Registrace | Přihlášení


Pravidla soutěže

Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové soutěže nazvané „Soutěž s Pilot” (dále jen „Soutěž").

1. POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže Soutěž s Pilot je společnost Euromedia Group, a. s., se sídlem Nádražní 896/30, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 49709895, e-mail soutez@booktook.cz (dále jen „Pořadatel“). Soutěž je pořádána na podporu prodeje zboží Pořadatele.

2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 15. 10. 2021 do 22. 10. 2021 včetně (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).

3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Mohou se zúčastnit všechny fyzické osoby starší 15 let (dále také „účastník“ nebo „soutěžící“), a které splní dále uvedené podmínky.

4. PRINCIP SOUTĚŽE

Pro účast v Soutěži musí účastník:

  • Uvést do předmětu emailu slovo Soutěz s Pilot a do těla e-mailu uvést své osobní údaje nezbytné pro ověření splnění podmínek soutěže a komunikaci v případě výhry (jméno, příjmení, adresa bydliště a e-mailová adresa) společně se správnou odpovědí na soutěžní otázku.
  • Do vyhodnocení nebudou zařazeni účastníci, kteří neposkytnou výše uvedené osobní údaje, a nebo je neposkytnou ve správné a úplné podobě, popř. ti, kteří jinak nesplní zde stanovené podmínky. Dále budou vyloučeny soutěžní emaily zaslané vícekrát ze stejné e-mailové adresy, a nebo jednou osobou z více e-mailových adres.

5. VÝHRY V SOUTĚŽI

Balíček vyhrává 5 náhodně vybraných správných odpovědí zaslaných řádně emailem dle pravidel soutěže až do vyčerpání výher; každý výherce obdrží jeden balíček.

Pozn. Pokud by soutěž měla podobu "každá X.tá odpověď vyhrává", řídí se následujícími ustanoveními: O pořadí správných odpovědí rozhoduje čas jejich doručení Pořadateli, přičemž správné odpovědi doručené dříve mají před těmi, kterou budou doručené později, přednost. Budou-li dvě správné odpovědi doručeny současně, obdrží výhru oba soutěžící; pokud by se takto umístili dva soutěžící na pátém místě a nebylo možné udělit výhru oběma, získá výhru ten z nich, který doloží, že jeho nákup u Pořadatele měl vyšší hodnotu.

Vyhodnocení Soutěže proběhne do 14 dnů od skončení Soutěže. Pořadatel zkontaktuje jednotlivé výherce do 3 pracovních dnů od vyhodnocení Soutěže, a to na emailové adrese, kterou jednotliví výherci Pořadateli poskytli. Výhra bude pro jednotlivé výherce připravena k vyzvednutí v kamenné provozovně Pořadatele v blízkosti bydliště soutěžícího nebo zaslána poštou.

V případě, že nebude možné výherce kontaktovat prostřednictvím emailové adresy uvedené výhercem do 14 dnů od vyhodnocení Soutěže, výherce ztrácí nárok na výhru. Výhra, na kterou ztratil výherce nárok, může být zařazena zpět do Soutěže. Stejně tak nevyzvedne-li si výherce výhru v jím určené kamenné provozovně Pořadatele nejpozději do 14 dnů, výherce ztrácí nárok na výhru a taková výhra může být zařazena zpět do Soutěže.

6. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO VÝHRU

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. V případě sporu rozhoduje pořadatel.

Účastník má právo obrátit se v případě nespokojenosti s řešením sporu na Českou obchodní inspekci a nebo na soud. Pořadatel si vyhrazuje právo výměny výher bez udání důvodů za výhry, které jsou odpovídající náhradou. Pořadatel nenese zodpovědnost za jakékoliv škody způsobené v souvislosti s užíváním výher. Výhercům nevzniká právo výhry reklamovat, nebude-li pro jednotlivý případ výslovně dohodnuto jinak. Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními předpisy.

7. VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE

Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Pořadateli. Dále jsou vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům (srov. výše čl. 4).

Ze Soutěže budou vyloučeny také osoby, které se pokusí narušit nebo naruší jakýmkoli způsobem technický systém soutěže, a to i bez prokázání úmyslu. Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit, který soutěžící se dopustil snahy o zneužití nebo narušení technického systému Soutěže. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít odůvodněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků.

8. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OSOBNOSTNÍ PRÁVA

Účastí v soutěži a odpovědí na soutěžní otázku každý účastník dává najevo, že bere na vědomí, že Pořadatel jako správce bude zpracovávat jeho osobní údaje, a to pro účely plnění svých závazků vůči soutěžícímu a ochrany práv Pořadatele (jde zejména o předání výhry, řešení otázek souvisejících s účastí v soutěži, vyhlášení výherců).

Osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště a e-mailová adresa, jak budou poskytnuté účastníkem soutěže při registraci nebo zadané v průběhu soutěže, a to po dobu trvání soutěže a dalších tří let od skončení lhůty po předání výher. Správcem osobních údajů je Organizátor.

Osobní údaje mohou být zpracovávány v rozsahu a k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených Organizátorem. Osobní údaje mohou být předány třetím osobám v souvislosti s udělením, zasíláním nebo předáním výher a dalším subjektům podílejících se na předání nebo dopravě výher v soutěži.

Účastník soutěže bere dále na vědomí, že má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo žádat omezení zpracování osobních údajů, být zapomenut, právo podat námitku proti zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i další práva stanovená v GDPR jako například žádat na správci vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování údajů je v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo se zákonem nebo žádat o odstranění závadného stavu.

Tato svá práva může uplatnit odesláním zprávy obsahující jeho jméno, příjmení, adresu a e-mailovou adresu, vyjádření svého požadavku a podpis na adresu Provozovatele nebo na e-mailovou adresu soutez@booktook.cz. V případě, že má účastník podezření, že dochází k porušování jeho práva na ochranu osobních údajů, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací viz https://www.uoou.cz/.

8. DALŠÍ USTANOVENÍ

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů Soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech Soutěže, bude toto zveřejněno na webových stránkách nebo facebookovém profilu Pořadatele. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této Soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele či jinak, než jak je uvedeno v těchto pravidlech. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na Pořadateli Soutěže.


Může se hodit…


50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele