Dobrá škola

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

LesoHRAní

Autor: Kolektiv autorů - Svatopluk Mareš,Golová Cemereková Petra

publisher: Raabe

4 / 5
"Příspěvky v této publikaci jsou zasazeny do dětmi oblíbeného prostředí lesa. Použité metody práce, jako kritické myšlení či dramatizace, vedou k rozvoji základních gramotností a postupy lze realizovat na školní zahradě. Získané dovednosti žáci využívají k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi. Vyjadřování - emocí, pocitů, nálad, fantazie,

Sleva 10 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 309 Kč

Skladem

Vánoční čas

Autor: Kolektiv autorů - Svatopluk Mareš,Golová Cemereková Petra

publisher: Raabe

5 / 5
12 %
"Autoři publikace se věnují pro děti blízkému tématu Vánoc a nenápadně, ale cíleně rozvíjí funkční gramotnosti žáků. V tematických celcích se žáci formou nápaditých úkolů, dramatizací a metod osobnostně sociálních výchovy podílejí na utváření příjemné atmosféry v týmu a rozvíjejí svou kreativitu, fantazii a empatii. Dovednosti – v oblasti čtení s porozuměním, v oboru čísel 0–1000, geometrie,

Sleva 12 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 305 Kč

Skladem

Dotazník studijně profesní orientace

Autor: Mezera Antonín

publisher: Raabe

0 / 5
Publikace přináší potřebnou metodiku a informace k dotazníku studijně profesní orientace a ke kariérovému dotazníku k volbě dalšího studia a povolání, které jsou určeny žákům vyšších ročníků základní a střední školy. Kromě přehledu diagnostiky kariérového poradenství s pomocí sebehodnotících škálových dotazníků obsahuje dotazníky pro žáky základních i středních škol a návod k jejich užití,

Sleva 10 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 359 Kč

Skladem

Diety ve školních jídelnách

Autor: Kolektiv autorů - Petrová Jana,Kapounová Zlata,Spáčilová Jana,Strosserová Alena,Šmídová Sylva,kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
12 %
Dietní stravování nabývá na společenském významu a promítá se i do práce školních jídelen. Vzhledem k nedostatkům v legislativě může být jeho zavedení ve školní jídelně problematické. Předkládaná publikace má za cíl vzniklou situaci řešit ke spokojenosti školních jídelen i jejich strávníků. Vedle statí týkajících legislativy, systémových opatření a jednotlivých diet je součástí publikace také

Sleva 12 % z běžně ceny 325 Kč

Naše cena: 287 Kč

Skladem

Anglický jazyk

Autor: Kolektiv autorů - Lexová Petra,Tůmová Jitka,kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
12 %
Publikace Anglický jazyk z ediční řady Vzděláváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na 2. stupni ZŠ přináší náměty pro výuku anglického jazyka pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním a sociálním znevýhodněním. Využijí ji zejména pedagogové na druhém stupni, nicméně inspiraci pro práci v oblasti inkluzivního vzdělávání v ní najdou i asistenti pedagogů a další pedagogičtí

Sleva 12 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 305 Kč

Skladem

Český jazyk

Autor: Kendíková Jitka

publisher: Raabe

0 / 5
12 %
Příručka Český jazyk z edice Vzděláváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na 2. stupni ZŠ, si klade za cíl ukázat vyučujícím českého jazyka možnosti, jak pracovat s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v hodinách. Přináší jak teorii, tak praktické ukázky pracovních listů, které by měly být zdrojem inspirace pro učitele, asistenty pedagoga, ale i rodiče.

Sleva 12 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 305 Kč

Skladem

Procvičování učiva pro 1. ročník ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Mareš Svatopluk

publisher: Raabe

0 / 5
11 %
Nová publikace Procvičování učiva pro 1. ročník ZŠ přináší učitelům prvního stupně kopírovatelné pracovní listy pro vzdělávací oblasti Český jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace a Člověk a jeho svět, které jsou navrženy pro okamžité použití ve třídě. Ke každému pracovnímu listu v publikaci naleznou vyučující přehledné metodické pokyny včetně motivačních aktivit, zařazení do RPV

Sleva 11 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 309 Kč

Skladem

Příprava pokrmů II.

Autor: kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
12 %
Kniha navazuje na publikaci Příprava pokrmů I. a nabízí možnosti, jak v kuchyni využít méně obvyklé potraviny, jakými jsou například povzbudivé potraviny, exotické rostliny a další. V neposlední řadě žákům ukazuje, jak připravit slavnostní pohoštění.

Sleva 12 % z běžně ceny 355 Kč

Naše cena: 314 Kč

Skladem

Příprava pokrmů I.

Autor: kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
11 %
Kniha žáky informuje o hygienických zásadách při přípravě pokrmů, předkládá základní legislativu v oblasti nákupu, značení či skladování potravin a ukazuje, jak v kuchyni připravit maso, obiloviny a jiné. Na tento titul navazuje ve stejné ediční řadě publikace Příprava pokrmů II.

Sleva 11 % z běžně ceny 375 Kč

Naše cena: 332 Kč

Skladem

Práce s laboratorní technikou ve fyzice

Autor: kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
12 %
Kniha žáky seznamuje s měřením základních fyzikálních veličin, jako jsou elektrický proud a odpor, nicméně se zabývá také jevy, jakými jsou Kirchhoffovy zákony, indukčnost cívek a kapacita kondenzátorů. V každém článku Vám přípravu usnadní jak metodická část pro učitele, tak pracovní listy pro žáky.

Sleva 12 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 305 Kč

Skladem

Bohatství naší země

Autor: Machatý Radek

publisher: Raabe

0 / 5
V publikaci naleznete náměty k výuce vlastivědy a přírodovědy zejména pro 4. a 5. ročník ZŠ. Součástí všech příspěvků jsou metodické pokyny pro učitele, přílohy a hotové pracovní listy pro žáky. Příspěvky jsou přehledně uspořádané a určené k okamžitému použití v hodině. Žáci se díky nim seznámí s přírodními zajímavostmi, významnými osobnostmi i historickými památkami České republiky.

Sleva 10 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 311 Kč

Skladem

Dobrodružství zahradního architekta

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Svatopluk Mareš

publisher: Raabe

0 / 5
15 %
"Zahrada je téma, které spojuje všechny výukové lekce této publikace. Vhodná je pro mladší žáky 2. stupně k podpoře jejich čtenářské a matematické gramotnosti. Zahrada pojatá jako místo dobrodružství, ale i jako součást mytologie se stane také prostorem, kde je možné vhodnými metodami a činnostmi rozvíjet jazykovou komunikaci a mezilidské porozumění. Matematickou gramotnost pak budou žáci

Sleva 15 % z běžně ceny 355 Kč

Naše cena: 302 Kč

Skladem

Od satiry k ekonomii

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Svatopluk Mareš

publisher: Raabe

0 / 5
15 %
"Ústředním tématem publikace je divadlo. Metodika je vhodná pro práci se staršími žáky 2. stupně v rámci českého jazyka. Vedle rozvoje základní, čtenářské gramotnosti vede žáky k práci s vlastními emocemi a k rozvoji gramotnosti sociální. Práce s bajkou – personifikace, satira, ironie, pointa, kontrast Sociální gramotnost – emoce, pocity, nálady, smysly, nálady, fantazie, postoje a

Sleva 15 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 310 Kč

Skladem

Výchova demokratického občana II.

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Staňková Blanka

publisher: Raabe

0 / 5
12 %
"Zkušení autoři v metodice přinášejí náměty na výuku PT Výchova demokratického občana na 1. stupni ZŠ. Aktivity a projekty ukazují, jak vést své žáky k pocitu odpovědnosti, k hledání řešení problémů, k respektu vůči druhým i sobě. Naučí se, jak si vážit svých nápadů a jak je dokázat uplatnit v běžném životě třídy a školy. Uvědomění si – právo, povinnost, tolerance, svoboda volby Pojmy –

Sleva 12 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 305 Kč

Skladem

Dopravní výchova

Autor: neuveden

publisher: Raabe

0 / 5
12 %
Publikace obsahuje didaktický materiál zaměřený na rizika chování a řešení krizových situací v dopravním prostředí. Žáci analyzují různé dopravní situace, navrhují postup jednání např. při dopravní nehodě, nátlakovém jednání, nezodpovědnosti, hazardování, jednání v časovém stresu atp. Pro práci s příběhem byla vytvořena didaktická metoda vycházející z Gestalt terapie, která u žáků rozvíjí

Sleva 12 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 323 Kč

Skladem

Osobnostní a sociální výchova

Autor: kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
15 %
Publikace obsahuje náměty podporující rozvoj sebepojetí a sebepoznání. Materiály jsou zaměřené na dovednost zvládání stresových a mimořádných situací a nutnost pracovat s informacemi z různých zdrojů a oborů. Autoři: Mgr. Olga Holá , Mgr. Jiřina Hereinová

Sleva 15 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 293 Kč

Skladem

Český jazyk

Autor: kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
12 %
Publikace obsahuje pět příspěvků, které jsou zaměřeny na procvičování pravopisu vyjmenovaných slov po B a po L, psaní ú/ů, psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách nebo na zopakování stavby slova a vyvození koncovky. Všechny příspěvky podněcují žáky k samostatnému myšlení, zkoumání a odhalování zákonitostí v českém jazyce.

Sleva 12 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 305 Kč

Skladem

Člověk a jeho svět

Autor: kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
12 %
V publikaci naleznete náměty ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Příspěvky jsou přehledně uspořádány tak, aby se daly bez další přípravy použít v hodině. Žáci se díky nim seznámí s osobností Karla IV., s událostmi, které předcházely bitvě na Bílé hoře, i s bitvou samotnou, poznají lidová řemesla a tradice a naučí se poznávat své okolí z různých pohledů.

Sleva 12 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 305 Kč

Skladem

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Autor: kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
12 %
V publikaci naleznete hotové přípravy do hodin. Příspěvky vedou žáky k pochopení vnitřní propojenosti světa, k porozumění souvislostí. Otevírají jim perspektivy poznání života v evropském prostoru a seznamují je s možnostmi v občanském i profesním životě.

Sleva 12 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 304 Kč

Skladem

Média - kdo koho ovládá?

Autor: kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
Publikace obsahuje náměty přibližující žákům svět masmédií. Svým žákům na konkrétních příkladech ukážete, jak jsou lidé pomocí médií manipulováni a jak se před touto manipulací bránit.

Sleva 10 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 327 Kč

Skladem


Může se hodit…


50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele