Registrace | Přihlášení


Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné od 1.1.2014 do 31.12.2015

Obchodní podmínky platné do 28.2.2017

Obchodní podmínky platné do 14.3.2019

Obchodní podmínky platné do 4.8.2022

Všeobecné obchodní podmínky

(dále jen „obchodní podmínky“)

 

v platném a účinném znění od 5.8.2022

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti EUROMEDIA GROUP, a.s. se sídlem Praha 5, Nádražní 896/30, PSČ 150 00, identifikační číslo: 497 09 895, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21754 (dále jen „provozovatel“ nebo „prodávající“, viz dále v textu) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi provozovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „zákazník“ nebo „kupující“, viz dále v textu) prostřednictvím internetového obchodu provozovatele. Internetový obchod je provozovatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese booktook.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“), a dále podmínky vytvoření rezervace zboží provozovatele fyzickou osobou prostřednictvím webového rozhraní obchodu provozovatele.

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od provozovatele, popřípadě zboží rezervovat, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Zákazníkem se rozumí každý návštěvník – fyzická osoba webového rozhraní obchodu, který jeho prostřednictvím odeslal řádnou objednávku nebo žádost o rezervaci zboží.

1.4. Zákazník, který prostřednictvím webového rozhraní obchodu odeslal řádnou objednávku, která byla provozovatelem webového rozhraní obchodu potvrzena, se dále označuje též jako kupující. Provozovatel se v takovém případě označuje jako prodávající.

1.5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.7. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace zákazníka provedené na webové stránce může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může zákazník provádět objednávání a rezervaci zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může zákazník provádět objednávání a rezervaci zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání a rezervaci zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání nebo rezervaci zboží jsou provozovatelem považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (tj. emailovou adresou zákazníka) a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně údajů nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Provozovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a provozovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Platnou je cena zboží uvedená ve webovém rozhraní obchodu v době odeslání objednávky zákazníkem. Provozovatel tímto výslovně upozorňuje zákazníka, že vložením zboží do košíku nedochází k rezervaci jeho ceny uvedené ve webovém rozhraní obchodu k okamžiku „vložení“ zboží do košíku. Tímto ustanovením není omezena možnost provozovatele uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, kdy provozovatel nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně zákazníka zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy zákazníkem nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo zákazníka na dopravu zboží zdarma zaniká a zákazník je povinen dopravu zboží provozovateli uhradit.

3.4. Pro objednání zboží vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ zákazník do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s platbou a dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky provozovateli je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Provozovatel upozorňuje zákazníka, že vložením zboží do košíku nedochází k rezervování zboží ani jeho ceny. Objednávku odešle zákazník provozovateli kliknutím na tlačítko „Odeslat a dokončit tuto objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou provozovatelem považovány za správné. Provozovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka“).

3.6. Provozovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi provozovatelem a zákazníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je provozovatelem zasláno zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické adresy zákazníka.

3.8. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.9. Při objednávce určitého produktu je možné vybrat produkty zdarma anebo získat konkrétní produkt jako dárek. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit dárek jiným produktem při jeho rozebrání či v případě nemožnosti náhrady dárek nedodat.

3.10. Při objednávce nad určitou částku je možné vybrat produkty zdarma. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit dárek jiným produktem při jeho rozebrání či v případě nemožnosti náhrady dárek nedodat. Pro získání dárku je podmínkou nakoupit zboží v minimální stanovené hodnotě. Pokud však kupující využije dárkový či jiný voucher pro získání slevy na zboží a hodnota objednávky tímto klesne pod limit pro získání dárku zdarma, nárok na dárek zaniká.

3.11. Kupující je povinen při užívání veškerého elektronického obsahu zakoupeného u prodávajícího dodržovat povinnosti stanovené těmito obchodními podmínkami, právními předpisy upravujícími autorská díla a konkrétními licenčními podmínkami daného produktu. Pokud kupující poruší takto stanovené povinnosti, pak je povinen uhradit případnou náhradu škody, přičemž takové jednání může mít také trestněprávní následky. Kupující je oprávněn veškerá elektronická díla užívat výhradně pro svou osobní potřebu, a nikoliv za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, není-li v licenčních podmínkách uvedeno něco jiného. Kupující není oprávněn kopírovat zakoupený elektronický obsah, ani jej jiným způsobem rozmnožovat, pořizovat z něj opisy, výstřižky a jinak s ním nakládat v rozporu s autorskými právy, jinými právními předpisy a/nebo licenčními podmínkami daného produktu. Toto ustanovení obchodních podmínek se užije taktéž na elektronický obsah, který prodávající poskytl kupujícímu jako dar.

 

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. Je-li uzavřena kupní smlouva způsobem dle čl. 3 těchto obchodních podmínek, prodávající doručí zboží prostřednictvím dopravce (PPL, Česká pošta, Zásilkovna, Uloženka, MALL Box), kterému zboží předá v termínu uvedeném v potvrzené objednávce, resp. kupní smlouvě (u platby kartou pak rovněž až po připsání peněz na účet prodávajícího).

4.2. Je-li uzavřena kupní smlouva způsobem dle čl. 3 těchto obchodních podmínek, může kupující rovněž zvolit možnost doručení prostřednictvím výdejen Zásilkovna a Z-BOX, přičemž prodávající zpravidla předá zboží k doručení jejich prostřednictvím v termínu uvedeném v potvrzené objednávce, resp. kupní smlouvě.

4.3. Je-li uzavřena kupní smlouva způsobem dle čl. 3 těchto obchodních podmínek, může zákazník rovněž zvolit možnost osobního odběru, tj. dodání, resp. vyzvednutí zboží v kamenné provozovně (výdejně) prodávajícího dle nabídky těchto kamenných provozoven v rámci procesu tvorby objednávky. Cena tohoto dodání se řídí platným ceníkem zveřejněným zde. Kupující si může zboží vyzvednout v rámci provozní doby vybrané kamenné provozovny po obdržení výzvy k osobnímu odběru.

4.4. Zboží bude následně doručeno v expediční lhůtě dopravce dle zvoleného způsobu dodání.

4.5. V případě doručení zboží prostřednictvím dopravce se připočítává k uvedené ceně zboží expediční poplatek. Aktuální výši dopravného naleznete zde. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce, a to k okamžiku odeslání potvrzení objednávky kupujícímu. Ceny uvedené v internetovém obchodu prodávajícího platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, případně na Slovensko, je-li tato možnost výslovně u typu dopravy uvedena.

4.6. Náklady spojené s balením zboží prodávající samostatně neúčtuje, jsou zahrnuty v expedičním poplatku.

4.7. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

4.8. Převzetí zboží stvrzuje kupující způsobem požadovaným dopravcem dle zvoleného způsobu dodání zboží. Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená kupujícím v objednávce. Kupující je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny.

4.9. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.10. Nepřevezme-li kupující zboží, jedná se o porušení povinností z kupní smlouvy a prodávajícímu náleží nárok na náhradu škody takto způsobené, kterou představují náklady prodávajícím vynaložené na dodání zboží, a to zejména poštovné, manipulační poplatky a dále úplata za uskladnění.

4.11. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.12. Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

4.13. Specifické dodací podmínky:

a) Předobjednávky:

Zboží, resp. tituly v předprodeji jsou tituly, které jsou v edičních plánech nakladatelů. Datum uvedené u takového titulu je předpokládané datum vydání. Toto datum se může měnit. Prodávající si vyhrazuje změnu termínu dodání, a to zejména z důvodu zpoždění na straně vydavatele anebo pokud bude na titul více objednávek, než je náklad vydavatele. V takovém případě jsou objednávky vyřizovány chronologicky dle data jejich přijetí.

V případě zdržení či dalších komplikací je kupující vždy informován emailem.

Kupující je informován emailem o tom, že titul je v předprodeji a dotázán, zda souhlasí s vyčkáním na dodání do data vydání.

b) Výprodeje

Zboží označené jako "výprodej" je akční zboží v nabídce. Aktuální akční cena se vztahuje pouze na uvedený počet kusů, který je aktuálně skladem. Při objednání více kusů, než je skladem, je u kusů nad tento počet účtována jejich standardní cena.

c) Skladem u dodavatele

U zboží, kterým jsou tituly zahraničních vydavatelů, které nejsou skladem, je většinou uvedena delší dostupnost. Prodávající si vyhrazuje změnu termínu dodání, v případě zpoždění či komplikací s dodáním. V takových případech je vždy kupující informován emailem.

Kupující je informován emailem o tom, že tituly mají delší lhůtu dodání a dotázán, zda si přeje vyčkat.

4.14. Některé zboží je možné objednat jen s úhradou převodem předem. Tato informace se vždy nachází u jednotlivého zboží.

4.15. Další práva a povinnosti stran při dopravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícím, jsou-li prodávajícím vydány.

 

5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) Platba na dobírku

Kupující může zvolit platbu kupní ceny na dobírku, v takovém případě kupní cenu platí kupující v místě dodání zboží uvedeném v objednávce prostřednictvím dopravce – PPL nebo České pošty, a to způsobem dle podmínek příslušného dopravce.Tato platba může být zpoplatněna a řídí se ceníkem uvedeným zde.

b) Platba při osobním odběru

V případě osobního odběru, tj. dodání, resp. vyzvednutí zboží v kamenné provozovně (výdejně) ve smyslu čl. 4.3. těchto podmínek, uhradí kupující kupní cenu zboží při převzetí zboží v kamenné provozně (výdejně), a to v hotovosti nebo platební kartou. Tato platba může být zpoplatněna a řídí se ceníkem uvedeným zde.

c) Platba při vyzvednutí v Z-BOXu

V případě dodání, resp. vyzvednutí zboží v Z-BOXu ve smyslu čl. 4.2. těchto podmínek, uhradí kupující kupní cenu zboží předem kartou online anebo na dobírku při převzetí zboží ve zvoleném Z-BOXu, a to způsobem dle podmínek provozovatele Z-BOXu. Za účelem využití služby vyzvednutí zboží v Z-BOXU je nutné, aby si kupující nainstaloval příslušnou aplikaci od společnosti Zásilkovna a využil mobilní zařízení s technologií Bluetooth. Tato platba může být zpoplatněna a řídí se ceníkem uvedeným zde.

d) Platba při vyzvednutí v Zásilkovně

V případě dodání, resp. vyzvednutí zboží v Zásilkovně ve smyslu čl. 4.2. těchto podmínek, uhradí kupující kupní cenu zboží při převzetí zboží ve zvolené pobočce výdejně zásilek, a to způsobem dle podmínek této výdejny zásilek. Tato platba může být zpoplatněna a řídí se ceníkem uvedeným zde.

e) Platby kartou online

Při platbě kartou bude kupující v objednávce přesměrován na platební bránu a postupuje dle zobrazených instrukcí.

Pro platbu kartou platí podmínky pro daný případ stanovené příslušnou bankou kupujícího.

Akceptujeme platby kartami MasterCard a Visa.

f) Platby prostřednictvím platebního systému PayU

Při platbě prostřednictvím platebního systému PayU bude kupující v objednávce přesměrován na příslušnou stránku provozovanou provozovatelem platebního systému PayU a postupuje dle zobrazených instrukcí.

5.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.14. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

5.4. V případě platby v hotovosti nebo kartou na dobírku, při osobním odběru či ve výdejně zásilek a dále poukázkou při osobním odběru je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě platby kartou online je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy a závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 6. obchodních podmínek), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.2. těchto obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy i před převzetím zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě, tj. odstoupení od kupní smlouvy postačuje odeslat před uplynutím příslušné lhůty. Pro odstoupení od kupní smlouvy je kupující oprávněn použít přiložený vzorový formulář, který tvoří přílohu obchodních podmínek, není to však povinností kupujícího. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující učinit formou dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla či provozovny prodávajícího, emailem na adresu elektronické pošty prodávajícího info@booktook.cz či osobně v provozovně prodávajícího. Pokud prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

6.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku není kupující oprávněn mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.1. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.4. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle na adresu prodávajícího: Euromedia Group, a.s., U Rybníka 1161, 271 01 Nové Strašecí, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Prodávající doporučuje, aby kupující vhodným způsobem doložil, že zboží koupil od prodávajícího, a to např. předložením kopie dodacího listu či faktury.

6.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.1. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího, včetně nákladů na dodání kupujícímu (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený), do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím (tím není dotčen čl. 6.6. obchodních podmínek), a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, tj. pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

6.6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.7. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající je oprávněn kupujícímu vrátit jen poměrnou část nákladů na dodání zboží, jestliže by náklady na dodání byly nižší, pokud by kupujícímu doručoval jen zboží, které si kupující ponechal, a ne zboží, které bylo vrácení.

6.8. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.9. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, byla-li již uhrazena, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Za dárek se považuje rovněž zboží, které kupující obdržel zdarma v rámci akcí při nákupu určitého množství daného zboží, když tato darovací smlouva je tak rovněž uzavřena s rozvazovací podmínkou pro případ odstoupení od kupní smlouvy ohledně kteréhokoli zakoupeného zboží, v důsledku, jehož koupě byl kupujícímu poskytnut tento dárek. Není-li dárek z objektivních důvodů možné vrátit či nelze vrátit v původní podobě pak je prodávající oprávněn požadovat úhrady maloobchodní ceny dárku uvedené v příslušné objednávce.

6.11. Dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy ohledně zboží, na které byla kupujícímu poskytnuta množstevní sleva, a to pouze ohledně části takto zakoupeného zboží, je kupující povinen uhradit za zboží, ohledně kterého od kupní smlouvy neodstoupil kupní cenu platnou v den potvrzení objednávky, jako kdyby takové množstevní slevy nevyužil. Prodávající je oprávněn takovou svou pohledávku jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.4. Ustanovení článku 7.2. obchodních podmínek se nepoužije u:

 • zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
 • u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
 • vyplývá-li to z povahy zboží.

7.5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil

7.6. Kupující bere na vědomí skutečnost, že, jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, nenáleží mu ohledně dárků žádná práva z vadného plnění.

7.7. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

7.8. Záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

 • opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
 • neopatrným, nevhodným či násilným mechanickým zacházením,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, pokud je výrobcem určeno,
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly.

7.9. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícím ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání prodávajícího. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.

7.10. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit v kterékoli provozovně prodávajícího, elektronickou poštou na adrese: info@booktook.cz anebo v písemné formě lze zasílat na níže uvedenou adresu:

Euromedia Group, a.s.

U Rybníka 1161, 271 01 Nové StrašecíZa okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.11. Reklamované zboží kupující dopraví osobně nebo zašle na místo uplatnění reklamace (běžnou formou, nikoli dobírkou). Vzhledem k tomu, že v rámci reklamačního řízení je nutno ověřit, zda kupující koupil reklamované zboží skutečně od prodávajícího, prodávající doporučuje, aby kupující vhodným způsobem tuto skutečnost doložil, a to např. předložením kopie dodacího listu či faktury. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení kupující vyzván k odběru zboží (je-li reklamace řešena opravou či výměnou). V případě zájmu může být po dohodě zboží kupujícímu zasláno (Českou poštou).

7.12. Dopravu reklamovaného zboží prodávajícímu hradí kupující. V případě uznání oprávněnosti reklamace může kupující požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. Reklamované opravené nebo vyměněné zboží zašle prodávající zpět na vlastní náklady.

7.13. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

Bližší a další informace o stavu reklamace získá kupující emailem: info@booktook.cz, nebo na tel.: +420 220 770 700.

7.14. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná a dále vyjma případů upravených v poslední větě § 2106 odst. 2 občanského zákoníku.

7.15. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle § 2107 občanského zákoníku.

7.16. Je-li vadné plnění podstatný porušením kupní smlouvy, má kupující zejména práva dle § 2106 občanského zákoníku, a to:

a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od kupní smlouvy.

7.17. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující zejména práva dle § 2107 občanského zákoníku, a to na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

7.18. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 7.2. obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

7.19. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

7.20. Zboží je ke kupujícímu doručováno prostřednictvím dopravců. Pokud zásilka dorazí ke kupujícímu poškozená, prodávající doporučuje, aby kupující postupoval následovně:

Prohlédl zásilku před dopravcem.

V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený apod.) sepsal s dopravcem protokol o poškození zásilky.

V případě problému s dopravcem mohou kupující kontaktovat prodávajícího na adrese info@booktook.cz. Do předmětu zprávy je doporučeno uvést "Stížnost na dopravu", dále popsat problém, uvést kontakty na sebe, číslo zásilky a číslo faktury. Prodávající bude takto oznámený problém řešit s dopravcem a oznámí kupujícím další postup.

7.21. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@booktook.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. Prodávající tímto informuje kupujícího, že má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řízení ve věci spotřebitelského sporu vzniklého z uzavřené kupní smlouvy, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Spor lze též řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy.

Pravidla stanovená Českou obchodní inspekcí, která upravují postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, stejně jako formulář pro podání návrhu, jsou kupujícímu k dispozici na internetových stránkách České obchodní inspekce na adrese: adr.coi.cz anebo www.coi.cz.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, který naleznete na www.booktook.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10.2. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů platných v České republice.

12.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.5. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 5.8.2022. Aktuální znění podmínek je vždy dostupné na booktook.cz.

12.6. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.7. Odesláním objednávky či rezervace zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

12.8. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: EUROMEDIA GROUP, a.s., Nádražní 896/30, Smíchov, 150 00 Praha 5, adresa elektronické pošty info@booktook.cz, telefon +420 220 770 700.

 

V Praze dne 5.8.2022  


Může se hodit…


50% sleva na druhý titul

Přihlášení uživatele

Vanoční banner - postranní vpravo